Mottak av flyktninger i Norge

Vi kan hjelpe flere i nærområdene

Ved å øke bidraget i nærområdene fremfor å bosette flyktninger i Norge vi vi kunne gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker.

Fremskrittspartiet vil

  • Ta imot færre flyktninger til Norge
  • Gi mer hjelp i trygge nærområder

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk.

Fremskrittspartiet vil avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt og mer rettferdig system som gjør at flyktninger slipper å betale alt de eier til menneskesmuglere og risikere livet på ferden til Europa.

Vår løsning - FrP-modellen - er å opprette asylsentre i Afrika og Asia. Da vil flyktningene kunne søke asyl fra sitt eget nærområde mens de er under beskyttelse. Flere europeiske land tar nå til orde for en slik modell, som vil sikre et mer moderne, effektivt og humant asylinstitutt.

Flyktninger som blir reddet i Middelhavet bør transporteres tilbake til landene de reiste fra, noe som også vil virke preventivt og hindre at flyktninger legger ut på livsfarlige seilaser.

© Colourbox

Partiprogram 2021 - 2025

Et nytt asylsystem gir Norge kontroll på innvandringen. Fremskrittspartiet vil legge til rette for at Norge kan ta et lavt antall flyktninger gjennom UNHCR/FNs Høykommissær. Antallet skal fastsettes av Stortinget, men privatpersoners engasjement bestemmer om hele kvoten utløses.

Mange nordmenn har et stort ønske om å hjelpe flyktninger. Mange har også ressurser til å hjelpe. Fremskrittspartiet ønsker å gi privatpersoner muligheten, enten alene eller ved å gå sammen, til å ta ansvaret for flyktninger som hentes til Norge og sponse dette. Kommunen der flyktningene skal bosettes må godkjenne bosettingen og de må gi norskundervisning og følge opp introduksjonsprogrammet. Privatpersonene forplikter seg til å ta ansvaret for å følge opp integreringsprosessen til flyktningene de første fem årene i Norge, herunder også å finne husvære og dekke deler av den økonomiske kostnaden. Det må inngås en kontrakt mellom kommunen, staten og eventuelt frivillige organisasjoner som ønsker å delta i integreringsdugnaden.

Det er staten som står for utvelgelsen og angir klare integreringskriterier for de kvoteflyktningene som inviteres til Norge. Staten skal også bidra med hoveddelen av finansieringen de første 5 årene. Fremskrittspartiet vil prioritere kristne forfulgte minoriteter som ikke er trygge i eget land og i sine nærområder, i utvelgelsen av flyktninger.

Det finnes tusenvis av foreldreløse krigsbarn rundt om i verden som har et stort behov for hjelp og beskyttelse. Fremskrittspartiet tror at noen norske familier kunne tenke seg å hjelpe disse om de fikk muligheten. Derfor ønsker vi å arbeide for at norske familier kan adoptere foreldreløse mindreårige flyktninger som lever under håpløse forhold i flyktningleirer. Å legge til rette for frivillig adopsjon vil være et viktig bidrag for foreldreløse krigsofre. På denne måten vil vi også sikre integreringen fordi det ikke er staten som tar foreldrerollen. For å få til dette må Norge arbeide for at UNHCR endrer policy og legger til rette for at barn uten foreldre i verdens flyktningleirer kan adopteres.

Kvoteflyktningene skal før avreise til Norge få en grundig og realistisk opplæring i hvilke forventninger til integrering som gjelder her i landet og hvilke verdier Norge er tuftet på. Det må stilles krav til integreringsvilje hos dem som overføres til Norge, og norske myndigheter som står for utvalget skal legge vekt på evnen til å tilpasse seg norske forhold. Kulturkollisjoner mellom flyktninger og det norske samfunn taper begge parter på. Overføringsflyktninger over 18 år skal signere en kontrakt med UDI der man aksepterer norske lover og verdier knyttet til likestilling, barneoppdragelse, demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet. Ved brudd på kontrakten kan man ikke tildeles statsborgerskap, og ved alvorlige brudd kan UDI inndra oppholdstillatelsen.

FrP vil:

  • Ta imot et lavt antall kvoteflyktninger årlig
  • Prioritere kristne forfulgte minoriteter ved mottak av kvoteflyktninger
  • Gjennomføre obligatorisk, grundig og realistisk opplæring i forventninger og norske verdier før flyktninger får komme til Norge
  • Innføre en samfunnskontrakt der flyktninger forplikter seg til å respektere norske lover og verdier
  • Åpne for å inndra eller frata oppholdstillatelse og rett til statsborgerskap ved brudd på kontrakten
  • Innføre en ordning der privatpersoner gis ansvaret for bosetting og oppfølging av kvoteflyktninger. Kommunen må godkjenne bosettingen og gi norskopplæring/introduksjonsprogram
  • Arbeide for at det skal bli mulig med frivillig adopsjon av et begrenset antall mindreårige og foreldreløse flyktninger som oppholder seg i flyktningleirer
  • At personer uten oppholdstillatelse som er ansett å utgjøre en fare for samfunnet, skal interneres

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.