FrP fra A til Å

Her forteller vi kort hva Fremskrittspartiet mener om en rekke temaer. Du kan lese mer utfyllende om vår politikk i partiets prinsipp- og handlingsprogram her.

Publisert:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å


A

Alderspensjon: Pensjonsytelsen skal stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter. Løpende pensjoner skal reguleres i takt med lønnsutviklingen. FrP er imot levealderjustering som gir reduserte ytelser. 

Alkohol og tobakk: Alkohol- og tobakkslovgivingen bør liberaliseres, avgiftsnivået reduseres og vinmonopolordningen avvikles.

Allemannsretten: Vi støtter – og vil verne om - allemannsretten. Samtidig må grunneiers rett ivaretas.

Alliansepolitikk: NATO er, sammen med USA og Storbritannia, ett av de viktigste elementene i Norges alliansepolitikk. Norge må fortsatt ha en sterk tilknytning til NATO. (Se også: Forsvarspolitikk.)

Anbud: Vi vil bruke konkurranseutsetting og anbud som et virkemiddel for å sikre en bedre offentlig tjenesteproduksjon.

Anders Lange (1904-1974): Grunnlegger av Fremskrittspartiet gjennom etableringen av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Arbeidsgiveravgift: Vi mener denne bør reduseres blant annet for å stimulere arbeidsgivere til økt inntak av arbeidskraft. FrP ønsker å fjerne avgiften for lærlinger og redusert arbeidsgiveravgift for seniorer.

Arbeidsmarkedet: Vi mener arbeidsmarkedet skal være basert på norske lover og regler. Arbeidsinnvandring primært innenfor EØS-området er positivt, men utenlandske arbeidstakere skal returnere til hjemlandet når arbeidsoppdraget er sluttført.

Arveavgift: Vi har fjernet arveavgiften som en av de første grepene i vår regjeringsperiode.

Asylsøkere: Asylstatus skal kun innvilges individuelt etter strenge fortolkninger av internasjonale avtaler som forplikter Norge. Det skal eksistere et reelt behov for beskyttelse mot forfølgelse. Asylstatusen skal i utgangspunktet være midlertidig. (Se også: Flyktninger, familiegjenforening, innvandring, integrering.)

Avgifter: Alle avgifter som ikke er direkte betaling for en tjeneste bør reduseres eller fjernes. Avgifter skal i størst mulig grad gjenspeile den reelle kostnaden knyttet til avgiftens formål.


B

Barnehager: Vi mener at foreldre fritt skal kunne velge barnehage. Private og offentlige barnehager må likebehandles. Målet er full barnehagedekning, lavere kostnader og bedre kvalitet. 

Barnetrygd: Barnetrygden skal indeksreguleres årlig.

Barnevern: Utsatte barn og familier bør få hjelp hjemme. Det må stilles strenge krav til rettssikkerheten i barnevernssaker. Før barn plasseres i fosterhjem utenfor familien, skal nærmeste familie vurderes som omsorgspersoner.

Bedriftsbeskatning: Næringslivet trenger et skattesystem som motiverer til investeringer, vekst og nyskapning. Skattemessige avskrivningssatser bør gjøres gunstigere, skattefunnordningen bør forbedres, formueskatten reduseres. 

Bil og avgifter: Skatter og avgifter på bilkjøp og -bruk må reduseres. Dette kan legge til rette for en moderne bilpark og sikre folk flest muligheten til å kjøpe miljøvennlige biler. (Se også: Bensinavgift, bompenger, dieselavgift, årsavgift.) 

Bistand: Bistand bør begrenses og gis til de landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel, og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter.

Bioteknologi: Bioteknologi bør brukes til videreutvikling innenfor det medisinske fagfeltet. Det bør legges til rette for økt forskning på dette området. Det må trekkes etiske grenser for bruken av teknologien. 

Bompenger: Offentlige veier bør ikke bompengefinansieres med mindre et flertall i de berørte kommuner har akseptert dette i en folkeavstemming. (Se også: Bil og -avgifter.) 

Bredbånd: Staten skal ha en rolle som tilrettelegger for bredbånd eller tilsvarende kommunikasjonsinfrastruktur i hele landet. 

Brukerstyrt personlig assistanse: Det er viktig å sikre retten til praktisk bistand gjennom rettighetsfesting av BPA.

Byråkrati: Det offentlige byråkratiet i Norge må reduseres betraktelig.


C

CO2-rensing: Industri og kraftbransje må kunne bruke norsk gass med samme krav som i EU inntil CO2-renseteknologi er kommersielt tilgjengelig. D

Datalagringsdirektivet: Vi stemte imot innføring av Datalagringsdirektivet.

Demokrati: Folkestyret bør bygges på desentralisert politisk makt og avgjørelser i folkevalgte organer. Alle stemmer bør telle likt, uavhengig av hvor i landet de avgis.

Drivstoffavgifter: Må reduseres kraftig. (Se også: Bil og -avgifter.)

Distrikts-Norge: Det bør legges til rette for økt utbygging av infrastruktur i distriktene for å sikre bosetting og verdiskaping.

