Næring, fiskeri og landbruk

Flere private, verdiskapende arbeidsplasser i hele landet

Fremskrittspartiet vil

FrP vil legge til rette for flere private, verdiskapende arbeidsplasser i hele landet. Vår næringspolitikk tar utgangspunkt i at jo friere marked og jo mindre politisk innblanding i næringslivet, jo mer nyskaping og initiativ får vi.

Vi vil kutte skatter og avgifter, redusere krav, reguleringer og byråkrati. Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk økonomi. De skaper verdier i lokalsamfunnene, leverer viktige tjenester til store bedrifter, sikrer levedyktige lokalsamfunn og er med på å skape nye arbeidsplasser.

Alt papirarbeidet utgjør en uforholdsmessig stor byrde for mange bedrifter. FrP vil derfor be om en stortingsmelding som skal gjennomgå vilkårene for små og mellomstore bedrifter.

Det statlige virkemiddelapparatet må gjennomgås, avbyråkratiseres og forenkles. Det bør brukes på en måte som sikrer gode ideer og produkter likeverdig støtte og finansiering, uavhengig av hvor i landet og i hvilken bransje de skapes.

© Colourbox

Satser på mineralnæringen

Norge er rikt på mineraler. Undersøkelser viser at Norge har flere mineraler som er helt nødvendig for å produsere batterier, el-biler og andre produkter som trengs i det grønne skiftet.

Dette er en unik mulighet for Norge til å skape en ny stor industri, med store verdier og mange nye arbeidsplasser. Utvikling av mineralnæringen er derfor en prioritet for FrP. Men næringen hemmes av mye byråkrati, saksbehandlingskø og høy risiko.

Derfor vil FrP øke kartlegging av mineraler, forenkle byråkratiet, kutte saksbehandlingstiden, og opprette et statlig eid kapitalfond for mineralnæringen. I første omgang foreslås et innskudd på én milliard kroner. Det er også viktig at relevant virkemiddelapparat investerer i norske mineralutvinningsprosjekter.

Visste du at det ligger mineraler til en verdi av minst 2500 milliarder kroner i den norske berggrunnen? Dersom vi bearbeider mineralene øker verdien til hele 8000 milliarder kroner. Norge har store forekomster av etterspurte mineraler slik som titan, kobber, sink, fosfat og sjeldne jordartsmetaller.

Kilde: Rapport fra NGU på oppdrag fra NHO, 2016

Styrker maritim næring

Maritim næring skaper store verdier. FrP vil fortsette å jobbe for å styrke hele den unike maritime klyngen – sjøfolk, rederier og verft – etter oljeprisfall og korona. Arbeidsplassene skal sikres og nye skapes. Styrking av nettolønnsordningen er det viktigste virkemiddelet for å sikre arbeidsplasser i næringen.

Visste du at det er omtrent 20.000 norske sjøfolk og at mer enn halvparten av disse omfattes av nettolønnsordningen? Hvis nettolønnsordningen styrkes, slik FrP foreslår, vil det sikre jobbene for norske sjøfolk og skape mange nye.

FrP vil derfor prioritere bruke å bruke nesten 1 milliard kroner på å heve takene i ordningen på alle fartøytyper. Videre vil vi videreføre kondemneringsordningen for offshoreskip også for 2022, under forutsetning av at skipene vrakes og bygges om ved norske verft. FrP vil også utrede et resirkuleringsfond for offshorefartøy som ligger i opplag i norske farvann. Dette vil skape større aktivitet ved norske verft, og gjøre den norske flåten mer miljøvennlig.

Konkurransedyktig landbruk

Landbruket er i dag helt avhengig av store overføringer fra staten. FrP vil prioritere gårdsbruk som driver stort og effektivt, og som er tilpasset inntektsmuligheter fra markedet. Dette vil skape et mer konkurransedyktig landbruk.

På sikt skal overføringene fra staten reduseres og importvernet senkes. Årets jordbruksavtale ligger fast, men vi vil gå inn for en reduksjon i overføringer til jordbruket i neste års jordbruksoppgjør.

Visste du at da Senterpartiet hadde landbruksministeren fra 2005-2013 ble det lagt ned 1160 gårdsbruk hvert år? Til sammenligning ble det lagt ned 773 gårdsbruk hvert år da FrP hadde landbruksministeren. Dette betyr at det ble lagt ned færre gårdsbruk da FrP hadde landbruksministeren enn da Senterpartiet hadde posten, stikk i strid med inntrykket Senterpartiet har forsøkt å gi.

Kilde: SSB

Vil støtte reiselivet

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. FrP forventer at regjeringen følger denne viktige distriktsnæringen tett, og kommer med støttepakker tilpasset næringens behov hvis omstendighetene tilsier dette. Vi vil vi gi ekstra støtte til reiselivsaktører i nord. Det må legges bedre til rette for helårlige arbeidsplasser i reiselivet, og staten må stille opp som en aktiv partner for næringen.

Utvikler fiskeri og havbruk

I fiskerinæringen vil vi prioritere tiltak som gir flere helårlige, lønnsomme industriarbeidsplasser basert på norske fiskeriressurser. Vi vil videreføre ungdomsfiskeordningen etter Gamvik-modellen, som Støre-regjeringen har kuttet. FrP vil også forhindre at norske fiskere bunkrer drivstoff i Danmark gjennom å øke kompensasjonen for CO2-avgiften.

