Ordførerkandidat Rosalind Fosse
Ordførerkandidat Rosalind Fosse

Program Askøy FrP 2023-2027

Her finner du Askøy FrPs valgprogram for 2023-2027

Jeg er stolt over å være ordførerkandidat for Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har alltid satt enkeltmennesket først og vi er av den oppfatning at folkevalgte skal være folkets ombudskvinner og menn.

Askøy har et offensivt næringsliv som er i vekst og vi har en rik tilgang på arbeidskraft. Askøy er nå inne i et retningsvalg hvor økt satsing på næringsareal er nødvendig, styrke skole og sikre utdanninger som næringslivet og offentlige tjenester etterspør.

Askøy sin befolkning er i endring med nedgang barnetallet og en økning i antall eldre. Fremskrittspartiet går derfor til valg på et offensivt program for å styrke helsetilbudet og økning av omsorgsplasser for eldre. Riktig plassering og antall av omsorgsplasser, sykehjemsplasser og gode nærmiljø for alle aldre vil være viktige elementer

Fremskrittspartiet vil fortsatt satse på utvikling av tilbudene til Frisklivssentralen, Frivillighetssentralen og andre tiltak for å kunne gi positive og aktive møteplasser til alle aldre.

Frivilligheten på Askøy er limet i vårt samfunn. Fremskrittspartiet vil jobbe sammen lag og foreninger for å gi våre innbyggere et godt og bredt aktivitetstilbud. Vi skal legge til rette for å sikre at skolene i nærmiljøet vårt er tilgjengelig for innbyggerne etter skoletid.

Fremskrittspartiet vil fortsatt kjempe for innbyggernes eiendomsrett. Det er viktig for Fremskrittspartiet at det skal være mulig for at foreldre eller besteforeldre fortsatt skal kunne gi en hustomt til barn eller barnebarn. Vi ønsker en liberal arealplan etter folks innspill og ikke etter statsforvalteren sine innspill.

Askøy FrP kommer ikke til å gå inn for en videreføring av Byvekstavtalen. Vi ser at det hindrer vekst og utvikling i bygdene våre og gir en sterk sentralisering.

Folks hjem skal ikke skattlegges. Fremskrittspartiet fikk fjernet eiendomsskatten AP og Askøylisten innførte. Vi har vist i denne perioden at stram styring har gitt overskudd de siste 4 årene. Vi vil, om du fortsatt gir oss tillit, sørge for at den IKKE kommer tilbake.

Fremskrittspartiet vil fortsatt satse på nærskolene. Et JA til boligbygging er et JA til skole i våre bygder. Et godt oppvekstmiljø for alle aldre er viktig for å bygge et godt skolemiljø.

For å få til dette trenger vi din stemme 11. september.

Godt valg.

Rosalind Fosse

Ordførerkandidat Askøy Frp


Program Askøy FrP 2023-2027

Les våre hovedsaker her

Vi sier NEI til Eiendomsskatt på Askøy

Askøy FrP vil ikke stemme for noen form for eiendomsskatt.

Trygge og gode helsetjenester fra livets begynnelse til livets slutt

Fremskrittspartiet skal sikre et sterke offentlige tilbud og legge til rette for et mangfold av private og ideelle tilbud slik at innbyggerne får friheten til å velge. Fremskrittspartiet vil sikre trygghet for egen helse fra fødselstilbud til eldreomsorg

Statlig finansiert omsorg
Da FrP satt i regjering fikk vi Askøy inn i ordningen med statlig finansiert omsorg. Ordningen fungerer slik at brukerne får rett på sykehjemsplass, omsorgsbolig, hjemmehjelp eller andre tjenester. Kommunen har plikt til å levere, men hver tildelte tjeneste utløser finansiering fra staten. Slik sikrer man at alle får de tjenestene man trenger når man trenger dem. Ordningen ble dessverre avviklet av det nye stortingsflertallet. Fremskrittspartiet vil få denne på plass igjen etter neste stortingsvalg slik at vi kan få Askøy inn i ordningen på nytt.