Dokumentavgift: Avgiften bør reduseres med sikte på avvikling.

Domstolene: Domstolene må settes i stand til rask behandling av lovbrudd og sivile tvister, men uten at den enkeltes rettssikkerhet settes i fare.

Dyrevern: Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold. FrP ønsker å etablere et dyrepoliti i Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold. 


E

Egenandeler: Egenandelene på helsetjenester må holdes på et lavt nivå.

Eiendomsrett: Privat eiendomsrett er en av de grunnleggende rettighetene i vårt demokrati. Vi motsetter oss inngrep i den private eiendomsrett. Grunneier gis full erstatning basert på markedspris for eiendom som eksproprieres.

Eiendomsskatt: Vi vil fjerne kommunenes rett til å kreve inn eiendomsskatt.

Eldreomsorg: Det skal innføres klare juridiske rettigheter til blant annet sykehjemsplass og finansiering gjennom folketrygden. Vi mener den enkelte selv skal kunne velge tjenesteleverandør og vil likestille offentlige og private aktører.

Energi: Våre energiressurser skal komme innbyggere og næringsliv til gode. Det må legges til rette for økt kraftutbygging og mer effektiv energibruk.

ENØK: Satsing på Enøk-tiltak bør i større grad stimuleres gjennom skattesystemet.

Etterlatte: Pensjonsordningen til etterlatte må videreføres, og det må sørges for like rettigheter for kvinner og menn. Ordningen med etterlattepensjon til mindreårige barn må videreføres.

EU: Vi vil respektere folkets syn i en eventuell folkeavstemming om norsk EU-medlemskap.


F

Fagskoler: Vi vil likebehandle offentlige og private fagskoler og sørge for forutsigbar finansiering.

Familiegjenforening: Familiegjenforening for innvandrere i Norge må begrenses til ektefelle og egne barn under 18 år. Ektefellen må være fylt 24 år. Samlet tilknytning til Norge skal være større enn til et annet land.

Familiepolitikk: Familiens stilling skal styrkes. Det offentlige skal i mindre grad regulere eller gjøre valg på vegne av familiene.

Fattigdom: Det må settes inn økonomiske, helsemessige og sosiale tiltak for å bekjempe fattigdommen.

Fengsel: Dagens soningskø er ikke akseptabel. Det må bygges flere fengselsplasser fremfor å slippe straffedømte fri før endt soning.

Fengselsstraff: Straffenivået i Norge bør heves, spesielt for volds- og sedelighetsforbrytelser. Kvantumsrabatten for vanekriminelle skal fjernes og permisjonsreglementet strammes inn.

Ferger: Riksveifergene bør regnes som en del av veinettet og derfor i prinsippet være gratis.

Film: Filmstøtte er ikke en offentlig oppgave. Støtte bør derfor gis på en slik måte at næringen blir stadig mindre avhengig av den.

Fiskeri: Fiskeriressursene er vår felles eiendom og må derfor forvaltes nasjonalt. Det må sikres en optimal utnyttelse av fiskeriressursene gjennom et system med omsettelige kvoter.

Flyktninger: Det mest naturlige er at flyktninger får tilflukt i sine nærområder. Norge bør begrense inntaket av flyktninger og innvandrere fra områder utenfor vår kulturkrets, og bør fortrinnsvis motta kvoteflyktninger fra FN. (Se også: Asylsøkere, familiegjenforening, innvandring, integrering.)

FN: FN må bli mer effektivt og mindre byråkratisk.

FN-tjeneste: Norge bør delta i hensiktsmessige freds- og stabiliseringsoppdrag.

Folkeavstemninger: Vi ønsker et system der folket gjennom folkeavstemninger med simpelt flertall får direkte beslutningsrett.

Folketrygd: Ordningen skal være en del av vårt nasjonale forsikringssystem og alle norske borgere skal ha rett til ytelser ved behov. Folks rettigheter bør nedfelles i lov. Alle bør motta en polise som definerer hva folketrygden dekker.

Forbrukerpolitikk: Forbrukernes stilling må styrkes når det gjelder valgfrihet. Det må tilrettelegges for et virksomt marked, slik at ikke særinteresser fortrenger forbrukerrettigheter.

Formueskatt: Formueskatten skal reduseres. Formueskatten straffer sparing og den ødelegger for norske eiere i næringslivet.

Forskning: Norge bør følge målsettingen til EU, og øke satsingen på forskning og utvikling (FoU) til tre prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Forsvarspolitikk: Forsvaret bør styrkes både økonomisk og organisasjonsmessig. Forsvarets aktiviteter skal først og fremst konsentreres til Norge, men skal ha kapasitet til å delta i operasjoner også utenfor landets grenser. Det er viktig at Norge deltar i felles operasjoner med allierte der landet har kapasitet. (Se også: Alliansepolitikk.)

Forsvarssamarbeid: Norge skal forankre sitt forsvar i Nato med USA og Storbritannia som våre næreste allierte. (Se også: Alliansepolitikk.)

Forurensing: Som hovedprinsipp skal forurenser betale for negativ miljøpåvirkning. Avgifter som ilegges på grunn av forurensing bør øremerkes fond/tiltak for å redusere forurensingen.

