NAV og Folketrygden

Et velfungerende NAV er forutsetningen for at fellesskapets velferdsytelser forvaltes på en god og riktig måte.

Fremskrittspartiet vil

 • slå sammen den statlige og kommunale delen av NAV til en statlig enhet
 • videreføre arbeidet med å gjøre NAV mer brukerrettet
 • gi brukerne rett til å bytte veiledere/saksbehandlere i NAV og NAV-kontor
 • overføre det økonomiske ansvaret for økonomisk sosialhjelp til NAV/staten
 • sikre økt rettsikkerhet gjennom å styrke NAV-ombudet
 • styrke kompetansen i NAV
 • forenkle og redusere antall ytelser
 • at Folketrygdens ytelser skal være bærekraftige og stimulere til arbeid for de som er i arbeidsfør alder

 • at løpende pensjoner skal gis årlig regulering som sikrer økt kjøpekraft

 • fjerne avkortning av alderspensjon for gifte og samboende

Velferdsordningene skal være innrettet slik at det alltid lønner seg å jobbe

Partiprogram 2021 - 2025: NAV

Et velfungerende NAV er forutsetningen for at fellesskapets velferdsytelser forvaltes på en god og riktig måte. Brukerperspektivet og brukernes rettsikkerhet må styrkes gjennom å tilbakeføre kompetanse til førstelinjen/NAV lokalt, slik at man sikrer god nok bistand og oppfølging av brukerne. Dagens organisering i NAV med en statlig og en kommunal del fremstår som et uoversiktlig og krevende partnerskap. Vi vil samle den statlige og kommunale delen i én styringslinje. En enhetlig organisering skal gi mer sømløs oppfølging av bruker og gi bedre rom for forenkling av dagens lovverk og ytelser.

I tillegg til større kompetanse i NAV skal rettsikkerheten for bruker styrkes. Fremskrittspartiet har sørget for at det etableres et eget NAV-ombud under sivilombudsmannen. Vi vil fortsette å styrke denne ordningen slik at flere får mulighet til å sikre seg kvalifisert bistand i møte med NAV, før en vurderer å reise sak for Trygderetten ved tvil om saksbehandlingen er rett.

Det er i dag svært mange ulike ytelser og ordninger gjennom NAV. Fremskrittspartiet mener det er blitt uoversiktlig og svært kostbart å administrere, i tillegg til at kommunale ordninger og ordninger gjennom NAV kan virke til dels overlappende. Det bør være et mål å redusere antall ytelser og ordninger for å gjøre ordningene mer oversiktlige for bruker, men også for å frigjøre ressurser til oppfølging og veiledning av brukere uten arbeid.

For å inkludere flere i arbeidsliv og gi mennesker en reell mulighet til å bo hjemme i egen bolig må hjelpemiddelapparatet fungere godt. Utstyr som kan bidra til å heve funksjonsevne og mulighet til å delta i arbeid, skal prioriteres. Fremskrittspartiet mener dagens ordning kan oppfattes tung og byråkratisk og vil arbeide for å forenkle ordningene.

Partiprogram 2021 - 2025: Folketrygden

Folketrygden skal fungere som en forsikringsordning for innbyggerne ved sykdom, uførhet og alderdom. Arbeidstakere skal betale premie til folketrygden for å opparbeide seg rettigheter til ytelser ved behov. Ytelser fra folketrygden skal være en lovfestet rettighet, ikke en sosial ytelse som er avhengig av politiske prioriteringer. Midlertidige ytelser fra Folketrygden må tilpasses slik at de gir økonomiske insentiver til å søke seg ut i arbeid, eller å gå tilbake til arbeid. Varige ytelser må gis på et nivå som sikrer mulighet for et verdig liv.

Premien til folketrygden skal fastsettes av Stortinget i de årlige statsbudsjetter. Den skal være delt i to deler, en helsedel og en pensjonsdel

Dette har FrP fått gjennomslag for:

 • Strammet inn på regelverket for å eksportere trygdeytelser
 • Fjernet adgang til å være bosatt i tredjeland og heve forsørgertillegg og barnetillegg til trygd og pensjon

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.