Politiske saker

Partiets saker i et historisk perspektiv.

Likhet for loven

I 40 år har FrP hatt fokus på at det skal være likhet for loven for alle. I 1977 satte partiet fokus på at regjeringsmedlemmer hadde særfordeler for seg selv og sin familie i forbindelse med reiser i inn- og utland og misbrukte skattebetalernes penger. Samtidig som staten manet til høyere skattemoral for folk flest, kunne regjeringsmedlemmer nyte godt av særfordeler. Etter at partiet belyste disse ordningene, opphørte de umiddelbart.

Den frie mediehverdagen

Det har ikke alltid vært en selvfølge å kunne velge ulike kanaler i TV og radio eller slippe å stå i telefonkø. I Norge har det vært forbud mot parabol og sensur av utenlandske kanaler. I debatten om moderniseringen av mediepolitikken på 1980-tallet var FrP en sterk pådriver for liberalisering og en forkjemper for å sikre valgfrihet for folk flest.

Helse og eldreomsorg

Eldreomsorg har vært viktig for FrP i alle år. Dessverre er det bare vi som ønsker å gjøre eldreomsorgen behovsstyrt, nemlig ved at brukernes behov, og ikke den enkelte kommunes økonomi, skal styre tilbudet. Fremskrittspartiet ønsker valgfrihet i eldreomsorgen. Det har vi fått gjennomslag for i regjering, ved at bevilgningene til eldreomsorg styrkes. I tillegg har vi satt i gang et prøveprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen, som nå skal utvides. Eldre skal ha like god omsorg uansett hvor i landet de bor, og skal ikke kunne være en salderingspost i kommunebudsjettet. Med FrP i regjering er det også satt i gang en eldrereform, Leve hele livet, som skal gi kommunene verktøy til å heve kvaliteten på eldreomsorgen.

I helsepolitikken har det aldri vært bevilget mer til direkte pasientbehandling som med FrP i regjering. Det har ført til at helsekøene går nedover og flere får rask og trygg helsehjelp når de trenger det, uavhengig av størrelsen på lommeboken deres. Samtidig er det innført fritt behandlingsvalg, som sikrer større valgfrihet til pasientene som nå selv kan velge det beste tilbudet ut fra deres situasjon.

Les gjerne mer om FrPs helse- og eldreomsorgspolitikk her: https://www.frp.no/tema/helse-og-eldreomsorg

Innvandring og integrering

FrPs representanter har helt siden 80-tallet måttet tåle meget sterke beskyldninger og påstander knyttet til partiets standpunkt i innvandringsdebatten. Vi så tidlig hvilke utfordringer landet stod overfor og fremmet raskt konkrete forslag. Allerede i 1986 fremmet FrP et helhetlig forslag om innretning av norsk innvandringspolitikk, som kun fikk våre stemmer. Til tross for at FrP har møtt hard kritikk for partiets standpunkt, står partiet sterkt. Vi vil fortsatt være det eneste partiet som tar asyl- og innvandringspolitikken på alvor. Det har vi vist gjennom å sette rekord i tvangsretur av ulovlige innvandrere og kriminelle utlendinger, innføre en rekke asylinnstramminger og stille strengere krav til integrering. FrP har fått store gjennomslag i asyl- og innvandringspolitikken, og en tydelig konsekvens av vår strenge asyl- og innvandringspolitikk er at asyltallene synker.

Du kan lese mer om hva vi mener om innvandring og integrering her.

Kriminalitet

Hensynet til offeret har stått sentralt i Fremskrittspartiets justispolitikk siden partistiftelsen. Strengere straffer og mer synlig politi har vært viktig for partiet. Det har vært viktig å rette innsatsen mot hverdags-, vold- og sedelighetskriminalitet. FrP har fått betydelige gjennomslag i regjering, gjennom en tydelig satsing på synlig politi og hele straffesakskjeden. Dette betyr at mer kriminalitet kan oppklares og flere kan straffes for den kriminaliteten de begår.

Les gjerne mer om hvordan vi vil sikre økt trygghet i hverdagen her: https://www.frp.no/tema/trygghet#

Monopol, byråkrati og regulering

Da FrP for første gang ble valgt inn på Stortinget i 1973, var Norge preget av en gjennomregulert planøkonomi, byråkratisk styring og et tyngende skattenivå. Partiets raske vekst og styrke ved stortingsvalget i 1973 gjorde at flere partieter begynte å interessere seg for skattenivå og rasjonalisering av offentlig sektor. FrP har alltid hatt fokus på folk flest. Derfor har vi jobbet for å avskaffe monopoler og sørge for konkurranse. Det er forbrukerne som avgjør kvalitet og pris gjennom etterspørsel. Derfor har FrP blant annet arbeidet for at det skulle bli mulig å kjøpe melk og brød etter klokken 17, som en av mange byråkratiske reguleringer vi har jobbet for å fjerne.

Fremskrittspartiet har hatt en viktig rolle i moderniseringen av samfunnet. Også innen områder som skole, helse og samferdsel har det alltid vært viktig for FrP å legge til rette for konkurranse og mindre byråkrati.

Proteksjonistisk u-hjelp

Fremskrittspartiet har helt siden 1974 ment at handel med u-land er den fremste måten å bidra til raskere utvikling på. Selv om det fortsatt er sterk motstand mot å redusere tollbarrierene, ser vi en gradvis forståelse for at det ikke bare er rene pengeoverføringer som løser utfordringene. Selv statskanalen NRK har gjennom en dokumentarserie satt fokus på at en del bistandsprosjekter ikke har ønsket effekt.

Du kan lese mer om vår bistandspolitikk her.