Utdanning og forskning

Kvalitet, valgfrihet og verdiskaping

Det er et viktig offentlig ansvar å legge til rette for gode rammevilkår for hele utdanningssektoren. Slik at vi får kvalitet, valgfrihet og verdiskaping i alle utdanningsledd, fra barnehage til fagskoler og universitet. FrP vil gi deg større valgfrihet i hverdagen, slik at du fritt kan velge mellom offentlige og private tilbud innen barnehage- og utdanningssektoren. Samarbeid mellom offentlige og private er en viktig faktor for å oppnå kvalitet og valgfrihet. FrP er mest opptatt av kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som leverer dem.

Barnehager for folk flest

FrP mener det er viktig å sikre de private barnehagene, både små og store, kommersielle og ideelle. Private barnehager sparer skattebetalerne for flere milliarder kroner årlig, og gir økt kvalitet og valgfrihet. Det er et godt samspill mellom private aktører og det offentlige, der private står for omtrent halvparten av tilbudet nasjonalt.

FrP vil fjerne unødvendige byråkratiske reguleringer, og sørge for reell likebehandling av private og offentlige barne­hager. De private barnehagene må få dekket sine utgifter til pensjoner, bemanningsnorm og andre offentlige pålegg. Vi vil derfor reversere det radikale kuttet i pensjonstilskuddet til de private barnehagene som regjeringen legger opp til.

© Colourbox

Kvalitet i skolen

FrP mener norske barn har krav på å få verdens beste undervisning. I arbeidet med dette må vi bruke verktøyene som finnes for å måle kunnskap.

Nasjonale prøver som PISA, TIMSS og PIRLS er viktige verktøy for forbedring av skolen. Skolen må også være fleksibel og åpen. Den må sørge for opplæring tilpasset den enkelte elev. Her må det være stort rom for tilpassede, lokale løsninger. Gode tiltak som gir mangfold og kvalitet i sektoren skal styrkes.

Utdanning til arbeid

For å opprettholde vårt velstandsnivå må vi satse på læring som sikrer verdiskaping for fremtiden. Frihet for enkeltmennesket forutsetter at den enkelte i større grad tar ansvar for seg selv og sine egne handlinger. Da må vi som politikere legge forholdene til rette for reell valgfrihet, slik at folk kan ta fornuftige valg. Elever og studenter må få mulighet til å velge utdanninger som gir dem verdiskapende arbeid.

FrP vil understreke behovet for et mer markeds- og verdiskapingsrettet utdanningstilbud.

Mange bedrifter sliter med å få tak i med yrkesfaglig kompetanse. Fylkene prioriterer ikke godt nok. Arbeidslivets behov må vektlegges høyere enn 15-åringens ønsker når fylkene planlegger videregående opplæring.

En styrking av yrkesfaglinjene er en prioritert oppgave, både av hensyn til utstyr og personell. FrP har satt av betydelige midler i vårt budsjett, blant annet til oppgradering av utstyrsparken på yrkesfagene, økning av borteboerstipendet og til kompetanseprogrammene innen olje, gass, leverandørindustri og maritim næring.

FrP har også tatt flere initiativ som vil sørge for at høyere utdanning dimensjoneres bedre. Fagskolesektoren skal utvides og styrkes, og FrP foreslår midler til 1000 ekstra studieplasser i fagskolesektoren.

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler må endres slik at arbeidsmarkedets behov og jobb etter studiet blir en faktor. Finansieringen må stimulere til tettere samar­beid mellom universiteter, høgskoler, fagskoler, regioner, kommuner og næringslivet. Det vil gi flere skoleplasser som gir studentene mulighet til å komme raskt ut i verdiskapende og relevant arbeid.

FrP vil ha et betydelig løft innen helseutdanningene, og har satt av midler til 250 ekstra studieplasser i medisin, og 2500 ekstra studieplasser innen sykepleie.

FrP vil understreke den viktige rollen private skoler har for kvalitet, utvikling og valgfrihet. Private aktører må ha forutsig­bare og bærekraftige rammevilkår. Vi vil derfor øke kapital- og husleietilskuddet, og opprettholde tilskuddene til toppidrettsgymnasene og andre friskoler på 2021-nivå.

En enklere hverdag for norske studenter

Studieplasser er en begrenset ressurs. I Norge er vi så heldige at vi kan tilby verdens beste studiestøtteordninger, gratis studier og et betydelig antall subsidierte studentboliger. Dette er viktige velferdsgoder, som gjør at alle som er kvalifisert til det kan velge å studere, uavhengig av sin egen og familiens økonomiske bakgrunn. Dette er ordninger Frp mener det er viktig å beholde.

FrPs budsjettforslag vil gi mer i lomma til den enkelte student. FrP ønsker å bruke 262 millioner ekstra til studiestøtte. Vårt mål er å øke støtten til 1,5 G i løpet av fire år. Vi ønsker å knytte støtten til grunnbeløpet i folketrygden, slik at den oppjusteres hvert år.

Visste du at basisstøtten studentene får fra Lånekassen i dag er på 123.519 kroner? FrP vil knytte den til grunnbeløpet i folketrygden og øke den til 1,5 G over fire år. Når opptrappingen er gjennomført vil den enkelte student ha om lag 2.500 kroner mer å rutte med hver studiemåned.

Vi ønsker å bygge 225 nye studentboliger mer enn hva regjeringen legger opp til. Vi ønsker også at tilskuddet til studentboliger skal kunne brukes til å pusse opp eldre hybler.

