Oljeplattform. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Olje og energi

Dette har vi gjort:

Petroleumsvirksomhet

 • Sikret en aktiv petroleumspolitikk som er forankret i et bredt flertall i Stortinget. Hovedpilarene er: stabile og forutsigbare rammebetingelser, tilgang på attraktivt leteareal og understøtting av næringens FoU-innsats.
 • Tildelt 83 nye utvinningstillatelser til 33 selskaper i konsesjonsrunden TFO 2018. Dette er rekord for en runde på norsk sokkel og viser våre olje- og gassressursers internasjonale konkurransekraft. 
 • Lagt til rette for et stort antall utbyggingsprosjekter med samlede investeringer på mer enn 300 milliarder kroner. Det arbeides med en rekke utbygginger i selskapene som vi venter vil bli besluttet i år og neste år. Slike utbyggingsprosjektene gir store ringvirkninger i hele landet og vil gi store inntekter til felleskapet når de settes i produksjon. Vi venter 286 mrd. kroner i statlige inntekter i 2019.
 • Godkjent videreutvikling av Troll-feltet høsten 2018. Dette prosjektet utløser enorme gassressurser og er svært lønnsomt. Det gjør at Troll-feltet vil opprettholde høy produksjon framover og dermed kunne levere gass som våre allierte og nære partnere er avhengige av, og som i lang tid vil bidra positivt til den energiomleggingen som skjer i Europa.
 • Fremmet en proposisjon for Stortinget der vi anbefaler å godkjenne andre byggetrinn av Norges største industriprosjekt, Johan Sverdrup. Byggetrinnet vil øke produksjonen på feltet og også bety etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Sverdrup, Grieg, Ivar og Krog. Den gjør at CO2-utslippene fra disse feltene blir svært lave. 
 • Tildeling av utvinningstillatelser skjer til selskaper som har teknisk kompetanse og forutsetninger til å forvalte og utforske arealet på best måte. Oppfølging av god ressursutnyttelse inkl. en høy utvinningsgrad følges opp i forbindelse med behandling av plan for utbygging og drift og gjennom produksjonsperioden.
 • Lagt frem forslag til lov om havbunnsmineral som nå er ferdigbehandlet i Stortinget. Loven vil tre i kraft 1. juli 2019. På havbunnen utenfor norskekysten kan det være et stort potensiale for utvinning av ulike mineraler. Arbeidet med en åpningsprosess vil nå starte for fullt.
 • Styrket petroleumsforskningen gjennom Norges forskningsråd fra et årlig nivå på om lag 260 millioner kroner til om lag 330 millioner kroner i 2019. I tillegg kommer bevilgninger over andre departementers budsjetter.
 • Tildelt utvinningstillatelser i nytt område på norsk sokkel for første gang på over 20 år (Barentshavet sørøst). Det ble tildelt 10 nye tillatelser i 23. konsesjonsrunde, hvorav tre i nytt område. I 24 konsesjonsrunde ble det tildelt 12 utvinningstillatelser - tre utvinningstillatelser i Norskehavet og ni utvinningstillatelser i Barentshavet. Det ble ikke tildelt noen tillatelser i Barentshavet sørøst.
 • Tildelt til sammen 389 (TFO 2013-TFO2018) utvinningstillatelser i de modne områdene på norsk sokkel. 
 • Styrket Oljedirektoratet med over 10 millioner kroner til myndighetenes oppfølging av prosjekter for økt utvinning og modne felt på kontinentalsokkelen.
 • Styrket Petoro med om lag 35 millioner kroner til satsing på økt utvinning og oppfølging av modne felt i SDØE-porteføljen – felt hvor staten har en stor direkte eierandel
 • Bevilget til sammen 200 millioner kroner til geologisk kartlegging i Nordområdene for å øke kunnskapsgrunnlaget om petroleumsressursene på norsk sokkel.
 • Bevilget til sammen 17 millioner kroner i bidrag til revisjon av petroleumsstandardene for norsk sokkel og utvikling og bruk av standardiserte digitaliserte løsninger for NORSOK-porteføljen.
 • Videreført driften ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad.
 • Opprettet et utvalg og lagt fram stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. I meldingen presenterte regjeringen tiltak for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og en god beredskap mot akutt forurensning i årene fremover.
 • Fått på plass Norwegian Energy Partners, som vil bidra til økt verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser i leverandørindustrien som jobber med internasjonal eksport av varer og kompetanse.

