Billettautomat. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP - Colourbox

Modernisering av offentlig sektor

En modernisering av Norge må ha til hensikt å forenkle lovverket og avregulere samfunnet. Dette betyr at detaljstyringen for regulering av næringslivet og privat eiendomsrett som finnes i dagens lovverk, må fjernes. I større grad skal lovverket brukes til å fastsette rammer som sikrer nøytralitet, miljøhensyn og forutsigbarhet for næringsvirksomhet.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Gjennomføre en forenklingsreform for å modernisere offentlig sektor
  • Sikre den private eiendomsretten
  • Sikre retten til fritt brukervalg
  • Jobbe videre med å gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger for å sikre effektivisering og økt kvalitet
  • Gjøre Lov om offentlige anskaffelser mer fleksibel
  • At kostnader ved offentlige utredninger, utvalg og lignende skal synliggjøres
  • Redusere krav om sidemål i staten
Det har i de siste tiårene vært en voldsom vekst i sentralforvaltningen. En modernisering av Norge må derfor innebære klare krav til effektivisering i offentlig sektor, samtidig som bruk av privat og ideell sektor i offentlig velferdsproduksjon intensiveres.

Det er en forutsetning at man avgrenser det offentliges virksomhet og engasjement ved å ha et klart skille mellom forvaltningsrollen og de som håndterer tjenesteutøvelsen.

Det handler ganske enkelt om at man skal utfordres mot de beste til enhver tid. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i alle de offentlige virksomhetene.

All informasjon om ressursbruk, målte resultater og kvalitet i offentlig sektor skal være offentlig tilgjengelig.

En modernisering av Norge må ha til hensikt å forenkle lovverket og avregulere samfunnet. Dette betyr at detaljstyringen for regulering av næringslivet og privat eiendomsrett som finnes i dagens lovverk, må fjernes. I større grad skal lovverket brukes til å fastsette rammer som sikrer nøytralitet, miljøhensyn og forutsigbarhet for næringsvirksomhet.

Dette må også innebære en sterk reduksjon i antallet lovpålagte høringsinstanser, og en avgrensing av innsigelsesretten i arealsaker. Nasjonale interesser som hjemler innsigelse må avklares i lov, og ikke som i dag, med utstrakt bruk av forskrifter, nasjonale retningslinjer og skjønn som begrenser eiendomsretten og det lokale selvstyret. Krav om utsmykking av offentlige bygg fjernes og den statlige etaten Kunst i Offentlige Rom (KORO) avvikles.

Innsigelser som innskrenker eiendomsretten og det lokale selvstyret, skal reduseres til et absolutt minimum.

Tilsyn kan generelt utføres av det offentlige eller av private på vegne av det offentlige. Tilsyn bør være mest mulig uavhengig for å sikre likebehandling mellom private og offentlige tjenesteleverandører, samt sikre at avvik faktisk rettes opp.