Trygghet

Fremskrittspartiet mener at alle skal ha retten til å ferdes trygt hvor de bor. Kriminelle innvandrere skal sendes ut, og det skal bli mer synlig politi i gatene for å fjerne hverdagskriminaliteten og gi en tryggere hverdag for folk flest.
Hva vi vil gjøre
Fremskrittspartiet ønsker å styrke politiet og hele straffesakskjeden, slik at det går raskere og mer effektivt å få siktet, etterforsket og dømt kriminelle. Alle som bryter loven skal sone sin straff, og ingen offer skal oppleve urettferdigheten ved at kriminelle går løs på milde straffer. 

Politiet skal ha nødvendige ressurser for å skape en trygg hverdag ved et toppmoderne utstyr og nok midler til å ansette de som eksaminerer fra politihøyskolen. Vi trenger mer synlig politi, og har et mål om 2 polititjenestemenn pr 1000 innbygger.

Gjennom tiår har andre partier ført en asyl- og innvandringspolitikk som har vært utenfor kontroll. Det har blitt tatt inn langt flere innvandrere enn det man er i stand til å integrere, og i altfor stor grad har man ikke hatt gode systemer for å behandle søknadene raskt og effektivt, og sende de som ikke har krav på opphold ut av landet. Fremskrittspartiet vil endre hele systemet ved å stramme inn lovverket slik at færre får opphold, og at de som får opphold skal ha strenge krav til å integrere seg i samfunnet. Begår man kriminalitet skal man sendes rett hjem. 

Det er en stor trygghetsutfordring at myndighetene ikke har kontroll på identiteten til asylsøkere som kommer til Norge. Det ønsker vi å gjøre noe med. Asylsøkere skal settes på lukkede mottak frem til deres oppholdssituasjon er avklart. Det er ikke aktuelt at deres rett til å ferdes fritt rundt i landet skal gå på bekostning av hverdagstryggheten for folk flest.   

Fremskrittspartiet ønsker strengere straffer for alle typer kriminalitet. Vi mener at maksimumsstraffen skal opp fra 21 år til 30 år. Strafferabatten som innebærer at folk som begår ti lovbrudd blir kun dømt for to lovbrudd skal vekk. De som begår kriminalitet skal straffes for den, og ikke få kvantumsrabatt for å begå enda mer kriminalitet.

Ofre for kriminalitet opplever ofte at livet deres blir endret, og at de sliter både fysisk og mentalt i etterkant av slike opplevelser. Fremskrittspartiet ønsker sterkere fokus på de som opplever kriminalitet, fremfor den kriminelles vilkår. Vi ønsker å sterkt begrense muligheten for tidlig prøveløslatelse for kriminelle som har begått alvorlig kriminalitet.

Dette har vi gjort i regjering
  • Lansert politireform for å øke nærheten til politiet og sikre mer synlig politi hvor folk flest bor.
  • Økt antall tvangsreturer av ulovlige innvandrere i året til 7 800, og prioriterer kriminelle utlendinger. 
  • Etablerer lukket mottak på Trandum for raskere retur av ulovlige innvandrere.
  • Hundrevis av nye politistillinger – mer synlig politi
  • Strengere asyl- og innvandringspolitikk som fører til at asylstrømmen stuper i Norge, mens våre naboland opplever stadig vekst.
  • Langt raskere behandlingstid av asylsøknader. Dette har frigitt 500 plasser på asylmottak og spart 70 millioner kroner. 
  • Etablert 88 nye soningsplasser i Norge, og 242 nye soningsplasser i en avtale med Nederland.
  • Styrket påtalemyndigheten for å få ned behandlingstid av saker og sette kriminelle i fengsel.

Derfor gjør vi noe med det
Gjennom tiår har en snillistisk kriminalpolitikk ført til at den kriminelle har blitt satt i fokus, og at man skal skåne den kriminelle – fremfor å fokusere på offeret. I møte med virkeligheten har dette vært feilslått. Organisert kriminalitet blir stadig tøffere, og politiet møter en helt ny hverdag. 

Parallelt med dette har det blitt ført en asyl- og innvandringspolitikk som ikke har tatt tryggheten til folk flest på alvor. Asylsøkere man ikke har oversikt over, som kan være drapsmenn, voldtektsmenn, krigsforbrytere og terrorister har fått gå fritt rundt i landet. Fremskrittspartiet har lenge satt ned foten og sagt at disse må på lukkede mottak inntil deres identitet er avdekket. Vi kan ikke føre en innvandringspolitikk som går på bekostning av en trygg hverdag for folk flest.

Hele straffesakskjeden, og spesielt politiet, har blitt nedprioritert i altfor lang tid. Soningskøene har økt, og politiet har hatt sterk mangel på ressurser. Dette har ført til at politiet ikke har ressurser nok til å oppklare hverdagskriminalitet, og folk flest mister tilliten til systemet. Vi må bygge flere fengsler, og etablere løsninger for å få utenlandske kriminelle til å sone i utlandet slik at vi får ned soningskøene. Samtidig må politiet få de ressursene de trenger. 

Andelen utenlandske domfelte nærmer seg nå 40 prosent, og den høye standarden i norske fengsler virker lite avskrekkende på disse kriminelle. Vi må etablere egne fengsler for utenlandske kriminelle, og kjøpe fengselsplasser i deres hjemland.