Ordførerkandidat Bjørn-Kristian Svendsrud og 2.kandidat Anne Grethe Hauan. Foto: Pia Sønstrød

Horten FrPs program 2023-2027

Her kan du lese Horten FrPs program for 2023-2027.

Ordførerkandidaten har ordet

Horten er en kommune av muligheter. Vi har mye å være stolt av, men vi må ikke undervurdere de utfordringene kommunen står overfor. Med en altfor høy kommunal gjeld, økte renteutgifter og lav skatteinngang må vi tenke smartere og prioritere bedre enn hva dagens flertallspartier har gjort. Ved å prioritere det viktigste først mener vi i FrP at vi kan sikre gode og trygge velferdstjenester uten eiendomsskatt.

Fremskrittspartiet vil sikre deg som innbygger trygge og gode velferdstjenester gjennom en bærekraftig kommuneøkonomi. Vi vil gjøre det attraktivt for bedrifter å etablere seg i Horten for å sikre nye arbeidsplasser. Vi må også legge til rette for flere attraktive boligtomter. Det krever politisk vilje.

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. For Fremskrittspartiet er det viktig at innbyggerne i Horten får mer frihet. Frihet for enkeltmennesket er nemlig selve fundamentet i FrPs verdigrunnlag.

Fremskrittspartiet vil at kommunen skal ha størst mulig lokal bestemmelsesrett, og sier nei til regionale og nasjonale overstyringer og innsigelser. Horten kommune må bestemme mest mulig selv.

Fremskrittspartiet setter deg som innbygger i fokus. Vi vil derfor prioritere oppgaver som betyr mest for folk flest i deres hverdag, slik som trygge barnehager, en god skole og kvalitetssikre helse- og omsorgstjenester.

Horten FrP ønsker å jobbe for størst mulig frihet til den enkelte innbygger gjennom å skape en god og effektiv servicekommune. Kommunen skal være til for innbyggerne, ikke omvendt.

Jeg tror på Horten, gjør du?

Bjørn-Kristian Svendsrud
Ordførerkandidat
Fremskrittspartiet

Veien videre for Horten

Horten kommune skal være et godt sted å bo og leve.

Horten skal være en «JA-kommune». FrP mener at kommunen skal ha en positiv tilnærming til ulike søknader fra innbyggere og næringsliv. Det må sikres tilstrekkelig med areal til både næringslivet og nye boligtomter. FrP vil jobbe for at enkle søknader kan behandles digitalt, slik at en byggesøknad kan få digital godkjennelse i løpet av noen minutter.

Styringen av kommunen skal være positiv og serviceinnstilt med en effektiv forvaltning som skal oppleves profesjonell og tilgjengelig for innbyggerne.

Horten kommune har for høy gjeld. FrP er opptatt av at kommunen skal ha en sunn økonomi. Vi vil derfor følge den økonomiske handlingsregelen knyttet til rentestrategi, gjeldsgrad, egenkapitalkrav og fondsgrad. En dårlig kommuneøkonomi vil medføre dårligere tjenester til våre innbyggere.

Fremskrittspartiet tar ombudsrollen på alvor. Våre kvinner og menn står til innbyggernes tjeneste og skal hjelpe innbyggerne i møte med kommunen, dersom de opplever at kommunen ikke opptrer slik det bør forventes.

FrP ønsker å styre utviklingen av eksisterende og fremtidig frigjorte områder gjennom reguleringsplaner, og ikke ved oppkjøp av gammel bygningsmasse med bruk av skattebetalernes penger.

Horten kommune skal fremdeles være en sentral aktør innenfor teknologibaserte næringer. Samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge og næringslivet er viktig for fremtidig utvikling.

Horten FrP vil:

 • At Horten kommune skal bli en ekte JA-kommune
 • Effektivisere og forenkle den kommunale forvaltningen
 • Ha kontroll på økonomien med et mål om en overskuddsbuffer på 3 % av kommunebudsjettet
 • Jobbe for at enkle byggesøknader kan behandles digitalt eller over disk
 • Selge eiendomsmasse for å redusere gjelden
 • Utvide skjenketidene permanent til 03.00
 • Vurdere å halvere byggesaksgebyrer hvor søker har fått avslag på sin søknad
 • Jobbe for alternative former for kommunal drift, herunder konkurranseutsetting av enkelte tjenester.
 • Redusere antall ufrivillige deltidsstillinger til fordel for flere heltidsstillinger
 • Legge til rette for morgendagens arbeidsplasser

Visste du at Horten kommune har 3 000 000 000,- kroner i gjeld?

