Vedtatte resolusjoner på årsmøtet til Vestre Aker FrP

Mandag 22. januar 2024 avholdt Vestre Aker FrP årsmøte, og lagets medlemmer debatterte og voterte frem ni gode resolusjoner som partiet skal følge opp videre.

Resolusjon 1: Bedre vei i Sørkedalen

Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken har i årevis vært preget av høyt konfliktnivå og farlige trafikksituasjoner mellom kjøretøy og myke trafikanter. Arbeidet med å bedre trafikksituasjonen og sikre myke trafikanter i Sørkedalen har samlet støv i skrivebordsskuffene i Rådhuset.

Marka er Oslos og kanskje landets største og mest brukte idrettsanlegg. Barn og voksne i alle aldre bruker Sørkedalen til både organisert og uorganisert trening og rekreasjon hver eneste uke.

Flere av idrettslagene i bydelen er aktive brukere av Sørkedalsveien og har flere ganger uttrykt bekymring for den økte risikoen som følge av økt trafikk i Sørkedalsveien. Det samme har Røa Vel og Sørkedalens venner gjort når de har oppfordret politikerne i Oslo til å prioritere utbedringer av Sørkedalsveien.

Fremskrittspartiet foreslo i Bystyret i 2021 oppstart av reguleringsarbeidet. De vanligvis så sykkelvennlige partiene på venstresiden stemte mot.

Vestre Aker Fremskrittsparti tar innspillene fra idrettslagene og velforeningene i bydelen på alvor og mener det haster med å legge til rette for utbedring av veien i Sørkedalen, slik at den er tilpasset alle som bruker veien.

Vestre Aker Fremskrittsparti ber bystyregruppen prioritere arbeidet med å legge til rette for utbedringer av veien i Sørkedalen.

Resolusjon 2: Lokal matlaging på sykehjemmene

Det er viktig at eldre får i seg nok mat og at kostholdet er variert. Økt bruk av varme måltider og matlaging lokalt på sykehjemmene kan øke kvaliteten på maten og gi eldre livsglede.

Mens det forrige byrådet planla å redusere kjøttforbruket på sykehjemmene, mener Fremskrittspartiet at eldre pleietrengende selv må få bestemme når de skal stå opp, legge seg, hva de skal spise, og så langt det er mulig, leve livet sitt slik de selv ønsker det.

Livsglede, aktivitet og mestring er like viktig for personer som bor på sykehjem som for andre. Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen samt at det vil kunne redusere unødvendig medisinbruk.

God mat med riktig ernæring er viktig for våre eldre. Underernæring er et alvorlig problem både på sykehjem og blant hjemmeboende eldre.

Fremskrittspartiet vil at det skal stilles krav til den maten som serveres våre eldre og pleietrengende, og vil jobbe for at flere sykehjem skal ha eget kjøkken.

Ved å få kjøkkenet tilbake, kan sykehjemmet sørge for at eldre som har dårlig matlyst, får mat de faktisk har lyst på.

Vestre Aker Fremskrittsparti oppfordrer Vinderenhjemmet og Hovseterhjemmet til økt lokal matlaging og økt bruk av varme måltider som er tilpasset beboernes ønsker og behov.

Resolusjon 3: Bedre tilbud til barn og unge

Mange barn og unge har ikke råd til å delta på fritidsaktiviteter. Dette er med på å skape begrensninger for de som ikke har mulighet til å delta, og kan føre til at bydel Vestre Aker preges av sosial ulikhet.

Gjennom kartleggingsprosjektet «Mellom bekymring og muligheter» i regi av bydel Vestre Aker kommer det frem at ungdom bør ha flere arenaer å utfolde seg på og pekes på at gratis fritidsaktiviteter skaper like muligheter for alle.

Ungdata undersøkelsen fra 2023 viser at bydel Vestre Aker scorer lavt på «Lokaler for å treffe andre unge på fritida». UNICEFs bydelsanalyse viser at bydel Vestre Aker er den bydelen som bruker minst penger på barn og unge med 47.500 kroner, mens gjennomsnittet for alle bydeler er 69.800.

