Siv Jensen. Foto.

FrP i regjering - en enklere hverdag for folk flest

Fremskrittspartiet har siden 2013 sittet i regjering sammen med Høyre. I regjering har FrP fått gjennomslag for en rekke av partiets viktige saker. Her finner du en kort oversikt over sentrale gjennomslag innenfor partiets hovedsaker.

Skatter og avgifter:

FrP har siden partiet ble stiftet i 1973 arbeidet for lavere skatter og avgifter. Det er fordi vi mener enkeltmennesker og bedrifter i størst mulig grad skal få bestemme hvordan de vil bruke egne penger.

Slik skaper vi en enklere hverdag for folk flest:

 • Brede skattelettelser til folk flest på over 22 milliarder kroner siden 2013.
 • Flere avgifter er helt fjernet, som f.eks. arveavgiften.
 • Bilavgiftene er lagt om, og redusert for mange populære bilmodeller. Det betyr rimeligere og trygge biler for folk flest.
 • Frikortgrensen er økt til 55 000 kroner. Det betyr at studenter og ungdommer kan ha en deltidsjobb uten å betale skatt.
 • Økt sparebeløpet i boligsparing for ungdom (BSU) til 25 000 kroner per år og 300 000 kroner totalt. Ungdom kan nå få inntil 5 000 kroner i årlig skattelette mens de sparer til bolig.

Helse og omsorg:

Vi gjennomfører et velferdsløft for eldre og syke. Helsekøene må videre ned, og vi må gi alle eldre en varm og verdig eldreomsorg. 

Slik skaper vi en enklere hverdag for folk flest:

 • Redusert helsekøene med 70 000 personer til det laveste noensinne målt.
 • Historisk lave ventetider på sykehusene. Ned 40% innen rusbehandling.
 • Styrket sykehusenes økonomi med ni milliarder kroner.
 • Økt innsatsbasert finansiering i helsesektoren fra 40 prosent til 50 prosent. Dette betyr sterkere satsning på sykehusene og kortere helsekøer.
 • Sørget for at helseregionene tar i bruk ledig kapasitet hos private.
 • Innført fritt behandlingsvalg slik at langt flere får et bedre helsetilbud, kortere ventetid og valgfrihet.
 • Innført egen spesialitetsutdanning i akutt- og mottaksmedisin.
 • Kreftomsorg- og behandling forbedres ved at det etableres diagnosesentre i alle helseregioner.
 • Innført pakkeforløp for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus for å sikre forutsigbar behandlingsløp uten unødvendig venting.
 • Bagatellgrensen er femdoblet fra fem til 25 millioner, slik at flere titusen pasienter får tilgang til nye medisiner raskere.
 • Gitt alvorlig syke pasienter rett til egen kontaktlege.
 • Satt i gang forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen slik at eldre i hele landet skal få verdig og varm omsorg uavhengig av hvor de bor.
 • Vedtatt lovfestet rett til sykehjemsplass når behovet er der.
 • Styrket statens andel av kostnader til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser. Staten tar nå halve regningen.
 • Åpnet for ventelister på sykehjem og begynt å måle ventetid.
 • Redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom.
 • Krever at sykehjemmene gjennomgår medisinbruken til de eldre.
 • Forsøk med egen trygghetsstandard i sykehjem for å sikre verdig behandling.
 • Kvaliteten skal styrkes i pleie- og omsorgstjenesten ved blant annet økt kompetanse for ansatte.
 • Sørget for at de som jobber i eldreomsorgen har krav om politiattest.
 • En ny handlingsplan for å styrke demensomsorgen. Planen skal gi bedre kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.
 • Startet egen lederutdanning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 • Innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).
 • Fjernet 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Sørget for direkte tilgang til fysioterapi.
 • Styrket helsesøstre- og skolehelsetjenesten med 1 milliard kroner.
 • Vedtatt og fulgt opp egen opptrappingsplan for rusfeltet på 2,4 milliarder.
 • Sørget for at rusavhengige dømmes til behandling framfor fengsel.
 • Fjernet forbud mot nettapotek.
 • Forenklet refusjon av pasientreiser.
 • Automatisk tilbakebetaling ved kostnader over egenandelstak.
 • Gitt deler av landet innsyn i egen pasientjournal (Region Nord og Vest).
 • Satset på teknologi gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram.
 • Startet på innføringen av elektronisk helsekort for gravide.

Vei og jernbane:

God infrastruktur er noe av det viktigste i vårt samfunn, og FrP vil gjøre det til en konkurransefordel. Folk flest trenger trygge veier for å komme seg raskt frem i hverdagen.

