FrP fra A til Å tekst på blå bakgrunn.

FrP fra A til Å

Her forteller vi kort hva Fremskrittspartiet mener om en rekke temaer. Du kan lese mer utfyllende om vår politikk i partiets prinsipp- og handlingsprogram her.A

 B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Hånd og kaffekopp. Foto.

Alderspensjon: Pensjonen skal ikke avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status eller boforhold.

ALDERSPENSJON:

Pensjonen skal sikre økonomisk trygghet i alderdommen og skal stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter. Pensjonen skal ikke underreguleres eller avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status eller boforhold.

ALKOHOL OG TOBAKK: Alkohol- og tobakkslovgivingen bør liberaliseres og avgiftsnivået reduseres. Vi vil tillate salg av vin i butikk.

ALLEMANNSRETTEN: Vi støtter – og vil verne om – allemannsretten. Samtidig må grunneieres rettigheter ivaretas.

ALLIANSEPOLITIKK: NATO er hjørnesteinen i Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge bør bidra til økt satsing på flernasjonale løsninger ved anskaffelser, drift og vedlikehold, kommando- og kontrollsystemer, opplæring, trening og øving, operasjoner for alle forsvarsgrener, samt opprettholde en sterk allianse med USA.

ANBUD: Vi vil bruke konkurranseutsetting og anbud som et virkemiddel for å sikre en bedre offentlig tjenesteproduksjon.

ARBEIDSGIVERAVGIFT: Vi ønsker å fjerne avgiften for lærlinger og vil vurdere effekter og konsekvenser av arbeidsgiveravgiften.

ARBEIDSMARKEDET: Vi vil bidra til å skape et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle, der faste ansettelser skal være hovedregelen. Arbeidslivets lover og regler må likevel ta hensyn til at arbeidsgivere og folk flest ønsker større fleksibilitet i hverdagen.

ARVEAVGIFT: Vi har fjernet arveavgiften som en av de første grepene i vår regjeringsperiode. Vi vil sikre at arveavgiften ikke gjeninnføres.

ASYL: Vi vil fjerne dagens asylordning for å kunne hjelpe flere flyktninger i nærområdene. Dagens asylsystem er både urettferdig, vilkårlig og etterlater millioner av mennesker i nød.

ASYLSØKERE: Asylstatus skal bare innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering av søknader, og skal som hovedregel kun lede til midlertidig opphold. Ankemuligheter skal i hovedsak begrenses til en ankeinstans. Det bør åpnes for bruk av lukkede asylmottak. (Se også: Flyktninger, familiegjenforening, innvandring, integrering.)

AVGIFTER: Alle avgifter som ikke er direkte betaling for en tjeneste bør reduseres eller fjernes. Avgifter skal i størst mulig grad dekke den reelle kostnaden knyttet til avgiftens formål. Dokumentavgift og omregistreringsavgift på kjøretøy er eksempler på avgifter som har utviklet seg til å bli en merinntekt for staten, istedenfor betaling for en faktisk tjeneste.
A B C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Huskestativ. Foto.

Barnehager: Rett til barnehageplass skal gjelde fra dagen barnet fyller ett år

BARNEHAGER: Vi mener at foreldre fritt skal kunne velge barnehage, og at rett til plass skal gjelde fra dagen barnet fyller ett år. Private og offentlige barnehager må likebehandles. Målet er full barnehagedekning, lavere kostnader og bedre kvalitet.

BARNETRYGD: Statlig barnetrygd skal erstattes av en kommunal barnetrygd. Det innebærer at barnet må være bosatt i en kommune i Norge for å motta denne ytelsen.

BARNEVERN: Utsatte barn og familier bør få hjelp hjemme. Det må stilles strenge krav til rettssikkerheten i barnevernssaker. Før barn plasseres i fosterhjem utenfor familien, skal nærmeste familie vurderes som omsorgspersoner.

BEDRIFTSBESKATNING: Vi vil ha et skattesystem som motiverer til investeringer, vekst og nyskaping. Norske bedrifter skal ha de samme rammevilkårene som i sammenlignbare land, derfor må selskapsskatten reduseres.

BIL OG AVGIFTER: Skatter og avgifter på bilkjøp og -bruk må reduseres. Dette vil legge til rette for en moderne bilpark og sikre folk flest muligheten til å kjøpe miljøvennlige biler. (Se også: Bensinavgift, bompenger, dieselavgift, årsavgift.)

BISTAND: Norsk bistand skal ta utgangspunkt i hjelp til selvhjelp. Bistand bør begrenses og gis til de landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel, og som er villige til å balansere sine offentlige budsjetter.

BIOTEKNOLOGI: Norge skal være et foregangsland innenfor forskning og utvikling av gen- og bioteknologi. Norsk helsevesen må ta i bruk gen- og bioteknologi tidlig.

BOMPENGER: Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Offentlige veier bør ikke bompengefinansieres med mindre et flertall i de berørte kommuner har akseptert dette i en folkeavstemming. (Se også: Bil og -avgifter.)

BREDBÅND: Staten skal ha en rolle som tilrettelegger for bredbånd eller tilsvarende i hele landet, samt å sikre at nettet åpnes for alle aktører.

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE: Vi vil forskriftsfeste retningslinjene for brukerstyrt personlig assistent (BPA), for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt.

BYRÅKRATI: Vi vil redusere antall direktorater, forenkle og avbyråkratisere statsforvaltningen.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
CO2 renseanlegg. Foto.

Co2-rensing: Norsk industri må ha samme rammevilkår for bruk av gass som EU.

CO2-RENSING: Industri- og kraftbransjen må kunne bruke norsk gass med samme krav som i EU, inntil CO2-renseteknologi er kommersielt tilgjengelig og pålegges i EU. 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Stemmeurne. Foto.

Demokrati: Fremskrittspartiet vil lovfeste bindende folkeavstemninger.

