Politifolk og pansret kjøretøy. Illustrasjonsfoto.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samarbeidet mellom etterretningstjenesten og PST må styrkes for å avdekke potensielle terrorplaner mv., og det må vurderes flere muligheter for samarbeid også på andre områder mellom politi og forsvaret.

Partiprogram 2017 - 2021

Norge er et av verdens tryggeste land. Samtidig har vi også et av verdens mest åpne samfunn. Denne balansen er vanskelig, men den er også veldig viktig å bevare. Vår innsats for å bekjempe terror og annen alvorlig kriminalitet fortsetter med full styrke.

Samarbeidet mellom etterretningstjenesten og PST må styrkes for å avdekke potensielle terrorplaner mv., og det må vurderes flere muligheter for samarbeid også på andre områder mellom politi og forsvaret.

Sivilforsvaret må videreutvikles som støttetjeneste til hjelp under uønskede hendelser.

Ved søk etter omkomne eller antatt omkomne på havet skal sjøforsvaret og kystvakten bistå politiet i søket.

Ved opprettelsen av et digitalt grenseforsvar skal personvernhensyn ivaretas og ha høy prioritet.

Dette har vi gjort i regjering:

 • Nødnettet er utbygd og tatt i bruk i hele landet samt innført i samtlige politidistrikt ved utgangen av 2015.

 • Styrket PST med nærmere 300 millioner kroner siden regjeringsskiftet.
 • I 2016 ble det norske og svenske nødnettet koblet sammen. Nordisk beredskap er styrket i denne regjeringsperioden. Mer direkte fagsamarbeid, flere øvelser, og nært forskningssamarbeid gjennom NORDFORSK.
 • Styrket den skarpeste enden i politidistriktene, såkalte UEHmannskaper, med nærmere 400 personer.
 • Beredskapstroppen kan med virkning fra april 2016 bruke politihelikoptrene som skarpskytterplattform. Innført ny våpeninstruks for politiet. Bevæpningskompetanse i akutte situasjoner gis nå til operasjonsledere i politiet. Dette sikrer kortere responstid og bedre beredskap.
 • Innført nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning. Målinger viser at politiet oppfyller kravene.
 • Styrket beredskapstroppen. Økt bemanning har gjort det enklere å ha en del av beredskapstroppen tilgjengelig på 5 minutters beredskap.
 • Sikret at samtlige politidistrikt har tilgang til ett eller flere pansrete kjøretøy.
 • Bedret helikopterberedskapen ved å halvere responstiden på Forsvarets helikoptre fra to til en time på Rygge og Bardufoss. Etablert nye rutiner for anmodning om bistand fra Forsvaret til politiet
 • Fastsatt nasjonal prosedyre om nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) og alt innsatspersonell hadde gjennomgått opplæring.
 • Etablert et døgnbemannet situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet for bedre å ivareta koordineringsrollen og støttefunksjonen ved store hendelser.
 • Økt sivilforsvarets utstyrsinvesteringer.

 • Bedret sikring av skjermingsverdige objekter.

 • Det er inngått avtale mellom Politidirektoratet og Kystverket om politiets bruk av los-helikoptrene med virkning fra juni 2016.

 • Sikret politiet prioritet i mobilnettet fra juli 2014.
 • Styrket hovedredningssentralene.