Billettautomat. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Modernisering av offentlig sektor

En modernisering av Norge må ha til hensikt å forenkle lovverket og avregulere samfunnet. Dette betyr at detaljstyringen for regulering av næringslivet og privat eiendomsrett som finnes i dagens lovverk, må fjernes. I større grad skal lovverket brukes til å fastsette rammer som sikrer nøytralitet, miljøhensyn og forutsigbarhet for næringsvirksomhet.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • gjennomføre en forenklingsreform for å modernisere offentlig sektor
 • sikre den private eiendomsretten
 • sikre retten til fritt brukervalg
 • jobbe videre med å gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger for å sikre effektivisering og økt kvalitet
 • gjøre Lov om offentlige anskaffelser mer fleksibel
 • at kostnader ved offentlige utredninger, utvalg og lignende skal synliggjøres
 • redusere krav om sidemål i staten

Det har i de siste tiårene vært en voldsom vekst i sentralforvaltningen. En modernisering av Norge må derfor innebære klare krav til effektivisering i offentlig sektor, samtidig som bruk av privat og ideell sektor i offentlig velferdsproduksjon intensiveres.

Det er en forutsetning at man avgrenser det offentliges virksomhet og engasjement ved å ha et klart skille mellom forvaltningsrollen og de som håndterer tjenesteutøvelsen.

Det handler ganske enkelt om at man skal utfordres mot de beste til enhver tid. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i alle de offentlige virksomhetene.

All informasjon om ressursbruk, målte resultater og kvalitet i offentlig sektor skal være offentlig tilgjengelig.

En modernisering av Norge må ha til hensikt å forenkle lovverket og avregulere samfunnet. Dette betyr at detaljstyringen for regulering av næringslivet og privat eiendomsrett som finnes i dagens lovverk, må fjernes. I større grad skal lovverket brukes til å fastsette rammer som sikrer nøytralitet, miljøhensyn og forutsigbarhet for næringsvirksomhet.

Dette må også innebære en sterk reduksjon i antallet lovpålagte høringsinstanser, og en avgrensing av innsigelsesretten i arealsaker. Nasjonale interesser som hjemler innsigelse må avklares i lov, og ikke som i dag, med utstrakt bruk av forskrifter, nasjonale retningslinjer og skjønn som begrenser eiendomsretten og det lokale selvstyret. Krav om utsmykking av offentlige bygg fjernes og den statlige etaten Kunst i Offentlige Rom (KORO) avvikles.

Innsigelser som innskrenker eiendomsretten og det lokale selvstyret, skal reduseres til et absolutt minimum.

Tilsyn kan generelt utføres av det offentlige eller av private på vegne av det offentlige. Tilsyn bør være mest mulig uavhengig for å sikre likebehandling mellom private og offentlige tjenesteleverandører, samt sikre at avvik faktisk rettes opp. 

Dette har vi gjort i regjering:

 • Oppgaveregisteret i Altinn har fått en ny digital løsning for registrering som erstatter den tidligere papirbaserte løsning. Dette vil være en betydelig forenkling for næringslivet og ivaretar prinsippet om å levere data ”kun en gang”.

 • Sikker digital postkasse er innført. Den er tatt i bruk av 413 offentlige virksomheter. Over 1,6 millioner innbyggere har nå digital postkasse. Over tid vil den erstatte de 125 millionene med brev som offentlig sektor sender hvert år.

 • eSøknad for bostøtte i Husbanken fjerner behov for 50 000 timer i året med punching av data hos kommunene og gjør at innbyggere raskt kan se om de kan få bostøtte eller ikke.

 • Lansert Digital grunnbok, som gjør at innbyggere og næringsliv enkelt kan sjekke heftelser på eiendom på www.seeiendom.no. Tidligere fikk Kartverket om lag 1500 telefoner hver dag om dette.

 • Den felles påloggingen til offentlige tjenester, ID-porten, er videreutviklet og har vokst kraftig. ID-porten gir tilgang til over 1000 ulike tjenester. Veksten har vært mulig blant annet fordi det er gjort i samarbeid med markedsbaserte eID-løsninger.

 • Gjennomført "Program for digital deltakelse", i samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv, for å sikre at alle innbyggere får muligheten til delta i den digitale hverdagen. Dette følges i et samarbeid om et digitalt opplæringstilbud med folkebibliotekene i alle kommuner.

 • Vi har fortsatt IKT-moderniseringen i NAV.
 • Det er i perioden 2014-2017 samlet bevilget over 1 mrd. kroner til IKT-tiltak i politiet.

 • Kartverket har gjort en rekke kart gratis tilgjengelig i åpne formater siden 2013. Adressedata er gjort tilgjengelig gratis fra mars 2015.

 • Rapportering av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk gjøres nå månedlig i ett elektronisk skjema i stedet for i fem skjemaer med forskjellige frister til flere etater.

 • Forenklet oppfølging av sykemeldte ved lange fravær med færre skjema og møter.