© Bjørn Inge Bergestuen

Bosetting av flyktninger

Horten kommune kan ikke bosette flere flyktninger enn kommunen makter å integrere.

Fremskrittspartiet er opptatt av at flyktninger som bosetter seg i Horten skal oppleve trygghet i hverdagen, noe som innebærer at vi vil bekjempe negativ sosial kontroll. Det er uakseptabelt at barn sendes til koranskoler, at unge jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse, at LHBTIQ-personer opplever diskriminering, at kvinner og menn ikke er likestilt og at enkelte fremdeles blir inngiftet i arrangerte ekteskap. Middelaldrende holdninger har ingenting å gjøre i Horten.

Bosetting av flyktninger må stå i forhold til kommunens evne til å sikre god integrering og deltakelse i arbeidslivet.

Kommunen må ha oversikt over reelle kostnader og oppnådde resultater på integreringsområdet, på samme måte som på andre tjenesteområder. En mislykket integrering vil føre til økt fattigdom og større ulikheter i kommunen. Derfor er det viktig at Horten er i stand til å sikre en effektiv og god integrering for de som bosettes, og da kan ikke kommunen si ja til flere flyktninger enn vi makter å integrere.

Integrering forutsetter betydelig innsats fra den enkelte flyktning, herunder deltakelse i frivillig arbeid og deltagelse i arbeidslivet. Det å stille krav handler om å bry seg.

Horten FrP vil:

 • Ikke si ja til flere flyktninger enn kommunen makter å integrere
 • Styrke den barnefaglige kompetansen i flyktningtjenesten i kommunen, for å sikre god oppfølging av barn når de bosettes
 • Gjennomgå støtten barn med funksjonsnedsettelser og deres familier får under og etter bosetting. Dette for å kunne sette inn målrettede tiltak for å styrke deres inkludering i samfunnet, i skolen og på fritida.
 • Jobbe systematisk for bedre integrering av innvandrere som er bosatt i Horten
 • Bekjempe negativ sosial kontroll, gjennom blant annet kompetanseheving og samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og trossamfunn
 • At det utarbeides en egen beredskapsplan for å håndtere negativ sosial kontroll

Nei til eiendomsskatt

Våre hjem skal ikke være skatteobjekter. Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som ikke er en betaling for en spesifikk tjeneste, og som rammer innbyggerne uavhengig av den enkeltes betalingsevne.

Fremskrittspartiet vil sikre at det ikke innføres eiendomsskatt i Horten kommune.

Horten FrP vil:

 • Ikke innføre eiendomsskatt i Horten

Naturvern og friluftsliv

Fremskrittspartiet støtter allemannsretten. Det er et individuelt ansvar å ferdes på en hensynsfull måte med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av friluftsområdene. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter.

Grunneiers interesser bør sikres bedre når det gjelder allmennhetens grense mot innmark og privat sfære. Fremskrittspartiet ønsker å fjerne det generelle forbudet mot bygging i 100-metersonen, men samtidig sikre at det er tilstrekkelig med strandsone tilgjengelig for allmennheten.

Horten FrP vil:

 • Lytte til råd og innspill fra aktuelle interesseorganisasjoner
 • Jobbe for at pollinerende innsekter har mat på offentlige bygninger
 • Ikke bygge ned matjord. I de tilfellene hvor matjord allikevel bygges ned må kommunen sikre erstatningsjord.
© Bjørn Inge Bergestuen

Vei og bane

Fremskrittspartiet vil jobbe for trygge veier i Horten kommune både for bilister og myke trafikanter. Dette innebærer godt opplyste veier og fotgjengeroverganger. Vi vil arbeide for å etablere gang- og sykkelveier på utrygge strekninger, med størst prioritet på skoleveier. Alle elever i kommunen skal ha en trygg skolevei. Der hvor det ikke er trygt å gå eller sykle til skolen, skal det tilbys skoleskyss frem til trygge veier er etablert.