Blant tiltakene som trekkes frem i rapporten er B7 og et utvidet med idrettslagene i bydelen som kan være tilgjengelig på kveldstid og i helgene.

I samarbeidsavtalen i Vestre Aker har Fremskrittspartiet sammen med Høyre og Venstre gått inn for å videreutvikle Hovseterløftet for et styrket lokalmiljø i samarbeid med flere aktører, et styrket samarbeid mellom skolene, barnevernet og politiets forebyggende enhet og en videreutvikling av ungdomsklubben på Hovseter.

Vestre Aker FrP viser til at gode fritidstilbud for barn og unge er viktig for integrering og forebygging av kriminalitet. Vestre Aker FrP ber bydelsutvalget i Vestre Aker:

  • Jobbe for å bedre fritidstilbudet til barn og unge i bydelen.
  • Sikre et forsterket tilbud ved B7 etter gjenåpningen i nye lokaler.
  • Legge til rette for at barn og unge i bydelen kan delta i utviklingen av B7.
  • Ta initiativ til utvidet samarbeid mellom B7 og idrettslagene i bydelen.
  • Vurdere mulighetene for utvidede åpningstider på BUA.
  • Legge til rette for en gaveboks-ordning der private kan gi bort leker/utstyr som kan hentes av personer med lavinntekt i bydelen.

Resolusjon 4: Utvid åpningstidene ved gjenvinningsstasjonen på Smestad

Det er til tider lange køer for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen på Smestad. Fredager og lørdager stenger gjenvinningsstasjonen klokken 16.30, mens den er helt stengt på søndager.

I samarbeidsavtalen i Vestre Aker har Fremskrittspartiet fått Høyre og Venstre med på å jobbe for søndagsåpent på gjenvinningsstasjonen på Smestad.

Det er i helgene mange har tid til å rydde i kjellerboder, tømme hus og leiligheter ved flytting eller kjøre vekk hageavfall. Fremskrittspartiet har som mål å skape en enklere hverdag for folk flest, og mener gjenvinningsstasjonen derfor bør ha åpent når folk har størst behov for å kvitte seg med avfall.

Vestre Aker Fremskrittsparti ber bystyregruppen jobbe for utvidet åpningstid fredager og lørdager og søndagsåpen gjenvinningsstasjon på Smestad.

Resolusjon 5: Bedre regularitet på Holmenkollbanen

Holmenkollbanen er oftere stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold enn de andre t-banestrekningene i Oslo. Dette skaper store utfordringer både for folk som bor i Holmenkollåsen hvor det er få andre kollektivtilbud. Det skaper også utfordringer på snørike helger når mange oslofolk ønsker å bruke marka.

Vestre Aker Fremskrittsparti ber bystyregruppen jobbe for at det settes inn tilstrekkelig med ressurser til å holde Holmenkollbanen åpen for trafikk, slik at regulariteten blir like god som på de andre t-banestrekningene også når det snør i hovedstaden.

Resolusjon 6: Dropp monstermaster - legg kraftlinjer i bakken

Motstanden mot de nye monstermastene fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo er massiv, både i Oslo og Bærum.

I 2021 vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at nye høyspentkabler, mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo, skal føres på 38 meter høye master. Dagens master i samme trasé er 21 meter.

En fersk rapport Oslo Economics har laget på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) slår imidlertid fast at «I kabelalternativet finner vi positive areal- og miljøvirkninger på 1,4 milliarder kroner som følge av frigjorte arealer og reduserte nærføringseffekter, sammenlignet med et alternativ med ny luftledning.» «I tillegg har kabelalternativet andre positive nyttevirkninger sammenlignet med ny luftledning, som vi ikke har tallfestet. Kabling gir for eksempel mulighet for mer effektiv og verdifull arealbruk over tid.»