Eldreomsorg
Flere lever lengre og det er derfor et større behov for sykehjemsplasser, omsorgsplasser og hjemmetjenester. Kommunen har ansvaret for at det er tilstrekkelig kapasitet, og Askøy FrP vil derfor gå inn for å bygge ut de sykehjemmene vi har med flere plasser, og sammen med private og ideelle aktører etablere nye omsorgsplasser og seniorboliger i kommunen

Tjenester i hjemmet
Hjemmetjenesten må styrkes med tilstrekkelig personell og moderne hjelpemidler som gjør hverdagen enklere for de eldre, reduserer arbeidsmengden for helsepersonell og gir mer tid med den enkelte.

Sykehjem
Sykehjem skal ha gode helsefaglige tilbud, være givende sosiale arenaer, legge til rette for fysisk aktivitet og være et fullverdig hjem. Den gode middagsopplevelsen blir ikke det samme uten å kunne lage fersk mat hver dag, derfor vil Askøy FrP jobbe for å få kjøkken tilbake på sykehjemmene våre.

Ensomhet
Mange eldre sliter med ensomhet. Både de som bor i eget hjem, i omsorgsbolig og på sykehjem skal ha gode sosiale tilbud å delta på. Askøy FrP vil sikre flere gode møteplasser, samt skape et bedre samarbeid mellom frivilligheten og kommunen slik at vi kan sørge for at flere får ta del i de mange gode fritidstilbudene som eksisterer på Askøy.

Fastlege
Askøy mangler fastleger i dag, Fremskrittspartiet vil jobbe for at fastlegene får nødvendig tid til å jobbe med de man har på sin fastlegeliste fremfor andre oppgaver. Dette vil gjøre det mer attraktivt å bli fastlege på Askøy, og være med på å sikre rekruttering slik at alle på Askøy kan få en fastlege.

Psykisk helse
Det er viktig at brukerne av rus og psykisk helsetjeneste har en dør inn i tjenesten og derfor har vi samlet alle tjenester innen psykisk helse. Vi vil jobbe for å styrke tjenesten og se på mulighetene for å ansette andre med annen kompetanse for å ta unna oppgaver i tjenesten som ikke direkte faller under behandling av brukerne.

Rusomsorg
En trygg og verdig rusomsorg er viktig for oss Det er viktig at disse menneskene det gjelder blir møtt med forståelse, åpenhet og godhet. Vi vil jobbe for at tjenesten kan gi en så god oppfølging og behandling som mulig.

BPA
BPA (borgerstyrt personlig assistanse) er en ordning som gir personer med funksjonsnedsettelse større frihet og kontroll over eget liv. BPA gir mennesker med funksjonsnedsettelse mulighet til å bestemme over sin egen hverdag, og ta selvstendige valg om hvordan de ønsker å leve livet sitt. Askøy FrP vil styrke tilbudet med borgerstyrt personlig assistent.

Kreftomsorg
Askøy har satset ekstraordinært på kreftomsorgen de siste 14 årene . Dette har gitt svært gode resultater for de som får en kreftdiagnose. Stadig flere kan få mer av sin oppfølging hjemme eller i de kommunale tjenestene fremfor å måtte ha lengre sykehusopphold. Fremskrittspartiet vil utvikle denne satsingen videre i neste periode.


Oppvekst og fritid

For FrP er det viktig at vi har gode barnehager, skoler og fritidstilbud. Offentlige, private og ideelle tilbud gir et mangfold av tilbud og gir familier frihet til å velge.

Barnehage
Barn og unge er vår fremtid og vi ønsker en oppvekstsektor med fokus på kvalitet og utvikling gjennom lek. Et mangfold av private og offentlige barnehager gir rom for utvikling og sunn konkurranse.

Fremskrittspartiet vil jobbe for videre utvikling for våre barnehager med økt fokus på økt vedlikehold av bygningsmassen og tiltak som utnytter utearealene til økt aktivitet.

Vi vil i perioden jobbe for at handlingsrommet innenfor opplæringsloven blir utnyttet fullt ut for å utvikle “mykere” overgang fra barnehage til skole for alle

Skole
Et trygt og godt skolemiljø er viktig for oss og det er den enkelte elev som skal være i fokus. Lærerne må få tid til å være lærere, og samtidig få nødvendig etter- og videreutdanning som vil gi positive resultater på opplæringen til barna og trivselen til læreren.

