Valgprogram Råde FrP 2023-2027

Valgprogram 2023-2027

Valgprogram Råde FrP 2023-2027

Råde Frps fokus de neste fire årene vil være å sikre en fortsatt god økonomi i kommunen, gjennom å kostnadseffektivisere administrasjonen og hindre unødig gjeld gjennom bygging av nytt kulturhus. Primærbehovene til innbyggerne må være førsteprioritet. Råde skal være en trygg og familievennlig bygd, med muligheter til å lykkes i livet. Vi skal ha fokus på eldreomsorgen i Råde nå, og vil om mulig se på interkommunale løsninger for et nytt stort sykehjem med korttidsplasser. Vi skal ha fokus på å være så næringsvennlige som mulig, med et så lavt skatte- og avgiftsnivå som budsjettet tillater, slik at vi er konkurransedyktige og attraktive både for bedrifter og privatpersoner.

Skole, familie og oppvekst

Råde FrP ønsker ingen enhetsskole. Alle elever skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter.

Skolen skal være et godt sted å være for alle elever. Når trivsel ligger til grunn, vil også læringsgrunnlaget være optimalt.

Den nærmest totalitære teoretiske tilnærmingen skolen har fokusert på, fungerer ikke for veldig mange elever, som ender opp som tapere. Råde FrP vil se på mulighetene for en langt større praktisk tilnærming i skolene våre.

Læring gjennom lek!

Alle skoler har nulltoleranse for mobbing, likevel tolereres det, ved at det fortsatt eksisterer. Råde FrP vil komme til bunns i hvorfor alle tiltak som gjøres ikke fungerer og komme frem til konkrete løsninger. Lærerne må få bedre redskaper til å håndtere mobbing.

For Råde FrP er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid.

Vi mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien.

Råde Frp vil:

· Innføre fleksibel skolestartalder med skolestart senest ved syv år.

· Innføre anonym retting av heldagsprøver.

· Elevene skal ha mulighet til å evaluere lærerne sine.

· Styrke sanksjonsmulighetene i antimobbearbeidet.

· Gjøre det enklere å skifte ut skoleledelse og lærere som over tid ikke håndterer mobbesaker.

· Sikre barn rett til samvær med begge foreldre ved samlivsbrudd.

· At kontantstøtteordningen strammes inn og knyttes til forutgående arbeidsinntekt.

· At alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige, samt sikre reell økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager i Råde.

· Ha fri etableringsrett for private barnehager.

· Styrke barnevernsbarns muligheter for medvirkning og til å klage på tjenester de mottar.

· Innføre prøveordning med kombinerte omsorgs-/studentboliger i Karlshus.Helse og omsorg

Råde FrP vil jobbe for at syke og eldre skal ha trygghet i hverdagen. Rådes eldre fortjener en varm og verdig eldreomsorg i verdensklasse. Derfor skal vi fortsette å forbedre og bygge ut eldreomsorgen.

Forebygging og tidlig innsats innen psykisk helse er svært viktig for å lykkes med arbeidet En essensiell del av dette arbeidet er at enkeltindivider må bli sett og lyttet til.

Selv om Råde er en landbrukskommune og ei bygd mere enn en by, så har vi også våre utfordringer med rus, som har nådd våre skoleporter. Her har vi mye å ta tak i. Vi vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Spesielt rettet mot barn og unge.

Råde FrP vil:

· Jobbe for fritt sykehjemsvalg og innføre full og reell valgfrihet i alle omsorgstjenestene.

· Likestille offentlige og private tilbydere.

· Bygge nytt interkommunalt sykehjem med nabokommuner for å sikre og utvide plasskapasitet, i hovedsak tiltenkt korttidsplasser mellom sykehus og hjemmetjeneste.

· Ha større fokus på ernæring blant eldre og videreutvikle sykehjemskjøkkenet.

· Innføre bruker- og pårørendeutvalg i kommunen for omsorgstjenester.

· Innføre plikt for ansatte i omsorgssektoren om å ha gjennomført barnevaksinasjonsprogrammet og norsk språktest.

· Likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere.

· Sikre psykologtjeneste i kommunen.

· Styrke forebyggingsarbeidet for å hindre rusmisbruk, styrke samarbeidet med skole, og ikke minst samarbeidet mellom skole og foreldre.

· Støtte frivillige organisasjoner som jobber rusforebyggende mot ungdommer.

· Opprette kommunal tannlege i Råde for behandling av barn og unge.

· Foreta en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Råde.

· Videreutvikle BPA som et likestillingsverktøy, organisert under NAV og gjennom overslagsbevilgning.

· At den enkelte selv kan velge og motta pleie fra familiemedlemmer eller andre, betalt av det offentlige.Eiendom, økonomi, skatter og avgifter

Råde FrP vil fortsette å arbeide for en liberal eiendomspolitikk . Kommunen skal være en JA-kommune i byggesaker.

