Kommunal og forvaltning

Kommunen er til for innbyggerne

Fremskrittspartiet vil

FrP ønsker å understreke at kommunene er til for innbyggerne, ikke omvendt. Vi ønsker JA-kommuner som leter etter grunner til å være en ressurs for innbyggerne fremfor en bremsekloss. Det er mer effektivt å løse oppgaver nær folk gjennom lokaldemokratiet, fremfor at alt skal detaljstyres fra regjering, storting, fylkeskommunen eller statlige byråkrater.

Mer frihet

Et sterkt lokalt folkestyre gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag. Statlig detaljstyring og byråkrati må kuttes. Makt og myndighet må gis til de folkevalgte nærmest mulig innbyggerne.

FrP vil fjerne Statsforvalterens og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker. Dette er et eksempel på at staten i alt for stor grad detaljstyrer kommunene.

© Colourbox

Mindre skatt

FrP mener enkeltmennesker skal styre over eget liv og vil begrense det offentliges makt og mulighet til å skattlegge. Vi ønsker å avskaffe boplikten og fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt på hus og hytter.

FrP har sørget for gode økonomiske rammer for kommune-Norge og vil fortsatt prioritere dette. Kommunene bør primært få sine inntekter gjennom skatt fra innbyggerne og en andel av verdiskapingen, fremfor overføringer fra staten. Eksempler på dette er havbruksinntekter som kommunene får sin andel av.

Legg ned statsforvalteren

FrP mener Norge kan klare seg med to administrative nivåer, stat og kommuner. Fylkeskommunen er et fordyrende mellomledd uten særlig legitimitet fra innbyggerne. Oppgavene fylkeskommunen i dag løser kan flyttes til kommunene, private eller staten der det er mest hensiktsmessig.

Statsforvalterne har også flere oppgaver som kommunene selv kan løse. FrP foreslår derfor å fjerne statsforvalteren, som tidligere het fylkesmannen, og gi mer makt til lokaldemokratiet. FrP vil overføre midler til kommunesektoren for å løse de oppgavene statsforvalterne har i dag.

Visste du at ved å legge ned statsforvalteren flyttes makt fra staten til kommunene? På den måten styrker vi lokaldemokratiet og legger til rette for forenklede byggeprosesser og mer verdiskaping.

Distriktspolitikk

Distriktspolitikk handler ofte om å kappes om overføringer fra stat til distrikt. FrPs distriktspolitikk handler om at distriktene må få lov til å utnytte sine fortrinn til næringsutvikling og på den måten bli attraktive. I tillegg må staten legge forholdene til rette med infrastruktur.

FrP foreslår blant annet å halvere fergeprisene på riks- og fylkesvei i 2022, sammenlignet med fergeprisene 1. januar 2021. Vi vil også øke veibudsjettet med flere milliarder kroner, noe som vil være viktige bidrag til distriktspolitikken.

FrPs forslag om å redusere skatter og avgifter vil også være bedre for distriktene, mens regjeringen foreslår store skatteskjerpelser på lokalt eide arbeidsplasser, noe som er svært distriktsfiendtlig.

Regjeringskvartal

Utvikling av nytt regjeringskvartal har vært en lang og vanskelig prosess der sikkerhet har vært viktig. FrP er opptatt av en ryddig prosess og nøktern pengebruk i slike store prosjekter.

FrP mener kostnaden for det nye regjeringskvartalet er for høy. FrP mener må gås en ekstra runde for få til bedre løsninger og redusere bruken av skattebetalernes penger på prosjektet.

Private aktører er viktig for tjenestene

FrP ønsker et mangfold av aktører som leverer offentlige finansierte tjenester til innbyggerne. Dette er gode tilbud som gir valgfrihet blant annet i eldreomsorgen, helsevesenet og barnehager.

Regjeringens forslag om å redusere overføringene til de private barnehagene er med på å gjøre det vanskeligere å oppnå dette mangfoldet.

De private barnehagene sikrer full barnehagedekning og gir foreldrene et mangfold av tilbud. I tillegg sparer kommunene penger, sammenlignet med et offentlig monopol. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private barnehager.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en belastning for folk flest. FrP mener kommunene skal fjerne eiendomsskatten.

