Person i rullestol. Illustrasjonsfoto.

Personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming. 

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede
  • Foreta en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge
  • Sikre og styrke arbeidet med rehabilitering/habilitering
  • Etablere en varig statlig finansiert transportordning for personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov
Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt arbeidsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de fortsatt kan delta i arbeidslivet. Rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet.

Det bør etableres en Nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielt transportbehov, og ordningen må styrkes. Målsettingen er at personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal hindres i å ha et aktivt og selvstendig liv.

Psykisk utviklingshemmede skal så langt som mulig gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre. Forholdene må derfor legges til rette for at psykisk utviklingshemmede kan leve et så normalt liv som mulig, både ved å delta i arbeid, fritidsaktiviteter og ha samme frihet som andre til å velge boform.

Det må legges til rette for at psykisk utviklingshemmede sikres bedre muligheter for å få realisert sin arbeidsevne. Dette ønsker vi å gjøre ved å iverksette en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid.

Vi ønsker en gjennomgang av livssituasjonen, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge, med sikte på å forbedre tjenestene for brukerne. Noen psykisk utviklingshemmede vil kunne ha god nytte i hverdagen av servicehunder og ulike former for velferdsteknologi.

Vi vil forskriftsfeste retningslinjene for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt.