Tvedestrand med Tjenna i forgrunnen
Tvedestrand med Tjenna i forgrunnen © Karl Ragnar Gjertsen

Program Tvedestrand FrP

Årets kommunevalg er et verdivalg mellom kommunesammenslåing og lokalt demokrati

FrP ønsker løsninger basert på dine behov.
Å senke skatter og avgifter.
Mindre byråkrati.
Tryggere hverdag.

Årets kommunevalg er et verdivalg mellom kommunesammenslåing og lokalt demokrati. Vi i Fremskrittspartiet tror at Tvedestrand Kommune står godt på egne ben, men vi har i likhet med kommunene rundt oss utfordringer som må løses. Tvedestrand kommune står overfor en rekke spennende muligheter men også mange utfordringer. Som stolte representanter for FrP, ønsker vi å fremheve de ulike aspektene som påvirker lokalsamfunnet vårt.

Ærede Velger

Jeg heter Henrik Münter og bor i Sagesund med min samboer Maria og våre to barn på 13 og 17 år og vår hund Sherlock. Det å kunne bo i Tvedestrand er fantastisk for mange men ikke for alle. Sannheten er at det ikke er like muligheter for alle barn og ungdom i Tvedestrand og mange må søke seg ut av kommunen for å kunne delta på en aktivitet. Dette ønsker vi i FrP å endre. Jeg har ikke deltatt i politikken tidligere men har lenge kjent på at jeg har lyst til å bidra. Politikk handler om mennesker og jeg er opptatt av at Tvedestrand skal være et godt sted å bo for alle fra «vugge til grav». Min interesse for trygghet og beredskap, økonomi, helse-og oppvekst er alle viktige områder for meg. Jeg håper at mitt og FrP sitt bidrag i politikken, kan gi flere personer i kommunen en bedre hverdag og fremtid. Jeg ønsker meget sterkt og vil yte mitt beste, ved å fokusere på en positiv samfunnsutvikling i kommunen.

Med hovedfokus på individuell frihet og ansvar, samt en sunn økonomisk tilnærming, har kommunestyret i Tvedestrand med meg som Ordfører og mine ombudspersoner i Frp muligheten til å utvikle kommunen til et blomstrende samfunn preget av kultur, fritidsaktiviteter og en bærekraftig fremtid.

Jeg jobber nå som salgssjef hos Netsecurity As og har tidligere jobbet som salgsansvarlig ved Hoist Group AS og vært Hotelldirektør ved Viste Strandhotell og Risør Hotel. Jeg har gjennom mitt arbeid fått en dyp forståelse for å navigere komplekse utfordringer på mange felt. På fritiden er jeg hovedtrener for Arendal Slalomklubb, hvor jeg også sitter i styret.

Som Ordfører i Tvedestrand vil jeg lytte til innbyggerne og legge vekt på hva innbyggerne i Tvedestrand ønsker. Som Ordfører i Tvedestrand vil jeg bygge en kultur med større valgfrihet for alle som bor i kommunen. Med meg som Ordfører vil kommunen få et balansert budsjett som i større grad fokuserer på tjenestene som leveres til innbyggerne enn bygging av nye prestisjebygg.

Godt valg!

Trygghet og beredskap

Trygghet og beredskap er et tema som blir stadig viktigere. Vi i Fremskrittspartiet ønsker derfor å innføre trygghetsvandringer i kommunen. Dette er enkle turer hvor ledere i kommunen, politiet og en representant fra det lokale Velet går sammen og ser på løsninger for å gjøre lokalmiljøet tryggere. Dette kan være små ting, som å klippe en hekk i et uoversiktlig kryss, eller å sette lys i et mørkt område. Det kan også være økt tilstedeværelse av Politiet på steder det er behov for det

FrP vil jobbe med å følge opp beredskapsplanene i kommunen slik at disse til en hver tid holder høy standard

FrP ønsker å legge til rette for et godt samarbeid mellom Kommunen og Heimevernet

Skatter og avgifter

I tråd med vårt prinsipp om økonomisk ansvarlighet, vil vi arbeide kontinuerlig med å balansere budsjettet og sikre en sunn økonomi. Vi vil prioritere nødvendige tjenester samtidig som vi vil gjennomføre nødvendige investeringer i infrastruktur. Dette vil være en hovedoppgave for oss som representanter for Fremskrittspartiet.