FrP har fått Stortinget med på å vedta at den maksimale satsen for bolig- og fritidseiendom skal reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Som et minimum forventer FrP at husstander og næringsliv får nyte godt av disse skattekuttene.

For å sikre at kommunene ikke øker eiendomsskatten vil FrP sette et tak på hvor mye en kommune kan kreve inn i eiendomsskatt for hver husstand eller hytte. Taket skal settes til 3000 kroner, frem til skatten blir fjernet i sin helhet, som er FrPs mål.

Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Med FrPs forslag vil vi sikre at ingen skal betale mer enn 3000,- pr enhet i året inntil skatten er fjernet. Et nødvendig grep når regjeringen går inn for en dobbeltbeskatning av hjemmet ditt.

Streng innvandringspolitikk og god integrering

Samfunnet er avhengig av en streng innvandringspolitikk og god integrering. Derfor vil FrP stille tydelige krav til den enkelte om å lære seg norsk og skaffe seg arbeid. Det handler om å verne om de norske og vestlige verdiene som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i.

FrP vil erstatte dagens asylsystem med en ny modell som hjelper dem som trenger det mest. I tillegg vil vi slutte å øse ut penger på bistandsprosjekter som ikke fungerer, og heller prioritere hjelp i nærområdene. På den måten kan vi hjelpe mange istedenfor få.

© Colourbox

Et nytt asylsystem

Norge og Europa trenger et nytt, mer rettferdig og humant asylsystem som sikrer beskyttelse og hjelp til et størst mulig antall mennesker. Samtidig ser vi at asyl- og migrasjonspresset brukes som et politisk verktøy for å skape ustabilitet. FrP vil heller hjelpe tusenvis av mennesker i trygge nærområder enn å hente en liten håndfull til Norge. Med den enorme forskjellen i kostnadsnivå fra Norge og store deler av verden, vil det være langt bedre og effektivt å hjelpe i nærområdene om man ønsker å hjelpe store antall mennesker på flukt.

Med det nye asylsystemet FrP foreslår skal det ikke lenger være mulig å få opphold ved å møte opp på grensen og søke asyl. De som kommer hit skal overføres til et asylsenter i nærområdene. Allerede har Danmark vedtatt lovverk i tråd med det FrP har foreslått over lengre tid.

FrP vil få på plass et nytt asylsystem. Det skal ikke lenger være mulig å få opphold ved å søke asyl på grensen. De som kommer inn i Norge og leverer en asylsøknad, skal overføres til et asylsenter i nærområdene. På denne måten kan vi unngå at flere mennesker risikerer livet på en farefull reise med menneskesmuglere over havet.

Visste du at siden 2013 har over 17.000 mennesker mistet livet når de har forsøkt å komme sjøveien til Europa? Dette viser at dagens asylsystem er uforsvarlig og farlig.

Hjelp i nærområdene

FrP vil prioritere hjelp i nærområdene og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge, slik at færre mennesker skal risikere livet for å få hjelp.

Norge skal inngå avtaler med trygge tredjeland for å få på plass slike tilbud ved hjelp av bistandspenger. På denne måten vil det i praksis ikke komme asylsøkere til Norge med vår modell.

Det vil dermed være store summer å spare på en rekke poster i statsbudsjettet med vår politikk. Ikke bare er dette mer forutsigbart og trygt for asylsøkerne, det er også en mer fornuftig bruk av skattebetalernes penger.

Ifølge SSB er livsløpskostnaden for en ikke-vestlig innvandrer omtrent 20 millioner kroner. Det betyr at 3.000 kvoteflyktninger har en total kostnad på nært 60 milliarder kroner. Dette er penger som forsvinner i tolketjenester, politi, sykehus, offentlige overføringer og med lav sysselsettingsandel i andre enden blir regnestykket vesentlig mer negativt.

