Oljeplattform. Illustrasjonsfoto.

Energi

Norge en viktig aktør i det globale energibildet. Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen
 • stimulere til økt kraftproduksjon og bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft
 • ha økt satsing på forskning innenfor fornybar energi og alternative energiproduksjonsmetoder
 • intensivere forskning på kjernekraft, med vekt på thorium
 • tillate skånsomme og kunnskapsbaserte utbygginger i vernede vassdrag
 • åpne for økt petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
 • åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, Troms II, Jan Mayen, Møreblokkene og Barentshavet Nord
 • sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren
 • stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgraden på felt
 • sørge for høyt, aktivt og forutsigbart tempo på tildeling i TFO og nummererte konsesjonsrunder
 • at industrien har konkurransedyktige, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser.
 • legge til rette for mer kraftkrevende industri i Norge, som for eksempel aluminium-, stål- og silisiumindustri, samt kraftkrevende datasentre
 • styrke Enovas satsing knyttet til kraftkrevende industri

Stabil og rimelig energiforsyning er grunnleggende for utviklingen av et moderne velstandssamfunn.

Norge er en av verdens ledende energinasjoner, med tilgang på nesten ubegrenset ren og fornybar energi. Med denne bakgrunnen er Norge en viktig aktør i det globale energibildet. Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets fornybare energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.

Energisektoren skaper grobunn for teknologiutvikling, høy verdiskaping og god levestandard. Dette vil også komme landets innbyggere og næringsliv til gode gjennom tilgang til energi til en fornuftig pris.

Det må legges til rette for bruk av de energikilder/-bærere som totalt sett er mest lønnsomme, miljøvennlige og effektive for samfunnet. Symbolhandlinger som virker mot sin hensikt miljømessig og er fordyrende, må unngås.

Det er viktig å stimulere til smart bruk av energi. Skatte- og avgiftslettelser på energibesparende tiltak både for privatpersoner og næringsliv må videreføres med langsiktighet og forutsigbarhet, med å videreføre skattefradrag og en rettighetsbasert ordning for ENØK i husholdningene.

Strømnettet er avgjørende for kraftforsyningen, og myndighetene har et overordnet ansvar for denne infrastrukturen. Det er behov for en effektiv og rasjonell organisering av nettselskapene, slik at drift og vedlikehold av nettet blir optimalt, leveringssikkerheten høy og forbrukernes kostnader lave. Det er viktig at nettselskapene stimuleres til å bygge ut nett som muliggjør lønnsom kraftutbygging. Vi ønsker færre og mer robuste nettselskaper. Det vil gi generelt lavere nettleiekostnader for folk flest.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Stortinget vedtok etter forslag fra regjeringen våren 2017 å gi kommunene konsesjonsmyndighet for vannkraftverk på inntil 1 MW installert effekt.

 • Har bl.a. gitt konsesjon til kraftlinjen Mongstad-Modalen og Balsfjord Skaidi fra Troms til Vest Finnmark. Sammen med Ofoten-Balsfjord vil dette bidra til betydelig økt nettkapasitet i regionen.

 • Har endret energiloven slik at også andre enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser. Dette kan bidra til å fremme nye handelsløsninger, teknologiske valg og mer kostnadseffektiv utbygging.

 • Har styrket energiforskningen og forskningen på CO2-håndtering gjennom Norges forskningsråd og Gassnova fra et årlig nivå på om lag 600 millioner kroner til om lag 720 millioner kroner i 2017. I tillegg kommer bevilgninger over andre departementers budsjetter.

 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-ordningen) er blant annet styrket med 40 mill. kroner fra og med 2016 og det er opprettet åtte nye sentre i 2016.

 • Det er i denne regjeringsperioden gitt konsesjon til om lag 5 TWh ny vannkraft og opp mot 6 TWh vindkraft. Dette er den største konsesjonstildeling til utbygging av fornybar energi på 25 år. Dette tilsvarer strømforbruket til om lag 550.000 husstander.

 • Rammevilkårene for småkraftverk er bedret på flere måter i løpet av denne regjeringsperioden. Fra inntektsåret 2015 har innslagspunktet for grunnrenteskatt blitt hevet fra 5,5 MWA til 10 MWA. Sammen med redusert inntektsskatt, som kommer alle næringer til gode, gir dette betydelig skattelettelser til norske småkraftverk.