DATALAGRING: Vi vil pålegge internettleverandører å lagre IPadresser i minimum 6 måneder, for å gjøre det lettere å oppklare alvorlig kriminalitet, som eksempelvis overgrep mot barn.

DEMOKRATI: Vår politikk bygger på et folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer. Vi vil lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt konstitusjonelle system. De politiske nivåene skal begrenses til kommune og stat, og alle stemmer bør telle likt, uavhengig av hvor i landet de avgis.

DRIVSTOFFAVGIFTER: Må reduseres. (Se også: Bil og -avgifter.)

DISTRIKTS-NORGE: Vi vil fortsette den historiske satsingen på infrastruktur i distriktene for å sikre trygghet, bosetting og verdiskaping.

DOKUMENTAVGIFT: Avgiften bør fjernes og erstattes av en betaling for de reelle kostnadene ved eierskifte av bolig.

DOMSTOLENE: Domstolene må settes i stand til raskt å kunne behandle lovbrudd og sivile tvister, men uten at den enkeltes rettssikkerhet settes i fare.

DYREVERN: Vi vil ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold. Forsøksordningen med dyrepoliti skal utvides til en permanent ordning i hele landet for å sikre dyrenes velferd
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Flere hus. Nabolag. Foto.

Eiendomsskatt: Vi vil fjerne kommunenes rett til å kreve inn eiendomsskatt

EGENANDELER: Egenandeler på legemidler må holdes på et moderat nivå.

EIENDOMSRETT: Privat eiendomsrett er en av de grunnleggende rettighetene i vårt demokrati. Vi motsetter oss inngrep i den private eiendomsretten. Grunneier gis full erstatning basert på markedspris for eiendom som eksproprieres.

EIENDOMSSKATT: Vi vil fjerne kommunenes rett til å kreve inn eiendomsskatt.

ELDREOMSORG: Vi vil sikre alle pleietrengende rett til pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av økonomien i bostedskommunen. Vi vil likestille offentlige og private aktører, slik at den enkelte selv kan velge tjenesteleverandør. Eldreomsorg skal finansieres av staten.

ENERGI: En stabil og rimelig energiforsyning er grunnleggende for utviklingen av samfunnet. Det må legges til rette for bruk av de energikilder som totalt sett er mest lønnsomme, miljøvennlige og effektive for samfunnet.

ENØK: Vi vil fortsatt ha skattefradrag og en rettighetsbasert ordning for ENØK i husholdningene.

ETTERLATTE: Pensjonsordningen til etterlatte må videreføres, og det må sørges for like rettigheter for kvinner og menn. Ordningen med etterlattepensjon til mindreårige barn må videreføres.

EU: FrP er imot norsk medlemskap i EU.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Nøkler hengende i hånd i fengselsgang. Foto.

Fengsel:Vi vil fortsette å holde soningskøene korte slik at dømte kommer raskt til soning.

FAGSKOLER: Vi vil tilbakeføre eier- og finansieringsansvaret for fagskoler til staten og sikre et poengsystem som gir sømløse overganger mellom relevante fagskole- og universitets-/høyskoleutdanninger.

FAMILIEGJENFORENING: Familiegjenforening for innvandrere i Norge må begrenses til ektefelle og egne barn under 18 år. Ektefellen må være fylt 24 år. Samlet tilknytning til Norge skal være større enn til et annet land.

FAMILIEPOLITIKK: Familiens stilling skal styrkes. Det offentlige skal i mindre grad bestemme eller gjøre valg på vegne av familiene.

FATTIGDOM: Det må settes inn økonomiske, helsemessige og sosiale tiltak for å bekjempe fattigdom.

FENGSEL: Vi vil holde soningskøene nede ved å bygge flere soningsplasser i Norge og ved kjøp av soningsplasser i utlandet.

FENGSELSSTRAFF: Vi vil øke straffenivået og innføre minimumsstraff for en del alvorlige lovbrudd for å sikre at domstolene utmåler straffer som er mer i tråd med folks rettsoppfatning. Vi vil også fjerne dagens kvantumsrabatt, som gjør at kriminelle ikke blir straffet for hver og en av forbrytelsene vedkommende har gjort seg skyldig i.

FERGER: Riksveifergene bør regnes som en del av riksveinettet og derfor i prinsippet være gratis.

FILM: Filmstøtten bør bidra til å treffe et stort og variert publikum på en slik måte at næringen blir mindre avhengig av støtten. Vi vil også bidra til utenlandsk filminnspilling i Norge.

FISKERI: Fiskeri og andre ressurser det er mulig å høste av havet, er nasjonale ressurser og skal forvaltes deretter. Dette skal gjøres ut fra en kunnskapsbasert regulering som sikrer et optimalt uttak av de enkelte bestander.

FLYKTNINGER: Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og ta imot kvoteflyktninger. Flyktninger hjelpes best i sine geografiske og kulturelle nærområder. I stedet for å ta imot mange i Norge bør vi i større grad bidra til å dekke utgiftene til flyktningleire i flyktningenes egne nærområder. (Se også: Asylsøkere, familiegjenforening, innvandring, integrering.)

FN: FN bør effektiviseres og prioritere fredsskapende operasjoner, humanitært arbeid og kriseinnsats, samt hindre vedvarende grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

FN-TJENESTE: Norge bør i begrenset grad delta i internasjonale militære operasjoner. Operasjoner må skje innenfor definerte rammer, med klare mål, en tydelig exit-strategi og et FN-mandat.

FOLKEAVSTEMNINGER: Enkelte betydningsfulle saker bør innbyggerne få stemme over. Avstemningen kan enten være rådgivende eller bindende, men ved bindende folkeavstemning må det kunne kreves en viss oppslutning.