Frihandel: Det bør arbeides for størst mulig frihandel. Få handelsbarrierer, som toll eller andre proteksjonistiske grep, vil øke velstanden for alle land. (Se også: Markedsøkonomi.)

Frihet: Uttrykket «Min frihet slutter der din begynner», er en leveregel. Dette betyr at vi ønsker å tillate mennesker å leve sine egne liv, så lenge det ikke går ut over andre.

Fritt skolevalg: Gjør at skolene må konkurrere om elevene og legger grunnlag for bedre kvalitet i skolen.

Frivillige organisasjoner: Det må legges til rette for at organisasjonene får flere inntektsmuligheter og anledning til å løse flere samfunnsoppgaver.

Funksjonsnedsettelse: Personer med nedsatt funksjonsevne skal få like gode muligheter til å fungere i samfunnet som andre, herunder også reell adgang til arbeidsmarkedet.

Fylkeskommunen: Fylkeskommunen bør nedlegges som forvaltningsorgan. 


G

Gang- og sykkelstier: Utbygging av gang- og sykkelstier skal prioriteres langs skoleveier.

Gasskraft: Det bør legges til rette for bruk av gass til kraftproduksjon og økt bruk av gass innenlands.

Grunnloven: De grunnleggende rettigheter som loven legger opp til, må vernes. Det være seg eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet og ytringsfrihet.

Grunnskolen: Hver elev har rett til tilpasset opplæring, og kontrollorgan må sørge for at denne retten blir ivaretatt av den enkelte skole. Skolen skal i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for elevens videre utvikling, for at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Frp vil ha karaktersetting i orden og oppførsel fra tredjeklasse, og i matematikk, engelsk og norsk fra femteklasse.


H

Hagen, Carl Ivar (1944-): Fremskrittspartiets formann fra 1978 til 2006. Hagen er den norske partilederen som har sittet lengst gjennom alle tider. Han var stortingsrepresentant for Oslo fra 1974 til 1977 og fra 1981 til 2009. Han er i dag gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Oslo.

Handelsnæringen: En rekke restriksjoner for handelsnæringen må liberaliseres, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter.

Handlingsregelen: Vi ønsker en ny handlingsregel som legger til rette for vekstfremmende tiltak for norsk økonomi. Slike tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i infrastruktur, utdannelse, forskning og skattelettelser. 

Havner: Private og offentlige havner bør likebehandles.

Heimevernet: HV må styrkes gjennom å øke antallet soldater, bedre økonomien og gis muligheten for økt aktivitet.

Helsevesen: Det må innføres reell valgfrihet i helsevesenet. Valgfriheten legger grunnlag for bedre kvalitet på tjenestene. Offentlige og private aktører skal likebehandles.

Hæren: Hæren bør bygges opp med økt aktivitet og styrket økonomi. På kort sikt bør det opprettes en ny bataljon, på lengre sikt bør man øke organisasjonen ytterligere.


I

Ideologi: Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier.

Idrett: Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS bør fordeles mellom idretten og frivillige lag og organisasjoner i sin helhet. Fremskrittspartiet vil prioritere barne- og ungdomsaktiviteter.

Import: Grensen for tollfri import bør økes. 

Infrastruktur: Vi vil opprette to nye infrastrukturselskaper etter modell av Avinor og Statnett, Riksvei SF og Jernbane SF, der disse selskapene investerer i store og samfunnsøkonomisk lønnsomme vei- og jernbaneprosjekter. Vi ønsker også å opprette veifond, jernbanefond og storbyfond til vei- og kollektivbasert infrastruktur i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondhjem.

Innvandring: Innvandring fra land utenfra EØS-området må håndheves strengt for å få en vellykket integrering. Det kan ikke aksepteres at grunnleggende vestlige verdier og menneskerettigheter blir satt til side av kulturer og holdninger som enkelte grupper av innvandrerne tar med seg til Norge. (Se også: Flyktninger, familiegjenforening, integrering).

Integrering: Det er en forutsetning for integrering at innvandrerne tilegner seg det norske språk, og deltar i det norske samfunnet. Det må stilles krav om integrering for å få opphold og senere statsborgerskap. (Se også: Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening, integrering).

Islamisering: Vi opplever at det stadig stilles krav i det norske samfunn om at offentlige institusjoner, lover og regler skal tilpasses muslimer som kommer til Norge. Det naturlige vil være at mennesker som kommer til Norge tilpasser seg norske forhold.

Israel: Vi støtter det jødiske folks rett til eget land i Israel. Staten Israel erkjennes som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne trusler.


J

Jakt og fangst: Beskatning av våre naturressurser, inkludert sel, hval og rovdyr, må være bærekraftig, basert på faglige vurderinger foretatt av miljømyndighetene.

Jensen, Siv (1969-): Fremskrittspartiets leder siden 2006. Hun ble innvalgt på Stortinget i 1997, og gjenvalgt i 2001, 2005 og 2009. Jensen er utdannet diplomøkonom fra Norges Handelshøyskole.

