Buss. Foto

Økonomi og samferdsel

Fremskrittspartiet vil bygge landet for fremtidige generasjoner og skape løsninger som sikrer at vi overlater Norge i bedre stand for våre barn og barnebarn.

Hva vil vi gjøre

Fremskrittspartiet mener at vårt land har et handlingsrom som få andre land har sett maken til. Det betyr at vi har muligheter til å skape et enda bedre samfunn for folk flest, og sikre at alle får de tjenestene og mulighetene de har krav på – uavhengig av deres lommebok.

Fremskrittspartiet har en fundamental tro på at folk flest kan selv bestemme best hvordan deres penger skal brukes. Derfor ønsker vi å redusere skatter og avgifter for å gi folk flest en bedre økonomi som gir dem både trygghet og frihet i deres hverdag.

Vei og jernbane har i tiår blitt nedprioritert av vekslende regjeringer. Dette har ført til at vi har et voldsomt vedlikeholdsetterslep, utrygge skoleveier og kollektivløsninger som fører til en vanskelig hverdag for folk flest. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker trygge skoleveier, og en storsatsing på vei og jernbane for å sikre at vi er rustet for fremtiden med en infrastruktur som gjør hverdagen enkel for både vanlige folk og næringslivets konkurransedyktighet.

Fremskrittspartiet har ment i alle år at oljefondet som renner over av penger skal brukes på å investere i Norge og sikre at vi har gode sykehus, sykehjem, skoler og infrastruktur for kommende generasjoner. I altfor lang tid har de andre partiene insistert på å sette disse midlene i risikabel utenlandsspekulasjon og bistand. Fremskrittspartiet mener dette er fundamentalt feil, og mener at de midlene som er på oljefondet som kommer som resultat av nordmenns hardt arbeid gjennom mer enn 50 år skal brukes på å bygge landet.

Vi mener at handlingsregelen må endres, slik at man skiller mellom utenlandsinvestering og innenlandsinvesteringer. Det blir ikke økt press i norsk økonomi av at en utenlandsk selskap bygger vei i Norge. Vi er i et globalt marked, og kan utnytte den friheten vi har til å bygge landet vårt for fremtidige generasjoner. Det vil vi takke oss selv for i fremtiden.

Dette har vi gjort i regjering

  • Brede skattelettelser til folk flest på 21 milliarder, herunder lettelser i bilavgiftene. 
  • Historisk satsing på samferdsel med hele 55 milliarder, en økning på 7 milliarder kroner.
  • For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren. 
  • Satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for vei for å få mer effektiv bygging av vei.
  • Opprettet et infrastrukturfond med hele 70 milliarder i kapital.
  • Senket bilrelaterte avgifter med 1,5 milliarder.
  • Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene.
  • Økt satsningen på fylkesveier med over 840 millioner.
  • For å ta useriøse utenlandske aktører er det innført firedobling av kontroller av vogntog, nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy og obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. 
  • Betydelig satsing på jernbane og intercity. 

Derfor gjør vi noe med det

Vekslende regjeringer gjennom tiår har valgt å nedprioritere å investere for fremtiden, og bygge landet. I altfor stor grad har man fokusert på utgifter til bistand, finkultur og subsidier til organisasjoner og tiltak med gode intensjoner. Vi må prioritere de viktige sakene, og derfor ønsker vi å prioritere at alle får en god vei å kjøre til skolen, jobben eller butikken.

Vi må erkjenne at vi lever i en global verden med stadig mer konkurranse. Norge trenger trygge og gode arbeidsplasser inn i fremtiden. Den eneste måten å sikre det på er å gi gode rammebetingelser for næringslivet ved å forenkle reguleringer, redusere skatter og avgifter og gi dem infrastruktur slik at de kan produsere og levere produkter over hele landet. Vår konkurransekraft er avhengig av at staten investerer i de viktigste sakene først.