FOLKETRYGD: Folketrygden skal fungere som en forsikringsordning for innbyggerne ved sykdom, uførhet og alderdom. Arbeidstakere og arbeidsgivere skal betale premie til folketrygden og opparbeide seg rettigheter til ytelser ved behov.

FORBRUKERPOLITIKK: Forbrukernes stilling må styrkes. Det må tilrettelegges for et godt marked.

FORMUESKATT: Formuesskatten bør avvikles. Den rammer først og fremst næringslivet, men også pensjonister og vanlige lønnsmottakere.

FORSKNING: Norsk forskning bør løftes ytterligere, og særlig rettes inn mot områder der vi har kompetansefortrinn, næringsstrukturelle fortrinn, naturgitte fortrinn eller en kombinasjon av disse.

FORSVARSPOLITIKK: Forsvaret bør styrkes og til enhver tid ha nødvendig materiell og kompetent personell til å forsvare Norge. Det inkluderer en stabil tilstedeværelse av militære styrker i nordområdene. (Se også: Alliansepolitikk.)

FORSVARSSAMARBEID: Norge skal forankre sitt forsvar i NATO, med vekt på Nordsjøstrategien (som omfatter Storbritannia, Nederland, Tyskland, Danmark og Norge) som innebærer økt satsing på flernasjonale løsninger ved anskaffelser, drift og vedlikehold, kommando og kontrollsystemer, opplæring, trening og øving, og operasjoner for alle forsvarsgrener. (Se også: Alliansepolitikk.)

FORURENSING: Vårt utgangspunkt er at den som forurenser skal betale. Norge bør arbeide for internasjonale avtaler som begrenser forurensning fremfor å innføre særregler og særavgifter som svekker Norges konkurranseevne og setter norske arbeidsplasser i fare.

FRIHANDEL: Det bør arbeides for mer frihandel, og for å bygge ned importrestriksjoner som særlig rammer u-land. Frihandel er viktig for økt velstand. Vi vil derfor prioritere bistand til u-land som bidrar til egen vekst ved å åpne for frihandel. (Se også: Markedsøkonomi.)

FRIHET: Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Fremskrittspartiet. Hvert enkelt menneske er best til å bestemme hva som er rett for seg selv og sine nærmeste. Det betyr også at den enkelte i større grad må ta ansvar for sitt liv og sine handlinger.

FRITT SKOLEVALG: Vi vil gi foreldre mer makt ved å gi dem fritt skolevalg. Alle barn skal ha rett til å gå på sin nærmeste grunnskole, men foreldre skal også ha mulighet til å søke barna inn på en annen skole om de ønsker det.

FRIVILLIGHET: Vi vil styrke frivillige lag og foreningers rammevilkår. Momskompensasjonsordningen bør utvides og det bør innføres økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

FYLKESKOMMUNEN:Fylkeskommunen og regioner bør nedlegges som selvstendig forvaltningsnivå. Oppgavene skal fordeles mellom kommunene, staten og private.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Sykkel lent mot husvegg. Foto.

Gang- og sykkelstier: Bygging skal prioriteres, spesielt langs skoleveier.

GANG- OG SYKKELSTIER: Utbygging av gang- og sykkelstier skal prioriteres, spesielt langs skoleveier.

GASS: Det bør legges til rette for økt bruk av naturgass til innenlandsk verdiskaping og i husholdningene, samt for bruk av gass som drivstoff i samferdselssektoren.

GRUNNLOVEN: De grunnleggende rettighetene i loven må vernes. Eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet og ytringsfrihet er våre grunnleggende verdier og rettigheter.

GRUNNSKOLEN: Hver elev skal har rett til tilpasset opplæring. Skolen skal vektlegge basisfagene som er avgjørende for elevens videre utvikling, og for at de i voksen alder skal kunne fungere i samfunnet. Vi vil gi skoleeier mulighet til å innføre karakterer i matematikk, engelsk og norsk, fra og med femte klassetrinn.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Kafebord og stoler. Foto.

Handelsnæringen: Restriksjoner for næringen må liberaliseres.

HANDELSNÆRINGEN: En rekke restriksjoner for handelsnæringen må liberaliseres. Eksempler er åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter.

HANDLINGSREGELEN: Vi ønsker et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken, som erstatter handlingsregelen. Det skal legge til rette for at vekstfremmende tiltak for norsk økonomi kan gjennomføres. Dette er eksempelvis samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i viktige vei- og baneprosjekter.

HAVNER: Vi mener at offentlige og private havner skal likebehandles, og at havnene må gis gode rammebetingelser. Havneavgifter skal kun kreves inn etter selvkostprinsippet.

HEIMEVERNET: HV er en viktig del av det norske forsvaret, og bør inngå som en integrert del av forsvarsstrukturen. Det må sikres tilfredsstillende treningsstandard og beredskap i Heimevernet.

HELSEVESEN: Kapasiteten i helsevesenet, både offentlig og privat, må benyttes slik at helsekøene kan kuttes.

HÆREN: Hæren skal styrkes og sikres tilstrekkelig treningsstandard, våpentilgang og beredskap
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Bro. Foto.

Infrastruktur: Norge skal bindes sammen med et moderne høyhastighetsveinett.

IDEOLOGI: Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier.

IDRETT: Fremskrittspartiet vil prioritere barne- og ungdomsaktiviteter. Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS bør fordeles mellom idretten og frivillige lag og organisasjoner i sin helhet.

IMPORT: Særavgiftene på grensehandelsvarer bør reduseres. Grensen for tollfri import bør økes og tollsatser bør reduseres for å sikre friere handel.

INFRASTRUKTUR: Vi vil gjennomføre en nasjonal motorveiplan der et høyhastighetsveinett skal binde landsdelene sammen. Vi vil ha en effektiv dobbeltsporet jernbane for persontrafikk rundt byområdene og prioritere godstransport på lengre jernbanestrekninger. Dette vil legge grunnlag for nye bo- og arbeidsmarkeder og sørge for at vi kan ta hele landet i bruk for næringsvirksomhet.

