Beitende sauer. Illustrasjonsfoto.

Dyrevelferd

Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold. Fremskrittspartiet ønsker å etablere et dyrepoliti i hele Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • at ordningen med dyrepoliti gjøres landsdekkende
  • skjerpe straffene for vold mot dyr og mislighold ved dyrehold

Kommunene har ansvaret for tilfredsstillende tilgang til tjenester fra dyrehelsepersonell. Derfor bør veterinærtjenestene organiseres slik at de blir en god og forutsigbar ordning, noe som vil gi bedre utnyttelse av ressursene og ivaretakelse av dyrs helse og velferd.

Mindre administrasjon vil også frigjøre ressurser til dyrehelsepersonellets primære oppgaver, nemlig velferden for dyr og ivaretakelse av dyrs helse. Det er uholdbart at store deler av landet ikke har tilfredsstillende tilgang til veterinærtjenester, og at dette bidrar til lokale forskjeller når det gjelder dyrevelferd.

Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr, skal miste retten til dyrehold. Fremskrittspartiet ønsker å etablere et dyrepoliti i hele Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold.

Dette har vi gjort i regjering:

  • Regjeringen er opptatt av å styrke dyrevelferden og kampen mot dyrekriminalitet. Derfor har vi videreført prøveprosjektet med dyrepoliti til også å gjelde Rogaland. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 er det foreslått utvidelse av prøveprosjektet til også å omfatte Østfold.

  • Forskrift om hold av høns og kalkun er endret og innskjerpet når det gjelder bestemmelser om hold av kalkun. Det kreves oppdatert kompetanse om dyrevelferd hos dyreholder og det er lagt til et nytt kapittel med spesielle krav til hold av kalkun til kjøttproduksjon.

  • I Pelsdyrmeldingen er det gjort viktige tiltak for å bedre dyrevelferden.