Tilpasset opplæring og tidlige tiltak til de som har spesielle behov er god forebygging og god økonomi. De som har behov for spesialundervisning skal få dette så tidlig som mulig.

Fremskrittspartiet vil beholde skolene i bygdene, og sikre at vi får nødvendig elevkapasitet og spesialrom på den enkelte skole.

Ved utbygging av nye skoler, som f. eks Erdal skole vil FrP benytte offentlig privat samarbeid (OPS)

Mobbing
Vi skal fortsatt jobbe aktivt mot mobbing og ønsker å opprette et mobbeombud.

Kultur og idrett
Frivillige lag og organisasjoner er bærebjelken for et godt kultur og idrettsliv på Askøy, Fremskrittspartiet vil sikre disse trygge og stabile rammer for å kunne drifte idrettsanlegg, grendahus, nærmiljøanlegg og andre viktige arenaer for idrett og kultur på hele Askøy.

Alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter innen kultur og idrett. Alle er forskjellig og kan ha utfordringer med å delta på grunn av økonomi, funksjonsnivå eller andre forhold. Fremskrittspartiet vil satse videre på et raust tilbud hvor de som trenger tilpasning eller økonomisk bistand for å kunne delta får dette.

Friområder
​Vi har fantastiske friområder på hele Askøy, Siglingavatnet friluftspark, området ved gamle Herdla Fort, løypen til Askøy på langs og mange andre områder er godt tilrettelagt med universell utforming på store strekninger. Disse vil vi være med å utvikle videre.

Vi ønsker å satse mer på etablering av turløyper og andre arena for friluftsliv, blant annet Herdla med universell utforming der det er hensiktsmessig.

Kirken
For Fremskrittspartiet er det viktig å sikre gode og trygge rammevilkår for kirken og dens menigheter på Askøy samt legge til rette for kulturelle aktiviteter i kirkene. Vi vil sørge for tilstrekkelige midler til å holde kirkene våre i hevd.

Askøy skal være en veldrevet kommune det er godt å bo i

Valgfrihet i kommunale tjenester
Valgfrihet har en egenverdi for hvert enkelt menneske. Dette gjelder innflytelse over eget liv og økt selvrespekt. Konkurranse på leverandørsiden inspirerer til nyskaping, modernisering, teknologisk utvikling, spesialisering, kostnadsreduksjon og effektivisering. Dette ser vi i alle deler av privat sektor der det er etablert forbrukermakt og et velfungerende marked. Varer og tjenester utvikles og leveres basert på etterspørselen fra den enkelte forbruker. Tilsvarende ordninger kan etableres i produksjon av alle offentlig finansierte velferdsgoder.

Konkurranseutsetting
Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbruker velger, vil sikre en slik utvikling. Fremskrittspartiet vil derfor bruke konkurranseutsetting og fritt brukervalg som effektive virkemiddel i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Vi ønsker å få flest og best mulig tjenester for innbyggerne basert på de ressursene kommunen har til rådighet. Der det er naturlig bør kommunen selv kunne delta i anbudskonkurranser. Det viktigste er konkurranse mellom flere tilbydere, ikke om tilbyderen er offentlig eller privat.

Forenkling og avbyråkratisering
Det er fortsatt stort rom for effektivisering og avbyråkratisering i kommunen. Askøy FrP vil arbeide målrettet for å redusere byråkrati i egen organisasjon gjennom bruk av moderne teknologi, organisasjonsutvikling, maksimal delegasjon og forenkling. Redusert byråkrati gir mer ressurser til direkte tjenesteproduksjon overfor innbyggerne og sikrer at innbyggerne får raskere svar på sine søknader og henvendelser til kommunen. I den digitale hverdagen må også de som ikke har muligheten til å være heldigital kunne få hjelp på telefon eller ved oppmøte.

Boligpolitikk
Boligmarkedet på Askøy er presset som gir høye boligpriser. FrP vil derfor legge til rette for at det bygges flere boliger i perioden.

