Foto. Illustrasjon - Innvandring

Foto: FrP

Slår alarm om bosetting og sosialhjelpsutgifter.

- Integrering, arbeidsdeltakelse og selvforsørgelse må prioriteres foran bosetting av flere.

Rælingen FrPs ordførerkandidat Kari Blomsø slår alarm om bosetting og sosialhjelpsutgifter.

FrPs Sylvi Listhaug foreslo i mai at det skal innføres full stopp for bosetting av flyktninger i kommuner med mer enn 15 prosent ikke-vestlige innvandrere, slik tilfellet er i Rælingen. Hun ble møtt med krav om unnskyldning fra tre sinte ordførere som anklaget henne for «spill» da hun påpekte langsiktige problemer med dagens bosettingspraksis. Sosialhjelpstall dokumenterer at de harmdirrende ordførerne tok feil om integreringen. « - Rælingen har tatt sin del nå», sier Blomsø.


Kari M. Blomsø konstaterer at virkeligheten er et stykke fra festtalene til Ap, og at det er dypt bekymringsfullt at de ikke ønsker å være åpne med egen befolkning om kostnadene ved dårlig integrering. I dag blir integreringen betegnet som en suksess hvis man jobber en time i uken, selv om man samtidig har sin hovedinntekt fra sosialhjelp. Det er ikke bærekraftig. Derfor vil vi legge grad av selvforsyning til grunn for å vurdere om integreringen er vellykket.

I Rælingen viser tallene for 2017 at
  • 71,2% av utbetalt sosialhjelp skjer til personer med innvandrerbakgrunn.
  • 66,2% av personer med innvandrerbakgrunn mottar sosialhjelp.

Vi må starte allerede i barnehagen med skjerpede språkkrav til ansatte, og vi må stille krav til egenaktivitet og prioritere ressursene for å få flere raskere inn i arbeid som gir selvforsørgelse. Alle med opphold i Norge står fritt til å bosette seg der de måtte ønske. Likevel vet vi at det har konsekvenser å vokse opp i områder der arbeidsdeltakelsen er lav og integreringen er dårlig. Områder som preges av lavinntekt, liten arbeidsdeltakelse, manglende tilhørighet og sosiale utfordringer undergraver integrering. Det motarbeider mulighetene som innbyggere med innvandrerbakgrunn må gis, for å bli en velfungerende del av vårt lokalsamfunn.

Slike problemer må forebygges. Derfor sier Rælingen FrP nei til at kommunen skal bosette flere nå.