Oljeplattform. Illustrasjonsfoto.

Energi

Norge en viktig aktør i det globale energibildet. Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • Bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle konsesjonsbehandlingen
 • Stimulere til økt kraftproduksjon og bedre forholdene for eksport og import av elektrisk kraft
 • Ha økt satsing på forskning innenfor fornybar energi og alternative energiproduksjonsmetoder
 • Intensivere forskning på kjernekraft, med vekt på thorium
 • Tillate skånsomme og kunnskapsbaserte utbygginger i vernede vassdrag
 • Åpne for økt petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
 • Åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder områdene Nordland VI og VII, Troms II, Jan Mayen, Møreblokkene og Barentshavet Nord
 • Sikre større satsing på FoU innen petroleumssektoren
 • Stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgraden på felt
 • Sørge for høyt, aktivt og forutsigbart tempo på tildeling i TFO og nummererte konsesjonsrunder
 • At industrien har konkurransedyktige, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser.
 • Legge til rette for mer kraftkrevende industri i Norge, som for eksempel aluminium-, stål- og silisiumindustri, samt kraftkrevende datasentre
 • Styrke Enovas satsing knyttet til kraftkrevende industri
Stabil og rimelig energiforsyning er grunnleggende for utviklingen av et moderne velstandssamfunn.

Norge er en av verdens ledende energinasjoner, med tilgang på nesten ubegrenset ren og fornybar energi. Med denne bakgrunnen er Norge en viktig aktør i det globale energibildet. Offentlige myndigheter må utvise vilje til å utnytte landets fornybare energiressurser, for å sikre strømforsyning både for husholdninger og næringsliv.

Energisektoren skaper grobunn for teknologiutvikling, høy verdiskaping og god levestandard. Dette vil også komme landets innbyggere og næringsliv til gode gjennom tilgang til energi til en fornuftig pris.

Det må legges til rette for bruk av de energikilder/-bærere som totalt sett er mest lønnsomme, miljøvennlige og effektive for samfunnet. Symbolhandlinger som virker mot sin hensikt miljømessig og er fordyrende, må unngås.

Det er viktig å stimulere til smart bruk av energi. Skatte- og avgiftslettelser på energibesparende tiltak både for privatpersoner og næringsliv må videreføres med langsiktighet og forutsigbarhet, med å videreføre skattefradrag og en rettighetsbasert ordning for ENØK i husholdningene.

Strømnettet er avgjørende for kraftforsyningen, og myndighetene har et overordnet ansvar for denne infrastrukturen. Det er behov for en effektiv og rasjonell organisering av nettselskapene, slik at drift og vedlikehold av nettet blir optimalt, leveringssikkerheten høy og forbrukernes kostnader lave. Det er viktig at nettselskapene stimuleres til å bygge ut nett som muliggjør lønnsom kraftutbygging. Vi ønsker færre og mer robuste nettselskaper. Det vil gi generelt lavere nettleiekostnader for folk flest.