Ketil Solvik-Olsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Troms

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 10 075 millioner kroner til prosjekter i Troms.

Dette er ikke inkludert enkelte poster som for eksempel rassikring av riksvei, programområdemidler og en del av bysatsingen som ennå ikke er fordelt mellom fylkene.

Bysatsing

Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange og sykkeltiltak i de største byområdene, deriblant Tromsø.

Det er satt av rundt 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. For Troms sin del betyr dette midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksvei.

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har belønningsavtale for perioden 2015-2018 på totalt 275,55 millioner kroner. I avtalens siste år, 2018 er det avtalefestet en utbetaling på 64,5 millioner kroner.

Belønningsordningen skal fases ut som egen ordning, men midlene videreføres i bymiljøavtalene og byvekstavtalene. Belønningsmidler vil derfor inngå i forhandlingene om en kommende byvekstavtale for Tromsø.


Vei

Følgende nye veiprosjekter i Troms ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

E10/rv 85 Tjelsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt:

Ligger inne med både forberedende arbeider til OPS med kostnadsoverslag på 300 millioner kroner og selve veistrekningen med et kostnadsoverslag på 8 400 millioner kroner, hvor 1 000 millioner må finansieres gjennom bompenger eller andre tilskudd og refusjoner.

Prosjektet forutsettes gjennomført som OPS-prosjekt, med oppstart i første seksårsperiode.

Prosjektet omfatter ombygging av til sammen 82 km vei, og vil føre til at E10 fra Tjelsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km.

Prioriteringen av prosjektet forutsetter at det er tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.


E8 Sørbotn – Laukslett:

Ligger inne med et kostnadsoverslag på 2 200 millioner kroner, hvor 750 millioner må finansieres gjennom bompenger eller andre tilskudd og refusjoner. Resten er statlig finansiert i planperioden.

Prosjektet omfatter bygging av ny tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på østsiden av Ramfjorden.

Prioriteringen av prosjektet forutsetter at det er tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.

E8 Adkomst Tromsø havn i Breivika, ligger inne med et kostnadsoverslag på 175 millioner kroner, hvor 45 millioner må finansieres gjennom bompenger eller andre tilskudd og refusjoner.


E6 Kvænangsfjellet:

Ligger inne med et kostnadsoverslag på 1 100 millioner kroner og E6 Kvænangsfjellet sør ligger inne med et kostnadsoverslag 500 millioner kroner.

Prosjektene omfatter bygging av en tunnel i Nordreisa kommune og Kvænangen kommune.

Veilinjen skal også heves, noe som vil sikre bedre fremkommelighet på vinterstid.

Rv 862 Tverrforbindelsen ligger inne med et kostnadsoverslag på 1 600 millioner kroner, hvor 980 millioner kroner må finansieres gjennom bompenger, refusjoner eller tilskudd.  

E6 Nordkjosbotn – Hatteng ligger inne med et kostnadsoverslag på 1 300 millioner kroner, hvor 800 millioner kroner blir statlig finansiert i denne planperioden.

E6 Olderdalen – Langslett ligger inne med et kostnadsoverslag på 1 000 millioner kroner, hvor 250 millioner kroner blir statlig finansiert i denne planperioden.

E6 Grasnes ligger inne med et kostnadsoverslag på 500 millioner kroner

De igangsatte prosjektene som videreføres er:

E6 Sørkjosfjellet tilføres 101 millioner kroner og E6 Indre Nordnes – Skardalen tilføres 495 millioner kroner.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen prioriterer vedlikehold og fornying høyt i Nasjonal transportplan, og i 2015 ble etterslepet redusert for første gang på flere tiår.

Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold i 12-årsperioden.

Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes, noe som også kommer Troms til gode.


Programområder og utbedringsstrekninger:

Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak.

Dette er mindre tiltak på veinettet som for eksempel gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt.

Programområdettiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023, og denne vil først være klart tidlig i 2018.


Kyst

Følgende tre nye kystprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018-2029:

Innseiling Senjahopen ligger inne med 139 millioner kroner, og tiltaket omfatter at innseilingsområdet skal utdypes til -11 meter, havneområdet ved industrikaier skal utdypes til -9 meter og området ved fiskeriserviceanlegg skal utdypes til -5 meter. Dette vil gi tilgang til større fartøy og bedre tilgjengelighet? i dårlig vær.

Engenes fiskerihavn ligger inne med et kostnadsoverslag på 101 millioner kroner.

Vannavalen fiskerihavn ligger inne med et kostnadsoverslag på 39 millioner kroner.


Vedlikehold og fornying:

Regjeringen vil videreutvikle og modernisere den eksisterende infrastrukturen, slik at den risikoreduserende effekten blir best mulig og drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres.

Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand.

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen fjernes i første del av planperioden og vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer dekkes inn i løpet av planperioden.

De innretningene som er særlig viktig for sikker navigasjon og de med dårlig tilstandsgrad prioriteres.