Eldre mann ser ut av vinduet. Illustrasjonsfoto.

Seniorer

Vi ønsker å bidra til holdningsendringer som fører til et positivt syn på seniorer og en verdig behandling av dem som får behov for samfunnets bistand i eldre år.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Arbeide for at seniorene får større deltagelse i samfunnet
  • Fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere utelukkende basert på
Seniorene besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge er stadig økende. Seniorene er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen. Dagens pensjonssystem, som ble innført i 2011, tillater opptjening av pensjon frem til 75 års alder. Imidlertid inneholder arbeidsmiljøloven adgang for arbeidsgiver til å si opp arbeidstakere ved fylte 72 år kun basert på oppnådd alder. Dette er ulogisk og lite moderne. Vi vil derfor fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere utelukkende basert på alder.

Opptjent pensjon er pensjonistens eiendom. Opptjente ytelser skal ikke avkortes eller samordnes på grunn av sivilstand eller politiske prioriteringer med andre regler enn dem som gjelder for andre grupper i samfunnet. Enkelte grupper av pensjonister kan ikke pålegges økonomisk ansvar for andre grupper av pensjonister gjennom skattesystemet.

Avgiften til folketrygden er å betrakte som en forsikringspremie som skal gi rett til ytelser og tjenester i fremtiden når det gjelder helse og pensjon. Vi godtar ikke at seniorer som ikke lenger opptjener nye rettigheter til pensjon, skal belastes premie til dette formålet. Trygdeavgiften for pensjonister bør derfor kun omfatte den delen som er beregnet til å dekke helsedelen av avgiften.

De fleste seniorer er friske og velfungerende mennesker som klarer seg selv uten behov for spesielle tiltak fra samfunnets side. For de som av helsemessige årsaker blir avhengig av velferdssamfunnet, for eksempel kommunale omsorgstjenester og/eller spesialisthelsetjenester, må det sikres valgfrihet og behovsdekkende tiltak i rett tid.

Vi ønsker å stå for holdningsendringer som fører til et positivt syn på seniorer og en verdig behandling av dem som får behov for samfunnets bistand i eldre år. Helse, generell tilstand og egnethet må legges til grunn ved vurdering av evnen til å føre transportmidler. Begrensninger kun basert på alder fjernes. Disse kriteriene skal også legges til grunn ved vurdering av arbeidsevne, autorisasjoner i helsevesenet og lignende.