Ringsaker FrP er klare til å ta over styringen av Ringsaker kommune!

Ringsaker FrP partiprogram for perioden 2023-2027

Her kan du lese hele partiprogrammet til Ringsaker FrP for perioden 2023-2027. Først kan du lese litt om våre overordnede målsetninger og verdier, før vi presenterer politikken vi går til valg på fra A til Å. Ringsaker FrP stiller en rekordsterk liste til høstens valg, med hele 37 listekandidater. Vi har et godt sammensatt lag som er klar for å ta over styringen av Ringsaker.

Våre overordnede målsetninger og verdier

FrP er et liberalistisk folkeparti som legger sterk vekt på individets frihet. Ringsaker FrP vil jobbe for en effektiv kommune som har fokus på lovpålagte primæroppgaver. Vi vil satse på trygge barnehager og skoler, samt et robust barnevern. Gode oppvekstsvilkår er en viktig investering i framtidens befolking. For oss er det viktig å sørge for en verdig og trygg eldreomsorg, der man selv skal kunne velge tjenesten man bruker.

Ringsaker FrP vil ha et sterkt fokus på næringsutvikling. Mye takket være FrP sin innsats i regjering har vi i dag en meget god infrastruktur, med 4-felts motorvei gjennom kommunen. Vi i FrP har et stekt ønske om å legge til rette for gode konkurransevilkår for gründere og bedrifter. Vi er tilhengere av private initiativ, og er åpne for at private kan gjøre flere av oppgavene som kommunen i dag drifter selv.

Vi er sikre på at vår politikk vil føre til en mer kostnadseffektiv kommune, slik at vi kan lette på det kommunale skatte- og avgiftstrykket ovenfor innbyggerne. Dette vil sikre Ringsaker mange nye og trygge arbeidsplasser, samt større økonomisk handlefrihet for kommunens innbyggere. Godt valg!

Administrasjon

● For FrP er det viktig å sørge for at administrasjonen driftes så effektivt som mulig. Vi har i vårt program flere forslag som vil avbyråkratisere flere prosesser som gjør at kommunen trenger mindre administrasjonsressurser.

● Det vil i kommende periode ikke være økonomisk handlingsrom for å bygge nytt rådhus. Primæroppgaver innen oppvekst og helse og omsorg skal prioriteres først.

Arbeid

● Arbeidslinja er hjørnesteinen i FrPs arbeidslivspolitikk, og det er ingen tvil om at vi mener at alle som kan jobbe, bør jobbe. Den handler ikke bare om at det skal lønne seg å jobbe, men også at de som trenger bistand til å komme i jobb, skal få den støtten de trenger. Her har kommunen et ansvar.

● Kommunen skal bidra til å utnytte mulighetene og kompetansen som finnes i Arbeids- og inkluderingsbedriftene. Dette vil få flere i arbeid, og vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Bosetting

●Ringsaker kommune skal være en Ja-kommune, som legger til rette for utbygging av tomter og næringsutvikling i hele kommunen.

●Det skal ikke legges unødvendige restriksjoner eller byråkratiske hindringer på byggeprosjekter som fordyrer eller vanskeliggjør prosjektene. Bygging som ikke er til hindrer for andre skal alltid tillates.

●Ringsaker FrP vil være en pådriver for at utviklingen av hyttebyen Sjusjøen kan fortsette. Det er derfor viktig at kommunen finner en løsning med grunneierne, slik at nødvendig infrastruktur innen vann og avløp kommer på plass, slik at utbyggingen kommer i gang igjen.

Helse og omsorg

●Helse og eldreomsorg er en viktig kommunal primæroppgave.

●Det skal ikke være for høy terskel for å få sykehjemsplass, samtidig skal de som ønsker å bo hjemme lengst mulig ytes trygge hjemmetjenester av høy kvalitet. Kommunen skal sørge for at det tilbys omsorgsboliger for de som ønsker det. Det er her viktig at private initiativ gis gode rammevilkår for å videreføre, utvikle og etablere drift.

●Private aktører som ønsker å tilby tjenester i eldreomsorgen skal få mulighet til dette, men tilbudet skal finansieres av det offentlige selv om det er private drivere. Slik sikrer vi at lommeboka ikke blir avgjørende for hvilke tjenester du får. God eldreomsorg er viktig for livskvaliteten til de eldre. Er du ikke fornøyd med tjenesten, skal du kunne velge en annen tilbyder av tjenesten du mottar!

●Ringsaker FrP ønsker en egen sykehjemsavdeling for yngre personer (under 62 år) som er fysisk skadde.

●Vi vil legge til rette for frivillig arbeid i helsetjenesten, omsorg kan dreie seg om så enkle ting som handling på butikken eller litt selskap til de eldre i hverdagen. Dette kan settes i system og vil motvirke ensomhet.

