Eldre person med middag. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Eldreomsorg

Syke og eldre skal ha trygghet i hverdagen. Derfor skal FrP fortsette å bygge ut eldreomsorgen.

Fremskrittspartiet har vist handlekraft i eldreomsorgen. Vi stiller krav om legemiddelgjennomgang på sykehjem, kutter prisen for eldre som må bo på dobbeltrom mot sin vilje, lovfester rett til sykehjemsplass, og sørger for krav om politiattest for dem som jobber i eldreomsorgen. Syke og eldre skal ha trygghet i hverdagen. Derfor skal vi fortsette å bygge ut eldreomsorgen.

FrP vil at du skal glede deg til å bli gammel. Et sykehjem skal ikke være en siste oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en spennende hverdag for våre eldre gjennom aktivitet og glede. Folk skal kunne leve hele livet.

Økt valgfrihet gir økt trivsel og livsglede. Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den. Ting du og jeg tar for gitt hver dag. FrP skal styrke eldreomsorgen. Vi vil ha et eldreombud som sikrer at eldre får det de har krav på. Å sikre en god eldreomsorg er en av de aller viktigste oppgavene politikerne har. har alt for lenge vært en sak med for lite handling – vi må fortsette jobben med å skape en trygg hverdag for alle. Derfor har FrP innført politiattest for alle som jobber med eldre.

Nå planlegger kommunene å bygge over tre ganger så mange sykehjemsplasser som årlig ble bygget under den rødgrønne regjeringen – det er ny rekord! Slik sikrer vi flere enkeltrom og bedre eldreomsorg.

Åpenhet om behovene er helt nødvendig for å sørge for at våre eldre faktisk blir tatt vare på slik vi ønsker. Derfor har vi fjernet Arbeiderpartiets forbud mot ventelister på sykehjem. Vi løser ingen problemer med å feie dem under teppet.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • fortsette arbeidet for å overføre finansieringsansvaret for pleie og omsorgstjenestene til staten
 • videreutvikle og utvide ordningen med fritt brukervalg, slik at ideelle og private aktører får like muligheter til å konkurrere med det offentlige på like vilkår
 • at kommunene har ansvaret for å sikre kvaliteten i eldreomsorgen, og at det kommunale helse- og omsorgsregisteret skal brukes aktivt for å sikre den enkeltes rettigheter
 • at de eldre pleietrengende kan velge den tjenesteyter de ønsker
 • styrke juridiske rettigheter for mennesker med behov for pleie og omsorgstjenester
 • ha større fokus på ernæring blant eldre
 • styrke tilsynslegefunksjonen på sykehjem
 • åpne for at eldre kan velge tjenester innen eldreomsorgen i utlandet
 • opprette flere hospice/palliative enheter
 • gjøre det mulig med sykehjem eller omsorgsboligsenter hvor studenter også kan bo, mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet
 • være positive til forsøk som kan bidra til å bygge ny kunnskap om boformer for eldre
 • legge til rette for økt frivillighet i eldreomsorgen, f.eks. innenfor området kultur og aktivtetstiltak

Eldreomsorg handler om mennesker som på grunn av sykdom eller svekkelse kombinert med aldring, har behov for behandling, pleie og/eller praktisk bistand. Alder er således ikke et selvstendig kriterium i denne sammenhengen. I en tid der det blir stadig flere eldre, blir det samtidig stadig flere friske eldre. Friske eldre ønsker å bo hjemme, derfor må vi tilrettelegge for det. Eldre er en stor ressurs, ikke minst for frivilligheten.

Det er en offentlig oppgave å finansiere eldreomsorgen. En god eldreomsorg skal ikke være avhengig av god eller dårlig kommuneøkonomi. Vi vil derfor at staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen, og at både offentlige og private aktører skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår om tjenestetilbud. Eldreomsorg skal ytes ut fra prinsippet om at alle mennesker er likeverdige, og skal ha respekt for den enkeltes verdighet.

Eldre pleietrengende må få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er forsvarlig. For å få til dette må det legges til rette for gode hjemmetjenester. Vi ønsker brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik at de eldre selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyd med.

Det er grundig dokumentert at forebyggende hjemmebesøk har ført til bedret livskvalitet, bedret funksjonsevne, færre innleggelser på sykehus, og redusert dødelighet hos eldre. Vi vil arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år.

Fremskrittspartiet ønsker å innføre ordning med nasjonalt eldreombud.

Det er behov for en sterkere satsing på hverdagsrehabilitering. Det må derfor sikres gode ordninger for investeringstilskudd på bygging av omsorgsboliger, også for rehabilitering av omsorgsboliger. Når en bruker melder om behov for bistand fra det offentlige, må det settes inn nødvendige ressurser for å få brukeren til å bli mest mulig selvhjulpen igjen. Vi ønsker økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene, i tillegg til ordinær pleie. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for dette gjennom ergoterapi og fysioterapi.

