Bjørketre. Illustrasjonsfoto.

Bioøkonomi

Det er behov for en nasjonal satsing på en kunnskapsbasert bioøkonomi, der fremtidig verdiskaping i større grad baserer seg på at en bærekraftig utnyttelse av våre fornybare biologiske ressurser, skal bidra til å løse noen av de utfordringene vi står ovenfor.

Norge har enorme mengder biologiske ressurser, hvorav mange som ikke tidligere har blitt utnyttet. Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal utnytte og forvalte disse ressursene på en best mulig måte, og regjeringen la i november 2016 fram en egen nasjonal strategi for bioøkonomi. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser; reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv og lønnsom utnyttelse av våre naturressurser.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Bidra til mer effektiv produksjon og uttak av fornybar biomasse fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk innenfor bærekraftige rammer
  • Støtte forskningssentre som fremmer utvikling av bioprodukter
  • Sikre et regelverk som bidrar til effektiv ressursutnyttelse
  • Øke støtten til investeringsprosjekter som omhandler nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling
  • Øke kunnskapsinnhenting og arealplanlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for videreutvikling av lokalitetsstrukturen i oppdrettsnæringen
  • Forebygge arealkonflikter mellom dyrking av nye arter og etablert akvakultur, fiskerivirksomhet, sjøfart og friluftsliv
  • At det lages en strategi for ilandføring og bruk av restråstoff fra fiskerivirksomhet
Norge har enorme biologiske ressurser både i havet, i landbruket og i skog. Dette gir oss et fortrinn. Biologiske ressurser er fornybare og kan på mange områder erstatte oljebaserte råvarer. Bioøkonomi handler om hvordan vi best kan utnytte disse ressursene til verdiskapning. Fremskrittspartiet mener det er behov for en nasjonal satsing på en kunnskapsbasert bioøkonomi, der fremtidig verdiskaping i større grad baserer seg på at en bærekraftig utnyttelse av våre fornybare biologiske ressurser, skal bidra til å løse noen av de utfordringene vi står ovenfor.

Ny kunnskap og teknologi gjør det mulig å produsere og utnytte de fornybare biologiske ressursene på helt nye måter.

Bioøkonomi omfatter fremtidsrettet, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, papir, tekstiler og andre produkter. En nasjonal satsing på bioøkonomi vil bidra til økt verdiskaping og sysselsetting og samtidig bidra til reduserte klimagassutslipp. En nasjonal satsing innebærer støtte til forskningssentre som fremmer forpliktende og sektorovergripende samarbeid for utvikling av nye bioprodukter. Det skal gis prioritet til tiltak som antas å kunne ha en nasjonal effekt på verdiskaping, tiltak som reduserer klimautslipp og som bidrar til mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.