Jernbanetransport: Jernbanenettet bør åpnes for fri konkurranse, slik at skinnegående transport kan bli mer konkurransedyktig. Økt konkurranse vil føre til bedre og billigere tilbud, som igjen vil gi en betydelig miljøgevinst. Vi vil sørge for utbygging av dobbeltspor på intercitytriangelet. 


K

Kapitalmarked: Reguleringen i finansmarkedene bør gjennomgås med sikte på forbedringer. 

Karakterer: Karakterer satt i forhold til objektive faglige prestasjoner bør innføres i alle fag fra og med femte klasse. Karakterer i orden og oppførsel bør innføres fra tredje skoleår.

Kildeskatt: FrP er imot kildeskatten, og i regjeringsplattformen er det forankret at denne skal gjennomgås.

Kirkeasyl: Kirkeasyl bør anses som ulovlig, og kirkeasylanter bør pågripes og sendes ut av landet. Kirkeasyl har ingen rettslig forankring i vårt samfunn. Ordensmakten må kunne iverksette forvaltningsvedtak i kirkerommet.

Kjernekraft: Norge bør støtte forskning og utvikling rundt thoriumbaserte kraftverk og styrke norske kjernekraftmiljøer.

Kirken: Både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et skille mellom kirke og stat fordi en politisk styrt kirke mister sin nødvendige legitimitet.

Klimapolitikk: Det må gjennomføres fornuftige tiltak for å redusere globale utslipp av klimagasser, og legges vekt på tiltak som vil ha generell god miljøeffekt, fremfor dyre symboltiltak. Det må kuttes utslipp av klimagasser der man får størst effekt.

Kollektivtrafikk: All kollektivtransport bør konkurranseeksponeres slik at effektivitet og rasjonalitet sikres, samtidig som sikkerheten selvsagt må ivaretas.

Kommuner: Kommunenes selvstyre bør styrkes. Den enkelte kommune bør få bedre styring med egen økonomi ved selv å forvalte sine inntekter, og kommunene bør ikke bli pålagt oppgaver fra staten uten at finansieringen av disse er sikret. For å sikre et likeverdig tilbud i hele landet bør ansvaret for finansiering av skoler og institusjoner innen sosialomsorgen overføres til staten gjennom et differensiert stykkprissystem.

Kommunesammenslutninger: Vil gjennomføre en demokratireform, der det utredes en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur. Kommunestrukturen skal bestemmes av Stortinget, og skal utformes på en måte som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressurser. En slik demokratireform vil sikre sterke kommuner som tillegges mest mulig lokalt selvstyre.

Konsesjon: Antallet konsesjonsordninger og reguleringer bør holdes på et minimum.

Kontantstøtte: Kontantstøtten bør opprettholdes, men moderniseres slik at hensynet til barns oppvekstsvilkår ivaretas.

Kreftbehandling: Norge har ressurser til å ligge i verdenstoppen når det gjelder kreftbehandling. Radiumhospitalet bør videreutvikles til å bli en av de fremste behandlingsinstitusjoner for kreftpasienter i europeisk målestokk.

Kriminalitet: Det må slås hardt og raskt ned på kriminalitet. Både politi, domstoler og kriminalomsorgen må få økte ressurser. 

Kriminalitetsofre: Det bør opprettes et offer- og pårørendeombud. Ofrene bør sikres utvidet rettslig bistand og erstatning i samsvar med påførte skader. 

Kultur: Norge trenger et levende kulturliv, fritt for politisk styring og hovedsakelig basert på personlig engasjement og frivillighet. 

Kulturminnevern: Kulturminner er en viktig del av vår nasjonale arv. Staten bør i større grad bære kostnader knyttet til fredede kulturminner og arkeologiske utgravinger. 

Kvotering: Vi er motstandere av kvoteringsregelen. Det kan ikke aksepteres diskriminering med bakgrunn i kjønn, religion eller etnisk tilhørighet. Det er rettsapparatet som bør avgjøre hvorvidt en handling er diskriminerende eller ikke.

Kystvakten: Kystvakten må styrkes og ha et samlende ansvar for kontroll og trygghet på havet. Kystvaktens budsjett og organisasjon må styrkes.


L

Landbruk: Landbrukspolitikken må gradvis endres fra politisk styring til å anse bonden som en selvstendig næringsdrivende. Jordbruksavtalen bør avvikles og byråkratiet reduseres. Det er en målsetting at bonden får tilbake full disposisjonsrett over egen eiendom og produksjon.

Likestilling: Alle mennesker er likeverdige. Forholdet mellom kjønn, grupperinger og enkeltmennesker bør derfor i arbeidsliv, fritid og privatliv tilpasse seg naturlig uten innblanding fra offentlige organer. Likestillingsloven og ordningen med likestillingsombud bør derfor oppheves.

Lofoten: Petroleumsnæringen bør få tilgang på nye områder. Det bør gjennomføres konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Petroleumsnæringen skal stilles overfor svært strenge miljøkrav.

Lokalpolitikk: Det lokale selvstyret er grunnleggende i vårt demokrati. Det lokale selvstyret må styrkes ved å legge flere oppgaver til kommunene og ved å gi kommunene økt beslutningsrett etter plan- og bygningsloven.