Så lenge Horten har ferjedrift vil FrP jobbe for at oppstillingsplassen flyttes til den gamle jernbanetomta.

Horten FrP vil:

 • IKKE innføre bomringer i kommunen
 • Jobbe for ny fylkesvei 311 syd for Åsgårdstrand
 • Støtte arbeidet med ny jernbanestasjon på Skoppum
 • Fullføre arbeidet med nordover-veien fra Kongsberg Simrad til Falkenstensveien
 • Jobbe for at bussrutene samordnes med togavganger fra Skoppum stasjon
 • Flytte ferjeoppstillingsplassen til den gamle jernbanetomta
 • Videreføre arbeidet med gang- og sykkelvei fra Kotterød til Nykirke

Ekspropriasjon og boplikt

Privat eiendomsrett er en grunnleggende rettighet i vårt demokrati. Vi motsetter oss inngrep i den private eiendomsretten.

Tvangsovertakelse av privat eiendom ved bruk av ekspropriasjon kan kun aksepteres dersom det er absolutt nødvendig for å sikre vesentlige samfunnsinteresser, og dersom det samtidig ikke er mulig å oppnå enighet med grunneier på noen annen måte. Videre skal grunneier sikres full erstatning for arealer som blir ekspropriert.

Det er den som eier en bolig som bestemmer hvordan boligen skal brukes, herunder om den skal brukes som helårsbolig, sesongbolig eller fritidsbolig. Fremskrittspartiet ønsker derfor ikke at kommunene skal kunne ilegge boplikt for private boliger.

Horten FrP vil:

 • Stemme imot ethvert forslag om boplikt i kommunen

Kommunale gebyrer og egenbetaling

Gebyrer og egenbetalinger på kommunens kjerneområder skal utelukkende benyttes ved kjøp av tjenester, og skal settes til selvkost ved å produsere de aktuelle tjenestene.

Samtidig skal tjenestene produseres så kostnadseffektivt som mulig, med forhåndsdefinert kvalitet. Horten kommune må jevnlig sammenlignes med andre kommuner for å kontrollere kostnad og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon.

Familie

Barnevern
Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik. Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene og barna som trenger det.

Vi ønsker å styrke barnevernet, og støtter at kommunens barnevern skiller mellom familietjenester som forebygging og hjelpetiltak, og selve barnevernet med myndighet til å gripe inn med tvangstiltak og omsorgsovertakelser.

Barnevernets overordnede oppgave er å sikre barns beste. Det beste for alle barn er om de kan ha det trygt og godt hos sine egne foreldre. Barnevernet og andre familienære instanser skal bidra til dette ved hjelp og veiledning ved behov. Ved å ha gode rutiner, og ved å fokusere på tidlig innsats, vil man ha best forutsetning for å lykkes med dette.
Barn med sammensatte problemer har behov for flere tjenester, og da må disse tjenestene samarbeide godt. Vi vil styrke både barnas og foreldrenes rettssikkerhet, samtidig som vi vil gi barna rett til å slippe samvær med sine biologiske foreldre dersom dette er til fare for barnet eller mot barnets ønske.

Horten FrP vil:

 • Sikre barnevernet en forsvarlig og ansvarsfull drift
 • Sikre at barnevernet innehar høy kompetanse
 • At barnevernet samarbeider med øvrige kommunalområder, samt eksterne samarbeidspartnere
© Bjørn Inge Bergestuen

Helse og omsorg

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Fremskrittspartiet, også innen helse og omsorg. Hvert enkelt menneske kan selv best bestemme hva som er rett for seg selv og sine nærmeste. Et slikt menneskesyn baserer seg på at alle mennesker er unikt og skal vises verdighet.

Konkurranse blant de som tilbyr helse- og omsorgstjenester inspirerer til nyskaping, modernisering, teknologisk utvikling, spesialisering, kostnadsreduksjon og effektivisering.

Faglige vurderinger skal avgjøre hvilke tjenestebehov den enkelte har, kommunen skal finansiere den pleien og omsorgen som skal gis. Den pleietrengende skal selv kunne velge hvem som skal yte tjenestene.

Fremskrittspartiet tar ombudsrollen på alvor. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler for å sikre best mulige pleie- og omsorgstjenester.

