Eldreomsorg

Eldre skal kunne velge selv

Syke og eldre skal ha trygghet i hverdagen. Derfor skal FrP fortsette å bygge ut eldreomsorgen. Landets eldre fortjener en varm og verdig eldreomsorg i verdensklasse. Det er politikernes ansvar å sikre dette.

Fremskrittspartiet vil

 • Ha valgfrihet i eldreomsorgen
 • Ha større fokus på ernæring blant eldre
 • Styrke rettighetene til mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester

FrP vil at du skal glede deg til å bli gammel. Et sykehjem skal ikke være en siste oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en spennende hverdag for våre eldre gjennom aktivitet og glede. Folk skal kunne leve hele livet.

Økt valgfrihet gir økt trivsel og livsglede. Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den. Det er få norske kommuner som lar de eldre og deres pårørende velge sykehjem og hjemmehjelp selv. Fritt brukervalg handler om at eldre hjelpetrengende mennesker selv kan velge hvilken aktør som skal levere hjemmesykepleie til dem, offentlig eller privat. Kommunene skal fortsatt ha ansvar for at tjenesten er forsvarlig og at brukerne får de tjenestene de har krav på.

Vi har fått på plass et eget eldreombud som sikrer at eldre får det de har krav på. Eldre har over mange år ikke blitt godt nok tatt vare på. Et eget eldreombud skal tale de eldres sak, sette deres problemstillinger på dagsorden og komme med forslag til hvordan politikerne kan løse dem.

Fremskrittspartiet vil ha valgfrihet i eldreomsorgen. © Colourbox

Egen eldremilliard

Seks kommuner har siden 1.mai 2016 deltatt i ordningen om statlig finansiering av omsorgstjenester. Fremskrittspartiet har i mange år tatt til orde for å la staten skal ha det økonomiske ansvaret for eldreomsorgen. Prosjektet skal gi økt brukermedvirkning, profesjonell tildelingspraksis, bedre vedtak om tjenester, og økt kompetanse hos ansatte. Forsøksprosjektet er utvidet til å vare ute 2022, og fra 2021 utvides forsøket med 6 nye kommuner.

Fremskrittspartiet foreslo i vårt alternative statsbudsjett for 2021 å bevilge en egen eldremilliard. Eldre er en av gruppene som er hardest rammet av koronapandemien, og vi ønsket at en del av pengene skulle gå til å bekjempe ensomhet. Vi ville bevilge 340 millioner ekstra til dette, slik at det også i 2021 blir bevilget 400 millioner til å bekjempe ensomhet blant eldre. I tillegg foreslo vi at midlene skulle benyttes til å bekjempe underernæring blant eldre, legemiddelgjennomgang og å styrke eldres tannhelse. Vi ønsket også å bygge 1000 nye sykehjems- og heldøgns omsorgsboligplasser, ut over regjeringens forslag.

Fremskrittspartiet vil:

 • Innføre full og reell valgfrihet i alle omsorgstjenestene
 • Sikre flere sykehjemsplasser og utbygging av Omsorg+ til eldre som er for friske til sykehjem, men som føler seg utrygge hjemme
 • Gi staten finansieringsansvar for omsorgstjenester, og brukerne valgfrihet til å velge leverandør av dem
 • Ha større fokus på kvalitet og innhold i eldreomsorgen, enn hvem som leverer tjenesten
 • Innføre nasjonal bruker- og pårørendeundersøkelse for alle sykehjem
 • Innføre bruker- og pårørendeutvalg i kommunen for omsorgstjenester
 • Innføre plikt for ansatte i omsorgssektoren om å ha gjennomført barnevaksinasjonsprogrammet og norsk språktest
 • Gi tilsynsmyndighetene mandat til å iverksette sanksjoner overfor institusjoner som ikke leverer på kvalitetskrav, uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat
 • Legge til rette for full åpenhet omkring kvalitet og avvik på sykehjem
 • Bekjempe underernæring og få flere kjøkken tilbake på sykehjem
 • Organisere mulighet for hjemmeboende eldre til å kjøpe mat
 • Bekjempe ensomhet blant eldre og involvere frivillige organisasjoner, og bruke frivillighetssentralene som møtested for eldre ensomme

Mer valgfrihet i eldreomsorgen

Partiprogram 2021 - 2025

Mennesker som på grunn av sykdom, ulykker eller aldring har behov for pleie og hjelp i hverdagen skal oppleve et samfunn som tar vare på dem.

