Tog i fart. Foto.

Foto: FrP

Jernbane

Vi vil ha en effektiv, dobbeltsporet jernbane for persontrafikk rundt byområdene og prioritere godstransport på lengre jernbanestrekninger. Dette vil legge grunnlaget for nye bo- og arbeidsmarkeder og sørge for at vi kan ta hele landet i bruk til næringsvirksomhet.

Kødannelser på den norske jernbanen kommer av at samfunnet over lengre tid har nedprioritert infrastrukturen. Vi vil iverksette en ambisiøs utbygging av jernbanen, samt bedre koordinering av transportløsninger på vei, bane, luft og sjø. Satsingen må innebære både styrkede finansieringsløsninger og bedre organisering fra myndighetenes side.

Staten skal ha ansvaret for en forsvarlig jernbaneutbygging i Norge. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med forventet behov.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Selge NSB AS
  • Selge statens indirekte eierskap i Bring
  • At flere jernbanestrekninger skal åpnes for konkurranse
  • At det legges bedre til rette for godstransport over lange avstander
  • At jernbanen i større grad må tilpasses knutepunkter for annen infrastruktur
  • At det legges bedre til rette for persontransport i befolkningstette områder, med dobbeltspor, økt frekvens og økte hastigheter
  • Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene og landsdelene til å tåle opp mot 250 km/t
  • Vurdere bruk av togvogner med 2 etasjer for å øke kapasiteten
Fremskrittspartiet ønsker at jernbanenettet åpnes for fri konkurranse, slik at skinnegående transport kan bli mer konkurransedyktig. Økt konkurranse vil føre til bedre og billigere tilbud som igjen vil gi en betydelig miljøgevinst. Trafikken på jernbanenettet må derfor dereguleres. Kontroll med jernbanevirksomheten bør legges til transporttilsynet som også må ha et særskilt ansvar for sikkerheten.

Det må legges bedre til rette for persontransport med tog i befolkningstette områder. Dette gjelder blant annet tilstrekkelig antall stasjoner og innfartsparkeringsplasser. Dette innebærer at utbygging av intercitytrianglet må gjennomføres raskt med oppgradert standard til dobbeltspor. Det må også legges opp til å bygge ut og ruste opp jernbanen rundt de andre store byområdene i Norge.

Vedlikeholdet av jernbanenettet, som lenge var mangelfullt, har ført til et stort vedlikeholdsetterslep. Dette fører til mange situasjoner som undergraver tilliten til jernbanen. Vedlikeholdsarbeidet må derfor styrkes betydelig. For jernbane er mulighetene for gode omlastingspunkter i terminaler en forutsetning for å lykkes. Jernbanen er godt egnet for godstransport over lengre avstander. Flere lange krysningsspor vil bidra til å øke godskapasiteten.