FrP ønsker

 • å arbeide for å redusere avgifter kommunen pålegger innbyggerne
 • å redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten for fastboende og hytteeiere
 • å si nei til eiendomsskatt for næringsdrivende
 • å innføre 30 minutter gratis parkering i hele kommunen hele året

Helse og omsorg

Fysisk og psykisk helse er store og viktige områder for oss i FrP.

En av de sentrale utfordringene i Tvedestrand er den demografiske utviklingen. Vi må derfor utvikle løsninger innen helse- og omsorgstjenester for å sikre våre eldre, syke og demente innbyggere en verdig alderdom. Vi i Tvedestrand FrP vil derfor jobbe for økte budsjetter til helse- og omsorgssektoren, slik at sektoren kan gi enda bedre tjenester til de som trenger dem. En stor utfordring er den økende utviklingen av demens. For å bedre demensomsorgen ønsker vi derfor å lage en «Mini Demenslandsby » på Strannasenteret for å styrke tilbudet til demente og pårørende og tiltrekke oss flere eldre som har behov for et slikt tilbud. Dette vil kunne øke både attraktiviteten og inntjeningen til kommunen. Vi har mange eldre som ferierer i kommunen og som elsker å være her og som vi tror at gjerne vil ønske å bo her hvis vi kan tilby en god demensomsorg med en egen liten Demenslandsby.

Tvedestrand FrP vil jobbe for mindre byråkrati i helsetjenesten og la flere yrkesgrupper gjøre tidkrevende administrative oppgaver, slik at sykepleierne og helsefagarbeiderne kan utføre det livsviktige arbeidet de er utdannet til. FrP er for full valgfrihet også i Helse -og omsorgssektoren og ønsker derfor at vi også skal kunne benytte private aktører i dette arbeidet når behovet krever det. Respekt for de eldre skal være en selvfølge

Vi ønsker også:

 • å gjeninnføre livsløpskomiteen i den kommunale forvaltningen
 • å prioritere flere ressurser til helse og omsorgssektoren med stor oppmerksomhet rundt psykiatri
 • å sikre en tilstrekkelig bemanning av helsepersonell og assistenter og at assistenter skal få mulighet til etter og videreutdanning
 • at eldre og deres pårørende skal få opplæring og hjelp til bruk av velferdsteknologi slik at deres kjære som ønsker det skal kunne bo lengst mulig hjemme
 • å sikre behovstilpassede helsetjenester for personer som ønsker å bo hjemme
 • moderne teknologi og digitaliseringen av helsevesenet velkommen og at disse kan forbedre kommunikasjonen med innbyggerne og effektivisere offentlige helsetjenester
 • gode frilufts- og aktivitetstilbud for både hjemmeboende og beboere på Strannasenteret
 • å sikre tilbudet på aktivitetsavdelingen på Strannasenteret
 • å sikre at innsatstrappa som synliggjør hva som finnes av tjenester til alle innbyggere uten vedtak, vedtaksbaserte tjenester som gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester gjennomføres i samarbeid med kommunen
 • valgfrihet i behandlingstilbudet til rusavhengige
 • å styrke det frivillige arbeidet i helsesektoren i samarbeid med Frivilligsentralen
 • å støtte og styrke tilbudet innen grønn omsorg

FrP ønsker nyby-appen i helse og omsorgstjenestene velkommen og håper mange vil benytte seg av muligheten til å kunne hjelpe personer med ulike utfordringer i hverdagen for økt velferd, glede og livskvalitet. Dette er en ny måte for helsesektoren å jobbe på og samarbeide

med frivillige vil med denne appen kunne frigjøre tid for helseansatte og gi mer hjelp til dem som trenger deres kompetanse.

Natur og miljø

Vi i Fremskrittspartiet er også opptatt av miljøvern og bærekraft. Vi mener at miljøvennlige tiltak, som å redusere klimautslippene og fremme fornybar energi, samt ha en sunn holdning til energisparing og gjenbruk, ikke bare er bra for miljøet men også for kommunens økonomi.