INNVANDRING: Innvandring fra land utenfra EØS-området må reguleres strengt for å få en vellykket integrering. Vi aksepterer ikke at grunnleggende vestlige verdier og menneskerettigheter blir satt til side. Vi vil vi forby bruk av hijab, burka og nikab i grunnskolen. Heldekkende plagg skal ikke tillates i det offentlige rom. (Se også: Flyktninger, familiegjenforening, integrering).

INTEGRERING: Det er en forutsetning for integrering at innvandrerne lærer seg norsk og deltar i det norske samfunnet. Det må stilles krav om integrering for å få opphold og senere statsborgerskap. Det er en sammenheng mellom antall innvandrere og muligheten for god integrering. Innvandrere skal tilpasse seg Norge og norske forhold. Det er ikke Norge som skal tilpasse seg innvandrere (Se også: Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening, integrering).

ISRAEL: Vi støtter det jødiske folks rett til eget land i Israel, og mener at den norske ambassaden skal ligge i landets hovedstad Jerusalem.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Jakthund. Foto.

Jakt og fangst: Vi vil ha en bærekraftig beskatning av vilt.

JAKT OG FANGST: Beskatning av våre naturressurser, inkludert sel, hval og rovdyr, må være bærekraftig, basert på faglige vurderinger foretatt av miljømyndighetene. Vi vil opprettholde retten til å jakte med blyhagl.

JERNBANETRANSPORT: Jernbanenettet bør åpnes for fri konkurranse for å sikre bedre og billigere tilbud, som igjen vil gi en betydelig miljøgevinst. Vi vil sørge for rask utbygging av dobbeltspor på intercitytriangelet, og vil oppgradere deler av jernbanenettet til å tåle 250 km/t.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  JK  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Kirke. Foto.

Kirkeasyl: Kirkeasylanter uten lovlig opphold i Norge bør pågripes.

KARAKTERER: Karakterer skal settes basert på objektive faglige prestasjoner. Skoleeier skal ha mulighet til å innføre karakterer i matematikk, engelsk og norsk fra og med femte klassetrinn.

KILDESKATT: FrP er imot kildeskatten regjeringen Stoltenberg innførte for nordmenn bosatt i utlandet.

KIRKEASYL: Kirkeasyl bør anses som ulovlig. Kirkeasylanter bør pågripes og sendes ut av landet dersom de ikke har lovlig opphold i Norge.

KJERNEKRAFT: Vi må satse mer på forskning og teknologiutvikling innenfor kjernekraft, som for eksempel thorium.

KIRKEN: Vi vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn. Det bør opprettes en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi og lovpålagte oppgaver.

KLIMAPOLITIKK: Internasjonale klimautfordringer må løses gjennom internasjonale avtaler. Vi legger til grunn at Norge skal gjennomføre fornuftige tiltak for å kutte klimagassutslipp både nasjonalt og internasjonalt.

KOLLEKTIVTRAFIKK: Det er helt nødvendig med et godt kollektivtilbud, særlig i de større byene.. All kollektivtransport bør ha konkurranse, slik at effektivitet og brukervennlighet blir sikret.

KOMMUNER: Vi vil at kommunene skal gis større økonomisk ansvar. De statlige overføringene bør baseres på et objektivt differensiert innbyggertilskudd, fritt skattøre og kommunalt eierskap til en større andel av verdiskapningen i kommunen. I tillegg vil vi sikre fullfinansiering av primæroppgavene slik som eldreomsorg med statlig stykkpris.

KOMMUNESAMMENSLUTNINGER: Det lokale selvstyret må styrkes ved å overføre viktige samfunnsoppgaver fra staten og fra fylkene til kommunene. Fortsatt er mange kommuner for små til å møte innbyggernes behov og rettigheter.

KONSESJON: Konsesjonsordninger bør som hovedregel enten fjernes eller liberaliseres og holdes på et minimum.

KONTANTSTØTTE: Statlig kontantstøtte erstattes av kommunal kontantstøtte. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene.

KREFTBEHANDLING: Kreftbehandlingen må styrkes. Vi vil opprette protonsenter ved Radiumhospitalet, som kan bidra til å sikre hele landets befolkning likeverdig kreftbehandling. På sikt bør det etableres protonsentre ved universitetssykehusene. Det bør opprettes et fond for finansiering av kreftmedisiner.

KRIMINALITET: Det må slås hardt og raskt ned på kriminalitet. Både politi, domstoler og kriminalomsorgen må få økte ressurser.

KRIMINALITETSOFRE: Vi vil styrke omsorgen for ofre for kriminelle handlinger. Vi vil vurdere nye ordninger for kriminalitetsofre og deres pårørende, herunder egen ombudsordning. Ofre for kriminalitet eller deres pårørende skal få utbetalt eventuell oppreisningserstatning fra staten. Staten skal innkreve erstatningssummen fra gjerningsmann eller gjerningsmenn.

KULTUR: Vi ønsker et levende kultur- og idrettsliv, basert på personlig engasjement og frivillighet, og med minst mulig politisk styring.

KULTURMINNEVERN: Kulturminner er en viktig del av vår nasjonale arv. Staten bør i større grad bære kostnader knyttet til fredede kulturminner og arkeologiske utgravinger.

KVOTERING: Vi er motstandere av kvotering. Diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion eller etnisk tilhørighet m.v. skal ikke aksepteres, men må bekjempes med andre midler enn kvotering. (Se også likestilling)

KYSTVAKTEN: Kystvakten må styrkes og ha et samlet ansvar for kontroll og trygghet på havet, herunder ansvar for å forhindre ulovlig fiske.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Beitende kuer. Foto.

Landbruk: Vi vil stimulere til effektiv produksjon av trygg, god norsk mat.

