Foto. Eidsvoll Verk

Foto: Eidsvoll FrP

Kommuneplanen trenger klarere prioriteringer

Lokallaget har jobbet intensivt med et innspill med tydelige prioriteringer for utviklingen av grunnlovsbygda.

Eidsvoll FrP har levert et innspill som ivaretar Eidsvoll kommunes egenart for fremtiden, og hvor kommunen samtidig aksepterer at det vil komme vekst i tiden fremover. Eidsvolls identitet og innbyggernes trivsel har vært en rettesnor for arbeidet, samtidig som lokallaget ikke har vært redd for å tenke nytt og fremtidsrettet. Sentrums- og næringsutvikling gis store og attraktive arealer, samtidig som FrPs plan ivaretar muligheten for etablering og bosetting i hele kommunen.

Etter at Eidsvoll FrP fikk gehør for sitt ønske om å utsette høringsfristen for kommuneplanen, har lokallaget jobbet intensivt.

Ny 1-10-skole på Dal

«Som en naturlig konsekvens av Eidsvoll FrP sin enstemmig vedtatte interpellasjon om ny 1-10 skole med flerbrukshall på Dal, legger vi inn det foreslåtte området for dette i Liene/Hellerstad», sier Eidsvoll FrPs nestleder, Øyvind Blakset.

En ny skole på Dal, som skal avlaste den allerede overbelastede Dal skole, var en av Eidsvoll FrPs viktigste valgkampsaker i 2019, og allerede i desember – få måneder etter valget – ga kommunestyret sin støtte til dette forslaget.

Tettstedutvikling – til alles beste

Eidsvoll kommune er pålagt av overordnede myndigheter å utvikle tettstedene sine, og planen som hittil er foreslått gir inkonsekvente og lite hensiktsmessige svar på denne utfordringen. Bl.a. ser grensene for såkalt «grønn strek» og sentrumsformål, og kanskje særlig i Sundet, ut til å være foreslått uten at man på noen som helst måte har justert kartet etter terrenget.

«Du kan bare ikke forvente at folk skal gå nærmere to kilometer, i stor grad i motbakke, for å benytte kollektivtransport! I slike områder må man ta innover seg at bil er nødvendig, og heller definere sentrumsområdene nærmere de stedene folk ferdes og kollektivtransport er tilgjengelig» påpeker Thomas Jacobsson, leder i Eidsvoll FrP.

Effektiv transport og flere valgmuligheter

En utfordring i dag er at en unødvendig stor trafikkmengde havner på Trondheimsvegen mellom Dal og Råholt, hvor både gjennomfartstrafikk fra Dal og Mogreina, E6 og alle boligområdene på begge sider av veien, kanaliseres til samme veistrekning. Ifølge Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er Trondheimsvegen fra Dal til Råholt så sterkt belastet med trafikk, at den skulle vært firefeltsvei.

Øyvind Blakset er tydelig på hvilken løsning som må til for å bøte på denne utfordringen: «En slik vei er det ikke plass til i det området, og det må derfor lages en omkjøringsvei fra Dal til Råholt sentrum. Vårt forslag til trasé på vestsiden av dagens boligstrøk vil både gi en god avlastning, og rask tilgang til både E6 og det nye foreslåtte sentrumskvartalet på Råholt. Denne traseen må inn i kommuneplanen, og det må legges et sterkt press på Viken for å få en rask realisering.»

En offensiv plan

«Som alle vet, er økonomien i Eidsvoll presset», sier Thomas Jacobsson.
Senest i desember 2019 vedtok det rødgrønne flertallet et budsjett hvor kommunens «sparekonto» tappes ytterligere, i tillegg til den omfattende bruken av slike midler som ble vedtatt i budsjett og økonomiplan i 2018. Dette får konsekvenser for hva kommunen har råd til å finansiere, men Jacobsson er likevel tydelig på at Eidsvoll FrPs innspill er både offensivt, realistisk og hensiktsmessig.

«Vi er helt tydelige på at kommunen ikke kan finansiere alle nye bygg og arealer som skal komme, og selv der kommunen ønsker å benytte arealer, er det sannsynlig at vi må samarbeide med private. Og dette er positivt! Vi slipper unødvendig gjeldsøkning, vi betaler for det faktiske bruksbehovet vi har, og vi får realisert prosjekter det ellers ikke ville blitt noe av! Derfor legger vi inn betydelige arealer til ikke bare bolig og næring, men også til idrettsparker, haller, og park- og grøntarealer. Vi ønsker virkelig at Eidsvoll skal bli en landbrukskommune med moderne og kompakte tettsteder som folk både vil besøke, ferdes og ikke minst bo i!»

Les eller laste ned Høringsinnspill kommuneplan Eidsvoll FrP her