Brannfolk. Illustrasjonsfoto.

Sivil Beredskap

Hensynet til hva som gir best resultat, skal være retningsgivende og vi vil derfor arbeide aktivt for en landsdekkende tjeneste.

Partiprogram 2017 - 2021

Katastrofer, terror, væpnede konflikter og krig vil potensielt ramme sivilbefolkningen sterkt. Det er derfor viktig med et tilstrekkelig utbygget sivilforsvar. Forsvaret skal støtte det sivile samfunnet i krisesituasjoner og være øvet for dette formålet som en del av totalforsvaret. Videre vil en ordning hvor både Forsvaret og sivile aktører utfører redningstjenesten føre til styrket kvalitet. Hensynet til hva som gir best resultat, skal være retningsgivende og vi vil derfor arbeide aktivt for en landsdekkende tjeneste.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å styrke beredskapen i Norge. Dette er et langsiktig arbeid som er blitt høyt prioritert blant annet på grunn av svakhetene som ble påpekt i 22. julikommisjonens rapport.

  • Innkjøp av 3 nye politihelikoptre og 16 nye redningshelikoptre i gang. edningshelikoptrene skal erstatte dagens Sea Kinghelikoptre, og de første tas i bruk i 2017.

  • Styrket hovedredningssentralene.

  • Økt sivilforsvarets utstyrsinvesteringer.

  • Det er opprettet et nytt felles kontraterrorsenter med personell fra Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, samt et nasjonalt Felles cyberkoordineringssenter med personell fra E-tjenesten, PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

  • Det er besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Forprosjektet pågår, og ekstern kvalitetssikringsrapport (KS2) forventes å foreligge høsten 2017.

  • Nødnettet er utbygd og tatt i bruk i hele landet samt innført i samtlige politidistrikt ved utgangen av 2015.

  • Frivillige organisasjoner har fått dekket utgifter til Nødnett, dvs. førstegangsinvesteringen i brukerutstyr og kostnadene knyttet til drift av løsningene samt abonnementsavgiften i 2015.

  • I 2016 ble det norske og svenske nødnettet koblet sammen.

  • Styrket PST med nærmere 300 millioner kroner.