LANDBRUK: Vi vil stimulere til effektiv produksjon av trygg, god norsk mat. Vi vil avskaffe og forenkle lover som i dag begrenser bøndenes frihet, slik at landbruket blir bedre rustet til å klare seg på lik linje med andre næringer.

LIKESTILLING: Alle mennesker er likeverdige, og vi vil ikke akseptere diskriminering. På denne bakgrunn vil vi fjerne lovformuleringer som pålegger kvotering.

LOFOTEN: Petroleumsnæringen bør få tilgang på nye områder. Det bør gjennomføres konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms. Petroleumsnæringen skal stilles overfor svært strenge miljøkrav.

LOKALPOLITIKK: Det lokale selvstyret er grunnleggende i vårt demokrati. Det lokale selvstyret må styrkes ved å legge flere oppgaver til kommunene og ved å gi kommunene større frihet innenfor plan- og bygningsloven.

LUFTFART: Staten bør legge til rette for friest mulig konkurranse for utvikling, drift og vedlikehold av flyplassene. Staten bør vurdere et bredt spekter av modeller og former for avvikling av Avinor som monopolist på området.

LÆRERUTDANNING: Lærerutdanningen skal gi lærerne kunnskap av god kvalitet, evne til å formidle kunnskap på en god og tydelig måte, og autoritet til å bli gode klasseledere. Det bør åpnes for at utdanningsinstitusjonene gis anledning til å foreta intervju av søkerne i forbindelse med opptak.

LÆRLINGER: Lærlingtilskuddet må styrkes ytterligere og arbeidsgiveravgiften for lærlinger må fjernes.

LØNNS- OG ANSETTELSESAVTALER: Arbeidsmarkedet bør være fritt og uavhengig uten organisasjonsplikt. Arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i den enkelte bedrift.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Magasinforsider. Foto.

Media: En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet.

MARKEDSØKONOMI: Markedsøkonomi er en forutsetning for et fungerende demokratisk samfunn. Både den enkelte og næringslivet skal fritt kunne operere innenfor generelle rammebetingelser trukket opp av myndighetene.

MEDIA: En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet, ytringsfriheten og rettsstaten. For å sikre konkurranse og mangfold i mediene vil vi arbeide for størst mulig grad av etableringsfrihet og ordinære konkurranseregler for medienæringen. (Se også: Pressen.)

MERVERDIAVGIFT (MOMS): Vi vil redusere moms på matservering til 15 prosent, slik at den blir på linje med mat du kjøper for å spise hjemme. Dette for å styrke konkurranseevnen til serveringsbransjen.

MILJØVERN: Det skal være lett å velge miljøvennlige løsninger. Myndighetene kan stimulere til miljøvennlig adferd med avgiftsreduksjoner.

MONARKI: Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der Kongen/regenten skal være nasjonens samlende symbol og statsoverhode.

MOTORKJØRETØY: Skatt og avgift på bilkjøp og -bruk må reduseres for å legge til rette for en moderne bilpark med sikre og miljøvennlige biler. (Se også: Bil og -avgifter.)

MOTORFERDSEL I UTMARK: Forvaltning av lovverk for motorferdsel i utmark bør skje lokalt. Motorisert ferdsel i utmark må tilpasses friluftslivet, men bør også kunne inngå som en del av det.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
NATOlogo. Illustrasjonsfoto.

NATO: Norge må snarest mulig innfri sine forlplitelser overfor NATO.

NASJONALPARKER: Opprettelse av naturreservater, naturparker og lignende er positivt, men vi vektlegger at det skal tas utgangspunkt i vern gjennom bruk. Restriksjoner skal kun være utformet for å hindre ødeleggelse av naturgrunnlaget.

NATO: Utgjør hjørnesteinen i Norges alliansepolitikk. Fortsatt norsk innflytelse i NATO må sikres gjennom aktiv deltagelse i politiske og militære fora. Norge må innfri sine forpliktelser i NATO-samarbeidet. (Se også: Alliansepolitikk og forsvarssamarbeid.)

NATUROMRÅDER: Det bør i i hovedsak være offentlig eide naturområder som vernes. Ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning.

NAV: Nav og de samlokaliserte kontorene bør samles i en statlig enhet, finansiert direkte over statsbudsjettet.

NEDSATT FUNKSJONSEVNE: Personer med nedsatt funksjonsevne skal, så langt mulig, kunne leve normale liv, ta utdanning og arbeide. Samfunnet må tilrettelegge for at den enkelte får mulighet til å realisere sine evner.

NORDOMRÅDENE: Vi vil øke militær tilstedeværelse og beredskap i nordområdene. Innovasjon og forskning rettet mot nordområdenes utfordringer er viktig.

NRK: Vi vil fjerne lisensavgiften, omgjøre NRK til aksjeselskap og selge statens aksjer. Finansiering av NRK må skje på samme vilkår som for andre kringkastingsselskaper. Frem til det er etablert et flertall for dette, vil vi arbeide for å etablere en ny finansieringsordning til erstatning for dagens lisens.

NÆRINGSFRIHET: Det må bli enklere å etablere bedrifter i Norge. Etablerings- og konkurransehindre må fjernes. Det må bli færre offentlige skjemaer og rapporteringsordninger.

NØDHJELP: Norge skal yte humanitær nødhjelp til land og områder som er utsatt for akutte kriser som for eksempel naturkatastrofer, krig, terror og sultkatastrofer.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Oljelenser og båter. Foto.

Oljevern: Beredskapen må styrkes i takt med økt aktivitet langs kysten.

OLJEVERN: Staten må øke sitt bidrag til en bedre oljevernberedskap i tråd med økt skipsfart og petroleumsvirksomhet.

