Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Nord-Trøndelag

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 6 504 millioner kroner til prosjekter i Nord-Trøndelag.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Åsen – Steinkjer (start)

11 500

710

600

E6 Selli – Asp

600

600

E14 Stjørdal – Meråker (start)

3 500

190

E6 Langnesberga

370

370

Sum

15 970

1 870

600

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

For mer informasjon om prosjektene, se Vegvesenets hjemmeside

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Nord-Trøndelag til gode.


Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

3 585

3 585

R2027 Trønderbanen

358

358

Sum

3 943

3 585

358


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Leangen stasjon

150

150

For mer informasjon om prosjektene, se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Nord-Trøndelag til gode.