En del eldre mennesker er ensomme og føler seg utrygge ved å bo hjemme selv om de har daglig tilsyn fra hjemmetjenestene. Mange har likevel et funksjonsnivå som gjør at sykehjemsplass ikke er det rette tilbudet. Vi vil legge til rette for moderne aldershjemstilbud, Omsorg+, for dem som er for friske til en sykehjemsplass, men som føler seg ensomme og utrygge ved å bo hjemme. Dette skal ikke være institusjoner, men boliger som leies eller eies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor.

Det skal være døgnbemanning knyttet til Omsorg+. Vi ønsker et tilpasset botilbud til eldre, som f.eks. aldershjem, seniorhus og Omsorg+. Det kan skje i privat, ideell eller offentlig regi.

De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Det er fortsatt behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og styrke den lovbestemte retten til sykehjemsplass for eldre pleietrengende når de har behov for det. Det må opprettes sykehjem med avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og legedekningen må styrkes. Private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og de som trenger en plass, skal ha mulighet til å velge tilbud også utenfor egen kommune. Når sykehjemmene må konkurrere om brukerne, vil dette heve kvaliteten på tilbudet.

FrP vil fortsatt å opprettholde et gunstig investeringstilskudd for å sikre bygging av flere nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. I tillegg bør det etableres en egen investeringstilskuddordning for rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger/sykehjemsplasser. For tildeling av tilskudd må det stilles krav om tilrettelegging av infrastruktur for å møte fremtidig velferdsteknologi.

Eldre pleietrengende har rett til en meningsfylt hverdag og må selv få bestemme når de skal stå opp, legge seg, hva de skal spise, og så langt det er mulig, leve livet slik de selv ønsker det. Livsglede, aktivitet og mestring er like viktig for personer som bor på sykehjem som for andre. Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen samt at det vil kunne redusere unødvendig medisinbruk.

Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Vi vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til fortsatt å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon.

Det er behov for ny gjennomgang av forskriften om egenandel for opphold i institusjon med sikte på at pasienter på sykehjem som bor på dobbeltrom mot sin vilje, skal få en ytterligere reduksjon i egenbetalingen.

For å gi gode tilbud over hele Norge for den hjelp man har behov for, ønsker vi å gi de eldre pleietrengende juridiske rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Hvilke tjenester den enkelte skal tilbys, skal vurderes lokalt på bakgrunn av nasjonale og klart definerte kriterier, med basis i den enkeltes behov. Det er sentralt at også pårørende blir tatt med på råd i disse prosessene.

Skal vi oppnå kvalitet i eldreomsorgen, er det behov for kompetent arbeidskraft. For å sikre rekruttering av god kompetanse må det derfor gjøres faglig attraktivt å arbeide innen eldreomsorgen. Vi ønsker derfor et løft for hjelpepleiere, sykepleiere og øvrig omsorgspersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vi ønsker å gå gjennom finansieringssystemet og å tilrettelegge for at omsorgstjenester skal kunne benyttes uavhengig av geografiske grenser når dette er mulig og ønskelig. Tjenester må kunne ytes innenfor gitte kostnadsrammer som gjenspeiler kostnadene der tjenestene ytes, dersom disse ytes utenfor Norges grenser.Dette har vi gjort i regjering:

 • Innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

 • Krever at sykehjemmene gjennomgår medisinbruken til de eldre.

 • Gitt tilskudd til flere dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens og varslet at kommuner får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud fra 1.1. 2020

 • Siden 2014 har regjeringen lagt til rette for hele 13 100 flere og bedre heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

 • Lagt frem eldrereformen "leve hele livet", som skal bidra til å styrke kvaliteten på eldreomsorgen. Kommuner som forbedrer tjenestene til eldre i tråd med reformen vil bli prioritert i statlige ordninger.

 • Vedtatt lovfestet rett til sykehjemsplass når behovet er der.

 • Iverksatt tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre, blant annet ved å øke støtten til frivillige organisasjoners arbeid med å forebygge ensomhet.

 • I 2017 bevilget regjeringen den høyeste tilsagnsrammen til investeringstilskuddet noen gang. Det betyr at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Det siste året den rødgrønne regjeringen satt med makten (2013) bevilget de 1,7 milliarder til dette, mens i 2017 bevilget regjeringen nærmere 5,2 milliarder.

 • Forsøk med egen trygghetsstandard i sykehjem for å sikre verdig behandling.

 • Redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom.

 • Sørget for at dem som jobber i eldreomsorgen har krav om politiattest.

 • Åpnet for ventelister på sykehjem og begynt å måle ventetid.

 • Gjennom Kompetanseløftet 2020 brukes det om lag 1,5 mrd. kroner årlig til ulike tiltak for å styrke kompetansen til de ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Økt kompetanse bidrar til bedre tjenester.

 • Startet egen lederutdanning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

 • Satt i gang forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen slik at eldre i hele landet skal få verdig og varm omsorg.

 • En ny handlingsplan for å styrke demensomsorgen. Planen skal gi bedre kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.

 • Styrket statens andel av kostnader til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser. Staten tar nå nærmere 70 prosent av kostnaden.