Luftfart: Staten bør legge til rette for friest mulig konkurranse for utvikling, drift og vedlikehold av flyplassene. Staten bør vurdere et bredt spekter av modeller og former for avvikling av Avinor som monopolist på området

Luftforsvaret: Våpengrenens økonomi må styrkes slik at tilstedeværelsen blir større, og det blir midler til mer øving.

Lærerevaluering: Elever og foreldre skal få evaluere lærere, undervisningsopplegg og arbeidsmiljø på skolene.

Lærerutdanning: Lærerutdanningen bør utvides til fem år. Lærere må ha større faglig fordypning enn i dag, og det må settes strengere krav til opptak blant annet ved å innføre et opptaksintervju. 

Lærlinger: Vi mener arbeidsgiveravgiften for lærlinger bør fjernes.

Lønns- og ansettelsesavtaler: Arbeidsmarkedet bør være fritt og uavhengig uten organisasjonsplikt. Arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den enkelte bedrift.


M

Marine næringer: Fiskeri- og oppdrettsnæringen har stor betydning for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Norge. Næringens rammebetingelser må forenkles, og avgiftsbelastningen må reduseres for å sikre fortsatt vekst for en næring som er i internasjonal konkurranse.

Markedsøkonomi: Det er viktig å avskaffe både offentlige og private monopoler, og det er en offentlig oppgave å sikre at fri konkurranse ikke ødelegges gjennom private eller offentlige karteller og monopoldannelser. (Se også: Frihandel.)

Media: For å sikre konkurranse og mangfold i mediene må det arbeides for størst mulig grad av etableringsfrihet i medienæringen. Ordinære konkurranseregler skal også gjelde for mediebedrifter. (Se også: Pressen.)

Merverdiavgift (moms): Forbruk bør beskattes fremfor inntekt, men FrP ønsker lavere merverdiavgift og lavere sats for mat.

Miljøvern: Den enkelte forbruker må gis anledning til å velge miljøvennlige løsninger.  Det offentlige kan legge til rette gjennom avgiftsreduksjoner og tilbud som oppfordrer til miljøvennlig handling.

Monarki: Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der kongen/regenten skal være nasjonens samlende symbol og statsoverhode.

Motorferdsel i utmark: Forvaltning av lovverk for motorferdsel bør skje lokalt. Man bør generelt være liberal til kjøring med snøscooter, men mer restriktiv til barmarkskjøring som kan sette langvarige spor i naturen.

Motorkjøretøy: Skatt og avgift på bilkjøp og bilbruk må reduseres for å legge til rette for en moderne bilpark med sikre og miljøvennlige biler. (Se også: Bil og -avgifter.)


N

Nasjonalparker: Opprettelse av naturreservater, naturparker og lignende er positivt, men prinsippet om vern gjennom bruk skal legges til grunn. Restriksjoner skal kun være utformet for å hindre ødeleggelse av naturgrunnlaget.

NATO: Utgjør hjørnesteinen i Norges alliansepolitikk. Fortsatt norsk innflytelse i NATO må sikres gjennom aktiv deltagelse i politiske og militære fora. (Se også: Alliansepolitikk.)

Naturvern: Man bør primært benytte frivillig vern eller statlige områder når naturområder skal vernes. Grunneierne og lokaldemokratiet må tillegges større vekt.

NAV: Nav og de samlokaliserte kontorene bør samles i en etat, med ett budsjett finansiert direkte over statsbudsjettet.

Nordområdene: Norges engasjement i nordområdene bør styrkes i alle ledd.

NRK: Omgjøres til aksjeselskap og statens aksjer selges. Lisensavgiften skal avvikles.

Næringsfrihet: Etablerings- og konkurransehindre må fjernes. Det må bli færre offentlige skjemaer og rapporteringsordninger. Forenklinger vil gjøre det enklere å starte bedrifter og styrke bedriftenes konkurransemuligheter.

Nødhjelp: Nød- og katastrofehjelp bør støttes gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner.


O

Offentlig skole: Det offentlige skal finansiere skolegangen til elevene, men det offentlige må ikke nødvendigvis drifte skolene. Grunnskole og videregående skole bør finansieres ved bruk av stykkpris, uavhengig av eierskap så lenge skolene har en kvalitet som gir dem offentlig godkjenning. 

Oljevern: Norge har svært god kompetanse når det gjelder oljevernberedskap. Ressurstilgangen på dette området må styrkes i tråd med økt skipsfart og petroleumsvirksomhet.

Oljevirksomhet: Bransjen bør stimuleres gjennom nye leteområder og styrket teknologisatsing. Det må satses på mangfold på norsk sokkel og økt utvinningsgrad. Vi vil styrke leverandørindustriens globale posisjon gjennom stabilt god aktivitet på norsk sokkel.

Omsorg+: Dette er et viktig omsorgsnivå mellom hjem og sykehjem som kan gi trygghet til eldre som ikke føler seg trygge ved å bo hjemme, men som ikke har behov for eller ønsker sykehjemsplass. Omsorg+ bør etableres som et døgnbemannet omsorgstilbud hvor boenheter med livsløpsstandard knyttes sammen med eldresenter/aktivitetssenter. 