OLJEVIRKSOMHET: Norsk olje- og gasspolitikk må stimulere til fortsatt verdiskaping, lønnsomhet og konkurransekraft i bransjen. Bransjen bør stimuleres gjennom tilgang på nye leteområder og styrket teknologisatsing. Det må satses på mangfold på norsk sokkel og økt utvinningsgrad. Vi vil styrke leverandørindustriens globale posisjon gjennom stabil god aktivitet på norsk sokkel.

OMSORG+: Dette er et viktig omsorgsnivå mellom hjem og sykehjem som kan gi trygghet til eldre som ikke føler seg trygge ved å bo hjemme, men som ikke har behov for eller ønsker sykehjemsplass. Omsorg+ bør etableres som et døgnbemannet omsorgstilbud hvor boenheter med livsløpsstandard knyttes sammen med eldresenter/aktivitetssenter.

OPPDRETT: Det må stilles strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen, samtidig som andre konsesjonsvilkår bør liberaliseres for å skape vekst i oppdrettsnæringen.

ORGANISASJONSFRIHET: Det må sikres full organisasjonsfrihet, hvor retten til å være organisert skal stå like sterkt som retten til å være uorganisert. Streike- og lockoutretten bør bevares som virkemidler i en konflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Rygg med politijakke. Foto.

Politiet: Politiet må sikres en landsdekkende helikoptertjeneste.

PENGE- OG KREDITTPOLITIKK: Det må føres en penge- og kredittpolitikk som gir stabil og lav inflasjon.

PENSJONER: Pensjon skal sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse og økonomisk trygghet i alderdommen. Folketrygden skal sikre mulighet til en verdig alderdom. Vi vil ikke ha avkortninger i pensjonen, og vil fjerne den gjenværende avkortningen for gifte og samboende pensjonister. Pensjonene skal ikke underreguleres, men ha samme utvikling som lønnsmottakere.

PERSONBESKATNING: Det bør innføres et flatere skattesystem som inkluderer store bunnfradrag og som bidrar til at flere kan leve av egen inntekt.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: Loven bør liberaliseres og forenkles. Den lokale selvbestemmelsesretten må styrkes, men ikke slik at den private eiendomsretten svekkes.

POLITIET: Kapasiteten i politi- og lensmannsetaten må sikres ved å tilføre nødvendig ekspertise, ny teknologi og ressurser. Dette inkluderer en landsdekkende politihelikoptertjeneste.

PRESSEN: Norsk presse bør være fri og uten statlige subsidier som kan bidra til å redusere pressens uavhengighet. Pressestøtten bør få endret innretning og reduseres. (Se også: Media.)

PRIMÆRHELSETJENESTEN: Primærlegene bør i større grad enn i dag også drive med oppsøkende virksomhet mot de yngste og eldste. En styrking av primærhelsetjenesten vil bidra til at færre trenger å få behandling på sykehus og i øvrig spesialisthelsetjeneste.

PRIVAT SKOLE: Vi ønsker en likebehandling av offentlige og godkjente private skoler, finansiert av det offentlige gjennom en stykkpris. Alle barn skal ha rett til å gå på sin nærskole, men skal i tillegg ha frihet til å velge andre skoler.

PRIVATBILEN: Avgiftene knyttet til bil og bilbruk skal reduseres. Dette for å legge til rette for en moderne bilpark med sikre og miljøvennlige biler. (Se også: Bil og -avgifter, bensinavgift, bompenger.)

PSYKIATRI: Vi vil styrke tilbudet innen psykisk helse. Et differensiert tilbud er avgjørende for å redusere bruk av tvang og tung medisinering i psykiatrien.

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE: Psykisk utviklingshemmede skal gis muligheter til å leve et så normalt liv som mulig, både ved å delta i arbeid, fritidsaktiviteter og ha samme frihet som andre til å velge boform.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Kvinne med sprøyte. Foto.

Rusomsorg: Det skal ikke være ventetid for avrusing og rusbehandling i Norge.

REALKOMPETANSE: Realkompetansevurdering bør være en rettighet, og både offentlige skoler og statlig godkjente friskoler må kunne vurdere realkompetanse for sine godkjente utdanningstrinn og programmer.

REDNINGSTJENESTEN: En ordning hvor både Forsvaret og sivile aktører utfører redningstjenester fører til styrket kvalitet. Redningsselskapet er en viktig og nødvendig del av redningstjenesten langs kysten vår. Staten bør bidra til at den frivillige redningstjenesten kan opprettholde sin aktivitet.

REINDRIFT: Reindrift må behandles som annen næringsvirksomhet, også når det gjelder regler for investerings- og driftsmidler. Næringen bør utøves så fritt som mulig, og det offentlige ansvaret bør begrenses til en fornuftig ressursforvaltning av offentlige beitemarker. Sametinget skal ikke overta forvaltningen av reindriftsavtalen.

REISELIVSNÆRINGEN: Merkevarebyggingen av Norge som reisemål bør styrkes både nasjonalt og internasjonalt. Næringens rammevilkår bør liberaliseres og skattenivået reduseres, noe som vil gi næringen bedre konkurransekraft.

RESSURSFORVALTNING: Våre ressurser må som hovedregel forvaltes på en slik måte at samfunnet får mest mulig utbytte av ressursene. Det offentlige må legge noen overordnede rammer for ressursforvaltningen, men det er ikke sikkert at det offentlige er best egnet til å forvalte ressursene.

RETTIGHETER: Norske velferdstjenester bør i større grad bli rettighetsbaserte slik at det er behovet som bestemmer bevilgninger, og ikke bevilgningene som bestemmer hvor mange som skal få tjenester.

RETTSSIKKERHET: I et demokrati er det viktig at tiltalte får en rettferdig rettergang og har mulighet til å forsvare seg.

ROVDYR: Lokaldemokratiet må gis avgjørende påvirkning i rovdyrspørsmål. Det må bli lettere å ta ut rovdyr som gjør skade.

