Pensjon

Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold. Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet med å fjerne den gjenværende avkortningen.

Fremskrittspartiet vil

 • sikre ytterligere harmonisering av pensjonsregler for offentlig og privat virksomhet
 • at pensjonssystemet skal sikre at det er lønnsomt å stå lenger i arbeid
 • fjerne underreguleringen av pensjoner og sikre at pensjoner gis reell kjøpekraftsutvikling, så lenge lønnstakere ellers får det

 • fjerne avkortning av alderspensjon for gifte og samboende pensjonister

 • avvikle supplerende stønad for de med kort botid

 • sikre at flest mulig opptjener pensjonsrettigheter i tråd med forutgående arbeidsinntekt
 • innføre en mer realistisk gradering for å komme inn i uføreordningen

 • at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet

 • sikre unge som står i fare for å havne på uføretrygd, veiledning og oppfølging

 • arbeide for å øke tilleggspensjonsopptjeningen for dem med ytelsen ung ufør

 • At man skal sikres en minsteytelse å leve av, uavhengig av tidligere inntekt

 • at arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt under midlertidig behandling og avklaring mot arbeid

 • at pleiepenger skal sikre økonomisk trygghet for familier med alvorlig syke barn

Pensjonen skal reguleres som lønnsveksten

Eldre mennesker har jobbet hardt gjennom et langt liv og bidratt til å bygge landet. Mange sitter igjen med en beskjeden pensjon. Da skulle det bare mangle at de også får beholde litt mer av inntekten på sine eldre dager.

Mer til pensjonistene

Partiprogram 2021 - 2025: Offentlig tjenestepensjon

Pensjonssystemet bør være så enkelt å forstå at folk flest kan finne ut hva de kan forvente i fremtidige pensjonsytelser. Dette kan være avgjørende for folks økonomiske disposisjoner. Det er liten tvil om at pensjonsreformen har sørget for et mer komplisert og uoversiktlig pensjonssystem.

Det er uheldig at vi fortsatt har delvis forskjellige pensjonssystemer i privat og offentlig sektor. Det er behov for å endre de offentlige tjenestepensjonene slik at det blir samsvar mellom pensjonssystemet i privat og offentlig sektor.

Partiprogram 2021 - 2025: Alders- og etterlattepensjon

Pensjon skal sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse og økonomisk trygghet i alderdommen. Folketrygden skal omfatte pensjonsytelser til alle folketrygdens medlemmer ved oppnådd pensjonsalder og sikre mulighet til en verdig alderdom.

Pensjonsrettigheter er individuelle rettigheter opptjent gjennom innbetaling av premie til folketrygden. Premien skal deles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den enkelte kan selv velge tidspunktet for å ta ut opparbeidet pensjon etter fylte 62 år. Pensjonsytelsen skal stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter.

Pensjonisten kan velge å ta ut den delen av sin oppsparte pensjonsformue som overstiger garantipensjonsnivået, som en engangsutbetaling - beregnet med utgangspunkt i en på forhånd fastsatt levealder for hvert årskull. Løpende pensjoner ytes livet ut.

Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes på bakgrunn av tilleggsinntekt, sivil status eller boforhold. Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet med å fjerne den gjenværende avkortningen. Pensjonen skal heller ikke underreguleres slik at pensjonistenes kjøpekraft reduseres. FrP var ikke med på pensjonsforliket som medførte en årlig underregulering av pensjonen med 0,75 %.

Personer som ønsker pensjonsytelser utover det nivået folketrygdens alderspensjon innebærer, må selv sørge for dette gjennom private avtaler med for eksempel forsikringsselskaper eller spareavtaler i bank. Årlig innskudd inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1/2 G) skal være skattefritt.

Det skal ikke gis bedre ytelser til personer uten opptjening enn til innbyggere med lang botid og opptjening i folketrygden. Særytelser som supplerende stønad skal avvikles.

Pensjoner skal beskattes som inntekt, men med et særfradrag for alder.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025: Nedsatt arbeidsevne og uførhet

De senere års utvikling med et økende antall mennesker som forlater arbeidslivet og går over på varig uføretrygd, er bekymringsfull. Samtidig skal selvsagt personer som på grunn av varig nedsatt arbeidsevne ikke er i stand til å delta helt eller delvis i arbeidslivet, gis en inntektssikring fra samfunnet som gjør det mulig å ha en verdig tilværelse.

Vi vil fjerne avkortningen i uførestønaden for gifte og samboende. Dagens behovsprøvde ordning med barnetillegg beholdes, men vi vil videreføre et øvre tak på hva man kan få i uføretrygd, inkludert barnetillegg.

De som ikke har hatt lønnsinntekt, eller som har hatt for lav inntekt til å få opptjening over minstenivået, skal sikres en minsteytelse i uførestønaden som det går an å leve av.

Uføre skal sikres en inntektsvekst på linje med alderspensjoner. Det må videre være mulig å kombinere uføretrygd og arbeid på en slik måte at det lønner seg å benytte restarbeidsevne.

Ingen under 40 år skal i utgangspunktet ha varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. De unge skal i stedet ha sammenhengende støtte for å få et godt utviklingsløp.

Unge uføre som derimot helt åpenbart ikke kan delta i arbeidslivet, og som har blitt minst 80 % uføre før fylte 26 år, skal sikres ytelsen ung ufør. Vi vil øke tilleggspensjonsopptjeningen for disse. Unge uføre som derimot helt åpenbart ikke kan delta i arbeidslivet, eller er født uføre, eller har blitt minst 80 % uføre før fylte 26 år, skal sikres ytelsen ung ufør.

Fremskrittspartiet mener familier som opplever å få alvorlig syke barn med stort pleie- og tilsynsbehov, skal sikres økonomisk trygghet i en vanskelig tid. Ordningen skal sikre kompensasjon for inntektsbortfall som følge av behov for å være helt eller delvis borte fra arbeid for å pleie og føre tilsyn med alvorlig syke barn.

Dette har FrP fått gjennomslag for:

 • Pensjon fra første krone. Gjennomslag med regjeringen som gir rett til pensjonsopptjening fra første krone en har i arbeidsinntekt (2021)
 • Ny reguleringsmodell for alderspensjon. Gjennomslag for å fjerne underreguleringen og sikre at pensjonistene ikke skal tape kjøpekraft så lenge lønnstakere ikke gjør det
 • Hevet minstepensjon. Økt minstepensjon for enslige med 17 000 kr mellom 2016 - 2021. I tillegg et engangsbeløp på 4 000 kroner for 2020, til utbetaling i 2021

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.