Program 2027

Rælingen FrPs program

Her kan du lese hele Rælingen FrPs program for perioden 2023 - 2027

Fremskrittspartiets lokalpolitiske program for Rælingen 2023-2027

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier.

Rælingen FrP vil:

 • Fremheve at alle mennesker er født frie og likeverdige, og skal ha like rettigheter og plikter.
 • Verne om de rettigheter Grunnloven legger opp til, som eiendomsrett, ytringsfrihet, trosfrihet, næringsfrihet, personlig frihet og organisasjonsfrihet.
 • Begrense offentlig makt slik at enkeltmenneskets rettigheter og handlefrihet bevares.
 • Arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep for å sikre individets rett til å bestemme over eget liv og økonomi.
 • Kjempe mot enhver krenkelse av personvernet for å sikre retten til privatliv og personlig integritet.
 • Styrke demokratiet og den enkeltes valgfrihet gjennom å sikre den enkeltes rett til å velge alternative varer, tjenester og politiske ideer gjennom et markedsøkonomisk system.

Fremskrittspartiet vil gi deg tryggheten for det som er viktigst for deg og dine: Tryggheten for barnas oppvekst, skolen, sikre veier, helsetjenestene du trenger og den verdige eldreomsorgen. Samfunnsutvikling og tilbud må gjelde for hele kommunen.


Hovedsaker for Rælingen FrP:

 • FrP skal gå imot, og skal bekjempe et hvert forsøk på innføring av eiendomsskatt.
 • Eiendomsskatt i Rælingen kan bety en unødvendig og usosial ekstrakostnad på tusenvis av kroner for en vanlig bolig - uavhengig av betalingsevne, gjeld eller livssituasjon. Unge i etableringsfasen og eldre med store hus og lav pensjon vil rammes svært hardt.
 • FrP skal øke tilbudet og kvaliteten på omsorgstjenestene. Innføre fritt brukervalg og tilby alle hjemmeboende eldre over 75 år hjemmebesøk med råd, veiledning og støtte til fortsatt å kunne bo i egen bolig. Verdighet og respekt for beboerne må gjøres til en grunnleggende verdi i omsorgen og være styrende for tilbudet. Dette krever nytenking i institusjonstjenesten.
 • FrP skal utvikle nærmiljøene og si JA til boligbygging i hele Rælingen. Vi støtter sentrumsetablering på Fjerdingby, men avviser sentralisering av offentlig og privat virksomhet, handel og idrett gjennom restriksjoner andre steder i kommunen.
 • FrP skal sikre barnehageplass til alle uavhengig av fødselsdato og styrke skolen. I skolen vil vi styrke realfagene, leksehjelp og tilpasset opplæring, da satsingen hittil ikke har gitt gode nok resultater.


FrP-kommunen Rælingen

Vi lover ikke alt til alle. Rælingen skal bli best på grunnleggende velferdstjenester gjennomført på innbyggernes premisser. Vi er ærlige på at det betyr at andre gode formål prioriteres lavere. Rælingen kommune skal først og fremst konsentrere seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunenes primæroppgaver.

Vi ønsker oss en kommune som synliggjør sitt tjenestetilbud på en oversiktlig og god måte, og som oppmuntrer til engasjement og deltakelse i beslutningsprosessene. Rælingen kommune skal være der for deg, på dine premisser og med dine behov og dine egne valg som grunnlag. Valgfrihet er velferd.

Vi tror et samspill mellom kommunen, private og ideelle aktører i sum gir deg som innbygger de beste tjenestene, og friheten til å velge den løsningen som passer for deg og dine. Private barnehager har utviklet tilbudet til barna og vi vil tilsvarende slippe andre til innen flere tjenester på vegne av kommunen. Effektivt for kommunen, trygt og tilgjengelig for deg som innbygger.

FrP mener det er potensial for høyere effektivitet og bedre kvalitet innenfor de kommunale tjenestene. Konkurranseutsetting er et virkemiddel som kan gi stor effekt. Kommunens virksomhet innenfor drift og investeringer i alle sektorer må holdes innenfor økonomiske rammer som er realistiske sammenlignet med kommunens inntekter. Lånebelastningen må ikke være så høy at viktige tjenester ikke kan finansieres eller holde god standard.

Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å effektivisere kommunenes tjenesteproduksjon, er kjøp av tjenester og stordriftsfordeler. Med tjenestekjøp menes konkurranse om å få utføre tjenester til kommunes innbyggere, på kommunens vegne. Ansvaret for at innbyggerne får avtalt omfang og kvalitet på tjenestene skal fortsatt ligge hos kommunen.

Fremskrittspartiet ønsker at langt flere saker i samfunnet kan avgjøres gjennom folkeavstemninger. Dette gjelder også lokalt i Rælingen.

Rælingen FrP vil:

 • Si nei til ethvert forsøk på å innføre eiendomsskatt.
 • Respektere avholdt folkeavstemming og si nei til kommunesammenslåing.
 • Arbeide for en mest mulig konkurransedyktig og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 • Gjennomføre rasjonalisering, eller overlate til private å utføre kommunale tjenester der hvor andre enn kommunen selv kan drive økonomisk og kvalitetsmessig like bra.
 • Innføre utvidede og mer kundevennlige åpningstider innenfor enkelte etater.
 • Videreutvikle Rælingen som «E-kommune», med elektronisk behandling av søknader.
 • Være innbyggernes talsmenn overfor det offentlige og i størst mulig grad si JA til søknader fra innbyggerne.
 • Innføre servicegarantier og tjenestebeskrivelser på alle områder.
 • At det i spesielt viktige saker skal kunne avholdes forpliktende folkeavstemninger
 • Tilrettelegge for næringsetablering fremstå attraktiv og forutsigbar for næringsdrift.

Eldreomsorg

Rælingen Frp vil satse på valgfrihet, trivsel og verdighet i eldreomsorgen. Et nøkkelgrep er respekt for den enkeltes valg. Eldre skal styre over sine egne liv. Fremskrittspartiet vil styrke de eldre sine muligheter til å bo i egen bolig ved å tilby forebyggende oppsøkende tjeneste, et lett tilgjengelig tilbud til hjemmeboende eldre og deres pårørende.

Aktivitet, matkvalitet og måltider som sosialt samlingspunkt skal særlig ivaretas innenfor eldreomsorgen.

Rælingen Frp vil innføre fritt brukervalg. Fremskrittspartiet mener at eldre er fullt i stand til å ta egne valg selv om de har behov for tjenester fra kommunen. Derfor vil vi innføre retten for den enkelte hjemmetjenestemottaker til å velge bort et tilbud de er misfornøyde med, til fordel for et annet. Fritt brukervalg dreier seg ikke om privatisering. Det er fortsatt kommunen som har ansvaret for tjenestene, både kvalitetsmessig og økonomisk. Fritt brukervalg betyr at innbyggeren kan velge private alternativer i konkurranse med kommunens tjeneste. Det er fortsatt kommunen som skal betale det tjenesten koster.

Eldreomsorgen i institusjonene fungerer ikke godt nok. Institusjonstjenestene må forbedres og opprioriteres kraftig. Ressursene har de siste årene blitt kuttet kraftig og må fremover ta utgangspunkt i beboernes behov i langt høyere grad enn i dag, og drives med respekt for at institusjonsplassene er beboernes hjem. Dette setter krav til tjenestens utforming, bemanning og samarbeid med pårørende langt ut over det vi har med dagens politiske styre i Rælingen.

Rælingen FrP vil:

 • Opprette et lokalt eldreombud for å ivareta de eldre i Rælingen sine rettigheter og behov.
 • Sikre pårørendemedvirkning gjennom dialog med hver enkelt, foreninger og frivilligheten.
 • Skape kommunikasjonskanaler mellom tjenestetilbudet og pårørende
 • Rælingen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver
 • Bygge ut betjente omsorgsboliger og sykehjemsplasser slik at behovet hos Rælingens innbyggere fullt ut dekkes.
 • Innføre et prinsipp om fritt brukervalg innenfor alle omsorgstjenestene betalt av kommunen.
 • Tilby hjemmebesøk til alle 75-åringer og eldre i Rælingen som ikke mottar kommunale tjenester.
 • Sette krav til norskkunnskaper for ansatte som arbeider i omsorgstjenestene.
 • Tilby interesserte brukere som kan ha dokumentert nytteverdi, korttids- og avlastningsplasser i utlandet.
 • Satse på tilbud og tiltak som forebygger ensomhet blant eldre. Herunder å støtte opp om Trivselssenteret og søke å etablere tilsvarende tilbud i andre deler av Rælingen.
 • Gradvis åpne for konkurranse fra profesjonelle tilbydere innenfor alle typer tjenester som kommunen i dag har monopol på.
 • Vurdere en driftsmodell ved sykehjemmene som i større grad ivaretar respekt for at disse er beboernes hjem, og hvor beboernes ønsker og behov vektlegges.
 • Søke etablert «Livsgledesykehjem» i Rælingen.
 • At ordningen med omsorgslønn til pårørende som frivillig tar på seg omsorgs- og pleieansvar for eldre, må forsterkes og økes.
 • Styrke fysioterapitjenesten og sørge for at også institusjonsbeboere får tilgang til fysioterapeut ved behov.
 • Jobbe for at kommunen i større grad gjør rettigheter kjent for brukere og pårørende.
 • Gjennomføre en revisjon av verdigrunnlag og etiske retningslinjer gjeldende for kommunens omsorgstjenester.

Grunnskolen og utdanning

Grunnlaget for all utvikling, forskning og verdiskaping legges på barneskolen. Rælingsskolen skal være et sted hvor barn og voksne trives. Hvis man ikke klarer å få barna til å like å lære, og å mestre lesing, skriving og regning får vi verken vekst eller velstand. Frp skal jobbe hardt for at tidlig innsats, fra første klasse, blir iverksatt best mulig også i Rælingen. Grunnskole er en av kommunens aller viktigste oppgaver.

Skolen skal preges av ro, orden og godt læringsmiljø. Rælingen FrP vil at skolen skal preges av normal folkeskikk, høflighet og respekt for hverandre. Det er et faktum at mange skoler og lærere sliter med å holde ro og orden i klasserommet. Bråk og uro ødelegger undervisningen og skaper uholdbare situasjoner.

Nulltoleranse for mobbing. Noen elever føler seg utrygge på skolen og på skoleveien på grunn av mobbing. Fremskrittspartiet vil at skolene i Rælingen skal ha nulltoleranse for mobbing. Foreldre bør tidlig kobles inn i mobbesaker, slik at også disse kan bidra til at mobbingen opphører. Ved vedvarende mobbing bør det vurderes om mobberen skal bytte skole.

Fysiske bøker i skolen. I dag har skolene begrenset tilgang til bøker. Dette begrenser foreldrenes muligheter for å involvere seg i skolearbeidet og lekser hjemme, ettersom foreldrenes tilgang til de digitale ressursene er begrenset. Vi vet at flere lærere hver eneste uke bryter norsk lov og gjør ulovlig kopiering. Rælingen FrP ønsker å sette skolene i stand til å selv vurdere og ha en god balanse mellom digitale og analoge læremidler.

Alle elever i grunnskolen i Rælingen får utdelt et læringsbrett. Det brukes ikke læringsbrett i videregående skole eller arbeidslivet i like stor grad. Rælingen FrP vil at skolen i større grad skal kunne velge å benytte PC og tastatur fremfor en streng sentral styring. Dersom læringsbrettene fortsatt skal brukes, må det følge med tastatur for å kunne nå kompetansemålene i LK20.

Tilpasset opplæring. Mange foreldre opplever at Rælingsskolen setter i gang utredning av lese- og skrivevansker for sent, ofte så sent som på 4. trinn. Dette handler om ressurser, og vi mener at skolene bør tilføres nødvendige ressurser for å drive forsvarlig og innenfor opplæringsloven. Tidlig innsats handler for oss om at fagpersonene skal være der barna er, og barna får tilpasset undervisning innen rimelig tid.

Fremskrittspartiet vil styrke foreldreinnflytelsen i skolen. Vi ønsker ingen enhetsskole, men at alle elever skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter. Vi mener at faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere utdanningsnivå, mens faglig svake elever må motiveres gjennom tilpasset opplæring for å gi mestringsfølelse og sikre en faglig utvikling. I dette arbeidet må skolen ha tett dialog med foreldre for å sikre en riktig opplæringsplan for hver enkelt elev.

Det kan av ulike grunner være slik at barn og foreldre ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Fremskrittspartiet vil at det skal legges til rette for dette så sant det er plass på skolen.

Rælingen FrP vil:

 • Satse på etter- og videreutdanning av Rælingens lærere.
 • Innføre undervisningsevaluering fra elevene som et av flere tiltak for å bedre læringsresultatet.
 • Innføre mer dysleksivennlige skoler
 • Gå inn for prøveordning med valgfritt sidemål i ungdomsskolen
 • Innføre anonym retting av prøver i ungdomsskolen
 • Styrke tiltak med sikte på å hjelpe skolesvake elever / elever med lærevansker.
 • Gi et utvidet tilbud til spesielt skoleflinke elever gjennom å tilby fag på videregående nivå.
 • At mobbere skal kunne flyttes for å skape nødvendig trygghet for andre.
 • Vektlegge fysisk aktivitet i skolen for å fremme trivsel, helse og sosial tilhørighet for alle.
 • Sørge for en sikker og forsvarlig skoleskyss.
 • Fornye og utvide Rud skole.
 • Sørge for ressurser til opprustning og senere ombygging av Sandbekken
 • Øke skolekapasiteten i Rud krets
 • Styrke skolehelsetjenesten og helsesøsterordningen i skolen.
 • Sørge for en god balanse mellom digitale og analoge læremidler


Barnehager og SFO

Rælingen FrP vil fortsette arbeidet for å sikre at Rælingen har full barnehagedekning i alle deler av kommunen. Stimulere til utbygging der det er behov, spesielt Smestad.

Det er viktig med mangfold og valgfrihet både innenfor barnehage og SFO-tilbudet. Vi ønsker en likebehandling av offentlige og private barnehager, og ser også at variasjon i tilbudet med ulike innretninger av driften mellom forskjellige eiere kan gi foreldre og barn et bedre tilpasset tilbud enn det en ensidig satsing på kommunal drift gir.

Rælingen FrP vil:

 • Sikre full barnehagedekning i alle deler av kommunen.
 • Sørge for at det skal være full og reell likebehandling av offentlige og private barnehager.
 • Se på muligheten for mer fleksible åpningstider innenfor barnehagesektoren.
 • Ha løpende opptak i barnehagene slik at alle ettåringer får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år, uavhengig av når på året dette skjer.
 • Være positiv til lese- og skriveopplæring i barnehagene.
 • Stimulere mangfold og valgfrihet i tilbudet.
 • Vil sikre barnehageplass uavhengig av fødselsdato i året
 • Stille krav til norskkunnskaper for barnehageansatte for å sikre barnas språkutvikling.

Skolefritidsordningen.

Rælingen FrP ønsker variasjon og mangfold i tilbudet. SFO ordningen må ikke nødvendigvis drives av skolen, men bør kompletteres med private tilbud utenfor skolens område, foreldrestyrte ordninger og annet som kan gi tilbudet den karakter og det omfang foreldrene selv ønsker.

Rælingen FrP vil:

 • Utvikle SFO-tilbudet i tråd med foreldreønsker.
 • Sette fokus på innhold og fysisk miljø i SFO, slik at SFO ikke kun blir en oppbevaringsplass.

Barn og unges oppvekstmiljø, forebyggende arbeid

Rælingen FrP vil fortsatt støtte ungdomsarbeid der kommunal medvirkning er nødvendig for å nå konkrete resultater. En forutsetning for slik støtte bør være at tiltakene har et betydelig innslag av frivillige organisasjoner og foresatte.

Ungdomstiltak bør bidra til å aktivisere ungdommen i positive og samfunnsnyttige gjøremål fremfor en ensidig satsing på fornøyelser.

