Bil og bomstasjon. Foto.

Foto: FrP

Ja til lavere bilavgifter

Bilen har kommet for å bli. Bilistene skal ikke være statens melkeku. 

Fremskrittspartiet har i mange år arbeidet for reduserte bilavgifter. Våre argumenter har blant annet vært at dette vil bidra til en raskere utskifting av bilparken til moderne biler som er tryggere og som forurenser mindre, og at bilistene ikke skal være en melkeku for staten.

FrP har nå vist at det å fremme en moderne, trygg og miljøvennlig bilpark fint lar seg kombinere med lavere avgifter og billigere biler for folk flest.

Antall drepte i trafikken er redusert betydelig de senere år. Dette har sammenheng med at veiene utbedres i rekordfart, men også at bilparken fornyes med trafikksikre biler. Med den ambisiøse satsingen i Nasjonal transportplan, skal ulykkestallene reduseres ytterligere i årene fremover.

Lavere bilavgifter er også god miljøpolitikk. Spesielt vinterstid vet vi at flere av de større byene våre kan slite med dårlig luftkvalitet. Derfor er det bra at salget av ladbare hybrider, som i stor grad kan kjøres på elektrisk drift i det daglige, og salget av elbiler øker. Det gjennomsnittlige CO₂-utslipp for nye personbiler har falt fra 123 gram per kilometer i 2013 til 93 gram i 2016, og det er all grunn til å tro at det vil fortsette. Det betyr at Norge nå ligger under EUs mål om 95 gram CO₂ per kilometer innen 2020. Alle som prøver å tegne et bilde av Norge som en miljøsinke taler derfor mot bedre vitende.

Utslippene av Co2 fra biltrafikken er redusert med 210 tusen tonn siden 2013. Nedgangen fra 2015 til 2016 var på hele 3,6% og bidro til at Norges samlede utslipp ble redusert med en prosent. Dette viser at positive virkemidler faktisk virker.

Partiprogram 2017 - 2021

På et generelt grunnlag mener Fremskrittspartiet at avgifter skal brukes til å betale kostnadene et produkt eller en transaksjon påfører samfunnet. Avgiften må derfor gjenspeile de reelle kostnadene. Dokumentavgift og omregistreringsavgift på kjøretøy er eksempler på avgifter som har utviklet seg til å bli en merinntekt for staten, istedenfor betaling for en faktisk tjeneste.

Fremskrittspartiet vil:

  • Redusere engangsavgiften på bil betydelig
  • Redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk
  • Fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei
  • Nedbetale gjelden til bompengeselskapene og dermed fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier
  • At registrerings- og omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost
  • Øke vrakpanten på personbiler
Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Slik fornyes bilparken raskere, og den bli mer trafikksikker og miljøvennlig. Omregistreringsavgiften bør reduseres og kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy.

Bilrelaterte avgifter skal i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet. Avgiftsnivået på bil skal reduseres, og vris over på bruk.

Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Inntil dette skjer, bør eksisterende bompengeprosjekter få rentefrie lån/rentekompensasjon fra staten.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/samferdsel