Kapasiteten i helsevesenet, både offentlig og privat, må benyttes for å unngå unødvendig ventetid. Dette gjelder både innenfor rusomsorgen, rehabilitering, psykiatri, eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstjenester. Det er viktig med åpenhet om reelle ventetider og ventelister.

Vi vil være en pådriver for at vår kommune tilbyr omsorgslønn for de som ønsker å velge en av sine nærmeste til å utføre omsorgstjenester, der det er faglig forsvarlig. Vi vil også sørge for at vår kommune tilbyr Brukerstyrt personlig assistent (BPA) for de som har krav på det.

Det er mange alvorlig syke og døende personer som ikke får den nødvendige omsorg og hjelp i livets siste fase. Vi er opptatt av å styrke dette tilbudet både for voksne og barn.

Eldreomsorg
Eldre mennesker besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge er stadig økende, men er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen. Vi vil opprettholde tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år for å kartlegge situasjonen for den enkelte. Slik kan kommunen komme i dialog med de eldre og tidlig vite hvilke hjelpebehov som oppstår.

De som av helsemessige årsaker har behov for omsorgstjenester, skal sikres valgfrihet og behovsdekkende tiltak til rett tid. Dette innebærer at den enkelte sykehjemsbeboer også skal få valgfrihet mellom private og offentlige sykehjem til lik kostnad. Eldreomsorg skal ytes ut fra prinsippet om at alle mennesker er likeverdige.

Fremskrittspartiet er opptatt av å ta i bruk ny teknologi i omsorgstjenestene som kan styrke tryggheten og trivselen til den enkelte bruker, og frigjøre tid til pleiepersonell slik at man kan bruke ressursene på mer aktivitet og samtaler sammen med den enkelte bruker/beboer. Velferdsteknologi som supplement til tradisjonell omsorg og pleie, vil også gi større trygghet for de pårørende.

Vi ønsker økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene, i tillegg til ordinær pleie, for å sikre den enkelte best mulig funksjonsevne. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for dette gjennom ergoterapi og fysioterapi.

Eldre pleietrengende må få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er forsvarlig. Dette forutsetter gode hjemmetjenester. Vi ønsker at brukere av hjemmehjelp selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyd med. Det er også viktig at den enkelte bruker får medbestemmelsesrett på hvem som skal komme innenfor dørstokken deres.

Et godt aktivitetstilbud bidrar til mestring for personer med demens og kan, sammen med hjemmetjenester, være et viktig tiltak for å utsette innleggelse i sykehjem. Aktivitetstilbud bidrar til avlastning av pårørende, slik at de får mer overskudd til jobb og sosiale aktiviteter. Alle med demens må få tilbud om et individuelt tilpasset aktivitetstilbud.

Fremskrittspartiet kan ikke akseptere nedleggelse av ulike tilbud ved Horten aktivitetssenter.

Horten FrP vil:

 • Konkurranseutsette deler av sykehjemstilbudet og hjemmesykepleien
 • Innføre fritt brukervalg innen hjemmesykepleien
 • Jobbe for at bruk av moderne omsorgsteknologi skal stå sentralt i omsorgssatsningen.
 • Forbedre maten på sykehjemmene
 • Utrede hvorvidt Horten trenger flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger
 • At bruker får bestemme hvem som skal innenfor dørstokken deres.


Folkehelse for alle

Folkehelse er viktig, og friluftsliv er viktig for folkehelsen. Det må satses på etablering av turløyper og andre friluftsarenaer som kommer folk flest til gode, men uten å gå utover den private eiendomsretten. Tilrettelagte turmuligheter for gammel og ung med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet.

Arenaer og samlingsplasser for grupper med felles interesser bør tilrettelegges etter behov, med fokus på den eldre generasjonen som trenger et sted de kan holde seg i aktivitet.

Primærhelsetjenesten
Primærhelsetjenesten er viktig i forebygging og behandling av sykdommer. Helse- og omsorgstilbudet skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet.

Vi vil sikre at vår kommune har nok fastlegehjemler og at innbyggerne har gode legevakttjenester som kan behandle akutte tilstander som skjer utenom legekontorenes vanlige åpningstid.

Vi vil forsikre oss om at vi har en god jordmortjeneste, og vi vil også sikre våre innbyggere nok tilgang på fysioterapitjenester.

