Blågrønn politikkplattform «Havet»


Innledning

Bodø er bygd på havets muligheter, blågrønn er havets farge akkurat som de tre partiene og Bodø har et hav av muligheter fremover.

Bodø Høyre, Bodø FrP og Bodø Venstre er enige om å etablere en blågrønn base for flertallsamarbeid om budsjett og politikkutvikling for Bodø kommune i perioden 2023 til 2027.

Bodøværingen skal kunne bestemme mest mulig over sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Kommunen skal legge til rette for at alle får muligheter, ta vare på de som trenger det og la folk ha frihet til å ta egne valg.

Samarbeidet skal gi kommunen en høy grad av forutsigbarhet i den økonomiske politikken, og skal skape grunnlag for god styring, hvor utvikling av tilstrekkelig økonomisk handlingsevne for Bodø Kommune er et mål i seg selv.

Partene er enige om at kommunens primæroppgaver som barnehage, skole, helse og omsorg skal prioriteres. I tillegg skal det legges til rette for økt boligbygging og etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser i Bodø. Arbeidet for å nå kommunens klimamål skal være offensivt, innovativt og gi reelle utslippskutt.

Partene er i tillegg enige om at Bodø kommune skal kjennetegnes av en sterk positiv vilje til å raskt finne gode løsninger på innbyggernes og lokalt næringslivs ulike behov. Kommunen skal tilrettelegge og spille på lag med frivilligheten, organisasjoner og alle gode krefter i Bodøsamfunnet. Bodø kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, som ser hver enkelt medarbeider og har god dialog med de ansattes organisasjoner.

Partene er enige om å samarbeide om aktiv utvikling av ny politikk, blant annet innenfor hovedområdene som er nevnt i denne avtalen. Dette dokumentet angir overordnet politisk retning. I saker som ikke er omtalt i avtalen er partene enige om å først søke enighet seg imellom. Utover dette vil hvert parti ha mulighet til å jobbe for egne saker.

Ordfører, varaordfører, utvalgsledere og partienes gruppeledere skal møtes jevnlig for å koordinere arbeidet med politiske saker som skal videreutvikles gjennom arbeid i kommunale utvalg. Økt presisjon i politiske bestillinger skal skape grunnlag for raskere fremleggelse av saker til formell behandling.

I store og viktige saker for kommunens utvikling, skal det søkes brede flertall blant bystyrets øvrige partier. Det skal jobbes for mer åpenhet, mer involvering og bedre samarbeid på tvers av politiske skillelinjer. Bodø kommune skal være en god samarbeidspartner i regionen og i Nord-Norge.UTVALGTE

POLITISKE TEMA:

Kommuneøkonomi og eierskap

Bodø kommune skal gjøre nødvendige grep for å sikre økonomisk bærekraft. Kommunen skal vekk fra en praksis med flate og uspesifiserte kutt, og over til en styring preget av tydelige prioriteringer. Det skal åpnes for strukturelle endringer og nye løsninger for å imøtekomme innbyggernes behov.

Kommunen skal jobbe aktivt med å redusere sykefraværet og få ned vikarbruken. Ved naturlig avgang skal skjerpet stillingskontroll frigjøre ressurser for å styrke grunnbemanningen.

Samarbeid med private aktører vil gi kommunen flere muligheter, og blant annet sette fart på nødvendige investeringer. Ekstern, langsiktig utviklingskapital skal inviteres inn for å skape dynamikk i utviklingen av ny by på Hernes, sammen med det offentlige eierskapet.

Det er et mål å få mer ut av kommunens eierskap, som skal gjennomgås og profesjonaliseres.

Barnehage og skole

Familiene skal få barnehageplass når de trenger den, og kommunen skal imøtekomme søknader om å etablere nye barnehageplasser. Foreldrenes valgfrihet og likebehandling av private og kommunale barnehager skal sikres. Endringer i barnehage- og skolestruktur vil vurderes for å frigjøre midler til innhold og kvalitet i tilbudet.

Skolen skal styrkes og sikres stabile og forutsigbare rammer fremover, gjennom en økning av ressurser. Alle elever skal ha kvalifiserte lærere. De skal møtes av et lag med gode hjelpere med riktig kompetanse. Bodøskolen skal gi elevene flere valgmuligheter, fremme mestring og motivasjon og mulighet til å lære på ulike vis. Tempoet på oppgradering og vedlikehold av skolebygg og skolegårder skal økes.

Kommunen skal jobbe inn mot fylkeskommunen for å bygge elevboliger for borteboere.

Helse og omsorg

Grunnbemanningen innen helse og omsorg må styrkes. Kommunen skal fortsette satsingen på riktig bruk av kompetanse og videreutvikle dette arbeidet. Heltidskultur skal fortsatt være regelen, men det skal også åpnes for mer fleksible arbeidstidsordninger. Arbeidet med velferdsteknologi og smart helse skal videreutvikles.

Kommunen skal realisere nytt helsehus med ny legevakt. Det skal bygges varierte og tilpassede boliger og sykehjemsplasser i tråd med vedtatt dekningsgrad. Bygging og drift kan vurderes løst i samarbeid med private aktører.