Oppdrett: Oppdrettsnæringen må gis bedre rammevilkår og fri adgang til oppdrett av fisk og skalldyr uten andre restriksjoner enn de som følger av veterinær- og forurensningshensyn. Konsesjonsordningen bør fjernes. 

Organisasjonsfrihet: Det må sikres full organisasjonsfrihet, hvor retten til å være organisert skal stå like sterkt som retten til å være uorganisert. Streike- og lockoutretten bør bevares som virkemidler i en konflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.


P

Penge- og kredittpolitikk: Det må føres en penge- og kredittpolitikk som gir stabil og lav inflasjon.

Pensjoner: Innbetalt premie og opptjeningstid skal danne grunnlaget for fremtidige pensjonsutbetalinger. Løpende pensjoner skal reguleres årlig på linje med lønnsveksten. FrP aksepterer ikke leveladerjustering og har gått imot innføringen av pensjonsreformen fra 2011. 

Personbeskatning: Det bør innføres et flatere skattesystem som inkluderer store bunnfradrag og som bidrar til at flere kan leve av egen inntekt.

Plan- og bygningsloven: Loven bør liberaliseres og forenkles. Den lokale selvbestemmelsesretten må styrkes, men ikke slik at den private eiendomsretten svekkes.

Politiet: Kapasiteten i politi- og lensmannsetaten må sikres ved å tilføre nødvendig ekspertise, ny teknologi og nødvendige ressurser. Dette inkluderer en landsdekkende politihelikoptertjeneste.

Pressen: Norsk presse bør være fri og uten statlige subsidier som kan bidra til å redusere pressens uavhengighet. Pressestøtten bør reduseres, og på sikt fjernes. (Se også: Media.)

Primærhelsetjenesten: Primærhelsetjenesten må styrkes slik at færre trenger å få behandling på sykehus og i øvrig spesialisthelsetjeneste. Dette betyr en styrking av eldreomsorgen, skolehelsetjenesten og legetilgangen i primærhelsetjenesten.

Privatbilen: Avgiftene knyttet til bil og bilbruk reduseres kraftig. Dette for å legge til rette for en moderne bilpark med sikre og miljøvennlige biler. (Se også: Bil og -avgifter, bensinavgift, bompenger.)

Psykiatri: Den vedtatte psykiatriplanen må følges opp etter forutsetningene, og videreføres med tilstrekkelige økonomiske ressurser. Spesielt barne- og ungdomspsykiatrien må tilføres ekstra ressurser.

Psykisk utviklingshemmede: Finansieringsansvaret for psykisk utviklingshemmede bør legges til folketrygden.


R

Realkompetanse: Det må bli lettere å få dokumentert sin realkompetanse; det vil si kompetanse ervervet gjennom livet uten at man nødvendigvis får et vitnemål eller diplom.

Redningstjenesten: Redningshelikoptrene må så snart som mulig skiftes ut. I mellomtiden må helikoptrene oppgraderes for å bedre søke- og redningskapasiteten.

Reindrift: Reindriften må likestilles med annen næringsvirksomhet. Reindriftsavtalen må avvikles og det offentliges ansvar bør begrenses til en fornuftig ressursforvaltning av offentlige beitemarker.

Reiselivsnæringen: Merkevarebyggingen av Norge som reisemål bør styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Næringens rammevilkår bør liberaliseres og skattenivået reduseres, noe som vil gi næringen bedre konkurransekraft.

Ressursforvaltning: Våre ressurser må som hovedregel forvaltes på en slik måte at samfunnet får mest mulig utbytte av ressursene. Det offentlige må legge noen overordnede rammer for ressursforvaltningen, men det er ikke gitt at det offentlige er best egnet til å forvalte ressursene.

Rettigheter: Norske velferdstjenester bør i større grad bli rettighetsbaserte slik at det er behovet som bestemmer bevilgninger, og ikke bevilgningene som bestemmer hvor mange som skal få tjenester.

Rettssikkerhet: I et demokrati er det viktig at tiltalte får en rettferdig rettergang og har mulighet til å forsvare seg.

Rettsstaten: Kjennetegnes av at alle har rettsikkerhet og blir behandlet likt etter loven.

Rovdyr: Lokaldemokratiet må gis avgjørende påvirkning i rovdyrspørsmål. Det må bli lettere å ta ut rovdyr som gjør skade.

Rusomsorg: Ettervernet må styrkes betydelig, samtidig som bruken av private rusklinikker må økes. Det kan ikke være ventetid for å komme inn til avrusing og rusbehandling. Kapasitet som eksisterer hos private og ideelle rusinstitusjoner må benyttes.


S

Sametinget: Bør avvikles.

Samferdsel: Det er en offentlig oppgave å sørge for at landet til enhver tid har en moderne infrastruktur. Oljepenger bør i større grad investeres i infrastruktur i Norge. 

Samfunnssyn: Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart, og retten til å bestemme over eget liv og økonomi.

