Vei som deles foran skilt til offentlig eller privat skole. Illustrasjonstegning.

Finansiering av skoler

Vi vil at pengene skal følge eleven gjennom en differensiert stykkprisfinansiering, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole (friskoler). Kommunen vil likevel ha et overordnet ansvar for at alle elever har et opplæringstilbud.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Innføre fritt skolevalg på tvers av fylkes- og regiongrenser
  • Likebehandle offentlige og private skoler med hensyn til finansiering
  • Innføre en finansieringsmodell der pengene følger eleven
  • At skolenes resultater er offentlig tilgjengelig
  • Øke investeringene i skolebygg
Fremskrittspartiet vil ha et finansieringssystem som likebehandler offentlige og private skoler. Private skoler er en viktig del av et mangfoldig og variert skole-Norge. Private skoler er også viktige for at valgfriheten skal bli reell for foreldre og elever.

Vi vil at pengene skal følge eleven gjennom en differensiert stykkprisfinansiering, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole (friskoler). Kommunen vil likevel ha et overordnet ansvar for at alle elever har et opplæringstilbud.

Vi vil ha en omorganisering av de offentlige skolene, slik at de fristilles til å bli selvstendige enheter med egne ansvarlige driftsstyrer, valgt av skoleeier, men med foreldrerepresentasjon.

Private skolers rett og mulighet til å utvikle sin egenart, enten det gjelder pedagogiske metoder eller livssyn, må styrkes. Det innebærer frihet til å ansette, fleksibilitet i gjennomføring av læreplan, organisering og metode. Vi vil ha fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til kvalitet er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at slike skoler ikke er til hinder for integrering.

Foreldre som benytter private skoler, har allerede betalt skolepengene over skatteseddelen. Vi vil ha et finansieringssystem som likebehandler offentlige og private skoler. Vi mener kapitalkostnadene (husleie/bygg) til privatskolene må tas inn i tilskuddet. Skolene må få 100 % tilskudd. Først da blir det mulig at alle som ønsker det, kan velge privat skole uavhengig av foreldrenes økonomi.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kunnskap