Psykisk helse
Fremskrittspartiet er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi vil styrke forebyggingsarbeidet gjennom skolehelsetjenesten, tidlig innsats i familienære tjenester, og sikre at vi har en god psykologtjeneste i kommunen. Vi vil etterstrebe at kommunens tjenester skal være bemannet alle dager, også helligdager.

Både private og offentlige tjenestetilbydere kan benyttes for å redusere ventetidene, for å få på plass et mangfold av tilbud og for å få en sunn konkurranse basert på kvaliteten i tjenestene.

Rusomsorg
Fremskrittspartiet vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Tidlig og god innsats av familienære tjenester gjennom oppveksten er viktig for forebyggingen.

Rusmiddelavhengighet er en sykdom. Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at det ofte er bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Horten kommune skal bidra til å motivere den enkelte til å komme seg ut av rusmisbruk, bistå i søknadsprosess for behandling for deretter å gi nødvendige oppfølging etter endt behandling. Dette er helt avgjørende for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag.

Horten FrP vil:

 • At den enkelte rusmisbruker skal ha en egen koordinator
 • Sikre legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Personer med nedsatt funksjonsevne
Horten kommune må legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal få en god oppvekst, kunne ta utdanning og få seg arbeid. Offentlige bygg må så utformes universelt, slik at personer med nedsatt funksjonsevne skal så langt det er mulig ha like muligheter til å fungere i samfunnet og få realisert sine drømmer som alle andre.

Mennesker med psykisk utviklingshemning skal så langt som mulig gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre. Forholdene må derfor legges til rette for at mennesker med psykisk utviklingshemning kan leve et så normalt liv som mulig, både ved å delta i arbeid, fritidsaktiviteter og ha samme frihet som andre til å velge boform.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen © Bjørn Inge Bergestuen

Skole og oppvekst

Fremskrittspartiet mener at en god grunnskole gir et viktig grunnlag for videre utdanning for barna våre. Derfor er skolen et satsningsområde for Horten FrP.

Det er viktig med tilpasset undervisning til hver enkelt elev. Faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens faglig svake elever må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og som sikre en faglig utvikling.

Fremskrittspartiet ønsker å ta i bruk/utvide bruken av teknologi og digitale læringsverktøy i skolen. Målet er å gjøre undervisningen mer spennende og relevant samt å gi eleven oppgaver som er tilpasset eget ferdighetsnivå slik at alle kan oppnå mestring og motivasjon. Det er viktig at elevene får læringsutbytte av å være på skolen.

Skolene skal oppleve stor grad av selvstendighet, uten unødvendig innblanding fra politikere.

Horten FrP vil:

 • Styrke skolehelsetjenesten, gjennom aktivt følge opp søkbare midler fra staten
 • Fjerne leksefri skole, og la hver enkelt skole avgjøre hvorvidt de skal ha lekser eller ikke
 • Gi alle ansatte i skoler, barnehager og i laget rundt barna kompetanseheving knyttet til trygge og inkluderende miljøer, og forebygging mot mobbing, vold, nettrisikoer og seksuelle overgrep
 • Arbeide for å styrke lærertettheten og øke antall spesialpedagoger på skolene slik at alle elever i kommunen får innfridd sin rett til et trygt og godt skolemiljø.
 • Sikre videre- og etterutdanning for lærere

Godt læringsmiljø
Lærere må være aktive ledere som er profesjonelle og rettvendt, med tydelige krav og høye forventninger til elevenes læringsutbytte. For å få dette til er det viktig at læreren får størst mulig frihet til å foreta de pedagogiske vurderingene som er riktige for hver enkelt klasse. Skolene bør derfor stå fritt i valg av undervisningsmetode og læremidler innenfor læreplanens rammer.

Det er viktig at elevene får gode vurderinger basert på objektive kriterier og faglig forankrede vurderingskriterier.

Horten FrP vil:

 • Ha nulltoleranse mot mobbing
 • At den som mobber, og ikke mobbeofferet skal bytte skole
 • Innføre undervisningsevaluering på ungdomsskolen for å forbedre undervisningen, samt forholdet mellom lærer/elev

Skolevei
Alle elever i Horten kommune skal ha en trygg skolevei, med en målsetning om at disse skal være godt belyst med gatelys. Der hvor veien ikke er trygg å ferdes langs, skal det tilbys skoleskyss.