Frivillige, ideelle og private aktører skal inkluderes i arbeidet for bedre folkehelse, tidlig innsats, styrket rusomsorg og bedre psykisk helse.

Den lokale rusreformen skal gis innhold gjennom styrket forebygging, rusomsorg og ettervern, og en tydelig vektlegging av hjelp framfor straff.

Frivillighet, idrett og kultur

Kommunen skal spille på lag med frivilligheten og blant annet gi den tilgang til kommunale bygg.

Hall-leien for barn og unge skal reduseres og idrettens arbeid for å inkludere flere skal løftes og støttes. Idretten skal motiveres til å overta og etablere anlegg i samarbeid med kommunen.

Tilbudet til barn og unge, bredden og mangfoldet i kultur-Bodø skal støttes opp om. Det skal også bygges videre på de positive ringvirkningene av Bodø 2024.

Billigere å bo i Bodø

For å gjøre Bodø mer attraktiv å bo i, må kostnadene ned. Summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede. Bunnfradraget i eiendomsskatten skal gjeninnføres og økes.

For å øke takten i boligbyggingen og redusere byggekostnadene, skal kommunen fjerne unødvendig fordyrende lokale byggekrav utover nasjonale minstekrav. Kommunen bør også legge til rette for mikrohus og selvbyggertomter.

Det er et mål at flere skal kunne eie sin egen bolig, og flere virkemidler for å sikre dette bør tas i bruk. Ny innretning av husleie i kommunale boliger skal vurderes for å sikre forutsigbarhet og overkommelige bokostnader.

Gratis parkering etter klokken 1600 skal gjeninnføres, og veivedlikeholdet må prioriteres. Kommunen vil jobbe inn mot fylkeskommunen for å sikre billigere buss, med mål om at studentene kan reise gratis.

Bærekraftig og klimavennlig kommune

Bodø kommune skal opprettholde nullvekstmålet ved å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy gjennom effektiv arealbruk. Dette skal oppnås ved å legge til rette for kollektivtransport, sykling og gange.

Det skal jobbes aktivt for å fremme mikromobilitet, og for eksempel gjøre elsparkesykler tilgjengelige døgnet rundt. Videre skal klimaplanen følges opp. Bærekraft, sirkulærøkonomi, gjenvinning og innkjøpspolitikken er viktige elementer.

Bodø kommune skal gå foran og fremme utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Det skal aktivt søkes eksterne midler for å finansiere klimatiltak og redusere kommunens kostnader.

Bodø må sikres tilgang på mer fornybar energi, gjennom økt produksjon og nettutbygging.

Det er viktig å legge til rette for grønn sjøfart, luftfart og jernbane. Bodø skal posisjonere seg for nye grønne næringer, som for eksempel utvikling av lukket sjøbasert havbruk, tang- og tareproduksjon m.m.

Naturmangfold og dyrevelferd

Byutviklingen må være arealeffektiv og det er et mål å oppnå arealnøytralitet. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer framfor å bygge ned mer natur. Arealreservene i ny by gjør at det ikke er aktuelt å ytterligere omregulere Rønvikjordene.

Natur og rekreasjonsområder i hele kommunen må sikres. Turstier og turområder skal ivaretas, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Det skal legges til rette for god dyrevelferd med tiltak som for eksempel hundelufteområde og kommunen skal være god å bo i også for dyrene.


Nye nordlendinger og arbeidsplasser

Kommunen skal jobbe aktivt for å være en god vertskommune for forsvaret og for NATO. Arbeidet med internasjonalisering skal styrkes og det skal være et tett samarbeid med offentlige aktører som universitetene og helseinstitusjonene i arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling.

Kommunen skal strekke seg langt for å ta imot det antallet flyktninger den blir anmodet om, forutsatt at kapasitet og tjenester tilpasses antallet som kommer. Det skal jobbes inn mot staten for å frigjøre boliger og sikre finansiering av økte behov som følge av økt innvandring.

Fordeling av verv

Partene har startet arbeidet med konstituering av det nye bystyret. Det er ønskelig å få til et avtalevalg i samarbeid med de øvrige partiene i bystyret.

Innledningsvis er partene enige om følgende fordeling av sentrale verv:

Partene er enige om følgende fordeling av sentrale verv:

Ordfører - Odd Emil Ingebrigtsen

Varaordfører - Ida Gudding Johnsen

Leder velferdsutvalget - H (person avklares senere)

Leder plan- og miljøutvalget - Tommy Wisth

Alle verv følger partiene i hele perioden dersom det må velges ny person.

Partiene har invitert SP til et valgteknisk samarbeid og SP har akseptert invitasjonen.

Denne avtale er godkjent av alle partiers respektive bystyregrupper.Bodø, 19.09.2023


for Bodø Høyre

for Bodø FrP

for Bodø Venstre

Odd Emil Ingebrigtsen

Tommy Wisth

Ida Gudding JohnsenVi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.