Regninger og stoppeklokke. Illustrasjonsfoto.

Avgifter

Fremskrittspartiet bruker skatte- og avgiftslettelser for å gi større frihet for familier og enkeltmennesker, øke verdiskapingen og stimulere til miljøvennlige valg. Vi har redusert skatter og avgifter med over 22 milliarder kroner, og avgiftnivået skal videre ned. 

Fremskrittspartiet bruker skatte- og avgiftslettelser for å gi større frihet for familier og enkeltmennesker, for å øke verdiskapingen og stimulere til miljøvennlige valg. Derfor har vi redusert skatter og avgifter med til sammen over 22 milliarder kroner de siste fire årene. Det handler om frihet.

Mange avgifter har med tiden utviklet seg til å bli rene pengemaskiner for staten, uten at det er noen videre begrunnelse for hvorfor disse avgiftene kreves inn. Slik vil ikke FrP ha det.

I regjering har FrP blant annet sørget for å fjerne arveavgiften. Penger du arver er allerede skattet av opptil flere ganger, og derfor skal du slippe enda en dobbeltbeskatning. Det er ikke slik at arveavgift er noe som er forbeholdt de aller rikeste av oss. Helt vanlige mennesker arver også, og vi har sett tilfeller der unge mennesker som har mistet foreldrene sine har vært nødt til å selge huset de sitter igjen med, eller annet de har arvet, for å ha råd til å betale arveavgiften.

FrP mener arveavgiften er en urettferdig dobbeltbeskatning som rammer folk flest - dem med helt vanlig eller lav inntekt - aller hardest. Derfor har vi fjernet den. Vi kommer aldri til å innføre en ny arveavgift, men det er umulig å vite hva som vil skje med dødsskatten dersom de rødgrønne kommer til makten. 

Fremskrittspartiet mener skatt på bolig er svært urettferdig og unødvendig, og vil derfor forby eiendomsskatten. Bolig er allerede dyrt nok. Eiendomsskatt er en dobbeltbeskatning som gjør bolig enda dyrere, og FrP er derfor imot denne usosiale skatten. Eiendomsskatten rammer blindt, og er like høy uansett hvor mye du tjener. For mange med lav inntekt og pensjonister er dette svært dyrt. 

Vi har sett tilfeller der mødre har vært nødt til å ta barna sine ut av barnehagen for å ha råd til å betale eiendomsskatten. Slik skal det ikke være. Det må bli slutt på at Ap får kommunebudsjettet til å gå opp gjennom å skattlegge folks hjem og hundehus. Eiendomsskatten må forbys. 

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

 • redusere skatte- og avgiftsnivået
 • øremerke avgifter til å dekke de utgiftene den avgiftsbelagte tjenesten/varen påfører samfunnet
 • sikre at verdiskaping fra naturresurser kommer lokalsamfunnene til gode
 • fjerne dagens dokumentavgift
 • redusere engangsavgiften på bil betydelig
 • redusere det høye avgiftsnivået på bil og bilbruk
 • redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer
 • hindre at arveavgiften gjeninnføres, uavhengig av modell
 • fjerne veibruksavgiften på drivstoff på fremkomstmiddel som ikke benytter vei
 • fjerne flypassasjeravgiften

På et generelt grunnlag mener Fremskrittspartiet at avgifter skal brukes til å betale kostnadene et produkt eller en transaksjon påfører samfunnet. Avgiften må derfor gjenspeile de reelle kostnadene. Dokumentavgift og omregistreringsavgift på kjøretøy er eksempler på avgifter som har utviklet seg til å bli en merinntekt for staten, istedenfor betaling for en faktisk tjeneste. FrP vil fjerne dagens dokumentavgift, samt redusere flere andre fiskale avgifter for å avvikle disse på sikt. Vi vil ellers ha et så enkelt system som mulig, og vil tilpasse avgiftssystemet og avgiftsnivået til den internasjonale konkurransen.

Vi vil vurdere effekter og konsekvenser av dagens arbeidsgiveravgift, samt fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, årsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Slik fornyes bilparken raskere, og den bli mer trafikksikker og miljøvennlig. Omregistreringsavgiften bør reduseres og kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy.

Bilrelaterte avgifter skal i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet. Avgiftsnivået på bil skal reduseres, og vris over på bruk.

Særavgiftene på grensehandelsvarer bør reduseres, grensen for tollfri import bør økes og tollsatser bør reduseres med sikte på friere handel.

Miljøavgifter bør i større grad øremerkes til miljøformål.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Redusert årsavgiften med 315 kroner.

 • Senket engangsavgift for nye motorsykler og snøscootere med om lag 30 prosent.

 • Redusert skatter og avgifter for folk flest med over 22 milliarder kroner.

 • Kuttet omregistreringsavgift for bruktbilkjøp med opptil 13 000 kr.

 • Fjernet arveavgiften, båtmotoravgiften og årsavgift på campingvogn.

 • Økt grense for tollfri import til 350 kroner, og økt grensen for forenklet fortolling fra 1 000 kroner til 3 000 kroner.

 • Bomtakster utenom de store byene kuttes ca. 10 % i løpet av 2017, flere bomstasjoner er fjernet og andelen bompenger i nye prosjekt er redusert.

 • Redusert engangsavgift for nye biler med 25 000 kroner i snitt.

 • Bilavgiftene er senket med 1,5 milliarder kroner.

 • Økt frikortgrensen til 55 000 kroner.

 • Innført fritak for mva på batterier til og leasing av elbiler

 • Amatørbygde kjøretøyer er fritatt for engangsavgift.

 • Tax free-kvoten er utvidet ved at tobakkskvoten kan veksles inn i vin.