Vestre Aker Fremskrittsparti mener staten må lytte til innbyggerne som ikke ønsker monstermaster over hustakene der de bor, når det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge kablene i bakken.

Vestre Aker FrP sier nei til de planlagte monstermastene og ber Oslo FrP jobbe for at den planlagte kraftlinjen mellom Hamang og Smestad legges i bakken.

Resolusjon 7: Bygg Røatunnelen nå

Røa er et nærmiljøsenter med mange myke trafikanter, som er hardt belastet av gjennomgangstrafikk. Årsdøgntrafikken på Griniveien er nå rundt 15.000 biler, som er mer enn mange Europaveistrekninger.

Allerede i 1980 ble Røatunnelen omtalt som løsningen på trafikkproblemer av byplankontoret. I 1988 ble tunnelen innlemmet i Oslopakke 1. I 1980 betraktet byplankontoret bygging av tunnel som en forutsetning for den videre planleggingen av et lokalsenter på Røa.

I samarbeidsavtalen mellom byrådet og Fremskrittspartiet for perioden 2023 – 2027 heter det at Røatunnelen skal prioriteres. I samarbeidsavtalen i Vestre Aker bydel har Høyre, Venstre og FrP blitt enige om å prioritere bygging av miljøprosjektet Røatunnelen, lang tunnel.

En tunnelløsning vil blant annet bety redusert gjennomgangstrafikk, tryggere trafikksituasjon for myke trafikanter, lavere støynivå og reduserte lokale utslipp. I tillegg vil Røa bli et effektivt og attraktivt kollektivknutepunkt og et mer attraktivt lokalsentrum og bymiljø.

Prosjektet er svært viktig for utvikling av Røa-området. Dersom det heller ikke denne gang blir prioritert av partiene som forhandler om bompengeløsninger, mener Vestre Aker Fremskrittsparti at Olso kommune bør prioritere prosjektet med penger fra bykassen.

Vestre Aker Fremskrittsparti ber om at byggingen av Røatunnelen igangsettes snarest mulig, med byggestart senest innen 1. juni 2027.

Resolusjon 8: Bedre vedlikehold av veiene

En snørik og kald start på 2024 har vist at det er stort behov for brøyting av veinettet i bydel Vestre Aker.

De siste årene med snørike vintre har vist at det på flere veier har blitt store problemer med snø som ikke har blitt fjernet, der hjulsporene har blitt dype og fremkommeligheten dårlig.

I samarbeidsavtalen for Vestre Aker er Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet enige om å bedre vedlikeholdet og brøytingen av fortau og veier, slik at det blir tryggere for alle som går sykler og kjører.

Vestre Aker Fremskrittsparti ber Oslo kommune sørge for at det gjennomføres brøyting og vedlikehold av veinettet, slik at fremkommeligheten blir ivaretatt og det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner som følge av manglende brøyting.

Resolusjon 9: T-bane til Tryvann

Tryvann er i ferd med å bli et av de mest benyttede utfartspunktene i Oslo både sommer og vinter. Mange foreldre ønsker å sende barna til Vinterparken og i sommerhalvåret til klatreparken, men tar ikke sjansen fordi man bytte fra bane til buss for å komme helt frem til Tryvannstårnet.

I samarbeidsavtalen for Vestre Aker er Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet enige om at man ønsker et forbedret kollektivtilbud, blant annet en forlengelse av Frognserseterbanen.

Det ligger allerede en trasé for bane fra Frognerseteren stasjon opp mot Tryvann. Her gikk faktisk banen, med materialer til byggingen av Tryvannstårnet, i sin tid.

En baneløsning til Tryvann vil øke tilgjengeligheten til marka med kollektivtransport, i tillegg til at det vil føre til trygg transport av barn som bruker anleggene på Tryvann til fritidsaktiviteter sommer og vinter.

Vestre Aker Fremskrittsparti mener det er på tide å realisere bygging av Tryvannsbanen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.