Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Akershus

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 25 978 millioner til prosjekter i Akershus.

Enkelte poster, som for eksempel rassikring av riksvei, programområdemidler og en del av bysatsingen, er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Bysatsing
Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange og sykkeltiltak i de største byområdene, deriblant Oslo og Akershus.

Det er satt av rundt 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

I planperioden er det lagt til grunn et statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for kollektivtransportprosjektene Fornebubanen og ny metrotunnel i Oslo og Akershus. Det er satt av 6 000 millioner kroner til Fornebubanen og 8 700 millioner kroner til metrotunnel statlige midler til dette.
Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Vei
E18 Retvet – Vinterbro:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 7 200 millioner kroner, hvor 2 600 millioner kroner finansieres gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.
Det skal bygges rundt 17 km firefelts vei. Og fra Retvet til Nygård legges denne i ny trasé.
Det er planlagt to lengre tuneller på strekningen og kryssing av jernbanen.
Vinterbrokrysset skal bygges om for å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på Vinterbrosletta.
Det er planlagt et nytt planskilt kryss ved Holstad.

E18 Lysaker – Strand:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 9 100 millioner kroner, hvor 6 850 millioner kroner finansieres gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.
Strekningen er rundt 2,5km lang.
Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i retning fra Oslo til Slependkrysset. I retning Oslo blir det to felt.
I prosjektet inngår høystandard busstrasé, sykkelvei, ny diagonal mellom Gjønnes og E18, Bærumsdiagonalen og ny tverrforbindelse til Fornebu.
Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt framkommelighet for bussen.
Prosjektet reduserer antall personer utsatt for støy og lokal luftforurensning og legger til rette for byutvikling, særlig på Fornebu og Lysaker.

E18 Strand – Ramstadsletta – Slependen:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 12 500 millioner kroner, hvor 9 700 millioner kroner finansieres gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.
Strekningen Strand – Ramstadsletta – Slependen er om lag 7 km.

Ny E18 vil gå i tunneler forbi Høvik og Sandvika.

Forbi Sandvika vil det bli anlagt en ny lokalvei med rundkjøringer og lyskryss.

Dagens E18 vil bli bygget om til lokalvei forbi Høvik.

Det kommer bussvei og sykkelekspressvei på hele strekningen.

E16 vil bli knyttet til E18 med ramper i retning til/fra Oslo i tunnelen forbi Sandvika.

Prosjektet vil gi et mer robust transportsystem med økt samfunnssikkerhet. I tillegg vil områdets attraktivitet og bruksmulighet vil øke og tilgjengeligheten for myke trafikanter forbedres, og det vil bli mulig med tettstedsutvikling i Sandvika.

Det legges til grunn en utbygging fra Strand uten opphold, slik at fordyrende løsninger unngås.

Regjeringen går inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18.


Rv23 Oslofjordforbindelsen:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 4 500 millioner kroner, hvor 2 870 millioner kroner finansieres gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.
Det er satt av midler tilsvarende anleggskostnad for bygging av nytt tunelløp med oppstart i første planperiode.

Rv 22 Bru over Glomma:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 2 500 millioner kroner, hvor 1 300 millioner kroner finansieres gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.

E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 7 100 millioner kroner, hvor 1 100 millioner kroner blir finansiert i denne planperioden. 300 millioner kroner gjennom statlig finansiering og 800 millioner kroner gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.
Midlene skal gå til forbedrende arbeider og eventuell anleggsstart på prosjektet E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk.
Prosjektet forutsettes gjennomført som ett samlet prosjekt i stedet for to delparseller som tidligere forutsatt.

E18 Slependen – Drengsrud:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 15 500 millioner kroner, hvor 2 550 millioner kroner finansieres i denne planperioden, 550 millioner kroner gjennom statlige midler og 2 000 millioner kroner gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.
Innebærer en videreføring av utbyggingen fra Lysaker til Slependen.


Igangsatte prosjekter som videreføres er:
E16 Sanvika – Wøyen som har et restbehov på 1 439 millioner kroner, hvor 62 millioner finansieres gjennom statlige midler og 1 377 millioner kroner gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.
E16 Bjørum – Skaret som har et restbehov på 4 125 millioner kroner, hvor 2 165 finansieres gjennom statlige midler og 1 960 millioner kroner gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.

Vedlikehold og fornying:
Regjeringen prioriterer vedlikehold og fornying høyt i Nasjonal transportplan, og i 2015 ble etterslepet redusert for første gang på flere tiår.
Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold i 12-årsperioden.
Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes, noe som også kommer Akershus til gode.

Programområder og utbedringsstrekninger:
Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak.
Dette er mindre tiltak på veinettet som for eksempel gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, og denne vil først være klart tidlig i 2018.

Jernbane
Følgende nye jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018 – 2029:
Venjar – Eidsvoll – Langset:
Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan med et kostnadsoverslag på 4 707 millioner kroner.
Utbyggingen er nødvendig or å realisere full tilbudsforbedring til Hamar.
Når strekningen er bygget ut vil det gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Åkersvika sør for Hamar. Dette gir vesentlig høyere kapasitet på strekningen.
Antallet togavganger kan økes betydelig, det blir færre forsinkelser og reisetiden for persontog mellom Oslo og Hamar reduseres med om lag 15 minutter.

Rutemodell 2027 Østlandet:
Ligger inne med et kostnadsoverslag på 10 415 millioner kroner.
Gir en økning i den totale kapasiteten på jernbanenettet i Osloområdet.
Gir betydelig frekvensøkning til de største stasjonene på Østlandet.
Den nye rutemodellen krever en omlegging av hvordan togene kjører inn til Oslo S, og en annen fordeling av kapasiteten i Oslotunnelen enn i dag.

Igangsatte prosjekter som videreføres er:
Follobanen:
Prosjektet har et kostnadsoverslag på 26 000 millioner kroner, hvor 17 647 millioner ligger inne i planperioden.

Stasjonsutbedringer Kongsvingerbanen:
Prosjektet har et kostnadsoverslag på 451 millioner kroner.

Godspakken:
Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i en mer miljøvennlig retning.
Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoplinger.
På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden.
Dette prosjektet dekker flere fylker.

Vedlikehold og fornying;
Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan, og regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen.
Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden. Dette vil komme Akershus til gode.
Dette bevilgningsnivået vil sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

Planlegging:
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.


Luftfart
Oslo Lufthavn:
Ny terminal skal åpnes 27.april 2017.
Utover i planperioden vil det ifølge Avinor bli behov for fase to av terminal 2.