Person i rullestol. Illustrasjonsfoto.

Personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming. 

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede
 • foreta en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge
 • sikre og styrke arbeidet med rehabilitering/habilitering
 • etablere en varig statlig finansiert transportordning for personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt arbeidsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de fortsatt kan delta i arbeidslivet. Rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet.

Det bør etableres en Nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielt transportbehov, og ordningen må styrkes. Målsettingen er at personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal hindres i å ha et aktivt og selvstendig liv.

Psykisk utviklingshemmede skal så langt som mulig gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre. Forholdene må derfor legges til rette for at psykisk utviklingshemmede kan leve et så normalt liv som mulig, både ved å delta i arbeid, fritidsaktiviteter og ha samme frihet som andre til å velge boform.

Det må legges til rette for at psykisk utviklingshemmede sikres bedre muligheter for å få realisert sin arbeidsevne. Dette ønsker vi å gjøre ved å iverksette en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid.

Vi ønsker en gjennomgang av livssituasjonen, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge, med sikte på å forbedre tjenestene for brukerne. Noen psykisk utviklingshemmede vil kunne ha god nytte i hverdagen av servicehunder og ulike former for velferdsteknologi.

Vi vil forskriftsfeste retningslinjene for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt.

Dette har vi gjort i regjering:

 • En ny og bedre tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal sikre rask tilrettelegging av arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne/ arbeidsevne.
 • Utvidet retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden som skal bidra til at døvblinde får bedre muligheter til å delta i fritidsaktiviteter.
 • Regjeringens handlingsplan for et universelt utformet samfunn, med vekt på IKT og velferdsteknologi ble lansert i 2016.
 • Innført lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette gir mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mer innflytelse over eget liv.
 • Gjennomført et forsøksprosjekt med servicehunder i regi av Arbeids- og velferdsetaten. Åtte brukere deltok i prosjektet. Prosjektet ble avsluttet våren 2016, og regjeringen vil komme tilbake til videre oppfølging.
 • Fulgt opp FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norges første rapport om gjennomføring av konvensjonen ble sendt FN i 2015.
 • Forsøk med funksjonsassistanse er gjort permanent fra 2014. Funksjonsassistanse kan gis til yrkesaktive personer som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser.

  Fra 2014 ble ordningen også utvidet til å omfatte ledsaging for blinde og svaksynte i arbeidssituasjonen. Bevilgningen til ordningen er styrket, og har medført at alle søkere som oppfyller inngangsvilkårene har blitt tatt inn.

 • Gjeninnført ordningen med støtte til PC fra folketrygden for skoleelever med lese- og skrivevansker