Rælingen FrP vil:

 • At forebyggende arbeid og trygghet for den enkelte best sikrest gjennom gode familie- relasjoner og trygge oppvekstmiljø.
 • At det reageres raskt og tydelig på tilløp til mobbing og trakassering av barn og unge,
 • Ha en målrettet innsats blant barn og unge som har begynt med kriminelle handlinger
 • Utnytte langt bedre, økt kommunal frihet til å fastsette egne politivedtekter som regulerer uønsket virksomhet, herunder også tigging.
 • Videreføre ungdomshus/ungdomsklubbtilbud i kommunen.
 • Satse sterkere på helsesøsterfunksjonen som ledd i forebygging.
 • Sette fokus på ufrivillig deltid og bidra til at dette reduseres så langt det er praktisk og økonomisk mulig.
 • Styrke og videreføre ordningen med oppsøkende ungdomskontakter og øke SLT-koordinatorstillingen til 100%
 • Legge til rette for at private og frivillige skal kunne gi tilbud til barn og unge som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle miljøene

Funksjonshemmede

Rælingen FrP mener at pårørende som pleier sine funksjonshemmede i eget hjem er en viktig del av hjelpeapparatet. Disse gjør en stor innsats, ikke bare for sine egne, men også for samfunnet. Rælingen FrP mener det er viktig at kommunen yter en god og omfattende avlastingstjeneste, for å avhjelpe når presset blir for stort.

Funksjonshemmede er ingen ensartet gruppe. Følgelig må tilbudene formes og tilpasses i nært samarbeid med den enkelte bruker for best mulig å imøtekomme den enkeltes behov. Det må derfor være en individuell vurdering av hva som er best av f.eks. en bolig med utvidet hjelp, eller en institusjon.

Rælingen FrP tar avstand fra tanken om at absolutt alle skal integreres i f.eks. vanlige skoler, og mener dette bør vurderes ut fra om den enkelte er best tjent med dette, eller om vedkommende heller bør få tilbud om spesialplass. Vi anser ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som meget velegnet for å sikre den enkeltes deltakelse i samfunnet.

Rælingen FrP vil:

 • Ha et sterkt antidiskrimineringssøkelys på personer med funksjons- eller utviklingshemninger
 • Legge til rette for den funksjonshemmede både i hjemmet-, skole- og arbeidssituasjonen, basert på den enkeltes behov.
 • At den enkelte/pårørende selv må ha frihet til å velge hvilken grad av integrasjon han eller hun ønsker
 • At ordningen med brukerstyrte personlige assistenter utvides. BPA-ordningen kan ikke erstattes av tilbud i regulær kommunal regi.
 • Være positiv til bokollektiv hvor personer med funksjonshemminger på samme nivå kan bo sammen og hjelpe hverandre.
 • Gi tilbud om institusjonsplass til mennesker som er så sterkt hemmet at de har behov for spesiell pleie.
 • At familier som selv har omsorgen for psykisk utviklingshemmede gis bedre avlastningsmuligheter og mulighet for omsorgslønn.

Flyktninger og bosetting

Rælingen FrP ønsker å bruke nødvendige ressurser på bistand til de flyktninger som i dag bor i kommunen, og at videre mottak av flyktninger ikke skjer i større omfang enn at integrering kan gjennomføres. I denne vurderingen må hele Nedre Romerike og Stor-Oslo ses under ett.

Rælingen FrP vil:

 • Prioritere integreringstiltak, særlig språkopplæring, til de som er kommet til Rælingen og som hovedregel si nei til nye bosettinger fra utenfor Norges nærområder i valgperioden.
 • At ytelser skal gi krav om egeninnsats for å integrere seg i det norske samfunnet.
 • At målet ved mottak må være raskest mulig integrering i lokalsamfunnet og i arbeidslivet.
 • At økonomisk støtte gis på vilkår av at nødvendig norskundervisning og introduksjon følges.
 • At statstilskuddet som er knyttet til mottak av flyktninger skal benyttes til kostnader ved bosetting, tolketjenester, rådgivningstjeneste, skolering og medisinsk behandling.
 • At Rælingen fører separat regnskap over alle sine kostnader ved bosetting og integrering av flyktninger.
 • At flyktningers/asylsøkeres og innvandreres ivaretakelse av opprinnelig kultur, språk og religion må være deres eget ansvar. Dette inkluderer morsmålsundervisning ut over fasen før man behersker tilstrekkelig norsk.