●Ringsaker FrP vil beholde alle dagens helsestasjoner: Brøttum-Nes-Moelv-Brumunddal

●Helse- og omsorgsektoren må organiseres bedre for å utnytte ressursene bedre. FrP er opptatt av å styrke statusen til fagarbeidere, slik at helsefagarbeiderne kan få flere oppgaver for å avlaste sykepleierne.

●FrP gikk imot nedleggelsen av Holo, men fikk ikke flertall i kommunestyret for å beholde tilbudet. Ringsaker FrP ønsker at tilbudet Sund skal satses på.

Kultur

● Kultur er ikke en kommunal primæroppgave og bør i størst mulig grad drives av private, eller være basert på frivillighet.

● I Ringsaker finnes det en rekke idrettslag og organisasjoner som drives på dugnad av ildsjeler. De økonomiske ressursene som brukes på kulturområdet bør rettes inn mot denne typen virksomheter. Idrettsrådet er her en viktig ressurs.

● Kultur for voksne bør finansieres med publikumsbetaling, eller finansieres i samarbeid med næringslivet.

● Det er viktig at kommunen spiller på lag med private initiativ innen kulturområdet. Dette kan for eksempel handle om å tilby og utnytte kommunens eksisterende fasiliteter til slike formål.

Lokalmiljø

● Ringsaker FrP er opptatt at vi forvalter lokalmiljøet vårt på en god måte, for å sikre trivsel og mulighet for positive opplevelser for innbyggerne eller etterlate et godt inntrykk for besøkende.

● Ringsaker FrP ønsker å opprettholde rimelige og lett tilgjengelige gjenvinningsstasjoner. Dette er viktig for å unngå dumping og brenning av avfall rundt i kommunen.

● Vi er motstandere av vindmølleutbygging i Ringsaker. Vi vil at innbyggerne skal slippe å måtte se ruvende vindmøller på topper som Høsbjørkampen, Bangsberget, Amlisberget, eller i Ringsakerfjellet.

● Det er ikke opp til kommunen å pålegge innbyggerne å gjennomføre klimatiltak. Det er positivt at innbyggerne er miljøbevisste, men dette må skje på deres egne premisser. Det skal heller ikke brukes penger eller ressurser til å lønne klimabyråkrater i administrasjonen. Vi vil ha gulrot, ikke pisk.

● Kjøtt er smakfull og næringsrik mat, som er viktig i den lokale mattradisjonen. I Ringsaker er landbruket den viktigste næringen, og det er viktig for arbeidsplasser, matsikkerhet og kulturlandskapet at bøndene får drive kjøtt- og melkeproduksjon i kommunen. Ringsaker FrP er motstandere av alle forslag som går ut på å redusere servering av kjøtt- og meieriprodukter i kommunens kantiner, i eldreomsorgen osv.

Næring og landbruk

● Ringsaker kommune skal være på tilbudssiden når det kommer til næringsutvikling i hele kommunen. Vi ønsker alle private initiativ velkommen, og vil legge til rette for en «ja-holdning» uten unødvendig byråkrati og etableringshindringer. Kommunen skal redusere skatte- og avgiftstrykket for å stimulere til økt næringsaktivitet. Kommunen skal slik sett legge til rette for at Ringsaker skal være den foretrukne kommunen i Innlandet og etablere seg i, for næringsdrivere og kapitaleiere.

● Ringsaker er blant Norges viktigste landbrukskommuner. Det er derfor viktig at vi er positive til kjøtt- og melkeproduksjon, samt fører en streng rovdyrforvaltning. Det er viktig å ta hensyn til dyrket mark, og eventuell nedbygging av denne skal erstattes med nydyrking.

● Skogbruk og foredling av trevirke er spesielt viktige næringer som kommunen bør satse på, og legge til rette for å videreutvikle.

● Ringsaker FrP er tilhengere av videreutvikling og aktivitet i Ringsakerfjellet. Dette skaper mange arbeidsplasser og inntekter for kommunen! Vi vil jobbe for at Ringsaker fortsatt skal være Norges største hyttekommune.

Rovdyr

● For oss er hensynet til husdyr på utmarksbeite og muligheten for jakt med hund viktigere enn en tallrik rovdyrbestand. Ulv eller andre rovdyr som gjør skade på disse skal kunne felles umiddelbart.

● Vi ønsker heller ikke villsvin eller mårhund i vår fauna.

Rus og psykisk helse

● I rusomsorgen er det viktig å sørge for tilstrekkelige ressurser til forebygging og ettervern. FrP er tilhenger av å la private og ideelle organisasjoner gi tilbud til denne brukergruppen, dersom de ønsker det. Dette innebærer at kommunen skal være på tilbudssiden ovenfor både eksisterende og nye etableringer.