FrP vil derfor gjennomføre tiltak som nytter fremfor kostbare symbolske tiltak og ønsker

Vi ønsker også;

 • å prioritere miljøtiltak som har høy nytteeffekt, fremfor kostbare symboltiltak
 • å styrke kommunens arbeid mot marin forsøpling i skjærgården, helst i samarbeid med lokale fiskere, dykkere og frivillige organisasjoner
 • å si nei til etablering av vindmølleparker i våre nærområder både på land og i vann
 • å arbeide for at kommunen skal utarbeide et klimaregnskap og til en hver tid ha en oppdatert klimaplan
 • å arbeide for å redusere klimagassutslippene i kommunen gjennom tiltak som energieffektivisering og ved bruk av fornybar energi
 • å redusere utslippene fra kommunens kjøretøy gjennom bruk av elektriske eller mer drivstoffvennlige kjøretøy
 • å redusere papirbruken i kommunen og bruk av engangsutstyr
 • å opprettholde og beskytte kommunens natur- og friluftsområder

å jobbe for å vedlikeholde kulturlandskapet både på land og i vann

Innvandring og integrering

FrP ønsker

 • å sikre en bærekraftig innvandrings- og flyktningpolitikk som tar hensyn til kommunens ressurser og kapasitet
 • å prioritere flyktninger fra våre nærområder
 • å løse utfordringene knyttet til integrering før det vil være aktuelt å motta ytterligere flere flyktninger til kommunen at alle flyktninger som kommer til kommunen skal blir integrert på en god måte
 • å arbeide for at alle flyktninger skal få språkopplæring og arbeidstreningstiltak
 • å arbeide for at flyktninger kommer raskt ut i arbeid og på denne måten kan bidra til samfunnet og oppleve mestring og glede

Næringsliv og arbeidsplasser

Å skape arbeidsplasser og fremme næringsutvikling er også blant våre hovedmål. Vi ønsker å legge til rette for en god kommuneøkonomi som gir muligheter for innbyggerne i kommunen.

FrP ønsker også

 • å støtte og legge til rette for at lokale bedrifter og grundere skal kunne skape flere arbeidsplasser i hele kommunen
 • å legge forholdene til rette for Butikkeierne i sentrum slik at de kan utvikle sine butikker i konkurransen med et stadig større sentrum utenfor sentrum
 • å blåse liv i Skiltplanen i kommunen, slik at flere finner veien til Sentrum alle de spennende butikkene som finnes her
 • å hjelpe Bokbyen med å utvikle seg på en slik måte at flere av kommunens innbyggere er stolte over og ønsker å bruke Bokbyen
 • å arbeide for at kommunen skal tiltrekke seg bedrifter og personer som ønsker å investere og skape arbeidsplasser.
 • å gjøre det enklere for bedriftene i kommunen å utvikle seg og på den måten bidra til vekst
 • å arbeide for kortere behandlingstid for søknader til alle sektorer i kommunen
 • å forenkle byråkratiske prosesser og redusere reguleringer for å stimulere næringslivet

Infrastruktur og transport

Vi ønsker å sikre gode vei og transportforbindelser, samtidig som vi tar vare på den unike naturen og karakteren til Tvedestrand. Tvedestrand FrP ønsker også:

 • å tilrettelegge for gode kollektivløsninger i hele kommunen
 • at kommunen skal arbeide for et bedre kollektivtilbud gjennom tjenesten svipp

som er en brukerstyrt bestilling av henting via telefon eller nettside som et prøveprosjekt fra neste år. Målet med prosjektet er å iverksette en bestillingsløsning som gir brukeren en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig kollektivløsning utenom de vanlige rutetidene

 • flere nye innbyggere velkommen å tilrettelegge for dette ved at det bygges flere boliger for mennesker med ulike behov både i sentrum, ute i distriktene og på øyene.
 • å utvikle området rundt den gamle barneskolen for nye og spennende boformer. Det bør bygges både utleie- og selveierboliger med mulighet for ulike bofellesskap mellom unge og eldre og muligheter for å dyrke egen mat
 • å avvikle boplikten i hele kommunen. Dette da den ikke fungerer etter hensikten og kan være en hemsko for tilflytting. Vi ønsker gjerne en folkeavstemning velkommen, der alle som eier en eiendom som er omfattet av boplikten skal få si sin mening
 • at kommunen prioriterer trygge gang og sykkelveier i hele kommunen og til enhver tid vedlikeholder og utbedrer disse på en tilfredsstillende måte
 • mindre byråkrati og at besparelsene dette gir skal brukes på bedre tjenester til innbyggerne
 • en mer åpen kommune som er lett tilgjengelig for dem som behøver tjenester
 • bedre åpningstider og nettsider som informerer om viktige saker for alle innbyggere, mennesker som vurderer å flytte hit, gjerne i samarbeid med lag og foreninger som informerer om fritidsaktiviteter m.m.
 • at kommunen fortsatt skal ha en JA-holdning i plan og byggesaker og at alle skal kunne utvikle egen eiendom så fremt det ikke er til vesentlig ulempe for andre
 • at det fremdeles skal være mulig å bygge, fortette og utvikle eiendom i hele kommunen der det er bygget fra før. Dette er fullt forenlig med å fortsatt bevare friområder i strandsonen som selvfølgelig er veldig viktig at havna og havneområdet ivaretas på en god måte for båtturister og besøkende og at offentlige brygger er trygge bruke