FrP mener at havbruksnæringen har store muligheter for økt ekspansjon og verdiskaping gjennom økt produksjon, oppdrett av nye arter og større grad av videreforedling.

Arbeidet med samordning og helhetlig forvaltning innenfor oppdrettsnæringen går for sakte, og er en av grunnene til at man ikke får utløst hele næringens potensial. FrP vil også prioritere etablering av et felles rammeverk for offshore havbruk.

Visste du at i 2019 eksporterte Norge sjømat for rekordhøye 107,3 milliarder kroner? Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året, eller 25 000 måltider per minutt. Det er nesten en dobling fra 2013, året FrP kom i regjering.

Kilde: Norges sjømatråd

Prioriteringer:

 • Videreføre tilskuddet til Fiskesprell: 5 000 000
 • Visit Svalbard: 1 800 000
 • Finnmarksløpet: 5 000 000
 • Fremskynde og styrke grensehandelsbarometeret: 5 000 000
 • Norges geologiske undersøkelse, øremerkes kartlegging av mineralressurser i Norge: 20 000 000
 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Sikre at kapasiteten i etaten økes slik at konsesjonskøene kan reduseres ytterligere: 5 000 000
 • Nettolønnsordningen. Beholde ordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.- 6. termin og 1.-4. termin: 940 000 000
 • Norecopa: 500 000
 • Kompensasjon for CO2-avgiften økes: 125 000 000
 • Videreføre kondemneringsordningen for offshoreskip i 2022: 150 000 000

Reduksjoner:

 • Effektiviseringskutt NFD, 5 prosent: - 23 046 850
 • Effektiviseringskutt spesielle driftsutgifter, 5 prosent: - 2 852 500
 • Effektiviseringskutt Justervesenet, 5 prosent: - 6 340 000
 • Effektiviseringskutt Sjøfartsdirektoratet, 5 prosent: - 22 030 000
 • Effektiviseringskutt Fiskeridirektoratet, 5 prosent: - 23 290 000
 • Tilskudd, deltakelse i InvestEU: - 70 000 000
 • Eksportfremmetiltak: - 10 000 000
 • Effektiviseringskutt i administrasjon, Petoro på 5 prosent: - 18 100 000
 • Effektiviseringskutt i driftsmidlene til LMD, 10 prosent: - 8 415 750
 • Støtte til organisasjoner. Kutter med 30 prosent: - 12 390 600
 • Effektiviseringskutt i driftsmidlene i viltforvaltningen, 5 prosent: - 741 450
 • Effektiviseringskutt i driftsmidlene til Landbruksdirektoratet, 5 prosent: - 12 184 100
 • Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond: - 200 000 000
 • Direkte tilskott (neste års jordbruksoppgjør): - 1 300 000 000
 • Tilskudd til å etablere bedrifter: - 125 000 000
 • Reiseliv, profilering og kompetanse: - 10 000 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen styrke nettolønnsordningen gjennom å fjerne alle tak i de ulike fartøyssegmentene permanent, og beholde tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart.
 • Stortinget ber regjeringen videreføre kondemneringsordningen for norske offshorefartøy i 2022, slik at overflødige og gamle fartøy kan resirkuleres på en miljøvennlig måte ved norske verft.
 • Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en strategi for mineralnæringen, som inkluderer forslag til en strømlinjeformet, forenklet søknadsprosess, og en plan for hvordan mineralnæringen skal gjøres mer attraktiv for investorer.
 • De økonomiske rammene for Norecopa bør holdes på minst samme nivå som i 2021, og at det innenfor rammen av regjeringens forslag til statsbudsjett forutsettes at det fortsatt sikres nok midler til en hel stilling til sekretariatet for Norecopa, i tillegg til driftsmidler på 500 000 kroner.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for fullfinansiering av brukerutstyret ved Maskinlaboratoriet og Konstruksjonslaboratoriet ved Ocean Space Centre i budsjettene for 2023 og 2024.
 • Stortinget ber regjeringen likevel sette av 2 mill. kroner til ny søknadsbasert tilskuddsordning for kommuner som vil legge til rette for at ungdom får erfaring med fiske, basert på Gamvik-modellen.
 • Stortinget ber regjeringen utrede en etablering av et resirkuleringsfond for offshorefartøy som ligger i opplag i norske farvann, med formål om redusere utslipp, skape mer aktivitet ved norske verft, og bedre økonomien i den maritime næringen.
 • Stortinget ber regjeringen følge opp merknaden fra et enstemmig Storting i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2021 om ny industriutvikling innen treindustrien, samt flertallsvedtaket fra revidert nasjonalbudsjett i 2021 der det ble bevilget 25 mill. kroner til sirkulærøkonomiprosjekt der rensing av returtre ble spesifikt nevnt. Det er viktig at Stortingets vilje følges opp av regjeringen slik at nye industrisatsinger, slik som Forestias planlagte anlegg for rensing av returtre, får støtten som er nødvendig for å utvikle ny industri innen sirkulærøkonomi.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem en melding om vilkårene for små- og mellomstore bedrifter, og foreslå forenklinger som vil gjøre det enklere å starte, drive og investere i småbedrifter.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.