Slik skaper vi en enklere hverdag for folk flest:

 • Historisk satsning på samferdsel. For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren.
 • Opprettet et eget utbyggingsselskap for vei for å sikre helhetlig utbygging og drift av trafikksikre hovedveier i Norge.
 • Opprettet et infrastrukturfond med 100 milliarder i kapital.
 • Senket bilrelaterte avgifter med flere milliarder kroner.
 • Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene.
 • Økt satsningen på fylkesveier.
 • For å ta useriøse utenlandske aktører er det innført firedobling av kontroller av vogntog, nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy og obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy.
 • Betydelig satsing på jernbane og intercity.
 • Startet et prøveprosjekt med «forenklet transfer» på Gardermoen, slik at passasjerer som kommer med utenlandsfly til Gardermoen og skal videre med innenriksfly, slipper å hente ut og sjekke inn bagasjen på ny.

Innvandring og integrering:

FrP vil føre en streng innvandringspolitikk for å holde kontroll med innvandringen og sikre våre grenser. Integreringspolitikken skal sørge for at innvandrere kommer i arbeid fremfor å bli passive mottagere av offentlige ytelser. Vi ønsker en bærekraftig asylpolitikk for å trygge det norske velferdssamfunnet og bidra til å lykkes med integreringen. Personer uten lovlig opphold i Norge skal reise hjem. 

Slik skaper vi en tryggere hverdag for folk flest:

 • Den strengeste innvandringspolitikken noensinne, med skjerpede krav for å få opphold i Norge.
 • Krav om norsk- og samfunnskunnskap så vel som selvforsørgelse i 12 måneder for å få innvilget permanent oppholdstillatelse.
 • Innført instruks som sørger for at dersom det blir fred og trygt i hjemlandet skal oppholdstillatelsen tilbakekalles.
 • Rekord i uttransportering av personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Omtrent 8 000 tvangsutsendinger i 2016.
 • Stanset utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold.
 • Grunnløse asylsøkere skal pågripes og fengsles frem til de skal raskt returneres.
 • Kjempe mot tvangsekteskap: Innført 24- års aldersgrense for å hente ektefelle til Norge.
 • Fjernet enkelte særfordeler for flyktninger i folketrygden.
 • Innfører 5 års botid i Norge før man kan få kontantstøtte, for å motvirke at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidsmarkedet.
 • Skjerpet ID-kontroll for å ha kontroll med hvem som befinner seg i Norge.

Skole og utdanning:

En god skole er en forutsetning for fremtiden. Da må vi i motsetning til Arbeiderpartiets gjennomsnittsskole sette eleven i sentrum, og sørge for at skolehverdagen gir læring. Hver enkelt elev og deres foreldre skal ha valgfriheten til å velge den skolen som passer best.

Slik skaper vi en enklere hverdag for folk flest:

 • Norske elever skal lære mer. Derfor har vi satt i gang et stort løft med etter- og videreutdanning for over 5 000 lærere.
 • Iverksatt flere tiltak mot mobbing.
 • 17 000 barn oppgir at de mobbes på skolen. Dette har vi nulltoleranse for, og prøveprosjekt med mobbeombud er i gang.
 • Satt i gang tiltak for kompetanseheving hos yrkesfaglærere.
 • Økt lærlingtilskuddet og opprettet stimuleringstilskudd for at flere yrkesfagelever skal kunne fullføre utdanningen.
 • Mer åpenhet i skolen ved å gjøre nasjonale prøver lett tilgjengelige for foreldre og elever.
 • Satt i gang med å forskriftsfeste elevenes rett til å evaluere undervisningen.
 • Sterk satsing på realfag.
 • Gjeninnført ordningen med gratis PC til elever med lese- og skrivevansker.

Trygghet:

Alle nordmenn har krav på en trygg hverdag. Vi vil ha et tilstedeværende og synlig politi.

Slik skaper vi en enklere hverdag for folk flest:

 • Tidenes politisatsing! Regjeringen har sørget for over 1000 flere politiutdannede gjennom sine budsjetter! Totalt mer enn 1400 flere årsverk i politiet.
 • Med FrP i regjering er kampen mot dyremishandling trappet opp. Opprettet et forsøksprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag og Rogaland. Utvides nå også til Østfold.
 • Stopp i utbetaling av barnebidrag og ytelser til personer som har bortført barn.
 • Utvider soningskapasiteten med over 550 nye plasser, derav 242 leide fengselsplasser i Nederland.
 • Nærpolitireformen rulles ut i 2016.
 • Fjernet foreldelsesfristen på drap, voldtekt og seksuell omgang med barn.
 • Iverksatt ny straffelov fra 1.oktober 2015, mer enn 10 år etter at Stortinget vedtok første delen av den!
 • Vedtatt og bestilt 16 nye redningshelikoptre som innfases fra 2017.
 • Økt minstetiden ved forvaring.
 • Tidenes satsing på påtalemyndigheten med mer enn 50 politijurister, 12 statsadvokatembeter og syv funksjonærstillinger til høyere påtalemyndighet.
 • Opprettet en «cold-case»-gruppe i Kripos som skal etterforske uoppklarte saker.
 • Sørget for tilgang til pansrede kjøretøy for samtlige politidistrikt.
 • Iverksatt pilotprosjekt hvor kriminalomsorgen overtar fangetransporter, slik at flere politifolk kan brukes til andre viktige politioppgaver.
 • Styrket PST kraftig med både mer penger og nye stillinger.
 • Barnevernet har fått utvidet mulighet til å pålegge hjelpetiltak for å redusere antall omsorgsovertagelser.
 • Nasjonal tilskuddsordning for barnefattigdom er økt til 164 millioner for å redusere barns opplevelse av fattigdom.
 • Det er etablert en egen tilskuddsordning på 21,2 millioner for tilbud til voldsutsatte barn, blant annet til senter for voldsutsatte barn i regi av Stine Sofies stiftelse.