- Vi sier nei til eiendomsskatt!
Skatt på bolig er svært urettferdig og unødvendig, og vi vil derfor jobbe for å avskaffe eiendomsskatten.

Vi vil prioritere skatte- og avgiftslettelser for å gi større frihet for familier og enkeltmennesker. Mere igjen av din egen inntekt.

Samtidig vi vil redusere de kommunale utgiftene gjennom kostnadseffektiviserende tiltak.

Råde Frp vil:

· Redusere det kommunale skatte- og avgiftsnivået.

· Sikre konkurransedyktige skattebetingelser for bedriftene.

· Kostnadseffektivisere kommuneadministrasjonen ved å begrense unødig konsulentbruk og kombinere stillinger.

· Fjerne eiendomsskatten.

· Skille mellom drift og investeringer i kommunebudsjettet.

· Være JA-kommune i byggesaker og verne om eiendomsretten.

· Privatisere teknisk etat etter anbud.

· Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger i Rådebaserte bedrifter.


Samferdsel, miljø og landbruk

I en bygd som Råde er et godt veinett for kjøretøy og gang/sykkel et essensielt verktøy for å knytte bygda sammen og sikre en trygg trafikk.

- Gang og sykkelveien mellom Kalshus og Tomb sikres ferdigstilt.

Råde Frp vil føre en forutsigbar og faktabasert klimapolitikk som bidrar til reduserte klimagassutslipp basert på kostnader og effekt.

· Basere all gjennomføring av klimatiltak på en grundig kost/nytte-analyse.

· Opprettholde et strengt vern av matjorda i Råde.

Råde Frp vil:

- Prioritere å oppgradere veinettet i Råde, med særlig prioritet i boligfelt med hullete veier.

· Aktivt jobbe for en gang- og sykkelsti mellom Karlshus og Tomb, ved bruk av politiske pressmidler mot involverte aktører.

· Arbeide aktivt for oppstart av ny jernbane i løpet av valgperioden.

· Åpne opp for selvkjørende minibusser mellom Saltnes og Karlshus.

· Jobbe for gjenåpning av den sivile lufthavnen på Rygge, men samtidig støtte økt militarisering og amerikansk nærvær.

· Basere all gjennomføring av klimatiltak på en grundig kost/nytte-analyse.

· Liberal forvalting av strandsonen.

· Legge til rette for økt karbonbinding i skog og tre gjennom insentiver for planting.

· Opprettholde et strengt vern av matjorda i Råde.Innvandring, integrering og kultur

Det må legges vekt på at alle som har lovlig opphold i Norge, skal være sikret en rettferdig behandling.

Vi mener at gode norskkunnskaper er fundamentalt for å lykkes i norsk arbeidsliv, og at den enkelte skal stilles krav til å ville integreres og gjøre en innsats for det.

Råde FrP er på ingen måte i mot kulturhus, men nå er ikke det rette tidspunktet.

Det er ikke rom for å øke kommunens gjeld ytterligere. Spesielt ikke når vi har gjeld for to nye skolebygg og vi samtidig sårt trenger til et nytt sykehjem.

Fremskrittspartiet tror på kostnadseffektivisering av kommunen fremfor økte skatter og avgifter.

Derfor vil Råde FrP støtte kulturarrangementer i kommunen, som Råde parkfestival og Råde ungdomsskole fint kan benyttes til kulturformål.

Primærbehovene til innbyggerne må være førsteprioritet

- Privatisere teknisk etat.

- Skrote Kulturhusplanene

- Begrense konsulentbruk.

- Helsehuset/langhuset til privat aktør for å begrense gjeld.

Råde Frp vil:

· Videreutvikle sikkerhetsrutiner ved Nasjonalt ankomstsenter.

· Innføre en ordning der privatpersoner gis ansvaret for bosetting og oppfølging av kvoteflyktninger. Kommunen må godkjenne bosettingen og gi norskopplæring/introduksjonsprogram.

· At det innføres et integreringsbarometer som måler resultater.

· At de som ikke kommer i jobb etter endt introduksjonsprogram skal ha aktivitetsplikt. Brudd på denne betyr avkortning av økonomiske ytelser.

· Ivareta innvandrerbarns frihet og integrering i det vestlige samfunn.

· At foreldre som sender barn til utlandet mot deres vilje, skal straffeforfølges av kommunen og fratas omsorgsretten for egne barn.

· Jobbe for integrering av arbeidsinnvandrere fra EØS-land.

· Sikre videre støtte til kulturarrangementer i bygda.

· Stanse bygging av nytt kulturhus av økonomiske hensyn og heller åpne for mer allsidig bruk av Råde ungdomsskole.


Bli med på laget!

Er du grunnleggende enig i hva Råde FrP vil arbeide for i de neste 4 årene?

Vil du være med å utgjøre en forskjell i Råde kommune?

Er du engasjert i hva som skjer i kommunen?

Det engasjementet er politikk. Kanskje har du noen nye innspill. Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn her:Nedenfor til høyre finner du medlemsknappen

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.