Sambruk av skolelokaler
Skolene tilhører fellesskapet. Derfor bør det også legges til rette for at frivillige lag og foreninger kan leie arealer i skolen etter skoletid.

Fritt skolevalg
Det kan av ulike grunner være slik at barn og foreldre ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Fremskrittspartiet vil at det skal legges til rette for dette så sant det er plass på skolen. Skolegrenser må vurderes ut ifra etablert skolestruktur og veies opp mot nødvendig utbygging av nye skoler og infrastruktur.

Tidlig innsats
Skolene i Horten kommune skal praktisere tidlig innsats. Det betyr at de skal ta tak i utfordringer så snart de avdekkes. Det betyr også at overlappingen fra barnehage til skole må være god, slik at skolen er godt forberedt dersom det kommer skolestartere med ekstra utfordringer. Det må også være en god dialog med andre familienære tjenester.

Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere elever som har utfordringer med ordinær tavleundervisning, eller som har utfordringer med å sitte stille.

Barnehager
Kvalitet i barnehagen avhenger av kompetansen til de ansatte og barnehagenes bemanning. Tilstedeværelse og god ledelse er avgjørende. Gode barnehager er særlig viktig for sårbare barn. Barnehagene må sikres nødvendig finansiering og riktig kompetanse for å møte behovene til alle barn. Fremskrittspartiet vil jobbe for et løpende opptak i barnehagene i Horten kommune, slik at alle ettåringer får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år, uavhengig av når på året dette skjer.

Fremskrittspartiet mener at både kommunale, ideelle og private er egnet til å levere barnehagetilbud. Likebehandling av offentlige og private barnehager er avgjørende for å sikre alle barn et godt tilbud, og for barnehagenes evne til å utvikle enda høyere kvalitet. Kvalitet, ikke eierskap og organisasjonsform, må være styrende for barnehagepolitikken – både nasjonalt og lokalt. Vi støtter barnehagenes rett til pedagogisk frihet, og et mangfold av tilbud er viktig for at foreldrene skal kunne velge barnehagen de ønsker for sine barn.

Horten FrP vil:

 • La flere private og ideelle barnehageaktører bygge og drifte barnehager i Horten
 • Sikre finansiering av alle barnehager i kommunen som gir barnehagene forutsetninger for å innfri de krav som stilles til bemanning, kvalitet og lønns- og arbeidsvilkår
 • Jobbe for kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet
 • Åpne for fleksible åpningstider i barnehagene
 • Knytte gratis kjernetid til krav om deltakelse i aktivitet eller norskopplæring


Visste du at de rødgrønne partiene for bare noen måneder siden vedtok at kommunen skal bruke mer penger på kunst i nye, kommunale bygg?

Kultur og idrett

Fremskrittspartiet ønsker et mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring. Vi mener kulturlivet i større grad både kan, og bør finansiere seg selv. Kulturlivet bør i større grad utvikles som egen næring, hvor publikums begeistring i større grad vil være avgjørende for hvilke kunstformer som overlever. Det er ingen politisk oppgave å avgjøre hva som er gode kulturuttrykk gjennom offentlig støtte, men der det offentlige bruker penger på kulturtiltak er det viktig at pengene kommer folk flest til gode.

Barn og unge bør prioriteres når offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles.

Horten FrP vil:

 • Desentralisere kulturtilbudet for barn og unge
 • Tilby drift av Storgata 37 til de lag og foreninger som benytter bygget
 • At offentlige midler primært skal gå til anlegg og utstyr
 • At kommunen skal avstå fra innblanding i kultur- og idrettens indre organisasjonsliv

Vår felles kulturarv
Den norske kulturarven representerer store verdier og er med på å gi nasjonen og innbyggerne identitet og fellesskapsfølelse. Vår felles kulturarv er representert gjennom kulturminner, eiendommer, bygninger, musikk, kunst, litteratur og språk.

Korps
Korps bidrar til at mange barn- og unge får mulighet til gode musikkopplevelser, og tilgang til instrumenter. For å bedre hverdagen for korpsene bør det etableres fullt momsfritak for kjøp av instrumenter.