Sentralbank: Sentralbanken må være uavhengig, som i dag.

Seniorpolitikk: Seniorene er en viktig samfunnsressurs. Det må legges til rette for at de som vil kan fortsette i arbeidslivet uten hindringer i lover og bestemmelser.

Sidemål: Tvungen eksamen og skriftlig sidemålsundervisning bør fjernes, og tilbys som valgfag.

Sivilforsvaret: All den tid katastrofer, terror, væpnede konflikter og krig vil ramme sivilbefolkningen sterkt, må Sivilforsvaret være øvet for dette formål som en del av totalforsvarsinnsatsen.

Sjøforsvaret: Sjøforsvarets tilstedeværelse i våre havområder og våpengrenens økonomi og organisasjon må styrkes.

Sjøpattedyr: Det må legges til rette for økt uttak av bestandene av hval og sel for igjen å kunne øke bestanden av matfisk. I tillegg ønsker vi å arbeide for friere handel med hval- og selprodukter.

Skatt: Det totale skattetrykket i Norge må reduseres. Skattesystemet skal gjøres flatere, med et stort bunnfradrag, slik at flere kan leve av egen inntekt.

Skattelister: Offentliggjøring av skattelister bør forbys, og dette har FrP i regjering innskrenket.

Skattemyndighetene: Vi ønsker å styrke skattyters posisjon i tvist med skattemyndighetene.

Skipsfart: Norsk skipsfart må gis internasjonal handlefrihet og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Vi vil gi norske sjøfolk samme rammebetingelser som sjøfolk i våre naboland gjennom en lovfestet nettolønnsordning, samt prioritere maritim utdanning.

Skole: Se utdanning.

Sosialhjelp: Økonomisk sosialhjelp skal finansieres av staten og være en kortvarig ytelse til personer som ufrivillig er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Sosialhjelpen skal administreres av Nav, være normert og tilnærmet lik over hele landet. (Se også: Sosialpolitikk).

Sosialpolitikk: Sosialpolitikken skal være basert på at alle mennesker har rett og plikt til å sørge for seg selv og det liv de ønsker å leve. Likevel må det være et sosialt sikkerhetsnett som kan hjelpe mennesker som ikke er i stand til å sørge for seg selv.

Spill: Politikk knyttet til pengespill bør avgjøres lokalt av innbyggerne i den enkelte kommune innenfor nasjonale rammer. 

Statens lånekasse: Lånekassen bør avvikles og erstattes med en statlig garantiordning som den enkelte student kan benytte i private banker. (Se også: Studiefinansiering.)

Statskirken: Dagens statskirkeordning bør avvikles, og kirke og stat skilles.

Statsstyret: Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der regenten skal være nasjonens samlende symbol og statsoverhode. Stortinget skal være den lovgivende og bevilgende myndighet. Regjeringen skal være det utøvende organ, men den må gå av når den ikke lenger har Stortingets tillit. Det bør innføres oppløsningsrett av Stortinget, under forutsetning av at det stilles krav til flertallsvotering for etablering av ny regjering.

Studiefinansiering: Studiefinansiering bør gis via en garantiordning som den enkelte student kan benytte for å få lån i ordinær bank. Studiefinansieringen skal gi studentene tilstrekkelig økonomi til å studere på heltid (Se også: Statens lånekasse.)

Stykkpris: Enkelte grunnleggende samfunnsgoder som barnehage-, skole- og sykehjemsplasser bør finansieres med stykkpris. Med stykkpris menes den prisen staten betaler pr. tjenesteenhet til den/de som utfører en tjeneste på det offentliges vegne. Dersom særlige forhold tilsier det kan stykkprisen variere.

Subsidier: Ved å gjennomføre generelle, samt store skatte- og avgiftslettelser, vil vi sette enkeltmennesket og bedrifter i stand til å greie seg selv – uten subsidier.

Sykehjem: Vi vil innføre juridisk rett til sykehjemsplass med folketrygdfinansiering. Den enkelte selv skal kunne velge tjenesteleverandør fra likestilte offentlige og private aktører.

Sykehus: Offentlige og private sykehus skal likebehandles og pasientene selv skal kunne velge hvor de vil behandles. Pengene skal følge brukeren til det sykehuset som velges, slik at pasienten blir en inntektskilde, ikke en utgiftspost, for sykehuset. På denne måten vil helsekøene gå ned.

Sykepenger: Vi støtter IA-avtalen. FrP vil ikke redusere arbeidstakeres rett til sykepenger og ønsker ikke å innføre karensdager. 

Sysselsetting: Høy sysselsetting er avhengig av gode rammevilkår for bedrifter og næringsdrivende, og at det lønner seg og jobbe.


T

Tannhelsetjeneste: Tannhelselovgivningen må gjennomgås for å utrede mulige refusjonsordninger. Munnhulen må likestilles med resten av kroppen.

Teater: Det er ikke et offentlig ansvar å finansiere kulturelle opplevelser, men et offentlig ansvar å tilrettelegge for de som leverer slike opplevelser. Derfor bør det stimuleres til frivillig innsats.

