Harald Tom Nesvik. Foto.

Foto: FrP

Harald T. Nesvik

Harald T. Nesvik er fiskeriminister.

Saker som er gjennomført i regjering:

 • Doblet kvoten på kongekrabbe til reiselivsbedrifter fra 4000 til 8000 kg i 2016, igjen doblet for 2017 opp til 16000 kg, som kan være med å bidra til økt omsetning og økt sysselsetting.
 • Endret fylkesbindingene slik at landet nå er todelt. Nordland, Troms og Finnmark er ett område og resten av landet ett område.
 • Er satt av 6 millioner i 2016 til Sjømattiltak som har til formål å stimulere til gode tiltak blant barn og unge, som på sikt er med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen.
 • Gitt instruks om forholdsmessighetskravet. (Fritt fartøyvalg over 15m.)
 • Fastsatt en tilskuddsordning for selfangstnæringen i 2016, med en ramme på 2 millioner kroner, videreført i 2017.
 • Fastsatt retningslinjer for behandling av søknader om utviklingskonsesjoner, flere søknader er nå innvilget.
 • Etablert et havbruksfond som skal fordele vederlaget fra framtidige kapasitetsøkninger innen lakse- og ørretoppdrett mellom kommuner og fylkeskommuner.
 • Åpnet for vederlagsfri etablering av landbasert oppdrett av laks og ørret.
 • Gjort endringer i vektkontroll for fisk som viste seg å få noen urimelige utslag. Har gjort endringer for å få en mer rettferdig avgift.
 • Har økt innsatsen for å utruste forskningsfartøy med ytterligere 20 millioner kroner. Godt utstyr og bruk av den nyeste teknologien er viktig for marin forsking. Opprustningen av forskningsfartøyene våre vil hjelpe til med mer presise bestandsberegninger og en mer kostnadseffektiv toktgjennomføring.
 • Fjernet journalføringskravet i landingsforskriften på produksjon og lager.
 • Det er bevilget 972 millioner kroner i 2017 til det nye isgående forskningsfartøyet.
 • Bevilget 75 millioner til nytt kystforskningsfartøy i 2017.
 • Videreført eksport av økologisk laks som ble stoppet av EU og gjenopptatt i 2017.
 • Vedtatt nytt vekstregime innenfor havbruk med virkning fra oktober 2017.