Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Telemark

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 18 345 millioner kroner til prosjekter i Telemark.

Dette er ikke inkludert enkelte poster som for eksempel rassikring av riksvei, programområdemidler og en del av bysatsingen som ennå ikke er fordelt mellom fylkene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange og sykkeltiltak i de største byområdene, deriblant Grenland.

Det er satt av rundt 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. I denne rammen inngår midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei, stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen og belønningsmidler.

Statlig bidrag i avtalene avklares gjennom forhandlinger med byområdene og fastsettes av Stortinget i de ordinære budsjettprosessene.

Avtale med Grenland innenfor belønningsordningen ventes å være klar i løpet av våren 2017.


Vei

Følgende nye veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:


E134 Saggrenda – Elgsjø:

Kostnadsoverslag på 2 000 millioner kroner, hvor det i denne perioden er 350 millioner er statlige midler og 150 millioner er bompengefinansiert eller finansiert med tilskudd og refusjoner i denne perioden.

Prosjektet omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en strekning mellom Kongsberg og Notodden.

Prioriteringen forutsetter at prosjektet blir delvis bompengefinansiert.


E134 Vågsli – Røldal:

Kostnadsoverslag på 4 000 millioner kroner, hvor det i denne perioden er 250 millioner i statlige midler og 50 millioner er i denne perioden bompengefinansiert eller finansiert gjennom tilskudd eller refusjon.

Prosjektet inngår i planene for ny vintersikker vei på en strekning av E134 over Hauklifjellet.

Prosjektet vil styrke E134 som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, og rundt halvparten av strekningen legges i tunnel. Prioriteringen forutsetter at prosjektet blir delvis bompengefinansiert.

Igangsatte prosjekter som videreføres er:

E134 Gvammen – Århus med 932 millioner kroner, hvorav alt er statlige midler.

E134 Seljord – Åmot med 130 millioner kroner, hvorav alt er statlige midler.

Rv 36 Slåttekås – Årnes med 198 millioner kroner, hvor 49 millioner er statlige midler og 149 millioner må finansieres gjennom bompengefinansiering og finansiering fra næringslivet.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen prioriterer vedlikehold og fornying høyt i Nasjonal transportplan, og i 2015 ble etterslepet redusert for første gang på flere tiår.

Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold i 12-årsperioden.

Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes, noe som også kommer Telemark til gode.


Programområder og utbedringsstrekninger:

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak.

Dette er mindre tiltak på veinettet som for eksempel gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdettiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, og denne vil først være klart tidlig i 2018.


Nye veier:

Det settes av 61,7 milliarder kroner i NTP-perioden til utbygging av Nye Veier AS` portefølje. Etter vedtak i Stortinget skal selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 530 km av riksveinettet.

I Telemark er E18 Langangen – Rugtvedt – Dørdal en del av Nye Veier AS` portefølje.


Jernbane

Grenlandsbanen:

Grenlandsbanen ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029 som et nytt prosjekt med et kostnadsoverslag på 26 000 millioner kroner. 1 500 millioner blir finansiert i denne perioden.

En sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kan gi grunnlag for positiv regional utvikling i Agder, Grenland- og Vestfoldområdet og kan føre til at toget blir et mer konkurransedyktig transportmiddel i regionen.

En sammenkopling av banene vil kunne gi vesentlig kortere reisetid på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger.

1, 5 milliarder kroner prioriteres i planperioden for planlegging og forberedelse til byggestart i siste del av planperioden.


Farriseidet – Porsgrunn:

Farriseidet – Porsgrunn videreføres med et kostnadsoverslag på 7 215 millioner kroner, hvor 716 millioner blir finansiert i denne perioden.

Dobbeltsporstrekningen åpner høsten 2018, og vil gi vesentlig redusert reisetid fra Porsgrunn og innover mot Oslo.

Det legges opp til at den videre utbyggingen til Larvik skal stå ferdig i 2032. Dette gir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn, og åpner for en betydelig reisetidsreduksjon og kapasitetsøkning på hele Vestfoldbanen mellom Oslo og Skien.

Sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg vil redusere reisetiden med rundt 10 minutter og gi en mye mer driftssikker togtrafikk.

Det sammenhengende dobbeltsporet til Tønsberg vil sammen med Farriseidet – Porsgrunn prosjektet gi en reisetidsreduksjon på rundt 30 minutter på strekningen Oslo – Grenland, og i 2032 anslås reisetiden Oslo – Skien til å bli rundt 1 time og 55 minutter.


Godspakken:

Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i en mer miljøvennlig retning.

Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoplinger.

Og på jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden.

Dette prosjektet dekker flere fylker. 


Vedlikehold og fornying;

Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan, og regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på jernbanen.

Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden. Dette vil komme Telemark til gode.

Dette bevilgningsnivået vil sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.


Planlegging:

Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden.


Kyst

Følgende nye kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Innseiling Kragerø med et kostandsoversalg på 88 millioner, hvorav alle er statlige midler.

Gjennomseiling Torsbergrenna med et kostnadsoverslag på 215 millioner, hvorav alle er statlige midler.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten blir best mulig og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden.

De innretningene som er særlig viktig for sikker navigasjon og de med dårlig tilstandsgrad prioriteres.