Vikingskip. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Kultur og idrett

Dette har vi gjort:

Frivillighet

 • Økt momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner med over 650 millioner kroner siden 2013. I 2018 mottok foreninger og lag 1,6 milliarder kroner fra denne ordningen.
 • Økt grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift, fra 45 000 kroner per ansatt i 2013 til 60 000 kroner i 2017 og fra 450 000 kroner per organisasjon i 2013 til 600 000 kroner i 2017.
 • Økt bevilgningene til tiltak mot barnefattigdom på frivillighetsfeltet.
 • Økt fradraget for gaver til frivillige organisasjoner fra 12 000 kroner til 50 000 kroner.
 • Økt bevilgningen til frivillighetssentraler.
 • Økt beløp for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner fra 4 000 kroner til 10 000 kroner.
 • Etablert en samlet oversikt over nesten 140 statlige tilskuddsordninger som frivilligheten kan søke på. Slik blir det enklere for organisasjonene å finne og forholde seg til de ulike ordningene.
 • Lansert «Veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner» som gjør det enklere for kommuner å samarbeide med frivillig sektor.

Kultur

 • Utvidet gaveforsterkningsordningen.
 • Igangsatt pilotprosjektet «Spill ut i verden». Målet er å styrke den norske dataspillbransjen.
 • Lagt frem korstrategien «Fleirstemt - Strategi for kortuvikling i Noreg», som inneholder satsingsområder for den videre utviklingen av korfeltet. Samtidig er tilskuddet til kor økt.
 • Bevilget mer enn 70 millioner kroner til en historisk satsing på kulturell og kreativ næring.
 • Lagt til rette for en målrettet styrking av talentsatsingen, slik at flere unge talenter får anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

Kulturarv

 • Bedret rammevilkårene for private eiere.
 • Styrket Riksantikvarens tilskuddsposter og Norsk kulturminnefond.
 • Økt støtten til brannsikring av tett trehusbebyggelse.
 • Sikret innskriving av Rjukan-Notodden industriarv på UNESCOs verdensarvliste i 2015.

Idrett

 • Styrket momskompensasjonen for frivilligheten.
 • Sikret at idrettsanlegg får full momskompensasjon. Siden 2013 har samtlige søkere hvert år fått full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp.
 • Fjernet det særnorske forbudet mot proffboksing
 • Avkriminalisert mindre, private pokerlag
 • Åpnet for poker-NM i regulerte former til inntekt for frivillige formål
 • Fullført omleggingen av tippenøkkelen. Nå går 64 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.

Språk og litteratur

 • Løftet den nordiske språkforståelsen som en av hovedsatsingene i Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017. På norsk initiativ har Nordisk ministerråd opprettet et eget støtteprogram for barn, unge, språk og kultur. Programmet vil støtte kunst- og kulturprosjekter som fremmer den nordiske språkforståelsen blant barn og unge.

Åndsverk og rettigheter

 • Modernisert åndsverkloven til gode for rettighetshavere og forbrukere. Endringene gjør det lettere å omsette åndsverk og rettigheter, samtidig som rettighetene til skapende og utøvende kunstnere styrkes på enkelte områder.

Film og media

 • Innført momsfritak for elektroniske nyhetsmedier. Hensikten med dette er å tilrettelegge for de store endringene i mediebransjen som følge av trendene med at nyhetsstoff nå inntas gjennom digitale plattformer.
 • Innført en filminsentivordning som har lykkes i å bringe flere internasjonale filmproduksjoner til Norge, deriblant den nye James Bond-filmen. Produksjonene kan gjennom ordningen søke om å få refundert inntil 25 produsert av produksjonskostnadene.
 • Lagt frem nye mål for filmpolitikken. Filmtilbudet bør være bredt og variert og av høy kvalitet, og publikum skal kunne nyte godt av filmene, uavhengig av hvor de bor og hvilke plattformer de vil bruke.

Arkiv, bibliotek og museer

 • Lagt frem en nasjonal bibliotekstrategi, hvor ett av tiltakene har vært å bidra til mer digitalt innhold i bibliotekene.
 • Styrket tilskuddet til utvikling av folkebibliotekene.
 • Gjennomført «Program for digital deltakelse», i samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv, for å sikre at alle innbyggere får muligheten til delta i den digitale hverdagen. Dette følges i et samarbeid om et digitalt opplæringstilbud med folkebibliotekene i alle kommuner.
 • Etablert en gaveforsterkningsordning. Ordningen gjør det mer attraktivt for museer og andre kunstinstitusjoner å utvikle eget inntektsarbeid og synliggjøre gaver fra private, ved at staten yter et tillegg på 25 prosent på gavebeløpet.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om kultur og idrett:
https://www.frp.no/tema/kultur-og-idrett