Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Østfold

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 23 455 millioner til prosjekter i Østfold.

Dette er ikke inkludert enkelte poster som for eksempel rassikring av riksvei, programområdemidler og en del av bysatsingen som ennå ikke er fordelt mellom fylkene.


Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange og sykkeltiltak i de største byområdene, deriblant Nedre Glommaregionen.

Det er satt av rundt 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

For Nedre Glommaregionen vil inneværende belønningsavtale for perioden 2014-2017 kunne løpe ut før det bli inngått en ny byvekstavtale. I en mellomfase åpnes det derfor for at byområdet kan søke om ny belønningsavtale. Det vil ikke være til hinder for å inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt.


Vei

Rv 19 Moss er lagt inn i Nasjonal transportplan 2018-2029 som et nytt prosjekt.

Det er stor usikkerhet rundt kostnadsoverslaget, men det er satt av 1 100 millioner kroner i statlige midler i 2024-2029 og 1 600 millioner kroner i hele planperioden gjennom bompengefinansiering og tilskudd eller refusjoner.

Prosjektet omfatter omlegging av Rv 19 fra E6 til Moss ferjekai.

Det er et mål å legge store deler av veien i tunell.

Oppstart for prosjektet ligger i siste del av planperioden.

Igangsatte prosjekter som videreføres er:

Rv 110 Ørebekk – Simo med 125 millioner kroner, alt i statlige midler.

E18 Riksgrensen – Ørje med 63 millioner kroner, alt i statlige midler.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen prioriterer vedlikehold og fornying høyt i Nasjonal transportplan, og i 2015 ble etterslepet redusert for første gang på flere tiår.

Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold i 12-årsperioden.

Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes, noe som også kommer Østfold til gode.


Programområder og utbedringsstrekninger:

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak.

Dette er mindre tiltak på veinettet som for eksempel gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, og denne vil først være klart tidlig i 2018.


Jernbane

Følgende nye jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018 – 2029:


Sandbukta – Moss - Såstad:

Sandbukta – Moss -Såstad ligger inne med 7 748 millioner.

Utbygging av dobbeltspor på strekningen gir mulighet for halvtimesfrekvens fra Oslo til Moss i grunnrute. Reisetiden til Oslo bli rundt 30 minutter for de raskeste togene.

Dette vil gi en stor tilbudsforbedring for et stort antall reisende i det viktige lokaltogmarkedet sør for Oslo.


Haug – Seut:

Haug – Seut ligger inne som nytt prosjekt i Nasjonal transportplan med et kostnadsoverslag på 4 768 millioner kroner.

Det skal bygges dobbeltspor på strekningen, og ny trasè skal i hovedsak følge eksisterende bane.

Sammen med prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad gjøre det mulig å tilby halvtimesavganger til og fra Fredrikstad og 20 minutter kortere reisetid.


Seut – Sarpsborg:

Seut – Sarpsborg har et kostnadsoverslag på 7 778 millioner kroner.

Nytt dobbeltspor fra Seut til Sarpsborg er på om lag 18 km.

Prosjektet vil gi Fredrikstad og Sarpsborg nye jernbanestasjoner og legge til rette for to tog i timen mellom Oslo og Sarpsborg.


Ytre InterCity Østfoldbanen:

Ligger inne i ny Nasjonal transportplan med et kostnadsoverslag på 7 900 millioner kroner. 363 millioner kroner ligger inne i denne planperioden.

Dobbeltspor mellom Sarpsborg og Halden er planlagt ferdig utbygd i 2034, og skal gi et forbedret togtilbud for persontrafikk lokalt, regionalt og til utlandet.

Når dobbeltsporet står ferdig til Halden, vil reisetiden til Oslo være kortet ned med inntil 40 minutter.


Rutemodell 2027 Østlandet:

Ligger inne med et kostnadsoverslag på 10 415 millioner kroner.

Gir en økning i den totale kapasiteten på jernbanenettet i Osloområdet.

Gir betydelig frekvensøkning til de største stasjonene på Østlandet.

Den nye rutemodellen krever en omlegging av hvordan togene kjører inn til Oslo S, og en annen fordeling av kapasiteten i Oslotunnelen enn i dag.


Godspakken:

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i en mer miljøvennlig retning.

Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoplinger.

På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden.

Dette prosjektet dekker flere fylker. 


Vedlikehold og fornying;

Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan, og regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen.

Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden. Dette vil komme Østfold til gode.

Dette bevilgningsnivået vil sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.


Planlegging:

Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.


Kyst

Følgende prosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:


Borg 1 Røsvikrenna:

Ligger inne med et kostnadsoverslag på 700 millioner.

For å sikre en god fremtidig utvikling utdypes farleden for å gi mulighet for at større båten kan anløpe havna.

Dette reduserer risikoen for grunnstøtninger i en trang led ved å etablere en led som er enklere å manøvrere større skip i.

Det reduserer behovet for slepebåter og økt bruk av farledsbevis for skippere som ofte benytter denne leden.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten blir best mulig og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden.

De innretningene som er særlig viktig for sikker navigasjon og de med dårlig tilstandsgrad prioriteres.