Skole og utdanning

Vi i FrP ønsker et sterkt fokus på det psykososiale miljøet på alle skolene i kommunen og at alle elevene skal bli ivaretatt på en god måte. Vi ønsker også at lærerne skal ha gode dager på skolen som er deres arbeidsplass. Vi ønsker derfor at lærerne skal få ta tilbake klasserommet, for mere ro og et godt læringsmiljø. Vi ønsker å legge til rette for at alle elevene skal ha det bra og lykkes på den Nye Barneskolen i sentrum og at ingen elever skal grue seg til å gå på skolen. Mange elever synes det er for mye teori i skolen og ønsker seg mere praktisk undervisning. En nivådelig kan være en mulighet på ungdomsskolen slik at flere elever skal lykkes med både hodet og hender. Mobbing, vold og trusler er dessverre hverdagen for mange elever også i Tvedestrand. Vi i FrP ønsker at alle elever skal føle på mestring uansett om de er flinke i teori eller ønsker en mer tilpasset undervisning. FrP ønsker at alle skal lykkes og trives på skolen og at alle skal føle på tilhørighet og bli motivert til å lære. Vi ønsker en leksefri skole på alle trinn

FrP ønsker;

 • å styrke kvaliteten i skolen ved- i tillegg til dyktige faglærere -å tilby flere sosiallærere, helsefagarbeidere, miljøarbeidere og ungdomsveiledere på alle trinn
 • å styrke skolehelsetjenesten til elevene
 • å styrke det psykososiale miljøet på alle skolene med ulike fellesskapstiltak
 • å føre en kraftfull linje mot mobbing. I alvorlige tilfelle er det mobberen som må bytte skole
 • å ha en sterk beredskapsplan for både barnehager og skoler i forbindelse med mistanke om vold og seksuelle overgrep
 • å ha et større samarbeid mellom skolevesenet og politiet, hvor politiets tilstedeværelse og synlighet på skolene skal økes
 • å anerkjenne og trygge de private barnehagene og deres betydning for kommunens gode barnehagetilbud og aktivt kjempe mot forslag om nedleggelse av private barnehager
 • å jobbe for gode oppvekstsvilkår og mangfold innen omsorg for barn i alle ledd
 • å støtte leksefri skole på alle trinn, da dette både vil utjevne forskjeller hos elevene da foresatte får mindre å si for hvor mye elevene lærer. I tillegg vil familiene få mindre
 • stress i hverdagen og lærerne kan bruke mer tid på undervisning fremfor å kontrollere lekser å innføre en forsøksordning med valgfritt sidemål i grunnskolen

Kultur og fritid

Kommunen har mange flotte tilbud til barn og ungdom som er med i organiserte fritidsaktiviteter. Vi i Fremskrittspartiet ønsker at flere skal kunne delta på disse aktivitetene og at kommunen støtter opp om et Fritidskort for alle. Vi ønsker også at aktivitetene som tilbys i kommunen skal synliggjøres på en bedre måte. Samt legge til rette for at barn og ungdom skal få et tilbud som dekker deres behov uavhengig av aktivitetsvalg.

FrP ønsker også

 • å prioritere tilbud til barn og unge både når det gjelder idrett og kultur
 • at alle skal med og at kommunen støtter en ordning som sørger for dette
 • å støtte og fremme lokale aktiviteter og kulturarrangementer
 • å utvikle og oppgradere eksisterende fritidsfasiliteter og tilrettelegge for et bredt spekter av både fritids- og kulturaktiviteter i hele kommunen
 • at biblioteket-som den viktige møteplassen den er- skal ha åpent alle ukedager
 • å utvide åpningstidene og antall dager Ungdomsklubben er åpen
 • å legge til rette for et område hvor ungdom kan drive med motorsport
 • at tomme kommunale bygninger skal kunne benyttes gratis til ulike aktiviteter for barn og ungdom, for eksempel til Gaming
 • at kommunen skal tilrettelegge for flere hundeparker i kommunen ikke at kommunen skal inngå avtaler med kulturelle aktører som varer lenger enn en valgperiode

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.