Soldat. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Forsvar

Dette har vi gjort: 

Forsvar og sikkerhet

 • Innført allmenn verneplikt fra 1. januar 2015. Med det ble Norge det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land.
 • Økt forsvarsbudsjettet hvert år i perioden, og tilrettelagt for et bærekraftig og leveransedyktig forsvar hvor aktiviteten og investeringene skal øke ytterligere i årene fremover. Forsvarsbudsjettet har økt fra 44,2 milliarder kroner i 2013 til 58,9 milliarder kroner i 2019.
 • Sikret høyere bevilgninger til vedlikehold og reservedeler, og gjennom dette har Marinens og Kystvaktens fartøyer fått en betydelig bedret teknisk status, og derved økt seiling og et aktivitetsnivå som er det høyeste på flere tiår.
 • Fulgt opp den vedtatte langtidsplanen med en kraftig bevilgningsøkning i 2019, med en styrking på 4 milliarder kroner.
 • Vedtatt en ny enhetlig militærordning (personell- og befalsordning) og en innføring av spesialistkorps etter NATO-standard.
 • Sikret at en langt større del av Forsvarets operative aktiviteter nå gjennomføres i nord.
 • Økt bevilgningen til de maritime patruljeflyene, slik at disse kan fly flere og lengre tokt. 
 • Etablert og finansiert en ordning med permanent tilstedeværelse med ubåt i nord.

Alliansepolitikk og NATO

 • Styrket det bilaterale forsvarssamarbeidet med nære allierte som Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike, i tillegg til styrkingen av samarbeidet i NATO.
 • Etablert et nært samarbeid med EU på forsvarsmateriellområdet, i første rekke gjennom European Defence Agency (EDA). Norge deltar i flere arbeidsgrupper og på styrenivå, og bidrar også finansielt. Regjeringen legger vekt på å videreføre dette samarbeidet, ettersom det vil bidra til å styrke Europa som strategisk aktør, også innenfor NATO.
 • Sikret deltakelse fra allierte avdelinger på en rekke større øvelser i Norge, og utviklet et enda tettere samarbeid med våre allierte. Blant annet har det amerikanske marinekorpset (USMC) etablert et rotasjonsbasert nærvær for å kunne øve og trene mer systematisk sammen med norske og andre allierte styrker.
 • Gjennomført NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018. Øvelsen er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen, og hadde er fokus på kollektivt forsvar, som har vært en av regjeringens hovedprioriteringer i NATO.
 • Sikret gjennomslag for viktige norske synspunkter, særlig knyttet til reform av NATOs kommandostruktur og fokus på alliansens maritime styrker og konsepter, i den pågående omstillingen av NATO.

Internasjonale operasjoner

 • Ferdigstilt majoriteten av tiltakene for anerkjennelse og ivaretakelse av personell i internasjonale operasjoner. Tiltakene er rettet mot personellet og deres familier, i tillegg til kommunikasjon, informasjon, kompetanse og koordinering fra myndighetsnivå via fylkesnivå og til kommunalt nivå. En mulig ny ordning for krigspensjon er under utredning.
 • Deltatt med personell i en rekke operasjoner i ulike deler av verden. Det viktigste oppdraget de siste årene er oppdraget i Afghanistan.

Forsvarsindustri

 • Gjennomført historisk store investeringer i nytt og moderne materiell, som også kommer norsk industri til gode. Norsk industri leverer allerede til F-35-programmet og har et ytterligere stort potensial der.
 • Lagt til rette for tett samarbeid og milliardkontrakter for norske leverandører gjennom en strategisk samarbeidsavtale med Tyskland om anskaffelse av nye ubåter.
 • Lagt frem Nasjonal forsvarsindustriell strategi om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Regjeringens hovedmål med er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.
 • Sikret investeringer i maritime patruljefly, luftvern og materiell til Hæren, som åpner for gjenkjøp fra norske bedrifter.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om forsvar:
https://www.frp.no/tema/forsvar