Helse og omsorg

Helse og Omsorg

Fremskrittspartiet tar ombudsrollen på alvor. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger

mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler for å sikre best mulige pleie- og

omsorgstjenester.

Folkehelse er viktig, og friluftsliv er viktig for folkehelsen. Det må satses på etablering av turløyper og

andre frilufts arenaer som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell

utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme

seg i aktivitet.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for å følge opp sine barn. Likevel er det nødvendig at

kommunen satser målrettet på forebyggende arbeid for å sikre barn en trygg oppvekst. I den

forbindelse er det viktig med tidlig innsats og at familienære tjenester samarbeider godt. Vi vil derfor

styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige

organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Det er viktig at kommunens instanser som er i

kontakt med barn, i større grad settes i stand til å avdekke når barn blir utsatt for vold, overgrep og

annen form for omsorgssvikt. Jo tidligere slikt fanges opp, jo mindre inngripende blir ofte tiltakene.

Noen av de unge som kommer inn på en kriminell løpebane, har opplevd en utrygg oppvekst.

Vi vil sikre et godt etterverntilbud for barn som har vært utsatt for overgrep.

Kapasiteten i helsevesenet, både offentlig og privat, må benyttes for å unngå unødvendig ventetid.

Dette gjelder både innenfor rusomsorgen, rehabilitering, psykiatri, eldreomsorgen og andre

kommunale omsorgstjenester. Det er viktig med åpenhet om reelle ventetider og ventelister.

For at brukerne skal kunne gjøre gode og riktige valg er det viktig at man videreutvikler

kvalitetsindikatorer og gjennomfører brukerundersøkelser. Vi vil prioritere rehabilitering slik at

personer så snart som mulig blir selvhjulpne og kommer raskt tilbake i arbeid.

Vi ønsker et mangfoldig helsetilbud der pasientenes trygghet og valgfrihet ivaretas. Vår kommune

skal være tilknyttet HelseNett for å sikre en sømløs overføring av pasienter mellom

spesialisthelsetjenesten og den kommunale omsorgstjenesten.

Vi vil være en pådriver for at vår kommune tilbyr omsorgslønn for de som ønsker å velge en av sine

nærmeste til å utføre omsorgstjenester, der det er faglig forsvarlig. Vi vil også sørge for at vår

kommune tilbyr Brukerstyrt personlig assistent for de som ønsker dette fremfor kommunens egne

tilbud.

Det finnes en rekke statlige tilskuddsordninger som kommunen kan søke på. Fremskrittspartiet vil

jobbe aktivt for at Bodø kommune skal sette seg inn i disse tilskuddsordningene og så langt som

mulig også nyttiggjøre seg disse.

Det er mange alvorlig syke og døende personer som ikke får den nødvendige omsorg og hjelp i livets

siste fase. Vi er opptatt av å styrke dette tilbudet både for voksne og barn.

Bodø FrP vil:

• Tilrettelegge for flere avlastningsplasser for de som påtar seg omsorgsoppgaver i hjemmet,

kommunale eller private.

• Legge til rette for god kapasitet på korttidsplasser og rehabiliteringsplasser.

• Gi hjemmeboende tilgang til rehabilitering i hjemmet, som fysioterapi,

ergoterapeut og logoped.

• Jobbe for mer aktivitet i våre institusjoner, og ha fastpersonell som jobber tverrfaglig for å sikre

gode tjenester til brukerne, og samtidig få dyrket sine kunnskaper med faglig utvikling.

• Sikre videre drift av psykiatrisk dagsenter, og tilbud for hybelboere.

• Arbeide for at alle som har behov for rehabilitering skal få ett tilbud uten

å måtte vente i lange køer.

• Ha full sykehjems dekning - alle som har behov for heldøgns omsorg skal få fast plass.

• Vi skal sikre gode tjenester til de som ønsker å bo hjemme.

• Sikre flere sykehjemsplasser og utbygging av Omsorg+ til eldre som er for friske til sykehjem, men

som føler seg utrygge hjemme

• Jobbe med rekrutering av sykepleiere og helsefagarbeidere for å utnytte all kapasitet i Bodøs

sykehjem og omsorgsinstitusjoner.

• Ha fritt brukervalg - innbyggere som mottar hjemmetjenester skal selv kunne velge

hvem som skal utføre oppgaven i deres hjem, og bytte dersom de ikke er fornøyd

med tjenesten de mottar.

• At ingen skal være nødt til å bo på dobbeltrom så fremst de ikke ønsker det selv. Ektepar

skal ha muligheten til å bo sammen også når kun den ene legges inn på sykehjem.

• Vi skal tilby våre brukere av hjemmetjeneste og institusjoner en

variert, sunn og god mat, med medvirkning og medbestemmelse.

• Ha god bemanning på sykehjem og i hjemmetjenesten for å sikre best mulige

omsorgstjenester.

• At bemanningen på sykehjem og i hjemmetjenesten må være tilstrekkelig slik

at man reduserer sykefraværet og bedrer arbeidsforholdene.

• Åpne for privat drift av sykehjem.

• Sikre videreutvikling av livsglede for eldre.

• Gi staten finansieringsansvar for omsorgstjenester, og gi brukerne valgfrihet til å velge leverandør

av tjenesten.

Rusomsorg

Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Tidlig og god innsats av familienære tjenester gjennom oppveksten er viktig for forebyggingen.

Rusmiddelavhengighet er en sykdom. Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at det ofte er bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Bodø kommune skal bidra til å motivere den enkelte til å komme seg ut av rusmisbruk, bistå i søknadsprosess for behandling for deretter å gi nødvendige oppfølging etter endt behandling. Dette er helt avgjørende for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag.

Som kommune har vi et ansvar for å følge opp etter endt behandling. Dette skal vi gjøre ved å opprette en koordinator, samt utarbeide en individuell plan for den enkelte. Personer uten bosted eller boevne må få nødvendig oppfølging i forbindelse med rehabiliteringen. Noen rusmiddelmisbrukere får i dag tilbud om hjelp til nedtrapping av bruken av tunge narkotiske stoffer gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rehabiliteringsdelen av dette hjelpetilbudet skal også sikres. Der er viktig å finne innovative løsninger på de sosiale utfordringene. Vi ønsker økt satsing og stimulering til sosialt entreprenørskap og prosjekter med arbeidstrening for unge sosialhjelpsmottakere, samt et tettere samarbeid mellom det offentlige og private for å løse de sosiale utfordringene.

Vår kommune skal ha søkelys på forebyggingsarbeid for å hindre rusmisbruk, ansvarlig gjøre den enkelte til å bidra med å løse sin egen situasjon og ha et særlig søkelys på barn født av rusmisbrukere.

Bodø FrP vil:

• Bruke ledig kapasitet blant offentlige og private institusjoner for å behandle rusmisbruk.

• At det sikres et helhetlig behandlingsforløp for rusavhengige, som også inkluderer

oppfølging i kommunen.

• Styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk, styrke samarbeidet med skole, og ikke minst samarbeidet mellom skole og foreldre.

• Utvide bruk at av legemiddelet Naltrekson.

• Utvide bruken av Nalokson nesespray til en nasjonal ordning for å behandle overdoser.

• Øke kunnskapen om helsesituasjonen til barn født av rusmisbrukere.

• Støtte frivillige organisasjoner som jobber forebyggende mot ungdommer, slik som MOT ol.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.