Forenkling og avbyråkratisering:

FrP arbeider for mindre byråkrati. Det skaper en enklere hverdag for folk flest og bedrifter.

Slik skaper vi en enklere hverdag for folk flest:

 • Igangsatt kommunereform gjennom mer makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.
 • Færre innsigelser – mens de rødgrønne godtok rundt 60% av innsigelsene, er denne andelen dramatisk redusert med FrP i regjering. Nesten ingen innsigelser tas nå helt til følge.
 • Enklere byggesaksregler - fra 1.juli 2015 ble det blant annet nye og kortere tidsfrister for kommunene til å behandle søknader, og du vil kunne bygge garasje og uthus på inntil 50kvm uten nødvendigvis å søke kommunen eller varsle naboen.
 • Enklere planprosesser – det er vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som bidrar til enklere og mer forutsigbar plansaksbehandling.
 • Regjeringen er i gang med å fjerne tidstyver for å redusere unødvendig byråkrati i det offentlige. Statlige etater leverte i 2014 over 1300 forslag til tidstyver som bør fjernes, og som nå vurderes.
 • Rimeligere å bygge boliger – regjeringen har avviklet og forenklet flere krav til universell utforming og tilgjengelighet i byggteknisk forskrift (TEK 10), særlig for mindre leiligheter. Regelendringene vil gi flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme inn på boligmarkedet.
 • Enklere regelverk om konsekvensutredninger, slik at kommunene kan bruke mindre tid og ressurser på en god del utbygginger.
 • I nye byggtekniske forskrifter skal det prioriteres endringer som har størst mulig potensial for å redusere kostnader.
 • Mer koordinert byutvikling gjennom forpliktende utviklingsavtaler mellom staten og storbyområdene skal sørge for en helhetlig utvikling av areal, bolig og infrastruktur.
 • Gratis adressedata fra eiendomsregisteret – noe som vil åpne for nye og smarte løsninger, f.eks. navigasjonssystemer.

Frihet:

FrP mener enkeltmennesket skal få bestemme mest mulig over eget liv.

Slik skaper vi en enklere hverdag for folk flest:

 • Valgfrihet for folk flest ved at private og frivillige aktører slippes til i for eksempel skole- og omsorgstjenester.
 • Fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud som skaper unødige hindre i hverdagen.
 • Forenklet kravene for nye leiligheter som kan redusere prisen med hele kr 400 000.
 • Fjernet forbud mot proffboksing og poker.
 • Folk flest må styre sin egen tid ved at åpningstider for både vinmonopolet og butikker mykes opp.
 • Forenklet lover og regler som plan- og bygningsloven.
 • Satt i gang en reform for å fjerne unødvendig byråkrati, slik at penger kan brukes på de viktigste oppgavene.
 • Forenklet lovverket, slik at bankene skal utvise fleksibilitet til å gi boliglån med egenkapital ned mot 10 prosent.
 • Opphevet 15 av 98 nasjonale forskrifter under landbruk- og matdepartementets område.
 • Forenklet taxfreeordningen og økt kvotene.

Arbeidsliv og pensjon:

 • Redusert avkortningen i pensjon til gifte og samboende pensjonister, samtidig som enslige minstepensjonister har fått økt sin pensjon med 4000 kroner i året.
 • Sørget for kraftig økt satsing på å bekjempe arbeidslivskriminalitet med flere målrettede tilsyn enn noen gang, etablering av nye sentra mot arbeidslivskriminalitet og nye servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) i både Bergen og Trondheim.
 • Forenklet oppfølgingen av sykmeldte, som gir en reduksjon på 1500 papirskjema for NAV, arbeidsgivere og sykemeldte hver eneste dag.
 • Gjennomført en modernisering arbeidsmiljøloven slik at den er tilpasset det moderne arbeidslivet med økt fleksibilitet og større muligheter for den enkelte til å bestemme over egen arbeidstid.
 • Fellesandelen i foreldrepengeordningen er økt ved at andelen uker forbeholdt far er redusert fra 14 til 10 uker.
 • Innført lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
 • Innført nytt, varig lønnstilskudd for personer som står i fare for å havne varig på uføretrygd.
 • Sikret en verdig avslutning av Nordsjødykkersaken. Stortinget har vedtatt en tilleggskompensasjon på omlag 2,2 millioner kroner til berørte dykkere og deres pårørende.