Østmarka, markagrensen, natur og miljø.

Rælingen FrP støtter vern av Østmarka, men vi mener at det er urimelig når dagens marka grense nærmest følger FV120. Dette gir liten fleksibilitet, og små valgmuligheter med tanke på utvikling. I praksis presses utbygging over på verneverdige kulturlandskap og landbruksjord. Frp ønsker derfor en gjennomgang av dagens markagrense og åpner for at det på lengre sikt kan etableres gode bomiljøer i tilknytning til marka, uten å forringe områdets verdi som rekreasjonsareal. Østmarka bør ikke få status som nasjonalpark, men de verdier Marka representerer må vernes gjennom tilrettelegging for sambruk mellom natur-, frilufts-, allmenne- og næringsinteresser.

Langsiktig og bærekraftig forvaltning av våre naturressurser er en sentral oppgave for kommunen. Utfordringen er å sette ressursforvaltning inn i et langsiktig perspektiv. Til en fullverdig naturopplevelse hører også et biologisk mangfold. Uten den variasjon i plante- og dyreliv som mange av oss tar for gitt ved ferdsel i skog og mark, vil naturopplevelsen bli betydelig utarmet. Vi vil arbeide for at et slikt mangfold fremdeles skal være en del av opplevelsesgrunnlaget i Rælingens natur. Øyeren og Glomma har historisk spilt en viktig rolle i Rælingens utvikling, tidligere som ferdselsåre, nå som rekreasjons- og naturvernområde. Rælingen FrP vil jobbe for å bevare og bedre innbyggernes muligheter til bruk av vassdraget.

Rælingen FrP vil:

 • Ikke at privatpersoner skal bære en økonomisk belastning når fellesskapet vil verne arealer av miljø eller frilufthensyn.
 • Motsette seg at miljøtiltak med kun symbolske effekter skal være et påskudd for høyere avgifter eller sterkere restriksjoner på den enkelte
 • Ha fornuftige og lokale miljøtiltak som er kostnadseffektive og som har en dokumentert effekt i riktig retning
 • At det primært bør være offentlige eiendommer som avsettes til verneområder.
 • Utrede alternative vannkilder til alpinanlegget i Marikollen, slik at oppdemming av Fjerdingbydammen kan unngås.
 • Bevare vannspeilet i Ramstadsjøen på dagens nivå.
 • Gå inn for en moderat justering av marka grensen.

Boliger, utbygging og arealdisponering. Næring og ressursforvaltning.

Rælingen FrP tar utgangspunkt i at den enkelte grunneier selv skal kunne bestemme bruken av egen eiendom. I dette ligger det at kommunen i liten grad skal diktere bruken av eiendom den selv ikke eier. Eiendomsrett innebærer også et ansvar overfor naboer. Dette innebærer at alle som har eiendom må ta hensyn til naboers naturlige rettigheter, og ta behørig hensyn til disses fornuftige og rasjonelle synspunkter på forhold som innvirker på deres eiendom, strøkets karakter og miljømessige belastninger.

Rælingen FrP vil legge forholdene best mulig til rette for bygging av nye boliger. Vi ønsker en balansert utbygging i hele kommunen og tar avstand fra restriksjoner, forbud og påbud som søker å styre boligbyggingen basert på symbolpolitikk og unødige inngrep i folks hverdag.

Fjerdingby, Rud, Løvenstad og Blystadlia fremstår som veletablerte boligområder hvor det må settes krav for å ivareta eksisterende miljø og beboere, ved større utbygginger. Fremskrittspartiets fokus vil være å foredle disse områdene gjennom dels å utvikle det offentlige rom, dels å legge til rette for etablering av service og kulturtilbud.

