Bil og bomstasjon. Foto.

Foto: FrP

Ja til lavere bilavgifter

Bilen har kommet for å bli. Bilistene skal ikke være statens melkeku. 

På et generelt grunnlag mener Fremskrittspartiet at avgifter skal brukes til å betale kostnadene et produkt eller en transaksjon påfører samfunnet. Avgiften må derfor gjenspeile de reelle kostnadene. Dokumentavgift og omregistreringsavgift på kjøretøy er eksempler på avgifter som har utviklet seg til å bli en merinntekt for staten, istedenfor betaling for en faktisk tjeneste.

Fremskrittspartiet har i mange år arbeidet for reduserte bilavgifter. Våre argumenter har blant annet vært at dette vil bidra til en raskere utskifting av bilparken til moderne biler som er tryggere og som forurenser mindre, og at bilistene ikke skal være en melkeku for staten.

Lavere bilavgifter er også god miljøpolitikk. Spesielt på vinterstid vet vi at flere av de større byene våre kan slite med dårlig luftkvalitet. Nye biler forurenser mindre enn gamle biler. Lavere avgifter på nye biler er derfor positivt også for luftkvaliteten i byene våre. Alle som prøver å tegne et bilde av bilen som en miljøsinke taler derfor mot bedre vitende.

Fremskrittspartiet vil:

  • Redusere engangsavgiften på bil betydelig
  • Redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk
  • Gi kommuner rentefrie lån som øremerket opprustning, vedlikehold og nybygging
  • Fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei
  • Nedbetale gjelden til bompengeselskapene og dermed fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier
  • At registrerings- og omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost
  • Øke bevilgningene til rassikring og viltsikring av veinettet
  • Øke vrakpanten på personbiler

Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Slik fornyes bilparken raskere, og den bli mer trafikksikker og miljøvennlig. Omregistreringsavgiften bør reduseres og kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy.

Bilrelaterte avgifter skal i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet. Avgiftsnivået på bil skal reduseres, og vris over på bruk.

Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Inntil dette skjer, bør eksisterende bompengeprosjekter få rentefrie lån/rentekompensasjon fra staten.