Blått flertall etter 110 år!

Etter 110 år med rødt styre i byen ble det endelig et blått skifte. Med ordfører fra Høyre og varaordfører fra FrP ser vi frem til noen tøffe, men innholdsrike år mot en kommune med trygg økonomisk styring.

Politisk samarbeid

Høyre, FrP, KrF og SaFoSa har inngått et politisk samarbeid. Det vil si at vi har satt sammen en politisk plattform (Borg-plattformen) med viktige saker vi mener vil gjøre Sarpsborg til en bedre by å bo, jobbe og leve i.

Under kan du lese et utdrag av punkter fra plattformen. Hele plattformen kan du se om du klikker HER.

Trygg styring og bærekraftig økonomi

Sarpsborg kommune har lenge slitt økonomisk. Det er derfor en viktig del av plattformen å styrke økonomien og løfte kommunen bort fra stempelet som lavinntekstskommune.

Vi vil:

 • Redusere sykefraværet i kommunen
 • Forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med kommunale midler
 • At offentlig eller privat løsning skal likebehandles ved vurdering av kommunale tjenester
 • Styrke lovpålagte tjenester

Kvalitet, valgfrihet og trygghet

Frihet og selvstendighet ligger forankret i vår politikk. Det vil vi vise ved å satse på et større mangfold av tjenester og gi flere med pleiebehov mulighet til å leve frie liv.

Vi vil:

 • Legge til rette for fritt brukervalg av hjemmetjeneste, hjemmesykepleie, BPA og mer
 • Øke antall sykehjemsplasser
 • Styrke mattilbudet i omsorgstilbudet
 • Styrke området rus og psykisk helse, spesielt forebyggende arbeid og lavterskeltilbud

Mestring, inkludering og integrering

De offentlige tjenestene skal bidra til at alle innbyggerne får mulighet til å delta i samfunnet. Veien ut av fattigdom går via arbeid. En jobb er så mye mer enn en lønningspose. Innvandrere som kommer til Sarpsborg, har i likhet med de som bor her fra før, et medansvar for å bli integrert, lære språket og ta del i det norske samfunnet.

Vi vil:

 • Skape et godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet og NAV slik at bosatte flyktninger kommer raskt ut i arbeid
 • Aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad som er over 30 år. Unntak ved tungtveiende grunner
 • At Sarpsborg ikke skal ta imot flere flyktninger enn kommunen kan lykkes med å integrere
 • Ha en særskilt oppfølging av sekundærtilflyttere som ikke er i jobb ved ankomst
 • At BPA sees på som et likestillingsverktøy, og at vi får en god BPA-ordning i Sarpsborg

Kunnskap og oppvekts

For at barna våre skal kunne møte forventningene fra samfunnet, må de lære nødvendig kunnskap og ferdigheter på skolen. Dette forutsetter en skole hvor alle elevene opplever mestring.

Vi vil:

 • Jobbe for rullerende barnehageopptak, eller tilsvarende ordninger som gir barnefamiliene økt fleksibilitet
 • Prøve ut skolefritidsordningen som en aktivitetsskole (AKS)
 • Ha et klart mål om å redusere antall undervisningstimer i Sarpsborgskolen som gjennomføres av lærer uten godkjent utdanning
 • Styrke alternative skolearenaer, men samtidig ha et bevisst forhold til hvordan det kan organiseres som en del av det ordinære skoletilbudet
 • Beholde grendeskolene så langt det lar seg gjøre, og samtidig utvikle lokalsamfunnet slik at skolens elevgrunnlag opprettholdes
 • Jobbe for at det igjen kan bli et høyskoletilbud i Sarpsborg

Kultur, idrett og frivillighet

Vi ønsker oss et fritt, selvstendig og mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring til det beste for innbyggere og tilreisende, hvor kulturarven tillegges stor betydning.

Vi vil:

 • Styrke ordninger som gir støtte til medlemskontingenten til fritidsaktiviteten for barn og unge, spesielt for de som vokser opp i familier med trang økonomi
 • Skape arenaer hvor innbyggerne kan møtes til uorganiserte fritidsaktiviteter
 • Gjøre kommunens lokaler mer tilgjengelige for frivilligheten
 • Prioritering av tiltak og aktiviteter for barn og unge ved tildeling av kommunale støtteordninger
 • Gjennomgå ordningen med halleie og driftsstøtte til foreningseide anlegg, for å søke praktiske ordninger hvor mer midler vris i retning av lag og foreninger

Areal og plan

Sarpsborg er en kommune med variert natur og landskap. Gjennom styring av arealbruken har kommunen et stort ansvar for at byen vår skal være både trivelig, trygg og næringsvennlig i fremtiden.

Vi vil:

 • Planlegge for etablering av områder for enebolig og selvbyggertomter i hele kommunen
 • At det er prioritert behandling for prosjekter som involverer arbeidsplasser
 • Utbygging skal hensynta omkringliggende bebyggelse
 • Legge til rette for mer bruk av tradisjonell arkitektur

Næringsutvikling

Vi skal være en ja-kommune som sier ja når den kan, og nei kun når den må. Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på tillit mellom kommunen og privat næringsliv.

Arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og verdigheten og gir oss mulighet til å skape vår egen framtid. Utenforskapet mange opplever når de er uten jobb er en byrde for den enkelte og en tapt ressurs for samfunnet. Et av våre prioriterte områder er derfor å bidra til at det skapes flere jobber.

Vi vil:

 • Arbeide for flere arbeidsplasser i Sarpsborg, fordi arbeid er nøkkelen til å utjevne sosiale forskjeller
 • Sikre flere attraktive og byggeklare næringsarealer, også i nærhet til E6
 • Spesifikt legge til rette for helserelatert virksomhet i nærhet til sykehuset på Kalnes

Samferdsel

For å utvikle kommunen og sikre god mobilitet er vi avhengig av å satse på samferdsel og infrastruktur. Det viktigste samferdselsprosjektet for Sarpsborg er ny Sarpsbru. Den nye brua må bygges uavhengig av jernbane og ikke til hinder for utbygging av nytt kraftverk.

Vi vil:

 • Prioritere ny Sarpsbru, sluttføring av FV 109 utsettes dersom dette er nødvendig for å sikre fremdrift og ferdigstillelse av ny Sarpsbru
 • Redusere bompengebelastningen for byens innbyggere
 • Utnytte veikapasiteten maksimalt ved å sørge for at kollektivfelt blir sambruksfelt for eksempel kollektiv og nyttetrafikk i samme felt
 • Være positive til gjenåpning av Rygge flyplass

Miljø

Vi skal forvalte naturen og etterlate den til neste generasjon i best mulig stand. Derfor legger vi prinsippene «føre var» og «forurenseren betaler» til grunn for miljøpolitikken.

Vi vil:

 • Utrede muligheten for solceller, og andre økonomiske tiltak på alle kommunale bygg
 • Arbeide for fri konkurranse for etablering av lokale fjernvarmeanlegg
 • Være positiv til kjernekraft som energikilde i samarbeid med andre kommuner i Østfold

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.