RUSOMSORG: Alle som er motivert for å komme seg ut av rusmisbruket, skal få den nødvendige behandlingen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag. Det kan ikke være ventetid for å komme inn til avrusing og rusbehandling, derfor må kapasiteten som eksisterer hos private og ideelle rusinstitusjoner benyttes. Ettervernet må styrkes betydelig.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Eldre mann som ser ut av vinduet. Foto.

Seniorer: Det må legges til rette for at senorer kan stå lenger i arbeidslivet hvis de ønsker.

SAMETINGET: Bør avvikles.

SAMFERDSEL: Det er en offentlig oppgave å sørge for at landet til enhver tid har en trygg og moderne infrastruktur. Infrastrukturfondet som er etablert, med 100 milliarder i kapital, bør tilføres mer midler for å kunne øke utbyggingstakten ytterligere.

SAMFUNNSSYN: Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart, og retten til å bestemme over eget liv og økonomi.

SENTRALBANK (NORGES BANK): Sentralbanken må være uavhengig, som i dag.

SENIORPOLITIKK: Seniorene er en viktig samfunnsressurs. Det må legges til rette for at de som vil kan fortsette i arbeidslivet uten hindringer i lover og bestemmelser.

SIDEMÅL: Sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt i ungdomsskolen.

SIVILFORSVARET: All den tid katastrofer, terror, væpnede konflikter og krig vil ramme sivilbefolkningen sterkt, må Sivilforsvaret være øvet for dette formål som en del av totalforsvarsinnsatsen.

SJØPATTEDYR: Det må legges til rette for økt uttak av bestandene av hval og sel for igjen å kunne øke bestanden av matfisk. Det må også arbeides internasjonalt for å få på plass løsninger som sikrer muligheten for eksport av sjøpattedyr.

SKATT: Det totale skattetrykket i Norge må reduseres. Skattesystemet skal gjøres flatere, med et stort bunnfradrag, slik at flere kan leve av egen inntekt.

SKIPSFART: Norsk skipsfart må gis internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Vi vil gi norske sjøfolk samme rammebetingelser som sjøfolk i våre naboland gjennom en lovfestet nettolønnsordning, samt prioritere maritim utdanning.

SKOLE: Se utdanning.

SOSIALHJELP: Hjelp til selvhjelp må være grunnlaget innenfor sosialtjenesten. Vi har derfor innført et lovmessig krav til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Vi vil utvide kravet til å gjelde alle sosialhjelpsmottakere som er fysisk og mentalt skikket til aktiviteten. Det skal ikke være attraktivt å velge sosialhjelp fremfor arbeid. Sosialhjelpen bør gjøres til et statlig ansvar under NAV. (Se også: Sosialpolitikk).

SOSIALPOLITIKK: Sosialpolitikken skal være basert på at alle mennesker har rett og plikt til å sørge for seg selv og det liv de ønsker å leve. Likevel må det være et sosialt sikkerhetsnett som kan hjelpe mennesker som ikke er i stand til å sørge for seg selv.

STATENS LÅNEKASSE: Statens lånekasse bør suppleres med en statlig garantiordning som den enkelte student kan benytte. Slik vil hver enkelt student være garantert studielån på like vilkår som i dag, men vil kunne velge den banken man selv ønsker. (Se også: Studiefinansiering.)

STATSSTYRET: Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der regenten skal være nasjonens samlende symbol og statsoverhode. Stortinget skal være den lovgivende og bevilgende myndighet. Regjeringen skal være det utøvende organ, men den må gå av når den ikke lenger har Stortingets tillit. Det bør innføres oppløsningsrett av Stortinget, under forutsetning av at det stilles krav til flertallsvotering for etablering av ny regjering.

STUDIEFINANSIERING: Studiefinansiering bør gis via en garantiordning som den enkelte student kan benytte for å få lån i Lånekassen eller i en ordinær bank. Studiefinansieringen skal gi studentene tilstrekkelig økonomi til å studere på heltid. (Se også: Statens lånekasse.)

STYKKPRIS: Enkelte grunnleggende samfunnsgoder som barnehage-, skole- og sykehjemsplasser bør finansieres av staten gjennom en stykkpris. Med stykkpris menes den prisen staten betaler pr. tjenesteenhet til den/de som utfører en tjeneste på det offentliges vegne. Stykkprisen kan variere, eksempelvis dersom en elev har særlige behov.

SUBSIDIER: Ved å gjennomføre store skatte- og avgiftslettelser, vil vi sette enkeltmennesket og bedrifter i stand til å greie seg selv – uten subsidier.

SYKEHJEM: Vi vil forskriftsfeste juridisk rett til sykehjemsplass med folketrygdfinansiering. Den enkelte skal selv kunne velge tjenesteleverandør fra likestilte offentlige og private aktører.

SYKEHUS: Offentlige og private sykehus skal likebehandles og pasientene selv skal kunne velge hvor de vil behandles. Pengene skal følge brukeren til det sykehuset som velges, slik at pasienten blir en inntektskilde, ikke en utgiftspost, for sykehuset. Dette fører til reduserte helsekøer.

SYKEPENGER: Vi vil ha en god sykelønnsordning som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom.

SYSSELSETTING: Høy sysselsetting er avhengig av gode rammevilkår for næringslivet, samt av satsing på utdanning, forskning og innovasjon. Det er også viktig at det alltid må lønne seg å jobbe.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Politifolk og pansret kjøretøy. Foto.

Terror: Samfunnet må kunne forebygge og håndtere terrortrusler.

TANNHELSETJENESTE: Tannhelsetjenesten må styrkes gjennom bedre refusjonsordninger. Tannlegene må være en integrert del av helsesektorens samhandling.

TEATER: Det er ikke et offentlig ansvar å finansiere kulturelle opplevelser, men et offentlig ansvar å tilrettelegge for dem som leverer slike opplevelser. Derfor bør det stimuleres til frivillig innsats.

