Livløs mann med sprøyte i hånden. Illustrasjonsfoto.

Forebyggende arbeid

Vi vil styrke det forebyggende arbeidet, samt tillate at tvangsbehandling brukes som en sanksjonsmulighet når rusmisbrukere dømmes for forbrytelser.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge nye lovbrudd
  • Opprette en ungdomsdomstol og stille tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes
  • Gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med dem som er i ferd med å komme inn på en kriminell løpebane
  • Styrke samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet
  • Gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner på det forebyggende området overfor barn og unge
  • Forebygge og bekjempe overgrep mot barn på ved bruk av digitale medier
  • Innføre medisinsk kastrering som et forsøksprosjekt for å forebygge seksuelle overgrep
Det er foreldrene som har hovedansvaret for å følge opp sine barn. Likevel er det nødvendig at det offentlige satser målrettet på forebyggende arbeid. Noen av de unge som kommer inn på en kriminell løpebane, har opplevd en utrygg oppvekst. Det er viktig at offentlige instanser som er i kontakt med barn, i større grad settes i stand til å avdekke når barn blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Vi vil derfor styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet.

En del av dem som begår kriminelle handlinger, har omfattende rusproblemer. I dagens system går de ut og inn av behandling, og velger selv om de skal fullføre den. Vi ønsker å tillate at tvangsbehandling brukes som en sanksjonsmulighet når rusmisbrukere dømmes for forbrytelser. Dette må følges opp av et helhetlig opplegg etter endt behandling, slik at en kan forhindre tilbakefall til rusmisbruk. Det bør tilrettelegges for en utvidet bruk av tvangsbehandling av rusmisbrukere som alternativ til straff. Samtidig må det legges til rette for en helhetlig oppfølging etter endt soning.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/justis-og-beredskap