Fornybar energi

 • Lagt til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi, samtidig som kraftproduksjon i de enkelte saker avveies mot viktige miljøhensyn. Siden høsten 2013 er det gitt om lag 600 konsesjoner til småkraft, vindkraft og større vannkraftverk.
 • For første gang siden 1998 fremmet en stortingsmelding om energipolitikken og endret energiloven med krav om selskapsmessig og funksjonelt skille med sikte på en bedre nettstruktur.
 • Endret energiloven slik at også andre enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser. Dette kan bidra til å fremme nye handelsløsninger, teknologiske valg og mer kostnadseffektiv utbygging.
 • Styrket FME-ordningen med 40 mill. kroner i 2016, og styrket petroleumsforskningen fra i underkant av 250 mill. kroner i 2013 til 330 mill. kroner i 2019, hvorav 15 mill. kroner i 2018 gikk til å etablere et senter for lavutslippsteknologi for olje- og gassnæringen. 
 • Blant annet gitt konsesjon til kraftlinjen Mongstad-Modalen og Balsfjord Skaidi fra Troms til Vest Finnmark. Sammen med Ofoten-Balsfjord vil dette bidra til betydelig økt nettkapasitet i regionen.
 • Styrket energiforskningen og forskningen på CO2-håndtering gjennom Norges forskningsråd og Gassnova fra et årlig nivå på om lag 600 millioner kroner til 656 millioner kroner i 2019. I tillegg kommer bevilgninger over andre departementers budsjetter.
 • Innhentet Stortingets samtykke til å implementere tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen, og gjort nødvendige lovendringer i energiloven og naturgassloven som følge av dette.
 • Fortsatt arbeidet med å nå våre ambisjoner for CO2-håndtering. Fortum Oslo Varme (FOV) og Norcem arbeider med forprosjektering av CO2-fangst på sine anlegg. Equinor arbeider med forprosjektering på transport og lager sammen med sine samarbeidspartnere Shell og Total. Forprosjekteringen vil gi et godt grunnlag for en investeringsbeslutning. Denne vil kunne legges frem for Stortinget 2020/2021.
 • Nær ved å nå målene for elsertifikatsystemet.

Flom- og skredtiltak

 • Styrket bevilgninger til flom- og skredforebygging gjennom NVE. Fra 2014 til 2019 ble det bevilget totalt om lag 1,6 milliarder kroner til flom- og skredskader.

Vannkraft

 • Gitt kommunene konsesjonsmyndighet for vannkraftverk på inntil 1 MW installert effekt.
 • Gitt konsesjon til omlag 7 TWh ny vannkraft. Dette tilsvarer strømforbruket til ca 350 000 husstander.
 • Lagt frem en stortingsmelding om energipolitikken i 2016. Meldingen inneholder blant annet en strategi for opprustning og utvidelse av vannkraft.
 • Fremmet forslag om endring i industrikonsesjonsloven som åpner for at private aktører kan erverve inntil en tredjedel av kapitalen og stemmene i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper og ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden. Lovforslaget ble vedtatt våren 2016.
 • Bedre rammevilkårene for småkraftverk. Fra inntektsåret 2015 har innslagspunktet for grunnrenteskatt blitt hevet fra 5,5 MWA til 10 MWA. Sammen med redusert inntektsskatt, som kommer alle næringer til gode, gir dette betydelig skattelettelser til norske småkraftverk.
 • Satt ned ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk.

Vindkraft

 • Gitt konsesjon til opp mot 8 TWh vindkraft.
 • Gitt kommunene myndighet til å gi konsesjoner til små vindkraftanlegg med opptil 5 vindmøller á 1MW. Tidligere har alle konsesjonsbehandlinger vært gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet.
 • Lagt til rette for utbygging av mer fornybar energi i Norge gjennom nye avskrivingsregler for vindkraftverk.

Kraftkrevende industri

 • Gjennom Enova støttet en rekke nyskapende prosjekter i industrien, blant annet innen aluminiumsproduksjon, kobberproduksjon, biokullproduksjon og ny smelteverks¬teknologi som gjør det mulig med bruk av hydrogen i stedet for kull.

Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet mener om olje og energi:
https://www.frp.no/tema/energi