Terrorisme: Terrorisme skal bekjempes, og politiet skal ha nødvendig materiell og personell for å styrke rikets sikkerhet.

Tilsyn: Vi støtter Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets arbeid for å sikre at norske arbeidstakere har trygge arbeidsforhold, og at norske lover og regler følges ved arbeid i Norge. Arbeidet mot sosial dumping er viktig.

Tjenesteytende næringer: En rekke restriksjoner for slike næringer bør liberaliseres, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter.

Tobakk: Se alkohol og tobakk.

Toll: Tollavgiftene på matvarer må reduseres. All toll som ikke har noen annen begrunnelse enn å skaffe staten inntekter, må fjernes.

Toppskatt: Vi ønsker et flatere skattesystem, med redusert toppskatt og høyere innslagspunkt. Folk med vanlige inntekter bør ikke betale toppskatt.


U

U-hjelp: Se bistand.

Uførepensjon: De som av helsemessige årsaker ikke har noen mulighet til å stå i arbeid skal kunne gis varig uførepensjon. Personer under 40 år skal ikke tilbys varig uførepensjon.

Utdanning: Utdanning er et offentlig ansvar. Vi vil sørge for at Norge har et utdanningssystem som ligger i verdenstoppen. (Se også: Fagskoler, videregående skole, yrkesfag.)

Utenrikspolitikk: Vår politikk tar utgangspunkt i Norges nasjonale interesser.

Utslipp: Forurensing kjenner ingen landegrenser, og Norge bør derfor arbeide for internasjonale avtaler som begrenser utslipp. Norge bør ikke innføre særregler og -avgifter som svekker norsk næringslivs konkurranseevne internasjonalt og setter arbeidsplasser i fare. (Se også: Forurensing.)


V

Valgfrihet: Den enkelte skal fritt kunne velge tjenesteleverandør enten det er behov for sykehus, sykehjem, barnehage, skole eller annet. Slike velferdstjenester skal være fellesskapsfinansiert og pengene skal følge brukeren.

Valgordningen: Kommune-, fylkes- og stortingsvalg bør avholdes samtidig hvert fjerde år. Vi mener at alle stemmer skal telle likt ved stortingsvalg. Vi ønsker muligheten til å skrive ut nyvalg, dersom den politiske situasjonen tilsier dette.

Vannkraft: Det bør fortsatt foretas utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljøtilpassede vassdragsprosjekter. Oppgradering og modernisering av eksisterende kraftverk bør prioriteres. Det bør satses på mer utbygging av småkraftverk og mikrokraftverk.

Veier: Veinettet i Norge er håpløst foreldet. Vi vil arbeide for å få et effektivt veinett med sikre og miljøvennlige veier. Oljepenger bør i større grad brukes til infrastrukturinvesteringer i Norge. 

Veitrafikkregler: Fartsgrensene på norske veier bør tilpasses forholdene bedre, med 110 km/t på motorvei klasse A, og 120 km/t på spesielt godt egnede strekninger. 

Velferdssamfunnet: Skal bygges på norske verdier og norsk kulturarv. Den enkeltes rett til å leve et selvstendig liv uten for mye offentlig innblanding, er viktig. Fellesskapet har ansvar og plikt til å hjelpe dem som trenger det.

Verneplikt: Den grunnlovfestede verneplikten må opprettholdes. Det må åpnes for bruk av vervede styrker der dette er hensiktsmessig for å løse konkrete oppgaver.

Veterinærkontroll: Både innen oppdrettsnæringen og landbruksnæringen er det behov for liberaliseringer for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Imidlertid må begrensninger opprettholdes der det er nødvendig av veterinære hensyn som smittevern og dyrevelferd.

Videregående skole: Opptak til videregående skole bør baseres på karakterer i de fagene som er relevante for utdanningsprogrammet fremfor samlet poengsum som i dag. (Se også: Fagskoler, utdanning, yrkesfag.)

Vill-laks: Norsk villaks er svært viktig i både i biologisk-, nærings- og rekreasjonsøyemed. Villaksbestanden bør sikres, blant annet gjennom bekjempelse av gyro, kalking av vassdrag og restriksjoner i sjølaksefisket.

Vindkraft: Lokal forankring i folkevalgte organ bør være en forutsetning for utbygging.

Voldtekt og seksuelle overgrep: Dette er noen av de groveste kriminelle handlinger, og vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud.


Y

Yrkesfag: Omfanget av teoriundervisning på yrkesfag bør reduseres, og det må tilrettelegges for bedre samarbeid mellom bedrifter og skoler. (Se også: Utdanning, videregående skoler.)

Ytringsfrihet: Fremskrittspartiet er en sterk forsvarer av ytringsfriheten, og mener at enhver har rett til å ytre seg fritt. Vi vil forsvare ytringsfriheten som en av grunnpilarene i demokratiet.


Ø

Økonomisk politikk: Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk uten offentlig sløsing. FrP ønsker større investeringer i infrastruktur og et lavere skatte- og avgiftsnivå.


Å

Årsavgift: Årsavgiften for motorkjøretøy bør reduseres. (Se også: Bil og -avgifter.)