Pensjon

Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold. Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet med å fjerne den gjenværende avkortningen.

Pensjonen skal reguleres som lønnsveksten

Eldre mennesker har jobbet hardt gjennom et langt liv og bidratt til å bygge landet. Mange sitter igjen med en beskjeden pensjon. Da skulle det bare mangle at de også får beholde litt mer av inntekten på sine eldre dager.

Som følge av pensjonsforliket Stortinget vedtok i 2011, reguleres pensjonene nå i takt med den generelle lønnsveksten, minus 0,75 prosent hvert år. Arkitekten bak pensjonsforliket var Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet var, som eneste parti, imot pensjonsforliket og denne underreguleringen. Vi mener det er uhørt at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand ikke skal få den samme velstandsutviklingen som den øvrige befolkningen.

Fremskrittspartiet ønsker derfor å fjerne denne underreguleringen.

Mer til pensjonistene

Partiprogram 2017 - 2021

Pensjonssystemet bør være så enkelt å forstå at folk flest kan finne ut hva de kan forvente i fremtidige pensjonsytelser. Dette kan være avgjørende for folks økonomiske disposisjoner. Det er liten tvil om at pensjonsreformen har sørget for et mer komplisert og uoversiktlig pensjonssystem.

Det er uheldig at vi har fått forskjellige pensjonssystemer i privat og offentlig sektor. Det er behov for å endre de offentlige tjenestepensjonene slik at det blir samsvar mellom pensjonssystemet i privat og offentlig sektor. Offentlig tjenestepensjon må innrettes slik at den kan opptjenes og tillegges folketrygdens ytelser uten samordning. Dette vil sikre fleksibilitet og mulighet for offentlig ansatte til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt.

Fremskrittspartiet vil:

  • Fjerne samordning av tjenestepensjon og ytelser fra folketrygden i offentlig sektor
  • Pensjoner skal reguleres med samme prosentvise utvikling som lønnsmottagere
  • Sikre offentlig ansatte samme mulighet til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt, som i privat sektor
  • Innføre en mer realistisk gradering for å komme inn i uføreordningen
  • At det innføres en hovedregel om at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart, at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet
  • Sikre unge som står i fare for å havne på uføretrygd, veiledning og oppfølging
  • Arbeide for å øke tilleggspensjonsopptjeningen for dem med ytelsen ung ufør

Alders- og etterlattepensjon


Pensjon skal sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse og økonomisk trygghet i alderdommen. Folketrygden skal omfatte pensjonsytelser til alle medlemmene av folketrygden ved oppnådd pensjonsalder og sikre mulighet til en verdig alderdom.

Pensjonsrettigheter opptjenes gjennom innbetaling av premie til folketrygden. Premien skal deles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den enkelte kan selv velge tidspunktet for å ta ut opparbeidet pensjon etter fylte 60 år. Pensjonsytelsen skal stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter.

Det skal fastsettes en minsteytelse som alle har rett til etter fylte 67 år – også de som ikke har innbetalt premie.

Pensjonisten kan velge å ta ut den delen av sin oppsparte pensjonsformue som overstiger garantipensjonsnivået, som en engangsutbetaling - beregnet med utgangspunkt i en på forhånd fastsatt levealder for hvert årskull. Løpende pensjoner ytes livet ut.

Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold. Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet med å fjerne den gjenværende avkortingen.

Personer som ønsker pensjonsytelser utover det nivået folketrygdens alderspensjon innebærer, må selv sørge for dette gjennom private avtaler med for eksempel forsikringsselskaper eller spareavtaler i bank. Årlig innskudd inntil halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1/2 G) skal være skattfritt.

Det skal ikke gis bedre ytelser til personer uten opptjening enn til innbyggere med lang botid og opptjening i folketrygden.

Pensjoner skal beskattes som inntekt, men med et særfradrag for alder. Særskilt skattemessig omfordeling blant pensjonister aksepteres ikke.

© Colourbox

Uførhet


Å overføre unge mennesker til en permanent, inaktiv tilværelse med passive ytelser fra folketrygden som livsgrunnlag, er en fallitterklæring. For alle dem som har en mulighet til å utnytte eller opparbeide en arbeidsevne – stor eller liten – må det utvikles bedre rutiner og prosesser for oppfølging, kvalifisering og trening som kan bidra til å styrke deres muligheter til en mer aktiv og givende tilværelse gjennom deltakelse i arbeidslivet.

De senere års utvikling med et økende antall mennesker som forlater arbeidslivet og går over på varig uføretrygd, er bekymringsfull. Samtidig skal selvsagt personer som på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke er i stand til å delta helt eller delvis i arbeidslivet, gis en inntektssikring fra samfunnet som gjør det mulig å ha en verdig tilværelse.

Vi vil fjerne avkortningen i uførestønaden for gifte og samboende. Dagens behovsprøvde ordning med barnetillegg beholdes, men vi vil innføre et øvre tak på hva man kan få i uføretrygd, inkludert barnetillegg.

Det må innføres en langt mer fleksibel gradering for å komme inn i uføreordningen, og nedre grense settes til 20 % uførhet. NAV skal ha plikt og ansvar til å følge opp brukerne og gi den nødvendige bistand og veiledning slik at en eventuell restarbeidsevne kartlegges med jevne mellomrom og utnyttes.

De som ikke har hatt lønnsinntekt, eller som har hatt for lav inntekt til å få opptjening over minstenivået, skal sikres en minsteytelse i uførestønaden som det går an å leve av.

De uføre skal ha samme kjøpekraftsutvikling som de yrkesaktive. Vi vil videre arbeide for at fribeløpet i ny uførestønad økes.

Ingen under 40 år skal i utgangspunktet ha varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. De unge skal i stedet ha sammenhengende støtte for å få et godt utviklingsløp.

Unge uføre som derimot helt åpenbart ikke kan delta i arbeidslivet, som er født uføre, eller har blitt minst 80 % uføre før fylte 26 år, skal sikres ytelsen ung ufør. Vi vil øke tilleggspensjonsopptjeningen for disse.

Dette har FrP fått gjennomslag for:

  • Pensjon fra første krone. Gjennomslag med regjeringen som gir rett til pensjonsopptjening fra første krone en har i arbeidsinntekt (2021)
  • Ny reguleringsmodell for alderspensjon. Gjennomslag for å fjerne underreguleringen og sikre at pensjonistene ikke skal tape kjøpekraft så lenge lønnstakere ikke gjør det
  • Hevet minstepensjon. Økt minstepensjon for enslige med 17 000 kr per år mellom 2016 - 2021. I tillegg et engangsbeløp på 4 000 kroner for 2020, til utbetaling i 2021

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.