Velferdsgoder må være forbeholdt innbyggerne i Norge. Pengene som studentsamskipnadene får til å bygge studentboliger kommer fra norske skattebetalere. Vi vil derfor pålegge samskipnadene å prioritere norske studenter.

FrP mener at Norge og norske utdanningsinstitusjoner skal konkurrere på kvalitet, og vil derfor innføre en studieavgift for utenlandske studenter.

Visste du at vi bruker 3,3 milliarder kroner i året på grats studier til utenlandsstudenter? Fremskrittspartiet er det eneste partiet som vil prioritere norske studenter. Derfor vil vi innføre studieavgift for utenlandske studenter, og pålegge samskipnadene å prioritere nordmenn når de fordeler studentboliger.

Prioriteringer:

 • Teknisk utstyr, yrkesfag: 50 000 000
 • Yrkesrettet opplæring - Grunnfinansiering av tre kulturarvskoler: Hjerleid Handverksskole, Møbelsnekkerskolen på Mysen og Plus-skolen i Fredriksstad: 8 500 000
 • Kapital- og husleietilskudd til friskoler: 35 000 000
 • Toppidrettsgymnas - opprettholde tilskudd på 2021-nivå: 35 100 000
 • Videreføre tilskuddssatsene til friskoler på 2021-nivå: 166 600 000
 • 1000 ekstra studieplasser i fagskolen: 50 000 000
 • Kompetanseprogrammet - styrke olje, gass, leverandørindustri og maritim næring: 12 500 000
 • Ferdigprosjektering Kiropraktikkstudie UiB: 1 000 000
 • Nordland kunst- og filmskole, 15 studieplasser i kategori A: 3 879 000
 • Øremerkede midler til 250 studieplasser i medisin, 2500 i sykepleien: 176 250 000
 • Forskningsrådet, langsiktig grunnforskning: 50 000 000
 • 225 ekstra studentboliger: 18 500 000
 • Øke borteboerstipend vgs. med 2000 pr måned: 25 000 000
 • Øke utstyrsstipend, vgs.: 114 000 000
 • Opptrapping av studielånet der målet er 1,5 G i løpet av en fireårsperiode: 262 025 000
 • Tilskudd til næringsrettet forskning: 110 000 000
 • Tilskudd til marin forskning, reversering av kutt: 15 000 000
 • Dale Oen: 2 000 000

Reduksjoner:

 • Driftsutgifter, Kunnskapsdepartementet: - 50 000 000
 • Driftsutgifter, Utdanningsdirektoratet: - 60 000 000
 • Fjerne tilskudd til Faktisk.no, skoleprosjektet TENK (5 mill.), Forandringsfabrikken (3,528 mill.) Stiftinga Magasinett (1,1 mill.) Foreningen !les (4,4 mill.) Operasjon Dagsverk (589.000): - 14 617 000
 • Lærerspesialistordningen - stoppe økningen til evalueringen av ordningen er klar: - 177 700 000
 • Tilskudd til samisk: - 5 000 000
 • Norskopplæring, flyktninger og asylsøkere: - 10 000 000
 • Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge: - 10 000 000
 • De kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv, inkl. skoleskyss: - 29 095 000
 • Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklinga for minoritetsspråklige barn i barnehagen: - 20 000 000
 • Tilskudd til folkehøyskoler: - 50 000 000
 • Tilskudd til studieforbund: - 9 000 000
 • DIKU - redusere tilskuddet med 5 prosent i forhold til regjeringens forslag: - 18 152 300
 • Tilskudd til universiteter og høyskoler: - 800 000 000
 • Ekstra kutt i tilskudd grunnet innføring av reell studieavgift for utenlandske studenter: - 100 000 000
 • Tiltak for høyere utdanning: - 50 000 000
 • Forskningsrådet - Sektoroverskridende og strategiske satsinger: - 100 000 000
 • Regionale forskingsfond: - 20 000 000
 • Lånekassens driftsutgifter - kutt på 5 prosent i forhold til regjeringens forslag: - 20 363 600

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at tilskuddet til studentboliger også kan brukes til rehabilitering av gamle boliger.
 • Stortinget ber regjeringen i samarbeid med de eksisterende mobbeombudene i fylkene, om å inkludere de kommunale mobbeombudene bedre i det nasjonale arbeidet mot mobbing, samt gjøre det enklere for flere kommuner å etablere dette.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en opptrappingsplan for utstyrsstipend for yrkesfag i videregående skole.
 • Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til å knytte studiestøtten til G, som i dag tilsvarer omtrent 1,25 G, og på sikt øke den til 1,5 G.
 • Stortinget ber regjeringen utarbeide en rangering med objektive kriterier for hvilke nye skoler og hvilke nye bygg i utdanningssektoren som bør prioriteres.
 • Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som kan se på «Østfoldmodellen» for lærekandidater med tilretteleggingsbehov, som er utarbeidet av ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening), og vurdere om dette kan gjøres til en nasjonal ordning, slik det anbefales i NIFU-rapport 18:2018 (Markussen, Grøgaard og Hjetland 2018)
 • Stortinget ber regjeringen gå i dialog med kommuner, helseforetak og private sykehus om å etablere forpliktende samarbeid om tilstrekkelig praksisplasser for sykepleiere og medisinstudenter under utdanning.
 • Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som kan foreta en helhetlig vurdering av satsene og finansieringssystemet innen høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolene).

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.