Fremskrittspartiet ønsker å gi innbyggerne større muligheter til fradeling av tomter og derav legge til rette for en naturlig og variert boligbygging også sør i kommunen innenfor mulighetene forbedrede vei- og transportløsninger gjør mulig.

Rælingen FrP vil:

 • Tillate utbyggingsprosjekter også langs kollektivaksen Fjerdingby-Flateby.
 • Si JA til søknader fra privatpersoner om bygging, fradeling, riving og ombygging så lenge planene ikke krenker annen manns eiendom eller på annen måte er ødeleggende for bomiljø og natur.
 • Legge til grunn at vår grunnholdning skal være at det er forvaltningen som har bevisbyrden og må bevise et eventuelt nei på en søknad – ikke søkeren som må bevise et ja.
 • Avvise symbolske og unødvendige restriksjoner som f.eks. parkeringsnormer, som avskjærer muligheten for å parkere ved egen bolig.
 • Avstå fra ekspropriasjon hvis ikke helt klare og tungtveiende hensyn til allmennheten tilsier noe annet.
 • Tilrettelegge for at det kan etableres gode bomiljøer i tilknytning til marka, uten å forringe områdets verdi som rekreasjonsareal.
 • Være positiv til tiltak som kan foredle og utvikle eksisterende boligområder.
 • At når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette alltid komme innbyggerne til gode.
 • Verne om den private eiendomsretten
 • Tilegne seg nødvendige arealer ved å kjøpe disse til markedspris, og i minst mulig grad benytte rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer.
 • At kommunens gebyrer kun dekker kommunens kostnader tilsvarende reell selvkost for tjenesten. Det må føres sterkere kontroll med hvilke elementer som legges inn i selvkostbegrepet.
 • Vil være positive til å kombinere bosetting, næringsaktivitet og friluftsliv.
 • At det grunnleggende prinsipp skal være at «forurenser skal betale»
 • At kommunens arealpolitikk utformes slik at den fremmer nyetableringer og ekspansjoner.
 • At JA-stempelet skal prege kommunens politikk som gjelder omregulering, dispensasjon eller fritak fra lover og regler.
 • Ha en liberal alkohol og åpningspolitikk, men med sterk kontroll
 • Tilrettelegge tilstrekkelige arealer til næringsvirksomhet og stille seg positiv til etableringer.
 • Ikke nekte Rælingens næringsdrivende å holde åpent når de selv ønsker, herunder på søndager.

Samferdsel og trafikksikkerhet.

En av hovedutfordringene i kommunen er å sørge for en rask og tilstrekkelig løsning på trafikksikkerhet og støyproblemer knyttet til Fv120. Kommunen må følge opp overordnede myndigheter om utbedringer innenfor vei- og trafikksikkerhet, og om nødvendig forskuttere med kommunale midler på spesielt farlige punkter.

Vi støtter tiltak for å stimulere til kollektivtransport, men bompengeløsninger, hvor betalte midler i hovedsak går til andre formål enn biltrafikken avvises. «Bypakker» og andre bompengeløsninger hvor målet er å vanskeliggjøre bilbruk og velte kostnader relatert til sykkel/kollektivtiltak mm over på bilistene må erstattes av tilrettelegging gjennom gode tilbud og hensiktsmessige «park and ride» muligheter.

Rælingen FrP vil:

 • At veistrekninger som ofte er brukt av myke trafikanter, får prioritet. Dette vil spesielt være veistrekninger som benyttes av skoleelever.
 • Legge til rette for at staten medvirker til bygging av nødvendig infrastruktur for kollektivtransport, og samarbeide med Ruter for best mulige, lokale bussruter.
 • Arbeide aktivt i forhold til overordnede myndigheter for å fremskynde investeringer i trafikksikringstiltak og utbedring av Fv120.
 • Gjennom fysiske tiltak og transportordninger sikre at skolebarna kommer trygt til og fra skolen.
 • Støtte fartsdempende tiltak og begrense gjennomkjøring i boligområder, dersom innbyggerne ønsker det.
 • Avvise all bruk av bompenger, rushtidsavgifter og lignende som tvangsmiddel for å hindre bilbruk og som finansieringskilde for gang-, sykkel- og kollektivtiltak.

