Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Oppland

I Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det foreløpig fordelt 17 561 millioner kroner til prosjekter i Oppland.

Midler til rassikring av vei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum

2 550

1 100

1 450

Rv 4 Roa – Gran grense, inkl. Jaren – Amundrud

1 750

620

1 130

E6 Ringebu – Otta (Sjoa – Otta)

1 400

100

1 300

E6 Ringebu – Otta (Ringenu-Frya) (start)

2 900

250

E16 Kvamskleiva

650

650

Sum

9 250

1 820

2 200

 2 580

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E16 Bagn – Bjørgo

733

733

E16 Øye – Eidsbru

376

376

E16 Varpe bru – Smedalsosen

100

100

E6 Frya – Sjoa

230

230

E6 Frya – Sjoa, refusjon

622

622

Rv 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør, refusjon

126

126

Sum

2 187

2 187


For mer informasjon om prosjektene, se Vegvesenets hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold av riksveier i tolvårsperioden. Dette vil komme Oppland til gode.


Jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Ytre IC Dovrebanen

24 500

14 977


Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2018-2023

Statlige midler 2024-2029

Hove hensetting

226

For mer informasjon om prosjektene, se Bane Nors hjemmeside.

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Vedlikehold og fornying er prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i tolvårsperioden, og dette vil komme Oppland til gode.