TERRORISME: Samfunnet må kunne håndtere terrortrusler mot blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kraftforsyning, transport, forsyninger, olje- og gassvirksomhet, smittevern og vannforsyning. Det krever årvåkenhet og stadig tilpasning av sikkerhetstiltak og beredskap.

TILSYN: Vi støtter Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets arbeid for å sikre at norske arbeidstakere har trygge arbeidsforhold, og at norske lover og regler følges ved arbeid i Norge. Arbeidet mot sosial dumping er viktig.

TJENESTEYTENDE NÆRINGER: En rekke restriksjoner for slike næringer bør liberaliseres, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter.

TOBAKK: Se alkohol og tobakk.

TOLL: Særavgiftene på grensehandelsvarer bør reduseres, grensen for tollfri import bør økes og tollsatser bør reduseres med sikte på friere handel.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Kvinnelig lærer foran tavle. Foto.

Utdanning: Norge skal ha en utdanning i verdensklasse.

U-HJELP: Se bistand.

UFØREPENSJON: De som av helsemessige årsaker ikke har noen mulighet til å stå i arbeid skal kunne gis varig uførepensjon. Personer under 40 år skal som hovedregel ikke tilbys varig uførepensjon.

UTDANNING: Det offentlige skal ha ansvar for at vi får et utdanningssystem i verdensklasse. Alle skal ha lik rett til grunnutdanning og lik mulighet til høyere utdanning uavhengig av foreldrenes ressurser. (Se også: Fagskoler, videregående skole, yrkesfag.)

UTENRIKSPOLITIKK: Norsk utenrikspolitikks fremste oppgave er å sikre norske interesser, særlig med sikte på å bistå næringsliv og norske statsborgere.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Trafikkskilt med fartsgrense 130. Illustrasjon.

Veitrafikkregler: Fartsgrensen på moderne motorveier bør settes til 130 km/t.

VALGFRIHET: Den enkelte skal fritt kunne velge tjenesteleverandør enten det er behov for sykehus, sykehjem, barnehage, skole eller annet. Slike velferdstjenester skal være offentlig finansiert og pengene skal følge brukeren.

VALGORDNINGEN: Det er nødvendig å endre valgordningen for å øke oppslutningen om demokratiet, f.eks. økt sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom strykning og kumulering. Fylkenes representasjon ved stortingsvalg bør avgjøres ut fra hvor mange stemmeberettigede som bor i fylket.

VANNKRAFT: Det bør fortsatt foretas utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljøtilpassede vassdragsprosjekter. Oppgradering og modernisering av eksisterende kraftverk bør prioriteres. Det bør satses på mer utbygging av småkraftverk og mikrokraftverk.

VEIER: Vi vil bygge et høyhastighetsveinett som binder byer og regioner sammen på en effektiv, sikker og miljømessig måte. Vi vil fortsette arbeidet med rassikring og med å redusere vedlikeholdsetterslepet.

VEITRAFIKKREGLER: Vi vil ha større samsvar mellom fartsgrenser og veistandard. Fartsgrensen på moderne motorveier bør økes til 130 km/t.

VELFERDSSAMFUNNET: Skal bygges på norske verdier og norsk kulturarv. Den enkeltes rett til å leve et selvstendig liv uten for mye offentlig innblanding, er viktig. Fellesskapet har ansvar og plikt til å hjelpe dem som trenger det.

VERNEPLIKT: Vi vil sikre at Forsvaret gjennom verneplikt, førstegangstjeneste og verving har et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å løse pålagte oppgaver.

VETERINÆRKONTROLL: Tilgangen på veterinærtjenester skal være god i hele landet for å ivareta dyrs helse og velferd. Vi vil gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for å sikre at dyr ivaretas på en god måte. Vi vil stille strenge, men objektive, veterinærfaglige krav til havbruksnæringen.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det må kunne stilles ulike krav for å komme inn på videregående skole, avhengig av hvilken relevans de forskjellige karakterer har for videre studier. (Se også: Fagskoler, utdanning, yrkesfag.)

VILLAKS: Villaksen er viktig for friluftslivet og som inntektskilde og kulturbærer langs norske vassdrag. Det er en prioritert oppgave å bevare og styrke de norske villaksstammene.

VINDKRAFT: Vi har flyttet konsesjonsbehandlingen av små vindkraftverk fra staten til kommunen. Også bygging av større vindkraftverk bør forankres lokalt.

VOLDTEKT OG SEKSUELLE OVERGREP: Vi vil ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring av slike grove kriminelle handlinger. Vi vil også vurdere nye ordninger for kriminalitetsofre og deres pårørende, herunder egen ombudsordning.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Yrkesfagelever sammen med lærer. Foto.

Yrkesfag: Fremskrittspartiet vil styrke de yrkesfaglige utdanningene.

YRKESFAG: Fremskrittspartiet vil styrke de yrkesfaglige utdanningene, blant annet gjennom et løft for yrkesfaglærerne, og stimulere flere til å ta yrkesfaglig utdanning. (Se også: Utdanning, videregående skoler.)

YTRINGSFRIHET: Fremskrittspartiet er en sterk forsvarer av ytringsfriheten, og mener at enhver har rett til å ytre seg fritt. Vi vil forsvare ytringsfriheten som en av grunnpilarene i demokratiet.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Bunke med 500lapper. Foto.

Økonomisk politikk: Vi vil investere mer i infrastruktur og senke skatter og avgifter.

ØKONOMISK POLITIKK: Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk uten offentlig sløsing. FrP ønsker større investeringer i infrastruktur og et lavere skatte- og avgiftsnivå.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Ø  Å
Biler i rekke. Foto.

Årsavgift: Vi vil redusere årsavgiften ytterligere.

ÅRSAVGIFT:Årsavgiften for motorkjøretøy bør reduseres ytterligere. (Se også: Bil og -avgifter.)