Vi lever lengre og det er et gode i samfunnet. I en tid der det blir stadig flere eldre, blir det samtidig flere friske eldre. At flere blir eldre er et sunnhetstegn. Eldre er en stor ressurs, ikke minst for frivilligheten.

Det er en offentlig oppgave å finansiere eldreomsorgen. En god eldreomsorg skal ikke være avhengig av kommunens økonomi og vi mener kommunene skal fratas muligheten til å nedprioritere dette viktige området. Derfor vil Fremskrittspartiet flytte finansieringsansvaret vekk fra kommunene og over til staten.

Eldresentre og dagsentertilbud er viktig for mange hjemmeboende eldre som er ensomme og som trenger å komme seg ut og møte andre. Det er viktig at det er et variert tilbud som passer ulike interesser. Fremskrittspartiet er positiv til å ta i bruk alternative tilbud som muligheten til å være på en gård, turgrupper etc. som legger opp til mer aktivitet. Mange med begynnende demens er i fysisk god form og trenger å være i aktivitet.

Vi ønsker fritt brukervalg på hjemmehjelp og sykehjem, slik at de eldre selv skal kunne velge selv hvor de vil bo og hvem som skal gi dem pleie og omsorg. Private aktører skal kunne tilby slike tjenester på lik linje med kommunene. Når tilbyderne må konkurrere om brukerne, vil dette heve kvaliteten på tilbudet.

Fremskrittskrittspartiet mener trygghet i hverdagen er noe av det viktigste for våre eldre. Noen er for friske til å bo på sykehjem, men for syke til å være hjemme. Vi mener det bør bygges ut flere Omsorg+ boliger til disse, som ligner på aldershjem der man har sin egen leilighet, men er tilknyttet døgnbemanning som sikrer trygghetsfølelsen.

For å sikre at de eldre og deres pårørende kan ta gode og informerte valg, ønsker vi at det skal etableres nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser for alle omsorgsinstitusjoner. Dette vil bidra til at kvaliteten på tilbudene øker, og gjøre det enklere å velge bort de tilbudene som ikke er gode. Mange eldre og pårørende er redd for å klage på tilbudet. For å jobbe kontinuerlig med kvalitetsforbedring mener Fremskrittspartiet det er hensiktsmessig å ha bruker- og pårørendeutvalg som vurderer tjenestene kommunen gir.

Det skal utvikles flere kvalitetsindikatorer slik at en kan sammenligne tjenestene i ulike kommuner og ulike tilbud innad i kommuner. Resultatene må slik som for spesialisthelsetjenesten gjøres offentlig tilgjengelig. På denne måten kan brukere og pårørende få mer informasjon. Det må iverksettes kraftige sanksjoner der hvor det avdekkes grove kvalitetsavvik. Dette uavhengig av om leverandøren er offentlig eller privat.

Ansatte i eldreomsorgen må ha gjennomført Norges barnevaksinasjonsprogram og bestå norsk språktest for å få lov å jobbe med eldre og pleietrengende mennesker. Dette for å sikre at eldre mennesker kan kommunisere godt med sine pleiere, og for å beskytte dem mot potensielt dødelige sykdommer.

Eldre pleietrengende har rett til en meningsfylt hverdag og må selv få bestemme når de skal stå opp, legge seg, hva de skal spise, og så langt det er mulig, leve livet sitt slik de selv ønsker det. Livsglede, aktivitet og mestring er like viktig for personer som bor på sykehjem som for andre. Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen samt at det vil kunne redusere unødvendig medisinbruk.

God mat med riktig ernæring er viktig for våre eldre. Underernæring er et alvorlig problem både på sykehjem og blant hjemmeboende eldre. Fremskrittspartiet vil at det skal stilles krav til den maten som serveres våre eldre og pleietrengende, og vil jobbe for at flere sykehjem skal ha eget kjøkken. Hjemmeboende eldre skal ha tilbud om å få levert mat hjemme mot betaling. Dette kan gjerne organiseres ved hjelp av private aktører. Vi vil også stimulere til ordninger som Matvenn og tilsvarende, som kan bidra til at eldre og pleietrengende får i seg nok næring.

Tannpleie for pasienter på sykehjem og med hjemmesykepleie er fylkeskommunens ansvar. Det viser seg dessverre at dette ofte ikke prioriteres, selv om det er en lovpålagt tjeneste. Vi vil derfor sikre at brukerne og de pårørende får informasjon om hvilke rettigheter man har. I tillegg må det kvalitetssikres at hver
pasient får det de skal og bør få av daglig tannpleie.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.