Brannfolk. Illustrasjonsfoto.

Sivil beredskap

Hensynet til hva som gir best resultat, skal være retningsgivende og vi vil derfor arbeide aktivt for en landsdekkende tjeneste.

Partiprogram 2017 - 2021

Katastrofer, terror, væpnede konflikter og krig vil potensielt ramme sivilbefolkningen sterkt. Det er derfor viktig med et tilstrekkelig utbygget sivilforsvar. Forsvaret skal støtte det sivile samfunnet i krisesituasjoner og være øvet for dette formålet som en del av totalforsvaret. Videre vil en ordning hvor både Forsvaret og sivile aktører utfører redningstjenesten føre til styrket kvalitet. Hensynet til hva som gir best resultat, skal være retningsgivende og vi vil derfor arbeide aktivt for en landsdekkende tjeneste.