Horten FrP vil:

 • Videreføre dirigentordningen for skolekorpsene
 • Jobbe aktivt for å bevare Kongelige Norske Marines Musikkorps

Idrett
Idretten skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten må ikke ses som en forlenget arm av det offentlige, men må få vokse og gro på egne premisser til glede for deltakere og utøvere. Det legges ned utallige timer i frivillig innsats for å sikre at deltakerne skal få mest mulig utbytte av ulike aktiviteter, og frivillige organisasjoner utgjør et stort og viktig bidrag på mange samfunnsområder.

Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett. En bred satsing på idretten vil også være et viktig element i arbeidet for å oppnå en bredere integrering. Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett.

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for god helse. Idrett og folkehelse er to sider av samme sak. FrP vil at hver enkelt skal kunne kan legge grunnlaget for en god helse i livet.
Idretten kan også være en god arena for integrering i samfunnet.

Horten FrP vil:

 • Likebehandle alle idretter, slik at flere får tilgang til idrettsanleggene i Horten
 • Videreføre gratis leie av gymsaler og idrettshaller for lag og foreninger når barn og unge trener i hallene
 • La bedrifter som sponser haller, arenaer og stadioner få muligheten til å få navnet sitt på anlegget
© Bjørn Inge Bergestuen

Horten by

Horten by er i en spennende utvikling, men trenger fremtidsrettede politikere. Det må satses på en urbanisering av sentrale deler av byen, og behovet for fortetting bør løses gjennom å tillate høyere bebyggelse i sentrum og langs Storgata. Vi støtter Drømmen om Horten og #Hortenlove.

FrP vil ikke gjemme Horten bak en vegg mot sjøen. Vi vil være restriktive på byggehøyder og plasseringer i området mellom gjestehavna og Linden Park.

Overflateparkering i sentrum er dårlig arealutnyttelse. Flere av dagens parkeringsarealer bør derfor bebygges. Vi vil jobbe for parkeringshus under Horten torg.

Horten FrP vil:

 • Bevare Hortens særpreg, men samtidig tillate utbygging og utvikling
 • Tilby private investorer til å bygge parkeringshus under torget, samt utvikle et moderne torg ovenpå
 • Tilby kinobygget til de som driver Horten kino, fordi dette vil være til det beste for Hortens innbyggere.
 • Bidra til at det bygges langt flere studentboliger i Horten sentrum. Vi mener dette vil bidra til å stimulere bylivet i sentrum

Åsgårdstrand by

FrP har stått, og vil videre stå i bresjen for at Horten skal forhandle på nytt med Tønsberg om grensejusteringer. Vi ønsker at områdene sydover til Saltkopp og inn i Åsgårdstrand innlemmes i Horten kommune. Vi vil legge til rette for utvikling av nye boligområder i området nord og øst for Kjærkrysset, mellom Hortensveien og Kirkengveien.

FrP støtter tanken om en omkjøringsvei syd for Åsgårdstrand, men ser utfordringen i at denne vil gå gjennom en annen kommune.

Horten FrP vil:

 • At kommunens område i den nordre enden bør settes av til bygging av lavenergi/miljøhus
 • Fullføre arbeidet med nytt all-aktivitetshus og ny barnehage
 • Støtte oppunder arbeidet med formidling av Edvard Munchs arbeid

Skoppum

Skoppum er et tettsted i en rivende utvikling, noe Fremskrittspartiet heier på. Samtidig er det viktig at utviklingen må skje i samarbeid med lokalbefolkningen for å ivareta Skoppums eget særpreg.

Fremskrittspartiet er positive til videre næringsutvikling på Skoppum, og vil peke på mulighetene for nye industrifelt nord og vest for dagens bebyggelse. Kollektivtrafikken til g fra Horten sentrum må styrkes. Bussen må korrespondere med toget.

Nykirke

Fremskrittspartiet støtter en videre utvikling av Nykirke som tettsted, gjennom boligutvikling og nye industriarealer. FrP vil jobbe for å sikre trygge skoleveier og trafikkoverganger på Nykirke, som blant annet innebærer at vi vil fullføre arbeidet med gang- og sykkelvei fra Kotterød til Nykirke. Vi vil jobbe for at ny godsterminal/nytt næringsområde på Kopstad blir en realitet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.