Den politikkendringen FrP legger opp til vil gi formidable innsparinger de kommende årene. For de samme pengene kan vi hjelpe ufattelig mange flere mennesker i nærområdene. FrP vil derfor jobbe for et nytt asylsystem i nærområdene, inngå avtaler med trygge tredjeland og forhindre farefulle reiser for asylsøkere

Norge er blant landene i Europa som gjennom de siste tiårene har tatt imot flest asylsøkere og kvoteflyktninger. I perioden 2010 til og med 2019 har Norge bosatt nesten 120 000 kvoteflyktninger, personer som har fått asyl og familiegjenforente av flyktninger.

Færre kvoteflyktninger

Norge kan ikke ta imot flere flyktninger enn kommunene klarer å ordne bolig, språkopplæring, utdanning og arbeid til. Statistikken viser at integreringen er for dårlig, og derfor foreslår Frp nå en kraftig reduksjon i antall flyktninger. Et minstekrav før flere hentes til Norge, må være å integrere dem som allerede befinner seg i Norge.

FrPs hovedprioritering på innvandringsfeltet i forslag til statsbudsjett for 2022 er å redusere antall kvoteflyktninger fra de 3.000 som regjeringen planlegger til 200. Samtidig ønsker vi å styrke Norges bistand til flyktninger i nærområdene. På denne måten bidrar vi både til å hjelpe langt flere mennesker med beskyttelsesbehov og til å redusere presset på det norske samfunnet.

Prioriteringer:

 • Internasjonalt migrasjonsarbeid (kan overføres): 19 432 000
 • Økt tilskudd kommuner for overtagelse av oppgave til statsforvalter: 500 000 000
 • Tilskudd private barnehager, pensjon: 376 000 000
 • Det er lagt inn overføringer til kutt i fergepriser: 315 800 000
 • Ressurskrevende tjenester: 20 000 000

Reduksjoner:

 • Statsministerens kontor: - 10 000 000
 • Statsrådet: - 20 000 000
 • Utlendingsdirektoratet: - 81 585 000
 • Spesielle driftsutgifter, asylmottak: - 10 000 000
 • Tilskudd til vertskommuner for asylmottak: - 31 600 000
 • Stønader til beboere i asylmottak: - 20 000 000
 • Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet: - 35 047 000
 • Driftsutgifter Utlendingsnemnda: - 31 400 000
 • Redusere byråkrati: - 19 000 000
 • Spesielle utgifter departementet: - 40 000 000
 • Forskningsprogram under KMD: - 30 000 000
 • Kutte medlemskontingent diverse EU-organisasjoner: - 1 000 000
 • Redusere byråkrati i serviceorganisasjon: - 30 000 000
 • Fjerne statsforvalterembetet: - 1 916 929 000
 • Redusere bevilgning til kunstnerisk utsmykning: - 20 000 000
 • Samiske formål: - 230 000 000
 • Nasjonale minoriteter: - 8 197 000
 • Redusere byråkrati, Direktoratet for byggkvalitet: - 10 000 000
 • Redusere byråkrati, Statens kartverk: - 100 000 000
 • IMDI, driftsutgifter: - 37 742 000
 • Integreringstilskot: - 873 893 000
 • Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere: - 200 000 000
 • Tilskot til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar: - 144 000 000
 • Kommunale innvandrartiltak: - 25 000 000
 • Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar: - 65 747 000
 • Nedskalering av prosjektet nytt regjeringskvartal : - 500 000 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen sette et tak for eiendomsskatteinnkrevingen på 3000 kroner per enhet, inntil skatten er fjernet i sin helhet.

Statsforvaltning

Prioritering

Beløp

Nivået på trafikkbøter økes ikke

220 000 000

Reduksjoner

Beløp

Stortingets driftsutgifter.

-35 000 000

Stortinget, utstyrskjøp og vedlikehold: Færre bygningsmessige tiltak knyttet til verneplanen, og mer kostnadseffektivt vedlikehold av stortingsrepresentantenes pendlerleiligheter (Kuttet tilsvarer 0,7%)

-5 000 000

Finansdepartementet

-7 000 000

DFØ

-10 000 000

Skatteetaten

-15 000 000

Statistisk sentralbyrå

-12 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.