​Askøy har spesielt mangel på leiligheter og mindre boliger som passer for førstegangsetablerere og for eldre som ønsker en mer lettstelt bolig. FrP vil legge til rette for at vi får flere slike boliger sammen med byggenæringen på Askøy.

FrP vil vurdere en modell med leie til eie slik at flere førstegangsetablerere kan få muligheten til å eie egen bolig.

Rekruttering
Det er mangel på kompetent arbeidskraft i Norge, og vi ser også dette på Askøy. Det er spesielt lærere, fastleger, sykepleiere og annet helsepersonell som har blitt krevende å rekruttere for kommunen. FrP vil jobbe for at det er et spennende og godt fagmiljø på Askøy som tiltrekker seg ansatte med den kompetansen vi trenger. FrP vil bruke lærlingeordningen aktivt, og legge til rette for videreutdanning.

Det har en stor betydning for ungdom å få jobberfaring, derfor vil FrP legge til rette for at flere unge kan få en sommerjobb i kommunen.

Frihet til å bestemme over egen eiendom

Vår fremste oppgave i arealpolitikken er å ivareta innbyggernes eiendomsrett. Kommunen skal legge til rette for infrastruktur og sikre trygghet for liv og eiendom.

Nei til Byvekstavtalen
Byvekstavtalen legger strenge føringer på vår arealpolitikk, spesielt rammer den bygdene nord og vest på Askøy. Fremskrittspartiet stemte mot innføringen av Byvekstavtalen når den ble vedtatt i kommunestyre, når denne skal reforhandles i neste periode vil vi arbeide for å få Askøy ut av avtalen.

Byvekstavtalen er et stort hinder for at Askøy kan bestemme over sin egen arealpolitikk, den tillater kun vesentlig bebyggelse i sentrale strøk, derfor vil FrP trekke Askøy ut av denne avtalen.

Selvråderett
Fremskrittspartiet er opptatt av størst mulig selvrådighet for kommunen. Vi kjenner kommunen best og politiske vedtak i utvalg og kommunestyret må veie tungt. Fremskrittspartiet vil arbeide for å redusere innsigelsesretten lagt til Statsforvalteren og andre regionale myndigheter

Arealplanen
Arealplanen er nå under utarbeidelse, og vil bli behandlet etter valget. Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal lytte på innbyggerne og de innspill de har kommet med hittil i arbeidet med arealplanen. Fremskrittspartiet ønsker en god utvikling for hele Askøy. Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for økt boligbygging i bygdene for å opprettholde gode nærmiljø og utvikle skolene våre. Uten økt boligbygging vil bygdene våre forvitre.

Vedlikehold
Kommunesektoren har et stort vedlikeholdsbehov på kommunale bygg, veier og annen infrastruktur. Vedlikehold er god samfunnsøkonomi og forvaltning av skattebetalernes verdier. Fremskrittspartiet vil derfor øke bevilgningene til vedlikehold gjennom valgperioden. FrP vil etablere et eget vedlikeholdsteam med ulike fagarbeidere, som vil effektivisere arbeidet.

Vann og Avløp
Alle på Askøy skal ha tilgang på rent drikkevann. Det er allerede blitt gjort store utbedringer på vannforsyningen på Askøy, Fremskrittspartiet vil prioritere utbedring av ledningsnettet og en trygg vannforsyning med stor nok kapasitet. For å styrke fagkompetansen på vann og avløp vil Fremskrittspartiet at kommunen går i samarbeid med større aktører, eksempelvis Bergen Vann.

VA-gebyrer
Stadig strengere rensekrav fra staten har ført til at kommunene har måtte investere store summer på nye renseanlegg. Dette har ført til en stor økning i kommunale VA-gebyrer. Fremskrittspartiet vil jobbe for at statlige myndigheter også skal bidra økonomisk til store investeringer som følge av statlige krav, og på den måten få ned veksten i de kommunale VA- gebyrene.

Brann og Redning
Askøy FrP vil beholde eget brannvesen på Askøy. Vi har over tid styrket brann- og redningstjenesten på Askøy med investeringer i nye brannbiler og brannbåt. Frp vil fortsette arbeidet med å styrke Askøy Brann og redning.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.