● Individuelle tilpasning er viktig for å forebygge og hjelpe personer som sliter med rus eller psykiske problemer, for oss i FrP er derfor fritt brukervalg viktig. Private og ideelle organisasjoner er avgjørende for å kunne gi denne type tilpasning.

● Vi vil jobbe for at erfaringskonsulenter skal kunne bidra både for å forebygge og hjelpe de som allerede har rusproblemer.

Samferdsel

● Ringsaker FrP vil gjøre alt vi kan for å sikre at bommene langs Furnesvegen blir skrudd av for godt. Bilen er et høyst nødvendig framkomstmiddel for innbyggerne i vår kommune, og skal ikke være en økonomisk melkeku for det offentlige.

● For oss er vedlikehold av kommunale veier et satsningsområde, som vil føre til økt trafikksikkerhet.

● Vi er tilhengere av kostnadseffektiv og funksjonell utbygging av gang- og sykkelvei, og vil at utbygging av dette skal prioriteres langs de mest utsatte skoleveiene.

● Ringsaker FrP vil legge til rette for utbygging av to-spors jernbane til Moelv. Dette vil være viktig for å sikre et framtidig sykehus i Moelv.

● Det skal ikke kreves inn parkeringsgebyr på noe offentlig grunn i Ringsaker kommune, dette er viktig spesielt for handelsstanden.

● Ringsaker FrP er imot interkommunale byvekstavtaler som innebærer bompenger eller parkeringsavgifter. Vi mener at bilen vil være det viktigste transportmiddelet for kommunens innbyggere i overskuelig framtid.

Samfunnsberedskap

● Ringsaker FrP ønsker å legge til rette for et nødetatsenter på Rudshøgda. Der skal nødetater som politi, brannvesen og ambulanse samles. Brannstasjonene på Nes og i Mesnali opprettholdes

Skole, barnehager og barnevern

● For FrP er bekjempelse av mobbing i skolen en fanesak. I vårt alternative budsjett forslo vi å bevilge 6 millioner kroner til å ansette miljøterapeuter i skolen, som skal gjøre det lettere for lærere å fokusere på undervisning. Vi vil at Ringsaker kommune skal ha et eget mobbeombud.

● Vold og trusler har dessverre blitt et økende problem i ungdomsmiljøene. Ringsaker FrP vil jobbe for at skole og barnevern får nødvendige ressurser og virkemidler til å håndtere og motvirke denne trenden. Dette skal også være med å frigjøre tiden til lærerne, slik at de kan bruke tiden på undervisning og på å skape gode læringsmiljøer.

● Kommunen skal prioritere å styrke barnevernet, dette er en viktig primæroppgave.

● Ringsaker FrP vil jobbe for å dreie kommunale investeringer over på vedlikehold av skoler og barnehager. I vårt alternative budsjett for 2023 flytter vi 12 millioner kroner fra investeringer i park- og sentrumstiltak, over på vedlikehold av skoler og barnehager.

● Rehabilitering av ungdomsskoler skal prioriteres foran nytt rådhus.

● Vi ønsker å bygge en ungdomsskole i Brumunddal som har kapasitet til å ta imot alle elevene fra Mørkved barneskole. Alle dagens ungdomsskoler skal bestå. Vi støtter forslaget om at utbyggingen av Brumunddal ungdomsskole skal legge mer til rette for utøvelse av yrkesfag.

● FrP har hele veien vært en forkjemper for grendeskolene i nordre Ringsaker. Vi mener at skoler skal opprettholdes så lenge lokalbefolkningen ønsker det.

● Konkurranse mellom offentlige og private barnehager får det beste ut av tilbudet til barna. Vi ønsker at det fortsatt skal være en sunn konkurranse mellom offentlige og private aktører.

Økonomi, skatter og avgifter

● Ringsaker FrP har som mål å redusere eiendomsskatten med minst 25 % og halvere formuesskatten i løpet av perioden. Ringsaker er i dag en skattesvak kommune som kun henter inn 81 % av landsgjennomsnittet i skatteinntekter per innbygger. Reduserte skattesatser vil stimulere til økt aktivitet og tilflytning til kommunen. På lang sikt vil det dermed lønne seg å gjøre disse grepene.

● Alle kommunale eiendommer som kommunen eier bør selges for å unngå kostnader og for å frigjøre kapital. Bygninger som ikke lenger er i bruk, skal selges så fort som mulig. De resterende eiendommene i kommunen bør overføres til et eget eiendomsselskap som forvalter alle eiendommene.

● FrP vil stille krav til effektivisering av kommunal virksomhet som samsvarer med private virksomheter. Dette vil føre til effektivisering som vil senke de kommunale avgiftene.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.