Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Møre og Romsdal

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 14 484 millioner kroner til prosjekter i Møre og Romsdal.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E39 Ørskogfjellet, krabbefelt

130

130

E39 Lønset – Hjelset

1 350

600

750

E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra

2 100

2 100

E136 Stuguflaten – Rødstøl, krabbefelt

650

650

E136 Flatmark – Monge – Marstein

950

750

200

E136 Breivika – Lerstad

1 800

200

200

1 400

E39 Volda – Furene

900

600

300

E39 Vegsund – Breivika

2 800

1 000

1 800

E39 Møreaksen, Molde – Ålesund (start)

37 000

6 000

2 000

E39 Bolsønes – Årø

2 100

900

1 200

Bypakke Ålesund

160

160

E39 Skorgedalen

60

60

Rv 70 Flatvadura, øvre og nedre

150

150

Rv 70 Hoelsand

150

150

Sum

50 300

4 430

9 420

10 070

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjoner


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

E39 Kvivsvegen, refusjon

44

44

Rv 70 Meisingset – Tingvoll

217

217

E136 Dølsteinfonna og Fantebrua

45

45

Sum

306

306

For mer informasjon om prosjektene, se Vegvesenets hjemmesider

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Møre og Romsdal til gode.


Kystprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Innseiling indre Ålesund

46

46

Gjerdsvika fiskerihavn

100

100

Fosnavåg fiskerihavn

102

102

Gjøsund fiskerihavn

80

80

Sum

328

146

182

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at risiko, drifts- og vedlikeholdskostnader reduseres.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep.