Eldre par foran PC. Illustrasjonsfoto.

Livslang læring

Vi vil ha på plass en nasjonal strategi for livslang læring i samarbeid med arbeidslivsorganisasjoner, akademia og voksenopplæringsinstitusjonene.

Norge blir i økende grad et kompetansesamfunn. De raske og økende omstillinger i arbeidslivet fører til at mange arbeidstakere trenger ny kunnskap og kompetanse. Vi må derfor legge til rette for livslang læring både for dem som står utenfor arbeidsmarkedet og dem som er i arbeidsmarkedet. Med gode etterutdannelsesmuligheter kan mange tilegne seg ny kunnskap, eller tilpasse kunnskapen sin til nye arbeidsområder.

Partiprogram 2017 - 2021

Fremskrittspartiet vil:

  • Prioritere kompetansegivende, arbeidslivsrettede kurs
  • Vurdere incentivordninger for livslang læring i samarbeid med arbeidslivet og voksenopplæringsinstitusjonene
Arbeids- og næringsliv er i kontinuerlig endring, og livslang læring blir stadig viktigere. Norge har et stort antall høykompetansearbeidsplasser, og mange arbeidstagere vil av ulike grunner ha behov for omskolering, mens andre vil trenge stadig mer etter- og videreutdanning.

Fremskrittspartiet vil ha en effektiv og god voksenopplæringssektor, der kompetansegivende kurs som kan nyttiggjøres i et verdiskapende arbeidsliv prioriteres. I dag er voksenutdanningen fragmentert og lite oversiktlig, noe som ikke gir optimal bruk av ressurser, og som skaper problemer for brukerne. Vi vil ha på plass en nasjonal strategi for livslang læring i samarbeid med arbeidslivsorganisasjoner, akademia og voksenopplæringsinstitusjonene.


Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjennomført i regjering:
https://www.frp.no/frp-i-regjering/kunnskap