Kultur

Kulturlivet må bevare sin selvstendige rolle uten politisk innblanding og styring. Rælingen Frp vil derfor begrense kulturvirksomhet drevet i ren kommunal regi og erstatte denne med finansiell støtte til det frie kulturliv. Rælingen FrP vil at kommunens kulturavdeling kun skal arbeide som tilrettelegger og medhjelper overfor kulturorganisasjonene.

Rælingen Frp mener at kommunen har et spesielt ansvar for å ivareta og bevare den lokale historie, kulturarv og kulturminner.

Rælingen Frp vil støtte tiltak som tar sikte på å bevare og overføre kunnskap om vår felles kulturarv og historie, samt sørge for et forsvarlig vedlikehold av kirkene og bygdetunet. Vi vil også støtte de deler av kulturlivet som engasjere barn og unge og som derved har forebyggende effekter. Fremskrittspartiet ser verdien i at innbyggerne har tilgang til konsert, teater og øvingslokaler. Slike lokaler kan etableres i samband med bygging av skoler og andre kommunale prosjekter.

Rælingen FrP vil:

 • Ha et levende kulturliv, med minst mulig politisk styring, basert på personlig engasjement og frivillighet.
 • Begrense kulturvirksomhet drevet i ren kommunal regi så langt mulig, og erstatte denne med finansiell støtte til det frie kulturliv og kommunens kulturavdeling som tilrettelegger og medhjelper overfor kulturorganisasjonene.
 • Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av Rælingens kulturhistoriske steder, samt ivareta og bevare den lokale historie og vår kulturarv.
 • Støtte spesielle tiltak som tar sikte på å forebygge eller forhindre ungdomskriminalitet, rusbruk ol.
 • Være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte økonomisk bistand ved behov og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon.
 • Ta initiativ for å utvikle Nordbydalen som kulturarena herunder å sikre rehabilitering av kraftverket i Nordbydalen.

Idretten

Idretten representerer en betydelig ressurs innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Rælingen Frp vil derfor prioritere idrettslige tiltak rettet mot nettopp barn og unge. Idretten kan også spille en viktig rolle i arbeidet med å integrere forskjellige befolkningsgrupper i kommunen.

Rælingen FrP mener at idretten spiller en viktig rolle i arbeidet med å motvirke utenforskap og negative ungdomsmiljøer. Idretten bidrar også til integrering av forskjellige befolkningsgrupper. Rælingen FrP er positive til å støtte idretten da hver skattekrone som brukes utløser en større verdi i form av frivillig innsats.

Rælingen FrPs målsetning er «Idrett for alle». FrP mener at idretten må bevare sin selvstendige rolle uavhengig av politisk innblanding og styring. FrP vil at kommunens innsats først og fremst skal konsentreres rundt bygging og drift av lokaler og anlegg. Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett.

Toppidretten skal være helt eller delvis egenfinansiert, slik at elitenivåer ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett.

Rælingen FrP vil:

 • Samarbeide med Idrettsrådet, idrettslag og private for å realisere idrettsanlegg i Rælingen – prioritering etter behov og finansieringsgrunnlag.
 • Gradvis øke den samlede støtten til idrettslagene slik at denne kommer på nivå med sammenlignbare kommuner.
 • Bidra til å videreutvikle Marikollen idrettspark.
 • Støtte regelmessig rehabilitering av kunstgressbanene i Marikollen, og være positiv til øket banekapasitet gjennom undervarme på flere baner.
 • Bidra til å sikre stabil og forutsigbar vanntilførsel til kunstsnøproduksjon i Marikollen. Utrede alternativer til oppdemming av Fjerdingbydammen.
 • Bidra til bygging av nytt grendehus på Nordby, samt utvikling av nærmiljøanlegget ved Nordby skole.
 • Sørge for at idrettsanleggene i alle deler av kommunen vedlikeholdes og videreutvikles.
 • Prioritere barne- og ungdomsidrett samt aktiviteter for funksjonshemmede.
 • Sørge for forsvarlig drift av idrettsanlegg.
 • Etablere ballplasser og løkker for uorganisert aktivitet

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.